137/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
Vyhláška
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 31. marca 2005
o školskej inšpekcii
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej vykonávaní a spôsob jej vykonávania.
§ 2
(1)
Predmetom školskej inšpekcie je kontrola štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach (ďalej len „kontrolovaný subjekt“).1)
(2)
Školská inšpekcia sa vykonáva na základe
a)
plánu inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok, ktorý schvaľuje hlavný školský inšpektor,
b)
podnetu.
(3)
Pri výkone svojej činnosti školská inšpekcia spolupracuje s orgánmi štátnej správy v školstve, s orgánmi územnej samosprávy, so samosprávnymi orgánmi škôl a školských zariadení a s inými inštitúciami.
§ 3
Pri výkone školskej inšpekcie sa kontroluje
a)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov a rozhodnutí týkajúcich sa výchovy a vzdelávania,
b)
proces výchovy a vzdelávania a jeho výsledky,
c)
odbornosť vyučovania,
d)
priestorové a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj ich účelné a efektívne využívanie,
e)
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
f)
spĺňanie kvalifikačných predpokladov riaditeľov škôl a školských zariadení.2)
§ 4
(1)
Školská inšpekcia sa vykonáva ako
a)
informatívna,
b)
komplexná,
c)
tematická,
d)
následná, ktorá je zameraná na kontrolu odstránenia nedostatkov zistených pri predchádzajúcej inšpekcii.
(2)
Školská inšpekcia podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva v školách a školských zariadeniach spravidla raz za päť rokov.
(3)
Školská inšpekcia zahŕňa priamy inšpekčný výkon a činnosti súvisiace s jej prípravou a vyhotovením výstupného inšpekčného materiálu.
(4)
Školská inšpekcia sa vykonáva najmä
a)
pozorovaním, analýzou a syntézou, komparáciou, prieskumom, rozhovorom, dotazníkovou metódou, rozborom pedagogickej dokumentácie a výsledkov žiackej činnosti,
b)
konzultáciou, hospitáciou, písomnou previerkou, prehliadkou objektov, účasťou na poradách vedúcich zamestnancov kontrolovaného subjektu, účasťou na zasadnutí poradných orgánov riaditeľa školy alebo školského zariadenia, účasťou na súťažiach a prehliadkach žiackej tvorivosti,
c)
inšpekčným testom, dotazníkom, anketou,
d)
technickými prostriedkami.
§ 5
(1)
Školskú inšpekciu na základe poverenia vykonáva školský inšpektor.3)
(2)
Na posúdenie odborných otázok pri výkone školskej inšpekcie, na poradenskú činnosť a na vypracovanie odborného posudku ako podkladu pre výstupný inšpekčný materiál môže školský inšpektor prizývať odborníkov z praxe.
§ 6
(1)
Školský inšpektor pri výkone školskej inšpekcie kontroluje
a)
výchovno-vzdelávaciu činnosť a pedagogickú dokumentáciu,
b)
úroveň vedomostí a zručností žiakov podľa pedagogickej dokumentácie,
c)
úroveň pedagogického a odborného riadenia vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu.
(2)
Školský inšpektor pri výkone školskej inšpekcie vyžaduje
a)
od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote poskytol pedagogickú dokumentáciu, informácie a písomné podklady potrebné na výkon školskej inšpekcie,
b)
od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu a ostatných pedagogických zamestnancov kontrolovaného subjektu písomné vyjadrenie k výsledkom inšpekčných zistení v určenej lehote,
c)
od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu v určenej lehote písomnú informáciu o prijatých opatreniach k zisteným nedostatkom,
d)
od vedúceho zamestnanca kontrolovaného subjektu v určenej lehote správu o splnení opatrení alebo záväzných pokynov na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)
Školský inšpektor môže vedúcim a ostatným zamestnancom kontrolovaného subjektu uložiť sankcie za neodstránenie nedostatkov zistených školskou inšpekciou podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Školský inšpektor
a)
vyhotovuje správu o výsledkoch školskej inšpekcie, ktorú prerokováva s vedúcim zamestnancom kontrolovaného subjektu a podľa potreby aj so zriaďovateľom kontrolovaného subjektu,
b)
vyjadruje sa k správam o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach kontrolovaných subjektov a posudzuje pripomienky zriaďovateľa, rady školy, obecnej školskej rady a územnej školskej rady k obsahu správy,
c)
pripravuje podklady pre hlavného školského inšpektora na vyjadrenie k žiadosti zriaďovateľa o vyradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete škôl a školských zariadení,
d)
podáva hlavnému školskému inšpektorovi návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, odôvodnený návrh na vyradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania zo siete škôl a školských zariadení alebo návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ak pri výkone školskej inšpekcie boli zistené závažné nedostatky.
§ 7
Na základe zistení školskej inšpekcie sa
a)
spracúvajú výsledky inšpekčnej činnosti na účely správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za príslušný školský rok v spolupráci s inými orgánmi štátnej správy v školstve, so samosprávnymi orgánmi, zriaďovateľmi škôl, školských zariadení a vzdelávacích inštitúcií, ktorú hlavný školský inšpektor predkladá do konca novembra príslušného kalendárneho roka ministrovi školstva,5)
b)
zriaďovatelia písomne upozorňujú na nedostatky zistené pri inšpekčnej činnosti v kontrolovaných subjektoch v ich pôsobnosti,
c)
podávajú písomné stanoviská, vyjadrenia a informácie orgánom štátnej správy v školstve a orgánom školskej samosprávy vo veciach výchovy, vzdelávania, riadenia, zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení,
d)
zovšeobecňujú skúsenosti a poznatky z inšpekčnej činnosti na pracovných poradách, seminároch a vzdelávacích podujatiach vedúcich pedagogických zamestnancov a ostatných pedagogických zamestnancov.
§ 8
(1)
Školský inšpektor podľa závažnosti zistených nedostatkov
a)
odporúča odstrániť nedostatky, ktoré nevznikli porušením všeobecne záväzného právneho predpisu, vnútorného predpisu či rozhodnutia,
b)
upozorňuje príslušné orgány na porušenie právnych predpisov, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti týchto orgánov,6)
c)
ukladá kontrolovanému subjektu prijať opatrenia v prípade, že je predpoklad odstránenia nedostatkov zistených školskou inšpekciou,
d)
ukladá opatrenia v prípade, že sa nepostupuje podľa písmena c),
e)
nariaďuje komisionálne preskúšanie žiaka za prítomnosti školského inšpektora v prípade zistenia nedostatkov pri jeho klasifikácii,
f)
ukladá záväzný pokyn na okamžité odstránenie zistených nedostatkov.
(2)
Školská inšpekcia na návrh školského inšpektora zastavuje alebo zrušuje rozhodnutie vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom okrem rozhodnutia podľa osobitného predpisu.7)
§ 9
Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu
a)
zabezpečuje školským inšpektorom vstup do kontrolovaného subjektu a vytvára vhodné podmienky na výkon školskej inšpekcie,
b)
musí byť prítomný na pracovisku v čase výkonu školskej inšpekcie, ak to nie je možné, určí zamestnanca, ktorý zabezpečuje potrebnú súčinnosť s orgánmi školskej inšpekcie,
c)
sa písomne vyjadruje k výsledkom inšpekčných zistení v lehote určenej školskou inšpekciou,
d)
predkladá v lehote určenej školskou inšpekciou písomnú informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a správu o ich splnení, ako aj správu o splnení uložených záväzných pokynov.
§ 10
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 32/2000 Z. z. o školskej inšpekcii.
§ 11
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Martin Fronc v. r.
1)
§ 13 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
6)
§ 14 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
7)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.