132/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
ZÁKON
zo 17. marca 2005,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72a
Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojovania
(1)
Trestnosť nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia drží zbraň alebo časť zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, ak v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona túto zbraň dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru; ten o prevzatí vydá potvrdenie.
(2)
Ten, kto odovzdal zbraň podľa odseku 1, môže podať žiadosť o jej zaevidovanie, ak touto zbraňou nebol podľa odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku útvaru ministerstva špecializovaného na znaleckú činnosť40) spáchaný trestný čin; žiadosť možno podať do dvoch mesiacov od písomného oznámenia, že zbraňou nebol spáchaný trestný čin, ktoré zašle policajný útvar. Policajný útvar zaeviduje zbraň, ak sú splnené podmienky podľa § 37, s tým, že sa nepožaduje predloženie potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a preukázanie spôsobu zákonného nadobudnutia zbrane. Ak osoba o zaevidovanie zbrane nepožiada v ustanovenej lehote, zbraň pripadne do vlastníctva štátu a spravuje ju ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:
40) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.