129/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
ZÁKON
zo 16. marca 2005,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z., zákona č. 443/2002 Z. z. a zákona č. 563/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 5 sa dopĺňa novými odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Stanovisko podľa odseku 5, ktorým sa nepriznal príspevok alebo časť príspevku a ktoré bolo doručené žiadateľovi, môže z vlastného podnetu preskúmať minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister").
(9)
Ak bolo stanovisko vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, minister vydá nové stanovisko, ktorým prizná príspevok podľa tohto zákona. Na vyplatenie tohto príspevku sa nevzťahuje lehota podľa odseku 7.
(10)
Minister nemôže zrušiť stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho doručenia.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.