128/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
Zákon
zo 16. marca 2005
o zrušení Fondu na podporu zahraničného obchodu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Fond na podporu zahraničného obchodu (ďalej len „fond“) sa zrušuje.
§ 2
(1)
Majetok fondu, práva a povinnosti z majetkových vzťahov a iných právnych vzťahov prechádzajú od 1. mája 2005 na Slovenskú republiku do správy Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.
(2)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu zabezpečí do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona
a)
vypracovanie účtovnej závierky overenej audítorom,
b)
vypracovanie výročnej správy o hospodárení a činnosti fondu,
c)
podanie návrhu na výmaz fondu z obchodného registra.
§ 3
Zrušuje sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1996 Z. z. o Fonde na podporu zahraničného obchodu v znení zákona č. 162/1998 Z. z., zákona č. 304/1999 Z. z. a zákona č. 133/2004 Z. z.,
2.
zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze,
3.
zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach.
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.