122/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
ZÁKON
zo 17. marca 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákona č. 57/1965 Zb., zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 149/1969 Zb., zákona č. 48/1973 Zb., zákona č. 29/1978 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 178/1990 Zb., zákona č. 303/1990 Zb., zákona č. 558/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 6/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 247/1994 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 222/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 272/1999 Z. z., zákona č. 173/2000 Z. z., zákona č. 366/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 457/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z. a zákona č. 537/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2 a odsek 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak súdom uvedeným v odseku 1 je Špeciálny súd, iným súdom toho istého druhu a stupňa je Krajský súd v Banskej Bystrici.
(3)
Ak súdom uvedeným v odseku 1 je Vyšší vojenský súd, iným súdom toho istého druhu a stupňa je krajský súd určený najvyšším súdom.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
2.
V § 26a sa za slová „telekomunikačných činností“ vkladajú slová „podľa § 88 ods. 2, 4 alebo 10, príkazu na sledovanie osôb a vecí podľa § 88d ods. 4“.
3.
V § 175 písm. g) sa slová „Národnej rady Slovenskej republiky alebo Ústavného súdu,“ nahrádzajú slovami „Národnej rady Slovenskej republiky, Súdnej rady Slovenskej republiky, Ústavného súdu alebo Európskeho parlamentu,“.
4.
Za § 454a sa vkladajú § 454aa a 454ab, ktoré znejú:
㤠454aa
(1)
Vo veci, v ktorej bolo začaté trestné stíhanie pred 1. septembrom 2004 a pôvodne v nej vykonával dozor podľa § 174 prokurátor okresnej prokuratúry, krajskej prokuratúry, vojenskej obvodnej prokuratúry alebo vyššej vojenskej prokuratúry a ktorá bola postúpená Úradu špeciálnej prokuratúry z dôvodu § 454a, je príslušný na konanie od nadobudnutia účinnosti tohto zákona prokurátor okresnej prokuratúry, krajskej prokuratúry, vojenskej obvodnej prokuratúry alebo vyššej vojenskej prokuratúry, ktorý bol príslušný v danej veci pred 1. septembrom 2004, ak do nadobudnutia účinnosti tohto zákona nebola podaná obžaloba. Súdne konanie a úkony v prípravnom konaní vykoná v takom prípade okresný súd, krajský súd, vojenský obvodový súd alebo Vyšší vojenský súd, ktorý bol príslušný na konanie pred 1. septembrom 2004; to neplatí, ak o príslušnosti Úradu špeciálnej prokuratúry rozhodne generálny prokurátor podľa osobitného predpisu;12) v takom prípade súdne konanie a úkony v prípravnom konaní vykoná Špeciálny súd.
(2)
Vo veci, v ktorej bola pôvodne podaná obžaloba na okresný súd, krajský súd, vojenský obvodový súd alebo Vyšší vojenský súd a ktorá bola postúpená Špeciálnemu súdu z dôvodu § 454a, vykoná konanie okresný súd, krajský súd, vojenský obvodový súd alebo Vyšší vojenský súd, ktorý bol príslušný na konanie pred 1. septembrom 2004, ak Špeciálny súd v danej veci nenariadil do nadobudnutia účinnosti tohto zákona hlavné pojednávanie.
§ 454ab
Ak právomoc Špeciálneho súdu vykonáva Krajský súd v Banskej Bystrici podľa osobitného predpisu,13) vo veciach, v ktorých bolo nariadené hlavné pojednávanie, dokončí konanie Krajský súd v Banskej Bystrici; ustanovenie § 222 ods. 1 o postúpení veci sa v takom prípade medzi Krajským súdom v Banskej Bystrici a Špeciálnym súdom nepoužije.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:
„12)
§ 51 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.
13)
§ 91 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z. a zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 odsek 4 znie:
„(4)
Dočasné pridelenie sudcu nesmie presahovať jeden rok v období troch rokov, a ak ide o člena trestnoprávneho grémia5aa) alebo trestnoprávneho kolégia5ab) alebo ak sa také grémium alebo kolégium nezriadilo, sudcu, ktorý by bol jeho členom, dva roky v období troch rokov, ak tento zákon neustanovuje inak. To neplatí, ak ide o sudcu, ktorý je dočasne pridelený na Špeciálny súd; v takom prípade nesmie dočasné pridelenie presahovať obdobie piatich rokov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5aa a 5ab znejú:
„5aa)
§ 15 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5ab)
§ 17 ods. 1 a § 21 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z.“.
2.
V § 69 ods. 2 sa slovo „dvojnásobku“ nahrádza slovom „šesťnásobku“.
3.
V § 72 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pri dočasnom pridelení sudcu na Špeciálny súd, ktorému patrí funkčný príplatok podľa § 69 ods. 2.“.
4.
V § 72 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pri dočasnom pridelení sudcu na Špeciálny súd.“.
5.
V § 150a ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo 4“.
6.
§ 150a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Rovnako ako v odseku 3 sa postupuje v prípade sudcu Špeciálneho súdu, ktorý zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov požiada o preloženie na súd, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred jeho preložením na Špeciálny súd, a ak ide o sudcu, ktorý bol pridelený na Špeciálny súd dňom vymenovania, na súd určený podľa odseku 1.“.
Čl. III
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z. a zákona č. 609/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 98a sa slovo „dvojnásobku“ nahrádza slovom „šesťnásobku“.
2.
V § 103 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pri dočasnom pridelení prokurátora na Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorému patrí funkčný príplatok podľa § 98a.“.
3.
V § 103 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí pri dočasnom pridelení prokurátora na Úrad špeciálnej prokuratúry.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.