12/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2011 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 25. novembra 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 7 a § 31 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla,
b)
podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla,
c)
vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla.
Členovia posádky plavidla
§ 2
Štátna skúška
(1)
Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť sa overujú štátnou skúškou (ďalej len „skúška“).
(2)
Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú
a)
lekársky posudok1) nie starší ako tri mesiace,
b)
overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo výučného listu z príslušnej školy,
c)
písomné potvrdenie zamestnávateľa, u ktorého plavebnú prax získal, alebo záznamy zo služobnej lodníckej knižky potvrdené príslušným orgánom a
d)
doklad o bezúhonnosti nie starší ako tri mesiace.
§ 3
Plavebná prax
(1)
Na účel jednotného výpočtu trvania plavebnej praxe člena posádky plavidla sa za jeden kalendárny rok plavebnej praxe považuje 180 dní plavby.
(2)
Plavebná prax sa posudzuje takto:
a)
uchádzač, ktorý získal požadovanú plavebnú prax na inej vodnej ceste, než pre ktorú chce získať odbornú spôsobilosť, musí absolvovať na vodnej ceste, pre ktorú chce získať odbornú spôsobilosť,
1.
jeden rok plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán I. triedy a funkciu kormidelník,
2.
tri štvrtiny roka plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán II. triedy,
3.
pol roka plavebnej praxe, ak chce získať odbornú spôsobilosť na funkciu lodný kapitán III. triedy;
ak uchádzač už získal odbornú spôsobilosť na vodnej ceste a chce získať odbornú spôsobilosť toho istého druhu na inej vodnej ceste, po vykonaní plavebnej praxe musí vykonať rozdielovú skúšku zo znalostí miestnych plavebných predpisov, zo znalostí plavebnej náuky a zo znalostí plavebného zemepisu na príslušnej vodnej ceste,
b)
ak ide o uchádzača, ktorý má vysokoškolské vzdelanie technického smeru, požiadavka na plavebnú prax sa znižuje pri strojových funkciách o jednu polovicu,
c)
ak ide o uchádzača, ktorý má plavebnú prax na námorných lodiach a uchádza sa o získanie odbornej spôsobilosti na palubnú funkciu vo vnútrozemskej plavbe, plavebná prax na námorných lodiach sa započítava jednou tretinou dĺžky celkovej požadovanej plavebnej praxe,
d)
do plavebnej praxe požadovanej pre strojové funkcie sa započítava celá plavebná prax nadobudnutá na plavidlách vnútrozemskej plavby v inej plavebnej oblasti na strojovom zariadení vyššej alebo rovnakej kategórie. Plavebná prax na strojovom zariadení nižšej kategórie sa započítava do požadovanej plavebnej praxe jednou polovicou. Plavebná prax na námorných lodiach sa do požadovanej plavebnej praxe započítava v plnej výške, ak by však svojou dĺžkou nahradzovala celú požadovanú plavebnú prax, požaduje sa plavebná prax na plavidlách vnútrozemskej plavby v rozsahu najmenej dvoch mesiacov.
§ 4
Lodný kapitán I. triedy
(1)
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán I. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru uvedených v prílohe č. 1, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
vek najmenej 23 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a
c)
najmenej štyri roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.
(2)
Štátna plavebná správa (ďalej len „plavebná správa“) môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.
§ 5
Lodný kapitán II. triedy
(1)
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán II. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách v Slovenskej republike a na Dunaji v úseku riečnych kilometrov 1 880,20 - 1 708,20, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
vek najmenej 21 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.
(2)
Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.
§ 6
Lodný kapitán III. triedy
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán III. triedy, ktorý samostatne vedie plavidlo s vlastným strojovým pohonom na vodných plochách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
vek najmenej 21 rokov,
b)
základné vzdelanie a
c)
najmenej pol roka plavebnej praxe na príslušnej vodnej ploche.
§ 7
Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu, ktorý samostatne vedie prievoznú loď bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
vek najmenej 19 rokov,
b)
základné vzdelanie a
c)
najmenej pol roka plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.
§ 8
Vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A
(1)
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A, ktorý samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
vek najmenej 22 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste, z toho najmenej jeden rok na plávajúcom stroji.
(2)
Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.
§ 9
Vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A
(1)
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie A, ktorý samostatne vedie plávajúci stroj s vlastným strojovým pohonom na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
vek najmenej 21 rokov,
b)
stredné odborné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste, z toho najmenej jeden rok na plávajúcom stroji.
(2)
Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o pol roka.
§ 10
Vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B
(1)
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie B, ktorý samostatne obsluhuje plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
vek najmenej 22 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe, z tohto najmenej jeden rok na plávajúcom stroji.
(2)
Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o pol roka.
§ 11
Vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B
(1)
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B, ktorý samostatne obsluhuje plávajúci stroj bez vlastného strojového pohonu na vodných cestách v Slovenskej republike okrem Dunaja, môže uchádzač vykonať, ak má
a)
vek najmenej 20 rokov,
b)
stredné odborné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe, z tohto najmenej jeden rok na plávajúcom stroji.
(2)
Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o pol roka.
§ 12
Kormidelník
(1)
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník, ktorý kormidluje plavidlo na splavnom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách členských štátov okrem Rýna a vodných ciest námorného charakteru, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
vek najmenej 20 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste.
(2)
Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.
§ 13
Lodný strojník I. triedy
(1)
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník I. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje bez obmedzenia výkonu na plavidle, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
vek najmenej 21 rokov,
b)
úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie a
c)
najmenej tri roky plavebnej praxe na strojovom zariadení s výkonom nad 900 kW nadobudnutej na plavidle s vlastným strojovým pohonom.
(2)
Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o pol roka.
§ 14
Lodný strojník II. triedy
(1)
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník II. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje s výkonom do 900 kW na plavidle, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
vek najmenej 20 rokov,
b)
stredné odborné vzdelanie a
c)
najmenej dva roky plavebnej praxe na strojovom zariadení s výkonom do 900 kW nadobudnutej na plavidle s vlastným strojovým pohonom.
(2)
Plavebná správa môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.
§ 15
Lodník
(1)
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodník, ktorý je oprávnený vykonávať palubné práce na plavidle, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
vek najmenej 18 rokov,
b)
základné vzdelanie a
c)
najmenej jeden rok plavebnej praxe na plavidle.
(2)
Na funkciu pomocný lodník môže byť zaradený uchádzač, ak má vek najmenej 16 rokov a základné vzdelanie, pričom palubné práce na plavidle musí vykonávať pod dohľadom osoby, ktorú určí vodca plavidla.
§ 16
Vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky
Skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu vedúci plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky, ktorý samostatne riadi plavbu cez plavebné komory na slovenskom úseku Dunaja a na ostatných vodných cestách v Slovenskej republike, môže vykonať uchádzač, ak má
a)
preukaz odbornej spôsobilosti na funkciu lodný kapitán I. triedy alebo II. triedy a má najmenej trojmesačnú prax pri obsluhe na konkrétnej plavebnej komore alebo
b)
vek najmenej 23 rokov, úplné stredné vzdelanie a najmenej šesťmesačnú prax pri obsluhe na konkrétnej plavebnej komore.
Overovanie odbornej spôsobilosti
§ 18
(1)
Žiadosť o vykonanie skúšky podáva uchádzač písomne plavebnej správe na predpísanom tlačive najneskôr štyri týždne pred vyhláseným termínom skúšky určeným plavebnou správou.
(2)
Ak uchádzač splnil predpísané podmienky, môže vykonať skúšku, o čom ho plavebná správa písomne upovedomí.
(3)
Ak uchádzač nesplnil predpísané podmienky, je o tom písomne upovedomený s odôvodnením, ktoré podmienky nesplnil.
§ 19
(1)
Skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva riaditeľ plavebnej správy. Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná. Tvoria ju predseda skúšobnej komisie, tajomník skúšobnej komisie a ďalší členovia.
(2)
Funkciu tajomníka skúšobnej komisie vykonáva určený zamestnanec plavebnej správy alebo určený člen skúšobnej komisie.
(3)
Predseda skúšobnej komisie
a)
zodpovedá za správny postup skúšobnej komisie pri skúškach,
b)
určuje člena skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti, a tajomníka skúšobnej komisie,
c)
zvoláva skúšobnú komisiu na riešenie problémov a otázok, ktoré sa vyskytnú v priebehu skúšok, alebo na podnet člena skúšobnej komisie alebo uchádzača,
d)
rozhoduje o prerušení skúšky,
e)
vyhlasuje konečné výsledky skúšok.
(4)
Členovia skúšobnej komisie
a)
zabezpečujú správny priebeh skúšok a v prípade zistených nedostatkov vykonajú príslušné opatrenia,
b)
oznámia uchádzačovi klasifikačné známky z jednotlivých predmetov alebo počet získaných bodov z testu, ktoré uvedú do zápisu o skúške a potvrdia svojím podpisom,
c)
ak je uchádzač hodnotený známkou „neprospel“, oznámia mu nedostatky a chyby, ktorých sa dopustil.
(5)
Tajomník skúšobnej komisie
a)
zodpovedá za správnosť a presnosť administratívnych prác spojených so skúškami,
b)
pred začatím skúšok
1.
overí totožnosť prítomných uchádzačov,
2.
informuje uchádzačov o forme a priebehu skúšok.
§ 20
(1)
Obsahom skúšky je overenie vedomostí
a)
z Pravidiel bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky,2)
b)
z plavebného zemepisu,
c)
z plavebnej náuky,
d)
z plavebného práva,
e)
zo stavby lodí,
f)
zo strojových zariadení lodí,
g)
z lodnej elektrotechniky,
h)
zo stavieb na vodných cestách.
(2)
Obsahom skúšky je okrem overenia vedomostí podľa odseku 1 aj overenie vedomostí z radarovej navigácie, ak chce uchádzač získať odbornú spôsobilosť na funkciu
a)
lodný kapitán I. triedy,
b)
lodný kapitán II. triedy,
c)
vodca plávajúceho stroja I. triedy kategórie A,
d)
vodca plávajúceho stroja II. triedy kategórie B,
e)
kormidelník,
f)
vedúci plavby na plavebných komorách v Slovenskej republike.
(3)
Rozsah jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla je uvedený v prílohe č. 2.
§ 21
(1)
Skúšku tvorí teoretická skúška a praktická skúška.
(2)
Teoretická skúška má písomnú časť a ústnu časť.
(3)
Písomná časť teoretickej skúšky predchádza ústnej časti teoretickej skúšky; je samostatne klasifikovaná a vyhodnotená do začatia ústnej časti teoretickej skúšky príslušným členom skúšobnej komisie; môže sa vykonať aj formou testu.
(4)
Ústnu časť teoretickej skúšky vykonajú všetci uchádzači okrem tých, ktorí v písomnej časti teoretickej skúšky neprospeli z viac ako dvoch predmetov.
(5)
Praktická skúška sa vykonáva len v odôvodnených prípadoch, ktoré súvisia so špecifickým ovládaním plavidla, a to na plavidle s takýmto ovládaním.
(6)
Každý člen skúšobnej komisie hodnotí uchádzača zo svojho skúšobného predmetu. Skúšobná komisia hodnotí uchádzača známkou „prospel“ alebo „neprospel“.
§ 22
(1)
Ak uchádzač neprospel najviac z dvoch predmetov v písomnej časti teoretickej skúšky alebo ústnej časti teoretickej skúšky alebo ak neuspel pri praktickej skúške, môže písomne požiadať plavebnú správu o vykonanie opravnej skúšky.
(2)
Ak uchádzač neprospel pri prvej opravnej skúške, môže požiadať o vykonanie druhej opravnej skúšky, ktorej výsledok je konečný.
(3)
Prvú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch mesiacoch odo dňa konania skúšky. Druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najneskôr do jedného roka odo dňa konania skúšky.
(4)
Ak uchádzač odstúpi od skúšky, odstúpenie sa hodnotí, akoby uchádzač skúšku vôbec nevykonal.
§ 23
Preukaz odbornej spôsobilosti
(1)
Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá plavebná správa preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla. Vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla sú uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Pri strate, odcudzení, poškodení alebo znehodnotení preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vystaví plavebná správa na základe písomnej žiadosti duplikát, ktorý aj takto označí.
(3)
Uchádzač, ktorý je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a žiada o získanie vyššieho stupňa v tejto odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo žiada o získanie inej odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla, môže vykonať rozdielové skúšky. Uchádzačovi sa zohľadnia skúšky z tých predmetov, ktoré už absolvoval a ktoré sú pri príslušnej odbornej spôsobilosti rovnocenné.
(4)
Na základe písomnej žiadosti sú od vykonania skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu vodca malého plavidla oslobodení držitelia preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla okrem držiteľa preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník a držiteľa preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodník.
(5)
Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník po vykonaní rozdielovej skúšky z Pravidiel bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky môže požiadať o vydanie preukazu vodcu malého plavidla.
(6)
Na základe písomnej žiadosti je od vykonania skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu lodník oslobodený pomocný lodník, ak má
a)
ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore vodnej dopravy alebo
b)
vek najmenej 18 rokov, základné vzdelanie a najmenej 3 roky plavebnej praxe na plavidle do 30. apríla 2005 alebo
c)
najmenej 15 rokov plavebnej praxe na plavidle do 31. decembra 2007.
Vodca malého plavidla
§ 24
Skúška
(1)
Kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť sa overujú skúškou.
(2)
Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú:
a)
lekársky posudok1) nie starší ako tri mesiace,
b)
doklad o ukončení minimálne základného vzdelania a
c)
potvrdenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu.
§ 25
Vodca malého plavidla kategórie A
Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1 000 kg vrátane dovoleného zaťaženia, okrem plte určenej na prepravu osôb, a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 15 rokov; ak ide o vykonávanie športovej činnosti, 12 rokov.
§ 26
Vodca malého plavidla kategórie B
Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom nad 20 kW, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 18 rokov a úspešne vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A; ak ide o vykonávanie športovej činnosti, 16 rokov.
§ 27
Vodca malého plavidla kategórie C
Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 18 rokov a úspešne vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A; ak ide o vykonávanie športovej činnosti, 15 rokov.
§ 28
Vodca malého plavidla kategórie D
Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D, ktorý vedie plť určenú na prepravu osôb na príslušnom úseku vodnej cesty, môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej 18 rokov.
Overovanie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
§ 29
(1)
Žiadosť o vykonanie skúšky podáva osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu písomne plavebnej správe na predpísanom tlačive najneskôr sedem kalendárnych dní pred vyhláseným termínom skúšky určeným plavebnou správou.
(2)
Uchádzač, ktorý nevykonal skúšku najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa vydania potvrdenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu, absolvuje kvalifikačný kurz opätovne.
(3)
Ak uchádzač splnil predpísané podmienky, môže vykonať skúšku, o čom plavebná správa upovedomí osobu poverenú vykonávaním kvalifikačného kurzu, ktorá prihlásila uchádzača na skúšku. Ak uchádzača nemôže na skúšku prihlásiť osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu, u ktorej uchádzač absolvoval kvalifikačný kurz, môže ho prihlásiť iná osoba poverená vykonávaním kvalifikačného kurzu.
(4)
Ak uchádzač nesplnil predpísané podmienky, plavebná správa o tom upovedomí osobu poverenú vykonávaním kvalifikačného kurzu, ktorá prihlásila uchádzača na skúšku s odôvodnením, ktoré podmienky nesplnil.
§ 30
(1)
Skúška sa koná v štátnom jazyku pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva a odvoláva riaditeľ plavebnej správy. Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná. Tvoria ju predseda skúšobnej komisie a ďalší členovia.
(2)
Predseda skúšobnej komisie
a)
zodpovedá za správny postup skúšobnej komisie pri skúškach,
b)
určuje člena skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti,
c)
zvoláva skúšobnú komisiu na riešenie problémov a otázok, ktoré sa vyskytnú v priebehu skúšok, alebo na podnet člena skúšobnej komisie alebo uchádzača,
d)
rozhoduje o prerušení skúšky,
e)
vyhlasuje konečné výsledky skúšok.
(3)
Členovia skúšobnej komisie
a)
zabezpečujú správny priebeh skúšok, a ak zistia nedostatky, vykonajú príslušné opatrenia,
b)
oznámia uchádzačovi klasifikačné známky z jednotlivých predmetov alebo počet získaných bodov z testu, ktoré uvedú do zápisu o skúške a potvrdia svojím podpisom,
c)
ak je uchádzač hodnotený známkou „neprospel“, oznámia mu nedostatky a chyby, ktorých sa dopustil.
(4)
Člen skúšobnej komisie určený predsedom skúšobnej komisie
a)
zodpovedá za správnosť a presnosť administratívnych prác spojených so skúškami,
b)
pred začatím skúšok
1.
overí totožnosť prítomných uchádzačov,
2.
informuje uchádzačov o forme a priebehu skúšok.
§ 32
(1)
Skúšku tvorí teoretická skúška a praktická skúška.
(2)
Teoretická skúška sa vykonáva formou testu; na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti uchádzača môže byť vykonaná ústnou formou.
(3)
Teoretickú skúšku a praktickú skúšku vyhodnotí príslušný člen skúšobnej komisie.
(4)
Praktická skúška sa vykonáva na výcvikovom plavidle za účasti najmenej dvoch členov skúšobnej komisie.
(5)
Obsahom teoretickej skúšky je overenie vedomostí
a)
z Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách,
b)
z plavebného zemepisu,
c)
z plavebnej náuky,
d)
zo všeobecne záväzných právnych predpisov vo vnútrozemskej plavbe,
e)
zo stavby lodí,
f)
zo strojových zariadení lodí,
g)
z lodnej elektrotechniky,
h)
z teórie plachtenia.
(6)
Rozsah jednotlivých častí teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je uvedený v prílohe č. 4.
(7)
Obsahom praktickej skúšky je overenie týchto zručností:
a)
plánovanie plavby,
b)
príprava malého plavidla na plavbu,
c)
kormidlovanie a plavba určeným kurzom; ak ide o skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D, plavba na príslušnom úseku vodnej cesty,
d)
kotvenie, státie, manévrovanie; ak ide o malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet, s použitím plachiet aj motora,
e)
práce na palube vrátane prác s lanami,
f)
používanie záchranných prostriedkov,
g)
riešenie mimoriadnych situácií (napríklad človek cez palubu, požiar na palube).
(8)
Skúšobná komisia hodnotí uchádzača známkou „prospel“ alebo „neprospel“.
§ 33
(1)
Ak uchádzač neprospel z teoretickej skúšky alebo neuspel pri praktickej skúške, osoba poverená na vykonávanie kvalifikačného kurzu na žiadosť uchádzača písomne požiada plavebnú správu o vykonanie opravnej skúšky.
(2)
Ak uchádzač neprospel pri prvej opravnej skúške, osoba poverená na vykonávanie kvalifikačného kurzu na žiadosť uchádzača písomne požiada plavebnú správu o vykonanie druhej opravnej skúšky, ktorej výsledok je konečný.
(3)
Prvú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch týždňoch odo dňa konania skúšky a najneskôr do jedného roka odo dňa konania skúšky. Druhú opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr po dvoch týždňoch odo dňa konania prvej opravnej skúšky a najneskôr do jedného roka odo dňa konania skúšky.
(4)
Ak uchádzač odstúpi od skúšky zo závažných dôvodov, odstúpenie sa hodnotí, akoby uchádzač skúšku vôbec nevykonal.
§ 34
Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
(1)
Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku, vydá plavebná správa preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla na základe ním podanej písomnej žiadosti. Vzor preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Pri strate, odcudzení, poškodení alebo znehodnotení preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla vystaví plavebná správa na základe písomnej žiadosti duplikát, ktorý aj takto označí.
§ 35
Prechodné ustanovenia
(1)
Preukazy odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a vodcu malého plavidla, okrem preukazov odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník nákladného člna I. triedy a na funkciu kormidelník nákladného člna II. triedy, vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2007.
(2)
Preukazy odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník nákladného člna I. triedy a na funkciu kormidelník nákladného člna II. triedy, preukazy radarového navigátora a preukazy vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.
(3)
Preukazy odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník I. triedy a na funkciu kormidelník II. triedy vydané podľa doterajších predpisov budú vymenené za preukazy odbornej spôsobilosti na funkciu kormidelník na základe písomnej žiadosti na tlačive vydanom plavebnou správou, ku ktorej žiadateľ priloží kópiu pôvodného preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla.
(4)
Výmena preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla a preukazov vodcu malého plavidla sa vykoná na základe písomnej žiadosti na tlačive vydanom plavebnou správou, ku ktorej žiadateľ priloží kópiu pôvodného preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla alebo kópiu pôvodného preukazu vodcu malého plavidla.
(5)
Pri výmene preukazov podľa odsekov 3 a 4 žiadateľ pôvodný preukaz odovzdá plavebnej správe.
§ 35a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2011
(1)
Preukazy odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D okrem preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D – malé plavidlo zvláštnej konštrukcie plť, vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. 12. 2012.
(2)
Preukazy odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D – malé plavidlo zvláštnej konštrukcie plť, vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti.
(3)
Výmena preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D sa vykoná na základe písomnej žiadosti na tlačive vydanom plavebnou správou, ku ktorej žiadateľ priloží kópiu pôvodného preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D. Pri výmene preukazov odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D, žiadateľ pôvodný preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie D odovzdá plavebnej správe.
Záverečné ustanovenia
§ 36
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
§ 37
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 182/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch a o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla.
§ 38
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Pavol Prokopovič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.
ZOZNAM VODNÝCH CIEST NÁMORNÉHO CHARAKTERU
Belgické kráľovstvo
Maritime Schelde.
Spolková republika Nemecko
Zóna 1
Ems: od priamky spájajúcej majáky Delfzijl a Knock smerom na voľné more až po severnú zemepisnú šírku 53°30΄ a východnú zemepisnú dĺžku 6°45΄ (t. j. neďaleko od prekládkovej oblasti pre prepravcov suchých nákladov v Alte Ems v súlade so zmluvou o spolupráci Ems-Dollart).
Zóna 2
Ems: od priamky vedúcej od vstupu do prístavu smerom na Papenburg cez Ems, ktorá spája čerpaciu stanicu Diemen (Diemer Schöpfwerk) a otvor hrádze pri Halte až po priamku spájajúcu majáky Delfzijl a Knock v súlade so zmluvou o spolupráci Ems-Dollart.
Jade: do priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou horné svetlo Schillighörnu a kostolnú vežu v Langwardene.
Weser: od železničného mosta v Brémach po priamku spájajúcu kostolné veže v Langwardene a Kappele s vedľajším ramenom Schweiburgu vrátane vedľajších ramien Kleine Weser, Rekumder-Loch a Rechter Nebenarm.
Labe: od dolnej hranice prístavu Hamburg po priamku spájajúcu svetelný maják Döse a severozápadný bod Hohe Ufer (Dieksand) s prítokmi Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau a Stör (vždy od hrádze po ústie) vrátane Nebenelbe.
Meldofer Bucht: vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou severozápadný bod Hohe Ufer (Dieksand) a západné čelo prístavnej hrádze Büsum.
Flensburger Förde: vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou maják Kekenis a Birknack.
Eckernförder Bucht: vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou Bocknis-Eck so severozápadným okrajom pevniny v Dänisch Nienhof.
Kieler Förde: vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou maják Bülk a námorný pamätník Laboe.
Leda: od vstupu do vonkajšieho prístavu morskej plavebnej komory Leer po ústie.
Hunte: od prístavu Oldenburg a 200 m po prúde od Amalienbrücke v Oldenburgu k ústiu.
Lesum: od železničného mosta Bremen-Burg k ústiu.
Este: od priepustu hrádze Buxtehude po hrádzu Este.
Lühe: od mlyna 250 m proti prúdu od cestného mosta Marschadamm-Horneburg po hrádzu Lühe.
Schwinge: od mosta pre chodcov po prúde od veže Güldenstern pri Stade po hrádzu Schwinge.
Freiburger-Hafenpriel: od priepustov Freiburg/Labe po ústie.
Oste: od mlynskej hrádze Bremervörde po hrádzu Oste.
Pinnau: od železničného mosta Pinneburg po hrádzu Pinnau.
Krückau: od vodného mlyna Elmshorn po hrádzu Krückau.
Stör: od Pegel Rensing po hrádzu Stör.
Eider: od Gieselauského kanála po hrádzu Eider.
Nord-Ostsee-Kanal (Kielsky kanál): od priamky spájajúcej čelá Brunsbüttelských prístavných hrádzí po priamku spájajúcu Kiel-Holtenauské vstupné svetlá a Schirnauer See, Bergstedter See, Audorfer See, Obereidersee s Enge, Achterwehrerský kanál a Flemhuder See.
Trave: od železničného mosta a Holstenského mosta (Stadttrave) v Lübecku po priamku spájajúcu dve vonkajšie čelá prístavných hrádzí v Travemünde a Pötenitzer Wiek a Dassower See.
Schlei: vnútri priestoru ohraničeného priamkou spájajúcou Schleimündské čelá prístavnej hrádze.
Holandské kráľovstvo
Dollard, Eems, Waddenzee, Ijsselmeer, Východný Scheldt a Západný Scheldt.
Poľská republika
Zóna 1
Časť Pomoranskej zátoky na juh od trasy spájajúcej Nord Perd na Rujane a maják Niechorze.
Časť Gdanskej zátoky na juh od trasy spájajúcej maják Hel a vstupnú bóju prístavu Baltijsk.
Zóna 2
Štetínska zátoka.
Zátoka Kamień.
Zátoka Wisła.
Zátoka Puck.
Fínska republika
Saimaan kanavaSaima kanal,
Saimaan vesistöSaimens vattendrag.
Švédske kráľovstvo
Trollhätte kanal a Göta älv, Jazero Vänern, Jazero Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen.
Rumunsko
Dunaj: od Brăily (175 km) po Čierne more na prítoku Suliny.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.
ROZSAH JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ČLENA POSÁDKY PLAVIDLA
1.
Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky
1.1
Všeobecná časť
1.2
Optická signalizácia plavidiel
1.3
Zvuková signalizácia a rádiové spojenie
1.4
Signálne znaky a znakovanie vodnej cesty
1.5
Pravidlá plavby
1.6
Pravidlá na státie
1.7
Ochrana vôd a nakladanie s odpadmi na plavidle
1.8
Osobitné ustanovenia pre plavbu malých plavidiel
1.9
Doplnkové pravidlá pre plavbu na vodných cestách Slovenskej republiky
2.
Plavebný zemepis
2.1
Všeobecná časť
2.1.1
Fyzikálny zemepis
2.1.2
Náuka o podnebí - klimatológia
2.1.3
Náuka o vodostave, hydrológia z hľadiska plavby a základné hydrologické pojmy
2.1.4
Úprava vodných tokov a výstavba vodných ciest
2.2
Plavebno-technický popis vodných ciest
2.2.1
Dunajská vodná cesta, nadväzujúce splavné toky a prieplavné spojenia juhovýchodnej Európy
2.2.2
Váh a vodné toky s výhľadovo sledovanou splavnosťou
2.3
Charakteristika európskych vnútrozemských vodných ciest
3.
Plavebná náuka
3.1
Všeobecná časť
3.1.1
História vnútrozemskej plavby
3.1.2
Plavidlá, rozdelenie a charakteristika
3.1.3
Lodné zariadenia a ich použitie
3.1.4
Činnosť za mimoriadnych okolností
3.1.4.1
Zásady predchádzania nehodám
3.1.4.2
Merania, ktoré treba vykonať v prípade poškodenia, kolízie a nabehnutia na plytčinu vrátane upchatia netesností
3.1.4.3
Použitie záchranných prostriedkov a vybavenia
3.1.4.4
Prvá pomoc v prípade nehôd
3.1.4.5
Protipožiarna prevencia a použitie protipožiarneho zariadenia
3.1.4.6
Prevencia proti znečisťovaniu vodných ciest
3.1.5
Zostavovanie lodných zostáv
3.1.6
Státie plavidiel
3.1.7
Lodný manéver
3.1.8
Odlišnosti pri plavbe a manévrovaní plavidiel vzhľadom na vodnú cestu
3.1.9
Plavba v oblasti prílivu a odlivu
3.1.10
Nakladanie a vykladanie plavidiel
3.1.11
Navigačné prístroje a pomôcky
3.1.12
Plavebné úseky vodnej cesty
3.1.13
Povinné dodatočné témy pre osobnú dopravu
3.1.13.1
Základné znalosti technických predpisov o stabilite osobných lodí v prípade ich poškodenia a o rozdelení lode do vodotesných priestorov v rovine maximálneho ponoru
3.1.13.2
Prvá pomoc v prípade nehôd
3.1.13.3
Protipožiarna prevencia a použitie protipožiarneho zariadenia
3.1.13.4
Spôsoby záchrany života a príslušné vybavenie
3.1.13.5
Ako chrániť cestujúcich v prípade evakuácie, poškodenia lode, nabehnutia lode na plytčinu, kolízie, explózie a v iných situáciách, ktoré môžu byť príčinou vzniku paniky na lodi
3.1.13.6
Znalosti bezpečnostných pokynov (napríklad núdzové východy, lodné mostíky, používanie bezpečnostných prilieb)
3.2
Osobitná časť
3.2.1
Dunaj
3.2.2
Váh
3.2.3
Morava, Bodrog, Hornád a Hron
3.2.4
Uzavreté vodné plochy
4.
Plavebné právo
4.1
Právo všeobecné
4.1.1
Subjekty práva
4.1.2
Právne úkony
4.2
Základné právne predpisy vo vnútrozemskej plavbe
4.2.1
Zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.2.2
Vykonávacie právne predpisy k zákonu o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4.3
Právne predpisy týkajúce sa vodného hospodárstva
4.3.1
Používanie a znečisťovanie povrchových vôd
4.3.2
Sankcie
4.4
Medzinárodné právo
4.4.1
Medzinárodné dohovory
4.4.2
Dvojstranné dohody o vnútrozemskej plavbe
5.
Stavba lodí
5.1
História plavby a stavby lodí
5.2
Základy teórie plavby
5.3
Lodné teleso
5.4
Lodné zariadenie
5.5
Lodná propulzia
5.6
Lodné sústavy
5.7
Technológia stavby lodí, skúšky a opravy plavidiel
6.
Strojové zariadenia lodí
6.1
Spaľovacie motory, turbíny na hlavný pohon, pomocné a palubné agregáty
6.2
Lodné a strojové mechanizmy a ich súčasti
6.3
Usporiadanie a montáž strojových zariadení, hriadeľové vedenie
6.4
Lodné propulzné a kormidelno-propulzné mechanizmy
6.5
Automatizácia strojového zariadenia plavidla
6.6
Zariadenia a potrubia lodných a strojových sústav
6.7
Hydraulické a pneumatické zariadenia plavidiel
7.
Lodná elektrotechnika
7.1
Základy elektrotechniky
7.2
Lodné elektrické zariadenia
8.
Radarová navigácia
8.1
Teoretická časť
8.1.1
Základy rádiového prenosu
8.1.1.1
Vznik elektromagnetického poľa - dĺžka vlny
8.1.1.2
Zdroje napájania vysielača a prijímača
8.1.1.3
Antény, rozdelenie, smerovosť, zisk
8.1.1.4
Druhy modulácie
8.1.1.5
Hlavné časti rádiových vysielačov
8.1.1.6
Hlavné časti rádiových prijímačov
8.1.1.7
Rozdelenie vysielačov a prijímačov
8.1.2
Prijímače a vysielače
8.1.2.1
Radarový vysielač, dĺžka radarovej vlny, kmitočet
8.1.2.2
Vlnovod, megmetron vo vysielači
8.1.2.3
Štrbinový vlnovod
8.1.2.4
Mŕtva zóna
8.1.2.5
Činnosť obrazovky prijímača
8.1.2.6
Zobrazenie cieľa na obrazovke
8.1.2.7
Vyhodnotenie cieľa na obrazovke
8.1.2.8
Určenie rýchlosti plavidla a cieľov radaru
8.1.2.9
Výchylkomer ako súčasť radaru
8.1.2.10
Kútový odrážač, aktívny odrážač
8.1.2.11
Rušivé vplyvy na činnosť radaru
8.1.2.12
Bezpečnostné predpisy pri práci s radarovým zariadením
8.1.3
Riečne radary
8.1.3.1
Rozdelenie riečnych radarov
8.1.3.2
Anténa a blok vysielača
8.1.3.3
Frekvencie riečnych radarov
8.1.3.4
Rozdiel medzi jednotlivými typmi radarov
8.1.3.5
Plavebné dráhy na plavbu s riečnym radarom
8.1.3.6
Trojtónová húkačka
8.1.3.7
Bezpečnostné predpisy na plavbu s riečnym radarom
8.2
Praktická časť
8.2.1
Opatrenia pred vyplávaním
8.2.1.1
Zapnutie, nastavenie a kontrola funkcie prístrojov
8.2.1.2
Interpretácia radarového obrazu
8.2.2
Plavba s radarom
8.2.2.1
Plavba a otáčanie
8.2.2.2
Vplávanie do bazéna alebo úzkeho miesta a vyplávanie z nich
8.2.2.3
Stretávanie a predbiehanie
8.2.2.4
Udržiavanie smeru na daný bod
8.2.2.5
Vysvetlenie radarového obrazu
8.2.2.6
Udeľovanie príkazov kormidelníkovi
8.2.2.7
Správanie pri mimoriadnych udalostiach (napríklad nebezpečné plavebné situácie alebo výpadok prístrojov)
9.
Stavby na vodných cestách
Príloha č. 3 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.
VZORY PREUKAZOV ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ČLENOV POSÁDKY PLAVIDLA
A.
Vzor preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla
B.
Vzor preukazu radarového navigátora
C.
Vzor preukazu vedúceho plavby na plavebných komorách Slovenskej republiky
Príloha č. 4 k vyhláške č. 12/2005 Z. z.
ROZSAH JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ TEORETICKEJ SKÚŠKY Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VODCU MALÉHO PLAVIDLA
I.
Rozsah teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie A
1.
Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách
1.1
Všeobecná časť
1.2
Optická signalizácia plavidiel
1.3
Zvuková signalizácia a rádiové spojenie
1.4
Signálne znaky a znakovanie vodnej cesty
1.5
Pravidlá plavby
1.6
Pravidlá na státie
1.7
Ochrana vôd a nakladanie s odpadmi na plavidle
1.8
Osobitné ustanovenia pre plavbu malých plavidiel