116/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. marca 2005
o opatreniach na kontrolu slintačky a krívačky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie ustanovuje
a)
minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa uplatňujú pri podozrení na výskyt slintačky a krívačky a pri výskyte ohniska slintačky a krívačky akéhokoľvek typu vírusu,
b)
preventívne opatrenia zamerané na zvýšenie pripravenosti príslušných orgánov veterinárnej správy a chovateľov pri výskyte slintačky a krívačky.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
zvieraťom vnímavého druhu domáci alebo voľne žijúci prežúvavec alebo ošípaná a hlodavec (rodentia) alebo chobotnatec (proboscidae),
b)
poľnohospodárskym podnikom poľnohospodárske alebo iné prevádzkové priestory vrátane cirkusov, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, kde sa trvalo alebo dočasne chovajú alebo držia zvieratá vnímavých druhov,
c)
stádom zviera alebo skupina zvierat, ktoré sa chovajú v poľnohospodárskom podniku ako epizootologická jednotka; ak sa v poľnohospodárskom podniku chová viac stád, každé také stádo tvorí samostatnú jednotku a musí mať rovnaký zdravotný štatút,
d)
vlastníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom zvieraťa vnímavého druhu alebo je poverená chovom zvieraťa vnímavého druhu,
e)
príslušným orgánom veterinárnej správy orgán veterinárnej správy,1) ktorý je zodpovedný za vykonávanie veterinárnych kontrol,
f)
úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár vymenovaný podľa osobitného predpisu,2)
g)
povolením písomné povolenie udelené príslušným orgánom veterinárnej správy, ktorého kópie musia byť k dispozícii na následné inšpekcie v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
h)
inkubačnou dobou časové obdobie medzi infekciou a objavením sa klinických príznakov slintačky a krívačky; ak ide o hovädzí dobytok a ošípané, je to 14 dní, ak ide o ovce a kozy a ostatné zvieratá vnímavých druhov, je to 21 dní,
i)
zvieraťom podozrivým z infekcie zviera vnímavého druhu, ktoré prejavuje klinické príznaky alebo vykazuje postmortálne zmeny alebo reakcie na laboratórne testy, ktoré vzbudzujú podozrenie na ochorenie slintačkou a krívačkou,
j)
zvieraťom podozrivým z kontaminácie zviera vnímavého druhu, ktoré podľa epizootologických údajov mohlo byť priamo alebo nepriamo vystavené vírusu slintačky a krívačky,
k)
prípadom slintačky a krívačky alebo zvieraťom nakazeným slintačkou a krívačkou živé alebo uhynuté zviera vnímavého druhu, u ktorého bola slintačka a krívačka úradne potvrdená v súlade s prílohou č. 1 na základe úradne potvrdených klinických príznakov alebo postmortálnych zmien zhodných s tými, ktoré sú vyvolané slintačkou a krívačkou, alebo na základe výsledku laboratórneho vyšetrenia vykonaného podľa prílohy č. 13,
l)
ohniskom slintačky a krívačky poľnohospodársky podnik, kde sa chovajú zvieratá vnímavých druhov, ktorý spĺňa jedno alebo viac kritérií stanovených v prílohe č. 1,
m)
primárnym ohniskom každé ohnisko v súlade s osobitným predpisom,3)
n)
usmrtením usmrtenie zvieraťa v súlade s osobitným predpisom,4)
o)
naliehavým zabitím zabitie v naliehavom prípade v súlade s osobitným predpisom,5) ak ide o zvieratá, ktoré sa na základe epizootologických údajov alebo klinických príznakov a výsledkov laboratórnych testov nepovažujú za infikované alebo kontaminované vírusom slintačky a krívačky, vrátane zabitia v rámci ochrany zvierat,
p)
spracovaním jedno z ošetrení vysokorizikového materiálu,6) aby sa zabránilo šíreniu vírusu slintačky a krívačky,
q)
regionalizáciou vymedzenie ohraničenej oblasti, v ktorej platia obmedzenia na premiestňovanie určitých zvierat alebo produktov živočíšneho pôvodu alebo na obchodovanie s nimi, ako je ustanovené v § 43, na účely zabránenia šíreniu slintačky a krívačky do zóny bez slintačky a krívačky, v ktorej neplatia žiadne obmedzenia v súlade s týmto nariadením,
r)
regiónom časť Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,7)
s)
podregiónom oblasť určená v osobitnom predpise,8)
t)
bankou Spoločenstva na antigény a očkovacie látky vhodné priestory vymedzené týmto nariadením na skladovanie rezerv koncentrovaného inaktivovaného antigénu vírusu slintačky a krívačky určených na výrobu očkovacích látok slintačky a krívačky, ako aj imunologických veterinárnych liekov vyrobených z takýchto antigénov a povolených podľa osobitného predpisu,9)
u)
núdzovým očkovaním očkovanie podľa § 48 ods. 1,
v)
ochranným očkovaním núdzové očkovanie vykonané v poľnohospodárskych podnikoch vo vymedzenej oblasti na účely ochrany zvierat vnímavých druhov v rámci tejto oblasti proti vzduchom sa šíriacemu vírusu slintačky a krívačky alebo vírusu šíriacemu sa ošetrovateľským náradím a krmivom a kde sú zvieratá určené na to, aby sa uchovali živé po očkovaní,
w)
supresívnym očkovaním núdzové očkovanie, ktoré sa vykonáva výlučne v súvislosti s metódou stamping-out v poľnohospodárskom podniku alebo v oblasti, kde je nutné znížiť množstvo kolujúceho vírusu slintačky a krívačky a znížiť riziko jeho šírenia mimo okruhu poľnohospodárskeho podniku alebo oblasti, a zvieratá sú po očkovaní určené na likvidáciu,
x)
voľne žijúcim zvieraťom zviera vnímavého druhu žijúce mimo poľnohospodárskych podnikov alebo mimo priestorov podľa § 15 a 16,
y)
primárnym prípadom slintačky a krívačky u voľne žijúcej zveri akýkoľvek prípad slintačky a krívačky, ktorý sa zistí u voľne žijúceho zvieraťa v oblasti, v ktorej neplatia žiadne opatrenia podľa § 76 ods. 2 a 3.
§ 3
Hlásenie slintačky a krívačky
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky10) (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) eviduje slintačku a krívačku ako chorobu, ktorá podlieha povinnému hláseniu.
(2)
Vlastník, osoba ošetrujúca zvieratá, sprevádzajúca zvieratá počas prepravy alebo starajúca sa o zvieratá je povinná bezodkladne ohlásiť príslušnému orgánu veterinárnej správy alebo úradnému veterinárnemu lekárovi výskyt alebo podozrenie na výskyt slintačky a krívačky a držať zvieratá infikované slintačkou a krívačkou alebo zvieratá podozrivé z infekcie slintačky a krívačky mimo miest, kde sú iné zvieratá vnímavých druhov v ohrození, že sa nainfikujú alebo kontaminujú vírusom slintačky a krívačky.
(3)
Veterinárni lekári, úradní veterinárni lekári, vedúci veterinárnych alebo iných úradných alebo súkromných laboratórií a osoby, ktoré prichádzajú do styku so zvieratami vnímavých druhov alebo s výrobkami získanými z týchto zvierat, musia povinne bezodkladne ohlásiť príslušnému orgánu veterinárnej správy informácie o výskyte alebo podozrení na výskyt slintačky a krívačky, ktoré získali pred úradným potvrdením choroby.
(4)
Hlavný veterinárny lekár bezodkladne ohlási výskyt choroby a poskytne informácie a písomné správy Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) a ostatným členským štátom podľa prílohy č. 2, ak sa v Slovenskej republike potvrdí výskyt slintačky a krívačky alebo primárny prípad slintačky a krívačky u voľne žijúcich zvierat, a to bez dotknutia existujúcich právnych predpisov o hlásení výskytu chorôb zvierat.
§ 4
Opatrenia pri podozrení na výskyt slintačky a krívačky
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa11) zabezpečí, aby sa opatrenia podľa odsekov 2 a 3 vykonali vtedy, ak sa v poľnohospodárskom podniku nachádza jedno alebo viac zvierat podozrivých z infekcie alebo kontaminácie.
(2)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa začne ihneď úradné šetrenie v rámci svojej pôsobnosti, aby potvrdila alebo vylúčila prítomnosť slintačky a krívačky, najmä odoberie úradné vzorky na laboratórne vyšetrenie nevyhnutné na potvrdenie choroby.
(3)
Pri podozrení na výskyt slintačky a krívačky príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa podľa odseku 1 nariadi vykonávanie úradného dohľadu v poľnohospodárskom podniku, a to najmä
a)
súpis všetkých kategórií zvierat v poľnohospodárskom podniku a v rámci každej kategórie zvierat vnímavých druhov zaznamenanie počtu zvierat, ktoré už uhynuli, a zvierat podozrivých z infekcie alebo kontaminácie,
b)
pravidelnú aktualizáciu súpisu uvedeného v písmene a) podľa počtu narodených a uhynutých zvierat vnímavých druhov počas doby podozrenia, aby bolo možné doň nahliadnuť a údaje skontrolovať príslušným orgánom pri každej návšteve,
c)
súpis všetkých zásob mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, mäsových výrobkov, tiel zvierat, kožiek a koží, vlny, spermy, embryí, vajíčok, kalu, hnoja, ako aj živočíšneho krmiva a odpadu v poľnohospodárskom podniku a uchovávanie týchto záznamov,
d)
zákaz premiestňovania zvierat vnímavých druhov do poľnohospodárskeho podniku a z poľnohospodárskeho podniku okrem prípadov poľnohospodárskych podnikov, v ktorých je viac rôznych epizootologických výrobných jednotiek, ako je uvedených v § 17, a aby sa všetky zvieratá vnímavých druhov v poľnohospodárskom podniku zdržiavali v ustajňovacích priestoroch alebo na iných miestach tak, aby boli izolované,
e)
zriadenie dezinfekčných rohoží pri vstupoch a výstupoch z budov alebo miest, v ktorých sú ustajnené zvieratá vnímavých druhov, ako aj do poľnohospodárskeho podniku,
f)
epizootologické šetrenie podľa § 13,
g)
odobratie vzoriek na laboratórne vyšetrenie podľa prílohy č. 3 bodu 2.1.1.1. na účely uľahčenia epizootologického šetrenia.
§ 5
Premiestňovanie do poľnohospodárskeho podniku alebo z poľnohospodárskeho podniku pri podozrení na výskyt slintačky a krívačky
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby sa okrem opatrení podľa § 4 zakázali všetky premiestňovania do poľnohospodárskeho podniku a z poľnohospodárskeho podniku tam, kde existuje podozrenie na výskyt slintačky a krívačky. Tento zákaz sa vzťahuje najmä na
a)
premiestňovanie z poľnohospodárskeho podniku mäsa alebo tiel zvierat, mäsových výrobkov, mlieka alebo mliečnych výrobkov, spermy, vajíčok alebo embryí zo zvierat vnímavých druhov alebo živočíšneho krmiva, pomôcok, predmetov alebo iných látok, ako sú vlna, kože a kožky, štetiny alebo živočíšny odpad, kal, hnoj alebo čokoľvek, čo by mohlo prenášať vírus slintačky a krívačky,
b)
premiestňovanie zvierat nevnímavých druhov na slintačku a krívačku,
c)
premiestňovanie osôb do poľnohospodárskeho podniku alebo z poľnohospodárskeho podniku,
d)
premiestňovanie dopravných prostriedkov do poľnohospodárskeho podniku alebo z poľnohospodárskeho podniku.
(2)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1 písm. a), môže príslušný orgán pri ťažkostiach so skladovaním mlieka v poľnohospodárskom podniku nariadiť, aby sa mlieko zneškodnilo v poľnohospodárskom podniku, alebo povoliť mlieko prepraviť z poľnohospodárskeho podniku pod veterinárnym dozorom. Dopravný prostriedok musí byť vybavený tak, aby sa zabránilo rozšíreniu vírusu slintačky a krívačky, a mlieko sa musí prepraviť na najbližšie určené miesto na účely likvidácie alebo spracovania, ktoré zabezpečí zničenie vírusu slintačky a krívačky.
(3)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1 písm. b) až d), môže príslušný orgán povoliť premiestnenia do poľnohospodárskeho podniku alebo z poľnohospodárskeho podniku za dodržania podmienok na zabránenie rozšíreniu vírusu slintačky a krívačky.
§ 6
Rozšírenie opatrení na ďalšie poľnohospodárske podniky
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa rozšíri opatrenia ustanovené v § 4 a 5 na ďalšie poľnohospodárske podniky, ak ich umiestnenie, stavebné riešenie a priestorové usporiadanie alebo kontakt so zvieratami z poľnohospodárskeho podniku podľa § 4 vzbudzujú dôvodné podozrenie z kontaminácie zvierat.
(2)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa vykoná opatrenia podľa § 4 a § 5 ods. 1 v prevádzkových priestoroch alebo dopravných prostriedkoch podľa § 16, ak prítomnosť zvierat vnímavých druhov je dôvodom na podozrenie z infekcie alebo kontaminácie vírusom slintačky a krívačky.
§ 7
Dočasná kontrolná oblasť
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže vymedziť dočasnú kontrolnú oblasť, ak to vyžaduje epizootologická situácia, a najmä vtedy, ak je v oblasti vysoká koncentrácia zvierat vnímavých druhov, časté premiestňovanie zvierat alebo osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu so zvieratami vnímavých druhov, oneskorené hlásenia o podozrivých prípadoch alebo nedostačujúce informácie o možnom pôvode a spôsoboch zavlečenia vírusu slintačky a krívačky.
(2)
Opatrenia ustanovené v § 4 ods. 2 a 3 písm. a), b) a d) a v § 5 ods. 1 sa uplatnia v poľnohospodárskych podnikoch v dočasnej kontrolnej oblasti, kde sa nachádzajú zvieratá vnímavých druhov.
(3)
Opatrenia uplatňované v dočasnej kontrolnej oblasti môže štátna veterinárna a potravinová správa doplniť dočasným zákazom premiestňovania všetkých zvierat vo väčšej oblasti alebo na celom území Slovenskej republiky. Zákaz premiestňovania zvierat druhov nevnímavých na slintačku a krívačku nemôže presiahnuť 72 hodín, ak si to nevyžadujú výnimočné situácie.
§ 8
Program preventívnej eradikácie
(1)
Na základe epizootologických informácií alebo iných dôkazov môže štátna veterinárna a potravinová správa nariadiť program preventívnej eradikácie vrátane preventívneho usmrcovania zvierat vnímavých druhov, ktoré sú pravdepodobne kontaminované, a ak je to nutné, tak aj zvierat z výrobných jednotiek, medzi ktorými existuje epizootologická súvislosť, alebo pochádzajúcich zo susediacich poľnohospodárskych podnikov.
(2)
Ak ide o opatrenia podľa odseku 1, odber vzoriek a klinické vyšetrenia zvierat vnímavých druhov sa vykonajú podľa prílohy č. 3 bodu 2.1.1.1.
(3)
Nariadené opatrenia podľa tohto paragrafu pred ich vykonaním oznámi štátna veterinárna a potravinová správa Komisii.
§ 9
Zachovanie opatrení
Príslušný orgán veterinárnej správy nezruší opatrenia podľa § 4 až 7, ak sa úradne nevylúči podozrenie zo slintačky a krívačky.
§ 10
Opatrenia pri potvrdení výskytu slintačky a krívačky
(1)
Ak sa potvrdí výskyt slintačky a krívačky, príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa okrem opatrení podľa § 4 až 6 v poľnohospodárskom podniku bezodkladne nariadi, aby všetky zvieratá vnímavých druhov boli na mieste usmrtené; vo výnimočných prípadoch sa zvieratá vnímavých druhov môžu usmrtiť na najbližšom vhodnom mieste pod úradným dozorom spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky pri preprave alebo usmrcovaní. Štátna veterinárna a potravinová správa nahlási Komisii existenciu výnimočných okolností a prijaté opatrenia.
(2)
Úradný veterinárny lekár zabezpečí pred usmrtením alebo počas usmrcovania zvierat vnímavých druhov odber úradných vzoriek potrebných na epizootologické šetrenie podľa § 13 v súlade s prílohou č. 3 bodom 2.1.1.1.
(3)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa môže rozhodnúť, aby sa nepostupovalo podľa § 4 ods. 2, ak ide o výskyt sekundárneho zdroja, ktorý epizootologicky súvisí s primárnym zdrojom slintačky a krívačky, v ktorom sa už vykonal odber vzoriek potrebných na epizootologické šetrenie podľa § 13 v dostatočnom počte na laboratórne vyšetrenie.
(4)
Telá uhynutých a usmrtených zvierat vnímavých druhov v poľnohospodárskom podniku sa bezodkladne zničia pod úradným dozorom spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky. Ak je nutné telá zakopať alebo spáliť na mieste alebo mimo neho, spálenie alebo zakopanie sa vykoná podľa vopred pripravených plánov v rámci pohotovostných plánov podľa § 67.
(5)
Všetky výrobky a látky podľa § 4 ods. 3 písm. c) sa izolujú až do vylúčenia kontaminácie alebo sa ošetria v súlade s pokynmi úradného veterinárneho lekára spôsobom, ktorý zabezpečí zničenie vírusu slintačky a krívačky, alebo sa spracujú podľa § 2 písm. p).
(6)
Po usmrtení a spracovaní zvierat vnímavých druhov a splnení opatrení podľa odseku 5 príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby
a)
budovy používané na ustajnenie zvierat vnímavých druhov, ich okolie a dopravné prostriedky používané na ich prepravu, ako aj iné budovy a zariadenia, ktoré sa pravdepodobne kontaminovali, sa vyčistili a dezinfikovali podľa § 11,
b)
miestnosti pre ľudí alebo kancelárie poľnohospodárskeho podniku boli vyčistené a dezinfikované, ak existuje podozrenie, že boli kontaminované vírusom slintačky a krívačky,
c)
obnovenie chovu zvierat bolo vykonané podľa prílohy č. 5.
(7)
Opatrenia podľa odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na obytné priestory pre ľudí v poľnohospodárskych podnikoch, ak sa zvieratá vnímavých druhov vrátane hlodavcov a chobotnatcov v nich nezdržiavajú trvalo alebo dočasne, bitúnky, dopravné prostriedky, hraničné inšpekčné stanice alebo oplotené plochy, kde sa zdržiavajú zvieratá vnímavých druhov, ak takéto oplotené plochy svojou veľkosťou neumožňujú uplatňovanie opatrení ustanovených v § 10 ods. 1 až 5.
§ 11
Čistenie a dezinfekcia
(1)
Čistiace a dezinfekčné práce sa evidujú a vykonávajú pod úradným dozorom a podľa pokynov úradného veterinárneho lekára použitím úradne povolených a registrovaných dezinfekčných prostriedkov a koncentrácií, ktoré zabezpečia zničenie vírusu slintačky a krívačky.
(2)
Čistiace, dezinfekčné a deratizačné činnosti sa vykonávajú s najnižším možným škodlivým vplyvom na životné prostredie, ktorý môže z takýchto činností vyplývať.
(3)
Na čistiace a dezinfekčné práce sa používajú dezinfekčné prostriedky, ktoré sú schopné účinne dezinfikovať a majú podľa najlepších dostupných technológií aj najnižšie škodlivé vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí.
(4)
Ostatné podrobnosti týkajúce sa čistenia a dezinfekcie sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 12
Sledovanie a ošetrenie výrobkov a látok pochádzajúcich zo zvierat z ohniska slintačky a krívačky alebo takých, ktoré s nimi prišli do kontaktu
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby sa výrobky a látky uvedené v § 4 ods. 3 písm. c), ktoré pochádzajú zo zvierat vnímavých druhov poľnohospodárskeho podniku, kde bol potvrdený výskyt slintačky a krívačky, sperma, vajíčka a embryá získané zo zvierat vnímavých druhov, ktoré sa nachádzali v poľnohospodárskom podniku počas pravdepodobného zavlečenia choroby a vykonania úradných opatrení, sledovali, a nariadi ich spracovanie alebo v prípade iných produktov, ako sú sperma, vajíčka a embryá, ich ošetrenie pod úradným dozorom takým spôsobom, aby sa zabezpečilo zničenie vírusu a zabránilo sa akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky.
§ 13
Epizootologické šetrenie
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby epizootologické šetrenie v súvislosti s ohniskami slintačky a krívačky vykonali špeciálne vyškolení veterinárni lekári v súlade s pohotovostnými plánmi podľa § 67, aby sa zabezpečilo jednotné, rýchle a cielené šetrenie. Šetrenie sa musí zamerať najmä na zistenie
a)
dĺžky časového úseku, v ktorom sa slintačka a krívačka mohla v poľnohospodárskom podniku vyskytnúť pred vznikom podozrenia alebo jej ohlásením,
b)
možného pôvodu vírusu slintačky a krívačky v poľnohospodárskom podniku a určenie iných poľnohospodárskych podnikov so zvieratami, ktoré sa mohli infikovať alebo kontaminovať z rovnakého zdroja choroby,
c)
možného rozsahu infikovania alebo kontaminovania zvierat iných vnímavých druhov, ako sú hovädzí dobytok a ošípané,
d)
pohybu zvierat, osôb, dopravných prostriedkov a produktov podľa § 4 ods. 3 písm. c), ktorými sa mohol preniesť vírus slintačky a krívačky medzi poľnohospodárskymi podnikmi.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa pravidelne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o epizootológii a šírení vírusu slintačky a krívačky.
§ 14
Dodatočné opatrenia pri potvrdení ohnísk slintačky a krívačky
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže nariadiť, aby sa okrem zvierat vnímavých druhov aj zvieratá druhov nevnímavých na slintačku a krívačku, ktoré sa nachádzajú v poľnohospodárskom podniku s potvrdenou slintačkou a krívačkou, usmrtili a spracovali spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky. Tento odsek sa nevzťahuje na zvieratá druhov nevnímavých na slintačku a krívačku, ktoré sa môžu izolovať, účinne očistiť a dezinfikovať za predpokladu, že sú jednotlivo identifikované, v prípade koňovitých zvierat v súlade s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, tak, aby bola možná kontrola ich premiestnenia.
(2)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa môže uplatniť opatrenia ustanovené v § 10 ods. 1 na epizootologicky súvisiace výrobné jednotky alebo susediace poľnohospodárske podniky, ak epizootologické informácie alebo iné dôkazy vzbudzujú dôvodné podozrenie z možnosti kontaminácie týchto poľnohospodárskych podnikov. Rozhodnutie o týchto opatreniach pred ich vykonaním oznámi štátna veterinárna a potravinová správa Komisii. V tomto prípade sa odber vzoriek a klinické vyšetrenia zvierat vykonajú podľa prílohy č. 3 bodu 2.1.1.1.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa po potvrdení prvého ohniska slintačky a krívačky pripraví ihneď všetky podklady potrebné na núdzové očkovanie v oblasti, ktorá je najmenej taká veľká ako pásmo dohľadu podľa § 19.
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže uplatniť opatrenia ustanovené v § 7 a 8.
§ 15
Opatrenia pri výskyte slintačky a krívačky
(1)
Ak hrozí, že vírus slintačky a krívačky infikuje zvieratá vnímavých druhov v laboratóriu, zoologickej záhrade, parku s voľne žijúcimi zvieratami a ohradenej oblasti alebo v zariadeniach, inštitúciách alebo strediskách schválených podľa osobitného predpisu12) a kde sa zvieratá držia na vedecké účely alebo na účely súvisiace so zachovaním druhov alebo genetických zdrojov hospodárskych zvierat, štátna veterinárna a potravinová správa prijme všetky vhodné opatrenia na biologickú bezpečnosť na účely ochrany zvierat pred infekciou. Opatrenia môžu zahŕňať obmedzenie vstupu do verejných inštitúcií alebo podmienenie vstupu osobitnými podmienkami.
(2)
Ak sa výskyt slintačky a krívačky potvrdí v jednom z prevádzkových priestorov podľa odseku 1, môže štátna veterinárna a potravinová správa rozhodnúť odlišne od § 10 ods. 1 za predpokladu, že nedôjde k ohrozeniu základných záujmov Európskeho spoločenstva a najmä zdravotného štatútu zvierat iných členských štátov a že prijme všetky opatrenia na zabránenie akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky.
(3)
Rozhodnutie uvedené v odseku 2 štátna veterinárna a potravinová správa ihneď oznámi Komisii. V prípade genetických zdrojov hospodárskych zvierat musí také hlásenie obsahovať odkaz na zoznam prevádzkových priestorov zriadených podľa § 72 ods. 2 písm. f), podľa ktorého príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa vopred identifikovala tieto prevádzkové priestory ako chovné jadrá zvierat vnímavých druhov nevyhnutné na prežitie plemena.
§ 16
Opatrenia, ktoré sa uplatnia na bitúnkoch, hraničných inšpekčných staniciach a v dopravných prostriedkoch
(1)
Ak sa potvrdí slintačka a krívačka na bitúnku, hraničnej inšpekčnej stanici zriadenej podľa osobitného predpisu13) alebo v dopravnom prostriedku, príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí tieto opatrenia:
a)
okamžité usmrtenie všetkých zvierat vnímavých druhov v týchto prevádzkových priestoroch alebo v dopravnom prostriedku,
b)
spracovanie tiel zvierat podľa písmena a) pod úradným dozorom spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky,
c)
spracovanie iného živočíšneho odpadu vrátane vnútorností infikovaných zvierat alebo zvierat podozrivých z infekcie a kontaminovaných zvierat pod úradným dozorom spôsobom, ktorý zabráni riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky,
d)
dezinfekciu hnojovice, hnoja a kalov a ich odstránenie len na ošetrenie podľa osobitného predpisu,14)
e)
čistenie a dezinfekciu budov, zariadení a dopravných prostriedkov podľa § 11 pod dozorom úradného veterinárneho lekára,
f)
vykonanie epizootologického šetrenia podľa § 13.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 sa uplatňujú aj v kontaktných poľnohospodárskych podnikoch podľa § 18.
(3)
Zviera na zabitie, inšpekciu alebo prepravu sa nesmie dostať do prevádzkových priestorov alebo dopravných prostriedkov najmenej 24 hodín po skončení čistenia a dezinfekcie vykonaných podľa odseku 1 písm. e).
(4)
Ak to vyžaduje epizootologická situácia, nebezpečenstvo kontaminácie zvierat vnímavých druhov v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sa nachádzajú v susedstve prevádzkových priestorov alebo dopravných prostriedkov uvedených v odseku 1, príslušný orgán veterinárnej správy10) vyhlási ohnisko slintačky a krívačky v prevádzkových priestoroch alebo dopravných prostriedkoch a uplatní opatrenia podľa § 10 a 19.
§ 17
Poľnohospodárske podniky pozostávajúce z rôznych epizootologických výrobných jednotiek
(1)
V poľnohospodárskych podnikoch, ktoré pozostávajú z jednej alebo viacerých oddelených výrobných jednotiek, môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa vo výnimočných prípadoch a po zvážení rizík povoliť výnimku z § 10 ods. 1 až 5, ak ide o výrobné jednotky poľnohospodárskych podnikov nezasiahnutých slintačkou a krívačkou.
(2)
Výnimku podľa odseku 1 možno povoliť, len ak úradný veterinárny lekár potvrdí v čase úradného šetrenia podľa § 4 ods. 2, že podmienky na zabránenie šíreniu vírusu slintačky a krívačky medzi výrobnými jednotkami uvedenými v odseku 1 boli uplatňované najmenej počas dvoch inkubačných období pred tým, ako bolo v poľnohospodárskom podniku vyhlásené ohnisko slintačky a krívačky, a
a)
štruktúra vrátane administratívy a veľkosť priestorov umožňujú úplné oddelenie ustajnenia a držania jednotlivých stád zvierat vnímavých druhov vrátane oddeleného vetrania,
b)
činnosti vo výrobných jednotkách, a najmä organizácia práce v objekte a na pasienku, kŕmenie a odstraňovanie hnojovice alebo hnoja, sa vykonávajú oddelene rôznymi zamestnancami,
c)
stroje, zvieratá druhov nevnímavých na slintačku a krívačku, vybavenie, inštalácie, nástroje a dezinfekcia zariadení používaných v pracovných jednotkách sú celkom oddelené.
(3)
Ak ide o mlieko, možno povoliť výnimku z § 10 ods. 5 poľnohospodárskemu podniku vyrábajúcemu mlieko za predpokladu, že
a)
poľnohospodársky podnik spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2,
b)
dojenie sa v každej jednotke vykonáva oddelene,
c)
v závislosti od použitia mlieko podlieha najmenej jednému z ošetrení podľa prílohy č. 9 časti A alebo časti B.
(4)
Ak sa povolí výnimka podľa odseku 1, štátna veterinárna a potravinová správa vopred určí podrobné pravidlá na uplatňovanie takejto výnimky. Povolenie výnimky oznámi Komisii a poskytne podrobnosti o prijatých opatreniach.
§ 18
Kontaktné poľnohospodárske podniky
(1)
Poľnohospodárske podniky sa uznajú za kontaktné, ak úradný veterinárny lekár zistí alebo na základe potvrdených údajov považuje za možné, že mohlo dôjsť k zavlečeniu slintačky a krívačky do chovu na základe pohybu osôb, zvierat, výrobkov živočíšneho pôvodu, vozidiel alebo akýmkoľvek iným spôsobom z iných poľnohospodárskych podnikov do poľnohospodárskeho podniku podľa § 4 ods. 1 alebo § 10 ods. 1 až 5 alebo z poľnohospodárskeho podniku podľa § 4 ods. 1 alebo § 10 ods. 1 až 5 do iných poľnohospodárskych podnikov.
(2)
Kontaktné poľnohospodárske podniky podliehajú opatreniam podľa § 4 ods. 3 a § 5 a tieto opatrenia sú platné, ak sa podozrenie z výskytu vírusu slintačky a krívačky v týchto kontaktných poľnohospodárskych podnikoch úplne nevylúči podľa prílohy č. 2 a podľa požiadaviek prieskumu stanovených v prílohe č. 3 bode 2.1.1.1.
(3)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže odstránenie všetkých zvierat z kontaktných poľnohospodárskych podnikov počas inkubačnej doby určenej pre príslušné druhy zvierat v § 2 písm. h). Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa však môže na rozdiel od § 4 ods. 3 písm. d) povoliť prepravu zvierat vnímavých druhov pod úradným dozorom priamo do najbližšieho určeného bitúnku na núdzové zabitie. Pred povolením takejto výnimky úradný veterinárny lekár vykoná klinické vyšetrenia podľa prílohy č. 3 bodu 1.
(4)
Ak príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa uzná, že epizootologická situácia to dovoľuje, môže obmedziť uznanie za kontaktný poľnohospodársky podnik podľa odseku 1 na jednu identifikovanú epizootologickú výrobnú jednotku poľnohospodárskeho podniku pre zvieratá, ktoré sa v nej nachádzajú, za predpokladu, že epizootologická výrobná jednotka je v súlade s § 17.
(5)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, ak sa nedá vylúčiť epizootologická súvislosť medzi ohniskom slintačky a krívačky a prevádzkovými priestormi alebo dopravnými prostriedkami uvedenými jednotlivo v § 15 a 16, nariadi vykonať v takýchto prevádzkových priestoroch alebo dopravných prostriedkoch opatrenia podľa § 4 ods. 2 a 3 a § 5. Štátna veterinárna a potravinová správa môže nariadiť uplatňovanie opatrenia podľa § 8.
§ 19
Vymedzenie ochranného pásma a pásiem dohľadu
(1)
Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia podľa § 7, príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa okamžite po potvrdení ohniska slintačky a krívačky prijme opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 4.
(2)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa vymedzí okolo ohniska slintačky a krívačky ochranné pásmo s priemerom najmenej 3 km a pásmo dohľadu s priemerom najmenej 10 km. Pri územnom vymedzení týchto pásiem sa zoberú do úvahy administratívne hranice, prírodné prekážky, možnosti veterinárneho dozoru a vedecko-technické poznatky, ktoré umožnia predpovedať pravdepodobné rozšírenie vírusu slintačky a krívačky vzduchom alebo akýmikoľvek inými spôsobmi.
(3)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby ochranné pásmo a pásma dohľadu boli označené dostatočne veľkými oznamovacími tabuľami na prístupových cestách do pásiem.
(4)
Na koordináciu nariadených opatrení potrebných na urýchlenú eradikáciu slintačky a krívačky sa zostaví národné centrum na tlmenie chorôb a miestne centrá na tlmenie chorôb podľa § 69 a 71. Na epizootologickom šetrení podľa § 13 sa zúčastní skupina expertov, ako ustanovuje § 73.
(5)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa okamžite vysleduje zvieratá odoslané z týchto pásiem za obdobie najmenej 21 dní pred predpokladaným dátumom najskoršej infekcie v poľnohospodárskom podniku a v ochrannom pásme a o výsledkoch štátna veterinárna a potravinová správa informuje príslušné orgány v iných členských štátoch a Komisiu.
(6)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa spolupracuje s orgánmi iných členských štátov pri vysledovaní čerstvého mäsa, mäsových výrobkov, surového mlieka a mliečnych výrobkov získaných zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z ochranného pásma a vyrobených medzi dátumom predpokladaného zavlečenia vírusu slintačky a krívačky až do dátumu nadobudnutia účinnosti opatrení nariadených podľa odseku 2. Takéto čerstvé mäso, mäsové výrobky, surové mlieko a mliečne výrobky sa ošetria podľa § 23 až 25 alebo sa pozastavia, až kým sa úradne nevylúči možná kontaminácia vírusom slintačky a krívačky.
§ 20
Opatrenia pre poľnohospodárske podniky v ochrannom pásme
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa nariadi, aby sa v ochrannom pásme bezodkladne vykonali aspoň tieto opatrenia:
a)
registrácia všetkých poľnohospodárskych podnikov so zvieratami vnímavých druhov, súpis všetkých prítomných zvierat a ich pravidelná aktualizácia,
b)
pravidelné veterinárne inšpekcie vo všetkých poľnohospodárskych podnikoch so zvieratami vnímavých druhov tak, aby sa zabránilo šíreniu vírusu slintačky a krívačky, ktorý sa prípadne vyskytuje v týchto poľnohospodárskych podnikoch. Inšpekcia musí zahŕňať najmä dokumentáciu, menovite záznamy podľa písmena a), a opatrenia na zabránenie zavlečeniu alebo úniku vírusu slintačky a krívačky a môže byť vykonané klinické vyšetrenie podľa prílohy č. 3 prvého bodu alebo odber vzoriek zo zvierat vnímavých druhov podľa prílohy č. 3 bodu 2.1.1.1,
c)
zákaz premiestňovania zvierat vnímavých druhov z poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sú držané.
(2)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1 písm. c), zvieratá vnímavých druhov sa môžu prepravovať pod úradným dozorom len na naliehavé zabitie priamo na bitúnok, ktorý je umiestnený v ochrannom pásme, alebo ak v tom pásme nie je žiadny bitúnok, na bitúnok mimo pásma určeného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v dopravnom prostriedku vyčistenom a dezinfikovanom pod úradnou kontrolou po každej preprave. Takáto preprava sa povolí, len ak príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zistí na základe klinického vyšetrenia všetkých zvierat vnímavých druhov nachádzajúcich sa v poľnohospodárskom podniku vykonaného úradným veterinárnym lekárom podľa prílohy č. 3 prvého bodu a po vyhodnotení epizootologickej situácie, že sa v poľnohospodárskom podniku nenachádzajú infikované alebo kontaminované zvieratá. Na mäso z takýchto zvierat sa vzťahujú opatrenia podľa § 23.
§ 21
Premiestňovanie a prepravovanie zvierat a ich výrobkov v ochrannom pásme
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa v ochrannom pásme zakáže
a)
premiestňovanie zvierat vnímavých druhov medzi poľnohospodárskymi podnikmi a ich prepravu,
b)
veľtrhy, trhy, výstavy a iné zhromažďovania zvierat vnímavých druhov vrátane zvodov a ich následného rozdelenia,
c)
pripúšťanie zvierat vnímavých druhov, ak pri tom dochádza k ich premiestňovaniu,
d)
insemináciu a odber vajíčok a embryí od zvierat vnímavých druhov.
§ 22
Dodatočné opatrenia a výnimky
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa môže rozšíriť zákazy podľa § 21 na
a)
premiestňovanie alebo prepravu zvierat nevnímavých druhov medzi poľnohospodárskymi podnikmi umiestnenými v rámci pásma alebo z ochranného pásma, alebo do neho,
b)
tranzit zvierat všetkých druhov cez ochranné pásmo,
c)
zhromažďovanie ľudí s možným kontaktom so zvieratami vnímavých druhov, ak existuje riziko šírenia vírusu slintačky a krívačky,
d)
umelú insemináciu alebo odber vajíčok a embryí zo zvierat druhov nevnímavých na slintačku a krívačku,
e)
premiestňovanie dopravných prostriedkov určených na prepravu zvierat,
f)
zabíjanie zvierat vnímavých druhov v poľnohospodárskom podniku na vlastnú spotrebu,
g)
prepravu tovarov podľa § 31 do poľnohospodárskych podnikov, v ktorých sa držia zvieratá vnímavých druhov.
(2)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa môže povoliť
a)
tranzit zvierat všetkých druhov cez ochranné pásmo uskutočňovaný výlučne po hlavných cestách alebo železničných tratiach,
b)
prepravu zvierat vnímavých druhov z poľnohospodárskych podnikov mimo ochranného pásma a prepravovaných po určených cestách priamo do určených bitúnkov na okamžité zabitie, ktoré boli osvedčené úradným veterinárnym lekárom, za predpokladu, že dopravné prostriedky sa po vykládke vyčistia a dezinfikujú na bitúnku pod úradným dozorom a dezinfekcia sa zaznamená do denníka dopravného prostriedku,
c)
umelú insemináciu zvierat v poľnohospodárskom podniku vykonávanú zamestnancami poľnohospodárskeho podniku, pričom sa použije sperma odobratá zo zvierat v tomto poľnohospodárskom podniku alebo sperma skladovaná v tomto poľnohospodárskom podniku, alebo sperma dodaná z inseminačnej stanice,
d)
premiestňovanie a prepravu koňovitých zvierat podľa podmienok uvedených v prílohe č. 6,
e)
za určitých podmienok prepravu tovarov podľa § 31 do poľnohospodárskych podnikov, v ktorých sa držia zvieratá vnímavých druhov.
§ 23
Opatrenia týkajúce sa čerstvého mäsa vyrobeného v ochrannom pásme
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh čerstvého mäsa, mletého mäsa a mäsových prípravkov získaných zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z ochranného pásma.
(2)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh čerstvého mäsa, mletého mäsa a mäsových prípravkov zo zvierat vnímavých druhov vyrobených v prevádzkarniach umiestnených v ochrannom pásme.
(3)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby sa čerstvé mäso, mleté mäso a mäsové prípravky podľa odseku 1 označili podľa osobitného predpisu15) a následne prepravili v zapečatených kontajneroch do prevádzkarne určenej príslušným orgánom na zapracovanie do mäsových výrobkov ošetrených podľa prílohy č. 7 časti A prvého bodu.
(4)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí pre čerstvé mäso, mleté mäso a mäsové prípravky, ktoré sa vyrobili najmenej 21 dní pred predpokladaným dátumom najskoršej infekcie v poľnohospodárskom podniku v ochrannom pásme a ktoré sa od výroby skladovali a prepravovali oddelene od mäsa vyrobeného po tomto dátume. Takéto mäso sa zreteľne musí odlíšiť od mäsa nespôsobilého na odosielanie mimo ochranného pásma prostredníctvom jasného označenia zavedeného podľa právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(5)
Zákaz podľa odseku 2 neplatí pre čerstvé mäso, mleté mäso alebo mäsové prípravky, ktoré sa získali z prevádzkarní umiestnených v ochrannom pásme, ak
a)
prevádzkareň je pod stálou veterinárnou kontrolou,
b)
v prevádzkarni sa spracúva len čerstvé mäso, mleté mäso alebo mäsové prípravky podľa odseku 4 alebo čerstvé mäso, mleté mäso alebo mäsové prípravky získané zo zvierat chovaných a zabitých mimo ochranného pásma alebo zo zvierat prepravených do prevádzkarne a zabitých podľa § 22 ods. 2 písm. b).
(6)
Čerstvé mäso, mleté mäso alebo mäsové prípravky podľa odseku 5 písm. b) musia mať zdravotné označenie podľa osobitného predpisu,16) alebo ak ide o mäso z iných párnokopytníkov, zdravotnú značku ustanovenú v osobitnom predpise,17) alebo ak ide o mleté mäso alebo mäsové prípravky, zdravotnú značku ustanovenú v osobitnom predpise.18)
(7)
Počas výrobného procesu čerstvé mäso, mleté mäso alebo mäsové prípravky podľa odseku 5 písm. b) sa musia jasne identifikovať a prepravovať a skladovať oddelene od čerstvého mäsa, mletého mäsa alebo mäsových prípravkov, ktoré nie sú spôsobilé na odoslanie mimo ochranného pásma v súlade s týmto nariadením.
(8)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa osvedčí súlad s podmienkami podľa odseku 5 pre čerstvé mäso, mleté mäso a mäsové prípravky určené na obchodovanie v rámci Spoločenstva. Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva dozor nad kontrolou súladu, ktorú vykoná príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, a v prípade obchodu v rámci Spoločenstva oznámi ostatným členským štátom a Komisii zoznam tých prevádzkarní, ktoré schválila na účely vydávania takýchto osvedčení.
(9)
S výhradou špecifických podmienok prijatých v súlade s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie možno udeliť výnimku zo zákazu ustanoveného v odseku 1, najmä ak ide o zdravotné označovanie mäsa vyrobeného zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z ochranných pásiem udržiavaných po viac ako 30 dní.
§ 24
Opatrenia týkajúce sa mäsových výrobkov vyrobených v ochrannom pásme
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh mäsových výrobkov vyrobených z mäsa získaného zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z ochranného pásma.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí pre mäsové výrobky, ktoré sa podrobili jednému z ošetrení ustanovených v prílohe č. 7 časti A prvom bode, alebo ktoré sa vyrobili z mäsa podľa § 23 ods. 4.
§ 25
Opatrenia týkajúce sa mlieka a mliečnych výrobkov vyrobených v ochrannom pásme
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh mlieka získaného zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z ochranného pásma a mliečnych výrobkov vyrobených z takého mlieka.
(2)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh mlieka a mliečnych výrobkov zo zvierat vnímavých druhov vyrobených v prevádzkarniach umiestnených v ochrannom pásme.
(3)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí pre mlieko a mliečne výrobky získané zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z ochranného pásma, ktoré sa vyrobili najmenej 21 dní pred odhadovaným dátumom najskoršej infekcie v poľnohospodárskom podniku v ochrannom pásme a ktoré sa od výroby skladovali a prepravovali oddelene od mlieka a mliečnych výrobkov vyrobených po takom dátume.
(4)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí pre mlieko získané zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z ochranného pásma a pre mliečne výrobky vyrobené z takého mlieka, ktoré sa podrobili jednému z ošetrení ustanovených v prílohe č. 9 časti A alebo časti B, v závislosti od použitia mlieka alebo mliečnych výrobkov. Ošetrenie sa vykoná podľa podmienok ustanovených v odseku 6 v prevádzkarniach uvedených v odseku 5, alebo ak sa v ochrannom pásme nenachádza žiadna prevádzkareň, v prevádzkarniach nachádzajúcich sa mimo ochranného pásma podľa podmienok ustanovených v odseku 8.
(5)
Zákaz podľa odseku 2 neplatí pre mlieko a mliečne výrobky, ktoré sa pripravili v prevádzkarniach nachádzajúcich sa v ochrannom pásme podľa podmienok ustanovených v odseku 6.
(6)
Prevádzkarne uvedené v odsekoch 4 a 5 musia spĺňať tieto podmienky:
a)
prevádzkareň je pod stálou úradnou kontrolou,
b)
všetko mlieko v prevádzkarni je buď v súlade s odsekmi 3 a 4, alebo surové mlieko sa získalo zo zvierat mimo ochranného pásma,
c)
počas celého výrobného procesu musí byť mlieko zreteľne identifikované a musí sa prepravovať a skladovať oddelene od surového mlieka a surových mliečnych výrobkov, ktoré nie sú určené na odoslanie mimo ochranného pásma,
d)
preprava surového mlieka z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa mimo ochranného pásma do prevádzkarní sa vykoná vozidlami, ktoré sa vyčistili a dezinfikovali pred prepravou a ktoré následne neboli v žiadnom kontakte s poľnohospodárskymi podnikmi v ochrannom pásme, kde sa držia zvieratá vnímavých druhov.
(7)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa osvedčí súlad s podmienkami podľa odseku 6 pre mlieko určené na obchod v rámci Spoločenstva. Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva dozor nad kontrolou súladu, ktorú vykonáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, a v prípade obchodu v rámci Spoločenstva oznámi ostatným členským štátom a Komisii zoznam tých prevádzkarní, ktoré schválila na účely takéhoto osvedčovania.
(8)
Preprava surového mlieka z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme do prevádzkarní nachádzajúcich sa mimo ochranného pásma a spracovanie takého mlieka podlieha týmto podmienkam:
a)
spracovanie surového mlieka od zvierat vnímavých druhov držaných v ochrannom pásme, v prevádzkarniach nachádzajúcich sa mimo ochranného pásma povolí príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
b)
povolenie musí obsahovať pokyny o preprave a určenie cesty prepravy do určenej prevádzkarne,
c)
preprava sa vykoná vozidlami, ktoré boli vyčistené a dezinfikované pred prepravou a sú konštruované a udržiavané tak, aby mlieko počas prepravy nevytekalo a ktoré sú vybavené tak, aby sa zabránilo aerosólovej disperzii počas nakladania a vykladania mlieka,
d)
pred opustením poľnohospodárskeho podniku, kde sa mlieko zo zvierat vnímavých druhov zozbieralo, sa vyčistia a dezinfikujú spájajúce potrubia, pneumatiky, kolesové disky, dolné časti vozidla a akékoľvek rozliate mlieko, a po poslednej dezinfekcii a pred odchodom z ochranného pásma nesmie mať vozidlo žiadny následný kontakt s poľnohospodárskymi podnikmi v ochrannom pásme, v ktorých sa držia zvieratá vnímavých druhov,
e)
dopravné prostriedky sa pridelia k určitej územnej oblasti alebo administratívnej oblasti, podľa toho sa označia a môžu sa presunúť do inej oblasti len po vyčistení a dezinfekcii pod úradným dozorom.
(9)
Zakazuje sa odber a preprava vzoriek surového mlieka zo zvierat vnímavých druhov z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme do iného laboratória ako do veterinárneho diagnostického laboratória schváleného na diagnostiku slintačky a krívačky a spracovanie mlieka v takých laboratóriách.
§ 26
Opatrenia týkajúce sa spermy, vajíčok a embryí odobratých zo zvierat vnímavých druhov v ochrannom pásme
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh spermy, vajíčok a embryí získaných zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z ochranného pásma.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí pre zmrazenú spermu, vajíčka a embryá, ktoré sa odobrali a skladovali najmenej 21 dní pred predpokladaným dátumom najskoršej infekcie vírusom slintačky a krívačky v poľnohospodárskom podniku v tom pásme.
(3)
Zmrazená sperma odobratá v súlade s právnymi predpismi po dátume infekcie podľa odseku 2 sa skladuje oddelene a uvoľní sa len
a)
po zrušení všetkých opatrení týkajúcich sa ohniska slintačky a krívačky podľa § 34,
b)
ak sa všetky zvieratá v inseminačnej stanici podrobili klinickému vyšetreniu a vzorky odobraté podľa prílohy č. 3 bodu 2.2. boli sérologicky vyšetrené na preukázanie prítomnosti infekcie v inseminačnej stanici,
c)
ak boli býky darcovia s negatívnym výsledkom sérologického vyšetrenia na zistenie protilátok proti vírusu slintačky a krívačky zo vzorky odobratej najskôr 28 dní po odbere spermy.
§ 27
Preprava a distribúcia hnojovice a hnoja od zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z ochranného pásma
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže prepravu a distribúciu hnojovice alebo hnoja z poľnohospodárskych podnikov a prevádzkových priestorov alebo dopravných prostriedkov podľa § 16, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme, kde sú držané zvieratá vnímavých druhov.
(2)
Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa povoliť odvoz hnoja od zvierat vnímavých druhov z poľnohospodárskeho podniku nachádzajúceho sa v ochrannom pásme do určenej prevádzky na spracovanie v súlade s osobitným predpisom19) alebo na prechodné skladovanie.
(3)
Bez toho aby bol dotknutý zákaz podľa odseku 1, môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa povoliť odvoz hnoja od zvierat vnímavých druhov z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme, ktoré nepodliehajú opatreniam ustanoveným v § 4 alebo § 10, na určené polia podľa týchto podmienok:
a)
hnoj bol vyprodukovaný najmenej 21 dní pred predpokladaným dátumom najskoršej infekcie v poľnohospodárskom podniku v ochrannom pásme a hnojovica alebo hnoj sa vyváža blízko do pôdy a v dostatočnej vzdialenosti od poľnohospodárskych podnikov, kde sa držia zvieratá vnímavých druhov a je okamžite zapracovaný do pôdy, alebo
b)
ak pochádza hnoj z hovädzieho dobytka alebo ošípaných
1.
vyšetrenie všetkých zvierat v poľnohospodárskom podniku úradným veterinárnym lekárom vylúčilo prítomnosť zvierat podozrivých z infekcie vírusom slintačky a krívačky, a
2.
celkové množstvo hnoja bolo vyprodukované najmenej štyri dni pred vyšetrením uvedeným v prvom bode,
c)
hnoj bol zapracovaný do pôdy na určených poliach blízko poľnohospodárskeho podniku pôvodu a v dostatočnej vzdialenosti od iných poľnohospodárskych podnikov, kde sa držia zvieratá vnímavých druhov v ochrannom pásme.
(4)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby povolenie na odstránenie hnojovice alebo hnoja z poľnohospodárskeho podniku, kde sa držia zvieratá vnímavých druhov, podliehalo prísnym opatreniam na zabránenie šírenia vírusu slintačky a krívačky, najmä zabezpečením čistenia a dezinfekcie vozidiel utesnených proti vytekaniu po naložení a pred opustením poľnohospodárskeho podniku.
§ 28
Opatrenia týkajúce sa koží a kožiek zo zvierat vnímavých druhov v ochrannom pásme
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh koží a kožiek získaných zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z ochranného pásma.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí pre kože a kožky, ktoré
a)
sa buď vyrobili najmenej 21 dní pred predpokladaným dátumom infekcie v poľnohospodárskom podniku podľa § 10 ods. 1, a skladovali sa oddelene od koží a kožiek vyrobených po tomto dátume, alebo
b)
spĺňajú požiadavky ustanovené v prílohe č. 7 časti A druhom bode.
§ 29
Opatrenia týkajúce sa ovčej vlny, srsti prežúvavcov a štetín ošípaných vyrobených v ochrannom pásme
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh ovčej vlny, srsti prežúvavcov a štetín ošípaných pochádzajúcich z ochranného pásma.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí pre nespracovanú vlnu, srsť a štetiny, ktoré
a)
sa vyrobili najmenej 21 dní pred predpokladaným dátumom infekcie v poľnohospodárskom podniku podľa § 10 ods. 1, a skladovali sa oddelene od vlny, srsti a štetín vyrobených po tomto dátume, alebo
b)
spĺňajú požiadavky ustanovené v prílohe č. 7 časti A treťom bode.
§ 30
Opatrenia týkajúce sa iných živočíšnych výrobkov vyrobených v ochrannom pásme
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh živočíšnych výrobkov získaných zo zvierat vnímavých druhov, ktoré nie sú uvedené v § 23 až 29.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 sa neuplatní na výrobky uvedené v odseku 1, ktoré
a)
sa buď vyrobili najmenej 21 dní pred predpokladaným dátumom infekcie v poľnohospodárskom podniku podľa § 10 ods. 1, a skladovali a prepravovali sa oddelene od výrobkov vyrobených po tomto dátume, alebo
b)
sa podrobili ošetreniu podľa prílohy č. 7 časti A štvrtého bodu, alebo
c)
spĺňajú príslušné požiadavky pre špecifické výrobky uvedené v prílohe č. 7 časti A druhom bode a piatom až deviatom bode, alebo
d)
sú zložené výrobky nepodliehajúce ďalšiemu ošetreniu a obsahujú výrobky živočíšneho pôvodu, ktoré sa buď podrobili ošetreniu zabezpečujúcemu zničenie možného vírusu slintačky a krívačky, alebo sa získali zo zvierat, ktoré nepodliehajú obmedzeniam podľa ustanovení v tomto nariadení, alebo
e)
sú balené určené na použitie ako in-vitro diagnostika alebo ako laboratórne reagencie.
§ 31
Opatrenia týkajúce sa krmiva, objemového krmiva, sena a slamy vyrobených v ochrannom pásme
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh krmiva, objemového krmiva, sena a slamy pochádzajúcich z ochranného pásma.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí pre krmivo, objemové krmivo, seno a slamu, ktoré
a)
sa vyrobili najmenej 21 dní pred predpokladaným dátumom infekcie v poľnohospodárskych podnikoch podľa § 10 ods. 1 až 5, a skladovali a prepravovali sa oddelene od krmiva, objemového krmiva, sena a slamy vyrobených po tomto dátume, alebo sú povolené od príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy s podmienkou použitia v ochrannom pásme, alebo
b)
sa vyrobili v prevádzkových priestoroch, kde sa nedržia zvieratá vnímavých druhov, alebo
c)
sa vyrobili v prevádzkarniach, kde sa nedržia zvieratá vnímavých druhov a suroviny sa získavajú z prevádzkových priestorov alebo z prevádzkových priestorov nachádzajúcich sa mimo ochranného pásma.
(3)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí pre objemové krmivo a slamu vyrobené v poľnohospodárskych podnikoch, kde sa držia zvieratá vnímavých druhov, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 7 časti A prvom bode.
§ 32
Udeľovanie výnimiek a dodatočné vydávanie osvedčení
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa povolí osobitným rozhodnutím výnimku zo zákazov podľa § 22 až 31, ak sa ubezpečí, že všetky príslušné požiadavky sú splnené dostatočne dlho pred premiestnením výrobkov z ochranného pásma a že neexistuje žiadne riziko šírenia vírusu slintačky a krívačky.
(2)
V prípade obchodu v rámci spoločenstva si akákoľvek výnimka zo zákazov podľa § 23 až 31 vyžaduje dodatočné vydanie certifikátu príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
§ 33
Dodatočné opatrenia uplatňované v ochrannom pásme
Okrem opatrení uplatňovaných v ochrannom pásme podľa tohto nariadenia môže štátna veterinárna a potravinová správa prijať dodatočné vnútroštátne opatrenia, ktoré považuje za potrebné a primerané, aby bol vírus slintačky a krívačky kontrolovateľný, pričom zoberie do úvahy príslušné epizootologické, chovateľské, komerčné a sociálne podmienky prevažujúce v postihnutej oblasti. Štátna veterinárna a potravinová správa informuje Komisiu a ostatné členské štáty o takýchto dodatočných opatreniach.
§ 34
Zrušenie opatrení v ochrannom pásme
(1)
Opatrenia uplatňované v ochrannom pásme sa dodržiavajú až do splnenia týchto požiadaviek:
a)
od usmrtenia a bezpečného zlikvidovania všetkých zvierat vnímavých druhov z poľnohospodárskeho podniku podľa § 10 ods. 1 a od ukončenia priebežného čistenia a dezinfekcie v tomto poľnohospodárskom podniku, ktoré sa vykonali podľa § 11, uplynulo najmenej 15 dní,
b)
vo všetkých poľnohospodárskych podnikoch ochranného pásma, kde sa držia zvieratá vnímavých druhov, sa prieskum ukončil s negatívnymi výsledkami.
(2)
Po zrušení opatrení vydaných pre ochranné pásmo sa opatrenia platné v pásme dohľadu, ako je ustanovené v § 35 až 40, naďalej uplatňujú najmenej počas 15 dní až do zrušenia opatrení podľa § 42.
(3)
Prieskum podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná na účely vylúčenia prítomnosti infekcie, a to najmenej v súlade s kritériami podľa prílohy č. 4 prvého bodu a musí zahŕňať opatrenia podľa prílohy č. 3 bodu 23, ktorých základom sú kritériá ustanovené v prílohe č. 3 bodoch 2.1.1. a 2.1.3.
§ 35
Opatrenia platné pre poľnohospodárske podniky v pásme dohľadu
(1)
Opatrenia podľa § 20 ods. 1 sa uplatňujú aj v pásme dohľadu.
(2)
Ak sú v pásme dohľadu nedostatočné kapacity na zabíjanie, môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa odlišne od zákazu ustanoveného v § 20 ods. 1 písm. c) povoliť premiestnenie zvierat vnímavých druhov z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa v pásme dohľadu a ich prepravu priamo a pod úradným dozorom na zabitie do bitúnku umiestneného mimo pásma dohľadu, ak
a)
záznamy uvedené v § 20 ods. 1 boli úradne skontrolované a epizootologická situácia v poľnohospodárskom podniku nenaznačuje žiadne podozrenie z infekcie alebo kontaminácie vírusom slintačky a krívačky,
b)
u všetkých zvierat vnímavých druhov v poľnohospodárskom podniku bola vykonaná úradným veterinárnym lekárom inšpekcia na slintačku a krívačku s negatívnym výsledkom,
c)
pri zohľadnení štatistických parametrov podľa prílohy č. 3 bodu 2.2. sa reprezentatívny počet zvierat podrobil dôkladnému klinickému vyšetreniu, aby sa vylúčila prítomnosť alebo podozrenie z infekcie zvierat,
d)
bitúnok určila príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa a nachádza sa čo najbližšie k pásmu dohľadu,
e)
mäso získané z takýchto zvierat sa podrobí ošetreniu podľa § 37.
§ 36
Premiestňovanie zvierat vnímavých druhov v pásme dohľadu
(1)
Zvieratá vnímavých druhov sa nesmú premiestňovať z poľnohospodárskych podnikov v pásme dohľadu.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí, ak ide o premiestňovanie zvierat
a)
na pastvu v pásme dohľadu, nie skôr ako 15 dní po poslednom výskyte slintačky a krívačky v ochrannom pásme, a to bez toho, aby prišli do kontaktu so zvieratami vnímavých druhov z rôznych poľnohospodárskych podnikov,
b)
priamo a pod úradným dozorom na účely zabitia do bitúnku nachádzajúceho sa vnútri toho istého pásma,
c)
podľa § 35 ods. 2,
(3)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa povolí premiestňovanie zvierat podľa odseku 2 písm. a) len vtedy, ak po vyšetrení všetkých zvierat vnímavých druhov v poľnohospodárskom podniku úradným veterinárnym lekárom, vrátane laboratórneho vyšetrenia vzoriek odobratých podľa prílohy č. 3 bodu 2.2., sa vylúči prítomnosť zvierat, u ktorých je podozrenie z infekcie alebo kontaminácie.
(4)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa povolí premiestňovanie zvierat podľa odseku 2 písm. b) len vtedy, ak opatrenia podľa § 35 ods. 2 písm. a) a b) boli splnené a dosiahol sa priaznivý výsledok.
(5)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa ihneď vysleduje zvieratá vnímavých druhov odoslané z pásma dohľadu za obdobie najmenej 21 dní pred predpokladaným dátumom najskoršej infekcie v poľnohospodárskom podniku v pásme dohľadu a štátna veterinárna a potravinová správa o výsledkoch informuje príslušné orgány členských štátov.
§ 37
Opatrenia, ktoré sa uplatnia na čerstvé mäso zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z pásma dohľadu a na mäsové výrobky vyrobené z takého mäsa
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh čerstvého mäsa, mletého mäsa a mäsových prípravkov získaných zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z pásma dohľadu a mäsových výrobkov vyrobených z takého mäsa.
(2)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh čerstvého mäsa, mletého mäsa a mäsových prípravkov zo zvierat vnímavých druhov vyrobených v prevádzkarniach nachádzajúcich sa v pásme dohľadu.
(3)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí pre čerstvé mäso, mleté mäso a mäsové prípravky, ktoré sa vyrobili najmenej 21 dní pred predpokladaným dátumom najskoršej infekcie v poľnohospodárskom podniku v zodpovedajúcom ochrannom pásme a ktoré sa od výroby skladovali a prepravovali oddelene od takéhoto mäsa vyrobeného po tomto dátume. Takéto mäso sa zreteľne musí odlíšiť od mäsa nespôsobilého na odosielanie mimo pásma dohľadu pomocou jasného označenia zavedeného v súlade so záväznými právnymi aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
(4)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí pre čerstvé mäso, mleté mäso a mäsové prípravky, ktoré sa vyrobili zo zvierat prepravovaných do bitúnku za podmienok, ak sa dodržali podmienky podľa § 35 ods. 2 v prípade, že mäso podlieha opatreniam uvedeným v odseku 5.
(5)
Zákaz podľa odseku 2 neplatí pre čerstvé mäso, mleté mäso alebo mäsové prípravky, ktoré sa získali z prevádzkarní nachádzajúcich sa v pásme dohľadu, ak
a)
sa prevádzkareň prevádzkuje pod veterinárnou kontrolou,
b)
sa v prevádzkarni spracúva len čerstvé mäso, mleté mäso alebo mäsové prípravky, ako je uvedené v odseku 4, podliehajúce dodatočným podmienkam ustanoveným v prílohe č. 8 časti B alebo získané zo zvierat chovaných a zabitých mimo pásma dohľadu, alebo získané zo zvierat prepravovaných v súlade s ustanovením § 22 ods. 2 písm. b),
c)
všetko takéto čerstvé mäso, mleté mäso alebo mäsové prípravky je označené podľa osobitného predpisu14) alebo v prípade mäsa z iných párnokopytníkov je označené podľa osobitného predpisu15) alebo v prípade mletého mäsa alebo mäsových prípravkov je označené podľa osobitného predpisu,16)
d)
počas celého výrobného procesu sa všetko takéto čerstvé mäso, mleté mäso alebo mäsové prípravky musí jasne identifikovať, a prepravovať a skladovať oddelene od čerstvého mäsa, mletého mäsa alebo mäsových prípravkov, ktoré nie sú spôsobilé na odoslanie mimo pásma dohľadu podľa tohto nariadenia.
(6)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na mäsové výrobky vyrobené z čerstvého mäsa získaného zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z pásma dohľadu, ktoré bolo označené zdravotnou značkou ustanovenou v osobitnom predpise13) a prepravované pod úradným dozorom do určenej prevádzkarne na ošetrenie podľa prílohy č. 7 časti A prvého bodu.
(7)
Zákaz podľa odseku 2 neplatí pre mäsové výrobky vyrobené v prevádzkarniach nachádzajúcich sa v pásme dohľadu a ktoré spĺňajú ustanovenia odseku 6, alebo sa vyrobili z mäsa, ktoré je v súlade s odsekom 5.
(8)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa osvedčí zosúladenie odsekov 5 a 7 s podmienkami pre čerstvé mäso, mleté mäso a mäsové prípravky určené na obchodovanie v rámci Spoločenstva. Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva dozor nad kontrolou súladu, ktorú vykonáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, a v prípade obchodu v rámci Spoločenstva oznámi ostatným členským štátom a Komisii zoznam tých prevádzkarní, ktoré schválila na účely vydávania takýchto osvedčení.
(9)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže v súlade s podmienkami uvedenými v právne záväzných aktoch Európskych spoločenstiev a Európskej únie udeliť výnimku zo zákazu uvedeného v odseku 1, týkajúcu sa zdravotného označovania mäsa vyrobeného zo zvierat vnímavých druhov, ktoré pochádzajú z pásma dohľadu, uplatňovaného po dobu dlhšiu ako 30 dní.
§ 38
Opatrenia, ktoré sa uplatnia na mlieko a mliečne výrobky od zvierat vnímavých druhov vyrobené v pásme dohľadu
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh mlieka získaného od zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z pásma dohľadu a mliečnych výrobkov vyrobených z tohto mlieka.
(2)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže uvádzanie na trh mlieka a mliečnych výrobkov vyrobených v pásme dohľadu zo zvierat vnímavých druhov.
(3)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na mlieko a mliečne výrobky získané zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z pásma dohľadu, ktoré sa vyrobili najmenej 21 dní pred predpokladaným dátumom najskoršej infekcie v poľnohospodárskom podniku v príslušnom ochrannom pásme a ktoré sa od výroby skladovali a prepravovali oddelene od mlieka a mliečnych výrobkov vyrobených po tomto dátume.
(4)
Zákaz podľa odseku 1 neplatí, ak ide o mlieko získané zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z pásma dohľadu a pre mliečne výrobky vyrobené z takého mlieka, ktoré sa podrobili jednému z ošetrení ustanovených v prílohe č. 9 časti A alebo časti B, v závislosti od použitia mlieka alebo mliečnych výrobkov. Ošetrenie sa vykoná podľa podmienok ustanovených v odseku 6 v prevádzkarniach uvedených v odseku 5 alebo, ak sa v pásme dohľadu nenachádza žiadna prevádzkareň, v prevádzkarniach, ktoré určia príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy a ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme a v pásme dohľadu.
(5)
Zákaz podľa odseku 2 neplatí, ak ide o mlieko a mliečne výrobky, ktoré sa pripravili v prevádzkarniach nachádzajúcich sa v pásme dohľadu podľa podmienok ustanovených v odseku 6.
(6)
Prevádzkarne uvedené v odsekoch 4 a 5 musia spĺňať tieto podmienky:
a)
prevádzkareň je pod veterinárnou kontrolou,
b)
všetko mlieko používané v prevádzkarni je buď v súlade s odsekom 4, alebo sa získalo zo zvierat mimo pásma dohľadu a ochranného pásma,
c)
počas výrobného procesu musí byť mlieko identifikovateľné a musí sa prepravovať a skladovať oddelene od mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré nie sú určené na odoslanie mimo pásma dohľadu,
d)
preprava surového mlieka z poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa nenachádzajú v ochrannom pásme a pásme dohľadu do prevádzkarní, sa vykoná vo vozidlách, ktoré sa vyčistili a dezinfikovali pred prepravou, a ktoré následne neboli v žiadnom kontakte s poľnohospodárskymi podnikmi v ochrannom pásme a v pásme dohľadu, kde sa držia zvieratá vnímavých druhov.
(7)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa osvedčí súlad s podmienkami podľa odseku 6 pre mlieko určené na obchod v rámci Spoločenstva. Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva dozor nad kontrolou súladu, ktorú vykoná príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, a v prípade obchodu v rámci Spoločenstva oznámi ostatným členským štátom a Komisii zoznam tých prevádzkarní, ktoré schválila na účel takéhoto osvedčovania.
(8)
Preprava surového mlieka z poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa nachádzajú v pásme dohľadu do prevádzkarní nachádzajúcich sa mimo ochranného pásma a pásma dohľadu a spracovanie takého mlieka, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
spracovanie surového mlieka od zvierat vnímavých druhov držaných v pásme dohľadu, v prevádzkarniach, ktoré sa nachádzajú mimo pásma dohľadu, povolí príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,
b)
povolenie musí obsahovať pokyny o preprave a určenie cesty prepravy do určenej prevádzkarne,
c)
preprava sa vykoná vo vozidlách, ktoré boli pred prepravou vyčistené a dezinfikované a sú skonštruované a udržiavané tak, aby mlieko počas prepravy nevytekalo a sú vybavené tak, aby sa zabránilo aerosólovej disperzii počas nakladania a vykladania mlieka,
d)
pred odjazdom z poľnohospodárskeho podniku, kde sa mlieko zo zvierat vnímavých druhov zozbieralo, sa vykoná čistenie a dezinfekcia spájajúceho potrubia, pneumatík, kolesových diskov, dolných častí vozidla a akéhokoľvek rozliateho mlieka. Po dezinfekcii a pred odchodom z pásma dohľadu nesmie mať vozidlo žiadny následný kontakt s poľnohospodárskymi podnikmi v ochrannom pásme a v pásme dohľadu, v ktorých sa držia zvieratá vnímavých druhov,
e)
dopravné prostriedky sú prísne pridelené k určitej územnej alebo administratívnej oblasti, podľa toho označené a môžu sa presunúť do inej oblasti len po vyčistení a dezinfekcii pod úradným dozorom.
(9)
Odber a preprava vzoriek surového mlieka zo zvierat vnímavých druhov z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa v pásme dohľadu do iného laboratória ako do veterinárneho diagnostického laboratória schváleného na diagnostiku slintačky a krívačky a spracovanie mlieka v takých laboratóriách podliehajú úradnému povoleniu príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a opatreniam na zabránenie šírenia vírusu slintačky a krívačky.
§ 39
Preprava a distribúcia hnojovice a hnoja od zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z pásma dohľadu
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zakáže v pásme dohľadu a mimo neho prepravu a distribúciu hnojovice alebo hnoja z poľnohospodárskych podnikov a iných prevádzkových priestorov, ako je uvedené v § 16, ktoré sa nachádzajú v pásme dohľadu, kde sa držia zvieratá vnímavých druhov.
(2)
Napriek zákazu podľa odseku 1 môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa vo výnimočných situáciách povoliť prepravu hnojovice alebo hnoja v dopravnom prostriedku dôkladne vyčistenom a dezinfikovanom pred a po použití na distribúciu v určených oblastiach v pásme dohľadu a v dostatočnej vzdialenosti od poľnohospodárskych podnikov, kde sa držia zvieratá vnímavých druhov, a to za týchto podmienok:
a)
buď sa prítomnosť zvierat podozrivých z infikovania vírusom slintačky a krívačky vylúčila vyšetrením všetkých zvierat vnímavých druhov úradným veterinárnym lekárom a hnoj alebo hnojovica sa vyváža blízko do pôdy, aby sa zabránilo tvorbe aerosólov a okamžite sa zaorú do pôdy, alebo
b)
všetky zvieratá vnímavých druhov v poľnohospodárskom podniku sa s negatívnym výsledkom podrobili klinickej inšpekcii vykonanej úradným veterinárnym lekárom a hnoj sa injektoval do pôdy, alebo
c)
hnoj podlieha ustanoveniu § 27 ods. 2.
§ 40
Opatrenia týkajúce sa iných živočíšnych výrobkov vyrobených v pásme dohľadu
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby uvádzanie na trh iných výrobkov živočíšneho pôvodu, ako sú uvedené v § 37 až 39, podliehalo podmienkam ustanoveným v § 26 a 28 až 30.
§ 41
Dodatočné opatrenia uplatňované v pásme dohľadu
Okrem opatrení ustanovených v § 35 až 40 môže štátna veterinárna a potravinová správa prijať dodatočné vnútroštátne opatrenia, ktoré považuje za potrebné a primerané, aby dostala pod kontrolu vírus slintačky a krívačky, pričom zoberie do úvahy príslušné epizootologické, chovateľské, komerčné a sociálne podmienky prevažujúce v postihnutej oblasti. Osobitné opatrenia na obmedzenie premiestňovania zvierat čeľade koňovitých sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 42
Zrušenie opatrení v pásme dohľadu
(1)
Opatrenia uplatňované v pásme dohľadu sa dodržiavajú až do splnenia týchto požiadaviek:
a)
od usmrtenia a bezpečného zlikvidovania všetkých zvierat vnímavých druhov z poľnohospodárskeho podniku podľa § 10 ods. 1 až 5 a od ukončenia čistenia a dezinfekcie v poľnohospodárskom podniku, ktoré sa vykonali podľa § 11, uplynulo najmenej 30 dní,
b)
v ochrannom pásme sú splnené požiadavky podľa § 34,
c)
výsledok kontroly zdravotného stavu zameranej na slintačku a krívačku je negatívny.
(2)
Kontrola zdravotného stavu podľa odseku 1 písm. c) sa vykoná na účely vylúčenia infekcie v pásme dohľadu, a to najmenej v súlade s kritériami podľa prílohy č. 3 prvého bodu a musí zahŕňať opatrenia ustanovené v prílohe č. 3 bode 2.4., ktorých základom sú kritériá ustanovené v prílohe č. 3 bode 2.1.
§ 43
Regionalizácia
(1)
Bez dotknutia osobitného predpisu,20) ak sa ukáže, že vírus slintačky a krívačky sa šíri napriek opatreniam prijatým v súlade s týmto nariadením, epizoócia sa rozširuje a vykonáva sa núdzové očkovanie, štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby sa územie regionalizovalo do jedného alebo viacerých pásiem s obmedzeniami alebo pásiem bez obmedzení.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne oznámi Komisii podrobnosti o opatreniach vykonaných v pásme s obmedzeniami.
(3)
Pred vymedzením pásma s obmedzeniami sa vykoná dôkladné epizootologické vyhodnotenie situácie, najmä s ohľadom na možný čas a prípadnú lokalizáciu zavlečenia, možné šírenie a pravdepodobnú dobu potrebnú na eradikáciu vírusu slintačky a krívačky.
(4)
Veľkosť rozlohy pásma, v ktorom sa uplatňujú opatrenia, môže štátna veterinárna a potravinová správa meniť podľa výsledkov epizootologického šetrenia vykonávaného podľa § 13. Pásmo zaberá spravidla rozlohu jedného regiónu.
§ 44
Opatrenia platné v pásme s obmedzeniami
(1)
Ak sa uplatní regionalizácia, príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí prijatie týchto minimálnych opatrení:
a)
v rámci pásma s obmedzeniami kontrolu prepravy a premiestňovanie zvierat vnímavých druhov, živočíšnych výrobkov a tovarov a premiestňovania dopravných prostriedkov, ako možných nosičov vírusu slintačky a krívačky,
b)
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi sledovanie a označovanie čerstvého mäsa a surového mlieka a ak možno iných výrobkov na sklade, ktoré nie sú spôsobilé na odosielanie mimo pásma s obmedzeniami,
c)
osobitné osvedčovanie zvierat vnímavých druhov a výrobkov získaných z nich, zdravotné označovanie výrobkov na ľudskú spotrebu v súlade s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie a spôsobilých na odosielanie mimo pásma s obmedzeniami.
(2)
Ak sa uplatní regionalizácia, príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby sa vysledovali zvieratá vnímavých druhov odosielané z pásma s obmedzeniami do iných štátov počas doby medzi dátumom predpokladaného zavlečenia vírusu slintačky a krívačky až do dátumu vykonania regionalizácie a aby sa zvieratá izolovali pod úradnou veterinárnou kontrolou až do úradného vylúčenia možnej infekcie alebo kontaminácie.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa spolupracuje s príslušnými orgánmi iných členských štátov pri vysledovaní čerstvého mäsa a surového mlieka a výrobkov zo surového mlieka získaných zo zvierat vnímavých druhov, ktoré boli vyrobené v pásme s obmedzeniami medzi dátumom predpokladaného zavlečenia vírusu slintačky a krívačky až do dátumu zavedenia regionalizácie. Také čerstvé mäso sa ošetrí podľa prílohy č. 7 časti A prvého bodu a surové mlieko a mliečne výrobky sa ošetria podľa prílohy č. 9 časti A alebo časti B v závislosti od použitia, alebo sa zadržia až do úradného vylúčenia možnej kontaminácie vírusom slintačky a krívačky.
(4)
V súlade s osobitným predpisom21) sa môžu prijať osobitné opatrenia, najmä ak ide o zdravotné označovanie výrobkov získaných zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z pásma s obmedzeniami, ktoré nie sú určené na uvedenie na trh mimo pásma s obmedzeniami.
§ 45
Identifikácia zvierat vnímavých druhov
(1)
Bez toho aby boli dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy22) o identifikácii hovädzieho dobytka, oviec a kôz a ošípaných, v prípade výskytu slintačky a krívačky zvieratá vnímavých druhov len vtedy opúšťajú poľnohospodársky podnik, v ktorom sa držia, ak sú identifikované takým spôsobom, aby príslušné orgány mohli rýchlo vysledovať ich premiestňovanie a ich poľnohospodársky podnik pôvodu, alebo ktorýkoľvek poľnohospodársky podnik, z ktorého prišli. Na osobitné prípady podľa § 15 ods. 1 a § 16 ods. 1 môže štátna veterinárna a potravinová správa za určitých okolností a vzhľadom na zdravotnú situáciu povoliť iné spôsoby rýchleho sledovania premiestňovania zvierat a poľnohospodárskeho podniku pôvodu, alebo ktoréhokoľvek poľnohospodárskeho podniku, z ktorého prišli. Metódy na identifikáciu takých zvierat alebo na sledovanie poľnohospodárskych podnikov pôvodu určí štátna veterinárna a potravinová správa a oznámi ich Komisii.
(2)
Opatrenia prijaté štátnou veterinárnou a potravinovou správou o dodatočnom, trvalom a nezmazateľnom označovaní zvierat na príslušné účely kontroly slintačky a krívačky, a najmä v prípade očkovania vykonaného podľa § 50 a 51, sa môžu upraviť v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
§ 46
Kontrola premiestňovania pri výskyte slintačky a krívačky
(1)
Pri výskyte slintačky a krívačky sa uplatňujú v pásme s obmedzeniami zriadenom podľa § 44 na kontrolu premiestňovania zvierat vnímavých druhov tieto opatrenia:
a)
na žiadosť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy poskytne vlastník potrebné informácie o zvieratách, ktoré prichádzajú a odchádzajú z jeho poľnohospodárskeho podniku. Informácie o všetkých zvieratách vnímavých druhov musia obsahovať podrobné údaje požadované podľa osobitného predpisu,23)
b)
na žiadosť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy osoby zapojené do prepravy alebo uvádzania na trh zvierat vnímavých druhov poskytnú potrebné informácie o premiestňovaní zvierat, ktoré prepravili alebo uviedli na trh. Informácie musia obsahovať podrobné údaje požadované podľa osobitného predpisu.24)
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže rozšíriť niektoré alebo všetky opatrenia podľa odseku 1 na časť alebo na celé pásmo bez výskytu.
§ 47
Použitie, výroba, predaj a kontrola očkovacích látok proti slintačke a krívačke
Pri použití, výrobe, predaji a kontrole očkovacích látok proti slintačke a krívačke sa musia dodržiavať tieto zásady:
a)
je zakázané používanie očkovacích látok proti slintačke a krívačke a podávanie hyperimúnneho séra proti slintačke a krívačke okrem prípadov uvedených v tomto nariadení,
b)
výroba, skladovanie, dodávanie, distribúcia a predaj očkovacích látok proti slintačke a krívačke sa vykonáva pod úradnou kontrolou,
c)
uvádzanie očkovacích látok proti slintačke a krívačke na trh je pod dozorom príslušných orgánov25) v súlade s právnymi predpismi,
d)
použitie očkovacích látok proti slintačke a krívačke na iné účely ako na vyvolanie aktívnej imunity u zvierat vnímavých druhov, menovite na laboratórne vyšetrenia, vedecký výskum alebo testovanie očkovacích látok povoľujú príslušné orgány25) a vykonávajú sa za podmienok biologickej bezpečnosti.
§ 48
Rozhodnutie o núdzovom očkovaní
(1)
O zavedení núdzového očkovania rozhodne štátna veterinárna a potravinová správa, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
na území Slovenskej republiky sa potvrdil výskyt slintačky a krívačky a hrozí ich rozšírenie,
b)
v dôsledku nepriaznivej meteorologickej situácie hrozí, že sa na území Slovenskej republiky rozšíri slintačka a krívačka z iného členského štátu, kde bol výskyt slintačky a krívačky ohlásený,
c)
v dôsledku epizootologických kontaktov medzi poľnohospodárskymi podnikmi na území Slovenskej republiky a poľnohospodárskymi podnikmi, v ktorých sú zvieratá vnímavých druhov, ktoré sa nachádzajú na území iného členského štátu, v ktorom sa vyskytuje slintačka a krívačka, hrozí rozšírenie slintačky a krívačky na územie Slovenskej republiky,
d)
v dôsledku nepriaznivej meteorologickej situácie hrozí, že sa na územie Slovenskej republiky rozšíri slintačka a krívačka z Ukrajiny.
(2)
Pri rozhodovaní o zavedení núdzového očkovania sa musia zohľadniť opatrenia podľa § 15 a kritériá podľa prílohy č. 10.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže sama prijať rozhodnutie o zavedení núdzového očkovania a vykonať ho v súlade s týmto nariadením po písomnom oznámení Komisii, ktoré musí obsahovať údaje podľa § 49.
§ 49
Podmienky pre núdzové očkovanie
(1)
Rozhodnutie o zavedení núdzového očkovania podľa § 48 ods. 3 a 4 bližšie určí podmienky, podľa ktorých sa takéto očkovanie vykoná a musí obsahovať aspoň
a)
vymedzenie zemepisnej oblasti podľa § 43, v ktorej sa musí vykonať núdzové očkovanie,
b)
druh a vek zvierat, ktoré sa majú očkovať,
c)
trvanie očkovania,
d)
špecifický zákaz premiestňovania očkovaných a neočkovaných zvierat vnímavých druhov a ich výrobkov,
e)
špeciálnu dodatočnú a trvalú identifikáciu a špeciálnu registráciu očkovaných zvierat podľa § 45 ods. 2,
f)
iné údaje o núdzovej situácii.
(2)
Podmienky pre núdzové očkovanie uvedené v odseku 1 musia zabezpečiť, aby sa očkovanie vykonalo podľa § 50 bez ohľadu na to, či sa očkované zvieratá následne zabijú alebo zostanú nažive.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby sa zaviedol informačný program na účely informovania verejnosti o bezpečnosti mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov z očkovaných zvierat na ľudskú spotrebu.
§ 50
Ochranné očkovanie
(1)
Ak štátna veterinárna a potravinová správa rozhodne o vykonaní ochranného očkovania, zabezpečí
a)
rozdelenie očkovacieho pásma do oblastí podľa § 43, ak je to potrebné v úzkej spolupráci so susednými štátmi,
b)
vykonanie očkovania rýchlo a v súlade s pravidlami hygieny a biologickej bezpečnosti tak, aby sa zabránilo šíreniu vírusu slintačky a krívačky,
c)
vykonanie všetkých opatrení v pásme očkovania bez toho, aby boli dotknuté opatrenia podľa § 43 až 46,
d)
aby tam, kde pásmo očkovania zahŕňa časti alebo celé ochranné pásmo alebo pásmo dohľadu,
1.
opatrenia platné pre ochranné pásmo alebo pásmo dohľadu v súlade s týmto nariadením sa dodržali v tej časti pásma očkovania až do zrušenia opatrení podľa § 34 alebo § 42,
2.
po zrušení opatrení platných v ochrannom pásme alebo pásme dohľadu naďalej zostali v platnosti opatrenia platné pre pásmo očkovania ustanovené v § 52 až 56.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa po vykonanom ochrannom očkovaní zabezpečí okolo pásma očkovania oblasť dohľadu v šírke najmenej 10 km v obvode pásma očkovania,
a)
v ktorej je očkovanie zakázané,
b)
v ktorej je vykonávaný intenzívny dohľad,
c)
v ktorej premiestňovanie zvierat vnímavých druhov podlieha kontrolám príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
d)
ktorá zostane zachovaná až do obnovenia štatútu bez výskytu slintačky a krívačky a bez infekcie podľa § 59.
§ 51
Supresívne očkovanie
(1)
Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky hlási Komisii,26) ak štátna veterinárna a potravinová správa rozhodne podľa § 48, že vykoná supresívne očkovanie, a poskytne podrobné údaje o prijatých kontrolných opatreniach, ktoré musia byť najmenej také, ako sú ustanovené v § 19.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby sa supresívne očkovanie vykonalo len
a)
v rámci ochranného pásma,
b)
v identifikovaných poľnohospodárskych podnikoch, ktoré podliehajú opatreniam podľa § 10 ods. 1.
(3)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 10 ods. 1, príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa môže odložiť usmrcovanie zvierat v poľnohospodárskom podniku do doby, kým nebudú splnené požiadavky ustanovené v osobitnom predpise27) a v § 10 ods. 4.
§ 52
Opatrenia platné v pásme očkovania od začiatku núdzového očkovania až do uplynutia najmenej 30 dní po ukončení núdzového očkovania
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby sa opatrenia podľa odsekov 2 až 7 uplatňovali v pásme očkovania počas doby od začiatku núdzového očkovania až do uplynutia najmenej 30 dní po ukončení núdzového očkovania.
(2)
Premiestňovanie živých zvierat vnímavých druhov medzi poľnohospodárskymi podnikmi v pásme očkovania a mimo pásma očkovania je zakázané.
(3)
Na rozdiel od tohto zákazu po klinickej inšpekcii živých zvierat a stád pôvodu môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa povoliť ich priamu prepravu na okamžité zabitie na bitúnku určenom príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ktorá sa nachádza v pásme očkovania alebo vo výnimočnom prípade blízko pásma očkovania.
(4)
Čerstvé mäso získané z očkovaných zvierat zabitých počas doby uvedenej v odseku 1 musí
a)
mať značku uvedenú v osobitnom predpise,28)
b)
skladovať sa a prepravovať oddelene od mäsa bez značky uvedenej v písmene a) a musí sa následne prepravovať v zapečatených kontajneroch do prevádzkarne určenej príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na ošetrenie podľa prílohy č. 7 časti A prvého bodu.
(5)
Mlieko a mliečne výrobky vyrobené z očkovaných zvierat sa môžu uvádzať na trh v pásme očkovania alebo mimo pásma očkovania za predpokladu, že v závislosti od konečného použitia, buď na ľudskú spotrebu, alebo na spotrebu nie pre ľudí, sa podrobili minimálne jednému z ošetrení podľa prílohy č. 9 časti A a časti B. Ošetrenie sa vykoná podľa podmienok tohto ustanovenia v prevádzkarniach nachádzajúcich sa v pásme očkovania alebo, ak sa v tom pásme nenachádza žiadna prevádzkareň, v prevádzkarniach nachádzajúcich sa mimo pásma očkovania, do ktorého sa surové mlieko prepravuje, podľa podmienok uvedených v odseku 7.
(6)
Prevádzkarne uvedené v odseku 5 musia spĺňať tieto podmienky:
a)
prevádzkareň je pod stálou úradnou kontrolou,
b)
všetko mlieko použité v prevádzkarni je buď v súlade s odsekom 4, alebo surové mlieko sa získa zo zvierat mimo pásma očkovania,
c)
počas celého výrobného procesu musí byť mlieko identifikovateľné a musí sa prepravovať a skladovať oddelene od surového mlieka a surových mliečnych výrobkov, ktoré nie sú určené na odoslanie mimo pásma očkovania,
d)
preprava surového mlieka do prevádzkarní z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa mimo pásma očkovania sa vykoná vo vozidlách, ktoré sa vyčistili a dezinfikovali pred prepravou a ktoré následne neboli v žiadnom kontakte s poľnohospodárskymi podnikmi v pásme obmedzenia, kde sa chovajú zvieratá vnímavých druhov.
(7)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa osvedčí súlad s podmienkami podľa odseku 6 pre mlieko určené na obchod v rámci Spoločenstva. Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva dozor nad kontrolou súladu, ktorú vykonáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, a v prípade obchodu v rámci Spoločenstva oznámi ostatným členským štátom a Komisii zoznam tých prevádzkarní, ktoré schválila na účely vydávania takýchto osvedčení.
(8)
Preprava surového mlieka z poľnohospodárskych podnikov v pásme očkovania do prevádzkarní nachádzajúcich sa mimo pásma očkovania a spracovanie takého mlieka podliehajú týmto podmienkam:
a)
spracovanie surového mlieka, ktoré sa získalo zo zvierat vnímavých druhov držaných v rámci pásma očkovania, v prevádzkarniach nachádzajúcich sa mimo pásma očkovania povolia príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy,
b)
povolenie musí obsahovať pokyny o preprave a určenie cesty prepravy do určenej prevádzkarne,
c)
preprava sa vykoná vo vozidlách pred prepravou vyčistených a dezinfikovaných, ktoré sú skonštruované a udržiavané tak, aby mlieko počas prepravy nevytekalo, a ktoré sú vybavené tak, aby sa zabránilo aerosólovej disperzii počas nakladania a vykladania mlieka,
d)
pred odjazdom z poľnohospodárskeho podniku, kde sa mlieko od zvierat vnímavých druhov nadojilo, sa vyčistia a dezinfikujú spájajúce potrubia, pneumatiky, kolesové disky, dolné časti vozidla a akékoľvek rozliate mlieko a po poslednej dezinfekcii a pred odchodom z pásma očkovania nesmú mať vozidlá žiadny následný kontakt s poľnohospodárskym podnikom v pásme očkovania, v ktorom sa držia zvieratá vnímavých druhov,
e)
dopravné prostriedky sa po pridelení k územnej alebo administratívnej oblasti označia a môžu sa presunúť do inej oblasti len po vyčistení a dezinfekcii pod úradným dozorom.
(9)
Zakazuje sa odber a preprava vzoriek surového mlieka od zvierat vnímavých druhov z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa v pásme očkovania do iného laboratória ako do veterinárneho diagnostického laboratória schváleného na diagnostiku slintačky a krívačky a spracovanie mlieka v týchto laboratóriách.
(10)
Pozastaví sa odber spermy na umelú insemináciu od zvierat darcov vnímavých druhov, ktoré sú v inseminačných staniciach nachádzajúcich sa v pásme očkovania.
(11)
Bez toho, aby bol dotknutý zákaz uvedený podľa odseku 10, môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa povoliť odber spermy v inseminačných staniciach v pásme očkovania na výrobu zmrazenej spermy za týchto podmienok:
a)
počas doby uvedenej v odseku 1 musí byť odobratá sperma skladovaná oddelene najmenej počas 30 dní a
b)
pred odoslaním spermy
1.
zvieratá darcovia neboli očkované a platia podmienky ustanovené v § 26 ods. 3 písm. b) a c) alebo
2.
zvieratá darcovia boli očkované po negatívnom vyšetrení na protilátky proti vírusu slintačky a krívačky vykonanom pred očkovaním,
2.1. negatívny výsledok sa dosiahol pri skúške na zistenie buď vírusu, alebo vírusového genómu alebo pri schválenej skúške na zistenie protilátok proti neštrukturálnym proteínom, ktorá sa vykonala na konci karanténnej doby pre spermu pri vzorkách odobratých zo zvierat vnímavých druhov nachádzajúcich sa v tom čase v inseminačnej stanici,
2.2. sperma spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.29)
(12)
Zakáže sa odber vajíčok a embryí od zvierat darcov.
(13)
Uvádzanie na trh iných výrobkov živočíšneho pôvodu, ako sú uvedené v odsekoch 10 a 12, musí spĺňať podmienky ustanovené v § 28 až 30 a 39.
§ 53
Opatrenia platné v pásme očkovania počas doby od núdzového očkovania až do ukončenia prieskumu a klasifikácie poľnohospodárskych podnikov
(1)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí uplatňovanie opatrení uvedených v odsekoch 2 až 5 v pásme očkovania počas doby, ktorá sa začína najskôr 30 dní po dátume ukončenia núdzového očkovania a končí sa ukončením opatrení podľa § 54 a 55.
(2)
Premiestňovanie zvierat vnímavých druhov medzi poľnohospodárskymi podnikmi v pásme očkovania a mimo pásma očkovania je zakázané.
(3)
Na rozdiel od zákazu podľa odseku 2 môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa povoliť priamu prepravu zvierat vnímavých druhov na okamžité zabitie z poľnohospodárskych podnikov podľa § 55 ods. 5 na bitúnok, ktorý sa nachádza v pásme očkovania alebo mimo pásma očkovania, za týchto podmienok:
a)
počas prepravy a na bitúnku nesmú zvieratá prísť do kontaktu s inými zvieratami vnímavých druhov,
b)
zvieratá musí sprevádzať úradný doklad, ktorý osvedčuje, že všetky zvieratá vnímavých druhov v poľnohospodárskom podniku pôvodu alebo odoslania sa podrobili klinickému vyšetreniu podľa § 54 ods. 2,
c)
dopravný prostriedok sa vyčistí a dezinfikuje pred naložením a po vyložení zvierat, pričom sa dátum a čas čistenia a dezinfekcie zaznamená do denníka dopravného prostriedku,
d)
zvieratá boli na bitúnku klinicky prehliadnuté pred zabitím, počas 24 hodín bola u nich vyšetrená ústna dutina a končatiny a neboli zistené žiadne príznaky choroby.
(4)
Čerstvé mäso okrem vnútorností vyrobené z očkovaných veľkých a malých prežúvavcov počas doby uvedenej v odseku 1 sa môže uviesť na trh v pásme očkovania a mimo pásma očkovania za týchto podmienok:
a)
prevádzkareň je pod stálou veterinárnou kontrolou,
b)
v prevádzkarni sa spracúva len čerstvé mäso okrem vnútorností, ktoré boli ošetrené podľa prílohy č. 8 časti A prvého, tretieho a štvrtého bodu, alebo čerstvé mäso získané zo zvierat chovaných a zabitých mimo pásma očkovania,
c)
všetko čerstvé mäso musí byť označené podľa osobitných predpisov14) alebo v prípade mäsa z iných párnokopytníkov musí mať zdravotnú značku ustanovenú v osobitnom predpise,15) alebo v prípade mletého mäsa alebo mäsových prípravkov zdravotnú značku ustanovenú v osobitnom predpise,16)
d)
počas výrobného procesu musí byť čerstvé mäso identifikované, prepravované a skladované oddelene od mäsa odlišného zdravotného štatútu v súlade s týmto nariadením.
(5)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa osvedčí súlad s podmienkami uvedenými v odseku 4 pre čerstvé mäso určené na obchod v rámci Spoločenstva. Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva dozor nad kontrolou súladu, ktorú vykoná regionálna veterinárna a potravinová správa v prípade obchodu v rámci Spoločenstva, oznámi ostatným členským štátom a Komisii zoznam tých prevádzkarní, ktoré schválila na účely vydávania takýchto osvedčení.
(6)
Čerstvé mäso vyrobené z očkovaných ošípaných zabitých počas doby podľa odseku 1 musí mať zdravotnú značku ustanovenú v osobitnom predpise25) a musí sa skladovať a prepravovať oddelene od mäsa bez takej značky a následne sa v zapečatených kontajneroch prepraví do prevádzkarne určenej príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na ošetrenie podľa prílohy č. 7 časti A prvého bodu.
(7)
Mlieko a mliečne výrobky získané od očkovaných zvierat možno uvádzať na trh v pásme očkovania alebo mimo pásma očkovania za predpokladu, že v závislosti od konečného použitia, buď na ľudskú spotrebu, alebo na spotrebu nie pre ľudí, sa podrobili minimálne jednému z ošetrení podľa prílohy č. 9 časti A a časti B. Takému ošetreniu sa podrobia v prevádzkarni nachádzajúcej sa v pásme očkovania alebo mimo pásma očkovania v súlade s ustanoveniami § 52 ods. 5 až 9.
(8)
Pre odber spermy, vajíčok a embryí od zvierat vnímavých druhov naďalej platia opatrenia ustanovené v § 52 ods. 10 a 12.
(9)
Uvádzanie na trh iných výrobkov živočíšneho pôvodu, ako sú uvedené v odsekoch 4 a 6 až 8, musí spĺňať podmienky ustanovené v § 28 až 30 a 39.
§ 54
Klinický a sérologický prieskum v pásme očkovania
(1)
Opatrenia ustanovené v odsekoch 2 a 3 sa v pásme očkovania uplatňujú počas doby, ktorá sa začína najskôr 30 dní po dátume ukončenia núdzového očkovania a končí sa ukončením klinického a sérologického prieskumu.
(2)
Prieskum v pásme očkovania sa vykoná s cieľom identifikovať stáda zvierat vnímavých druhov, ktoré mali kontakt s vírusom slintačky a krívačky bez toho, aby prejavovali zjavné klinické príznaky slintačky a krívačky. Prieskum musí zahŕňať klinické vyšetrenie všetkých zvierat vnímavých druhov vo všetkých stádach v pásme očkovania a laboratórne vyšetrenia podľa odseku 3.
(3)
Laboratórne vyšetrenia sa vykonajú pomocou testov, ktoré zodpovedajú kritériám diagnostických testov podľa prílohy č. 13, ak spĺňajú jednu z týchto podmienok:
a)
vyšetrenie na infekciu vírusom slintačky a krívačky buď skúškou na protilátky proti neštrukturálnym proteínom vírusu slintačky a krívačky, alebo inou schválenou metódou musí spĺňať kritériá na odber vzoriek v poľnohospodárskych podnikoch podľa prílohy č. 3 bodu 2.2. Ak príslušné orgány okrem toho použijú sentinelové zvieratá, zoberú sa do úvahy podmienky na obnovu infikovaných poľnohospodárskych podnikov podľa prílohy č. 5,
b)
vyšetrenie na protilátky proti neštrukturálnym proteínom vírusu slintačky a krívačky sa vykoná na vzorkách odobratých zo všetkých očkovaných zvierat vnímavých druhov a ich neočkovaných potomkov vo všetkých stádach v pásme očkovania.
§ 55
Klasifikácia stád v pásme očkovania
(1)
Poľnohospodárske podniky so zvieratami vnímavých druhov musia
a)
byť klasifikované podľa výsledku prieskumu podľa § 54 ods. 2 a kritérií uvedených v prílohe č. 1,
b)
spĺňať opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 4.
(2)
Poľnohospodárske podniky, kde je aspoň jedno zviera podozrivé z infekcie a kde sa prítomnosť vírusu slintačky a krívačky potvrdila v súlade s kritériami uvedenými v prílohe č. 1, podliehajú opatreniam podľa § 10 a 19.
(3)
Poľnohospodárske podniky, kde je aspoň jedno zviera vnímavých druhov podozrivé z infekcie prostredníctvom predošlého kontaktu s vírusom slintačky a krívačky, ale kde ďalšie vyšetrenie zahŕňajúce všetky zvieratá vnímavých druhov prítomných v poľnohospodárskom podniku nepotvrdili prítomnosť cirkulujúceho vírusu slintačky a krívačky, podliehajú najmenej týmto opatreniam:
a)
zvieratá vnímavých druhov nachádzajúce sa v poľnohospodárskom podniku
1.
sa usmrtia a telá spracujú alebo
2.
zvieratá sa klasifikujú:
2.1. zvieratá pozitívne na najmenej jednu zo schválených skúšok podľa § 54 ods. 3 sa usmrtia a ich telá spracujú,
2.2. zostávajúce zvieratá vnímavých druhov v poľnohospodárskom podniku sa zabijú podľa podmienok schválených príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
b)
čisteniu a dezinfekcii v poľnohospodárskych podnikoch podľa § 11,
c)
obnoveniu stavu zvierat podľa prílohy 5.
(4)
Na výrobky získané zo zvierat vnímavých druhov a vyrobené počas doby podľa § 54 ods. 1 sa uplatňujú tieto opatrenia:
a)
na čerstvé mäso získané zo zvierat podľa odseku 3 bodu 2.1. sa vzťahuje § 53 ods. 4, ak ide o mäso z prežúvavcov, a § 53 ods. 6, ak ide o mäso z ošípaných,
b)
mlieko a mliečne výrobky získané od zvierat podľa odseku 3 bodu 2.2. sa podrobí aspoň jednému z ošetrení podľa prílohy č. 10 časti A a časti B v závislosti od určeného použitia a podľa § 52 ods. 4 až 8.
(5)
Zvieratá vnímavých druhov v poľnohospodárskych podnikoch, kde sa úradne vylúčila prítomnosť predošlej alebo súčasnej infekcie vírusom slintačky a krívačky podľa § 54 ods. 3, môžu podliehať opatreniam podľa § 56.
§ 56
Opatrenia platné v pásme očkovania po ukončení prieskumu a klasifikácie poľnohospodárskych podnikov až do obnovenia štatútu bez výskytu slintačky a krívačky a bez infekcie
(1)
Opatrenia uvedené v odsekoch 2 až 6 sa uplatňujú v pásme očkovania po ukončení opatrení podľa § 55 až do obnovenia štatútu bez výskytu slintačky a krívačky a štatútu bez infekcie podľa § 57.
(2)
Premiestňovanie zvierat vnímavých druhov medzi poľnohospodárskymi podnikmi nachádzajúcimi sa v pásme očkovania podlieha schvaľovaniu príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
(3)
Premiestňovanie zvierat vnímavých druhov z pásma očkovania je zakázané. Priama preprava zvierat vnímavých druhov na bitúnok na okamžité zabitie sa môže povoliť podľa podmienok uvedených v § 53 ods. 3.
(4)
Na rozdiel od zákazu podľa odseku 2 môže príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa povoliť prepravu neočkovaných zvierat vnímavých druhov za týchto podmienok:
a)
u všetkých zvierat vnímavých druhov v poľnohospodárskom podniku sa 24 hodín pred nakládkou vykonalo klinické vyšetrenie a nezistili sa klinické príznaky slintačky a krívačky,
b)
v uplynulých najmenej 30 dňoch sa do poľnohospodárskeho podniku nezaradilo žiadne zviera vnímavých druhov,
c)
poľnohospodársky podnik pôvodu sa nenachádza v ochrannom pásme alebo v pásme dohľadu,
d)
u zvierat určených na prepravu s negatívnymi výsledkami sa buď vykonalo individuálne vyšetrenie na zistenie protilátok proti vírusu slintačky a krívačky na konci izolačnej doby, alebo sa v takom poľnohospodárskom podniku skončil sérologický prieskum podľa prílohy č. 3 bodu 2.2. bez ohľadu na príslušný druh zvieraťa,
e)
zvieratá neboli vystavené zdroju infekcie počas ich prepravy z poľnohospodárskeho podniku pôvodu na miesto určenia.
(5)
Neočkované potomstvo očkovaných matiek nesmie opustiť poľnohospodársky podnik pôvodu, ak sa neprepravuje
a)
do poľnohospodárskeho podniku v rámci pásma očkovania toho istého zdravotného štatútu, ako je poľnohospodársky podnik pôvodu,
b)
na bitúnok na okamžité zabitie, do poľnohospodárskeho podniku určeného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinou správou, z ktorého sa potomstvo musí posielať priamo na bitúnok,
c)
do akéhokoľvek poľnohospodárskeho podniku po negatívnom sérologickom vyšetrení na zistenie protilátok proti vírusu slintačky a krívačky vykonanom zo vzorky krvi odobratej pred odoslaním z poľnohospodárskeho podniku pôvodu.
(6)
Čerstvé mäso získané z neočkovaných zvierat vnímavých druhov sa môže uvádzať na trh vnútri a mimo pásma očkovania za týchto podmienok:
a)
boli ukončené opatrenia podľa § 55 ods. 3 v celom pásme očkovania alebo zvieratá sa prepravili na bitúnok za podmienok podľa odseku 3 alebo odseku 4 písm. d),
b)
prevádzkareň je pod veterinárnou kontrolou,
c)
v prevádzkarni sa spracúva len čerstvé mäso získané zo zvierat podľa písmena a) alebo zo zvierat chovaných a zabitých alebo len chovaných alebo len zabitých mimo pásma očkovania alebo čerstvé mäso podľa odseku 8,
d)
všetko čerstvé mäso musí mať zdravotnú značku podľa osobitného predpisu14) alebo v prípade mäsa z iných párnokopytníkov zdravotnú značku ustanovenú v osobitnom predpise,15) alebo v prípade mletého mäsa alebo mäsových prípravkov zdravotnú značku ustanovenú v osobitnom predpise,16)
e)
počas výrobného procesu musí byť čerstvé mäso identifikovateľné, prepravované a skladované oddelene od mäsa odlišného zdravotného štatútu v súlade s týmto nariadením.
(7)
Čerstvé mäso získané z očkovaných zvierat vnímavých druhov alebo z neočkovaných séropozitívnych potomkov očkovaných matiek zabitých počas doby podľa odseku 1 musí mať zdravotnú značku ustanovenú v osobitnom predpise13) a musí sa skladovať a prepravovať oddelene od mäsa bez takej značky a následne sa v zapečatených kontajneroch prepraví do prevádzkarne určenej regionálnou veterinárnou a potravinovou správou na ošetrenie podľa prílohy č. 7 časti A prvého bodu.
(8)
Na rozdiel od odseku 7 sa čerstvé mäso a orezané vnútornosti získané z očkovaných veľkých a malých prežúvavcov alebo ich neočkovaných séropozitívnych potomkov môžu uvádzať na trh v pásme očkovania a mimo pásma očkovania za týchto podmienok:
a)
prevádzkareň je pod prísnou veterinárnou kontrolou,
b)
v prevádzkarni sa spracúva len čerstvé mäso okrem vnútorností, ktoré sa podrobili ošetreniu ustanovenému v prílohe č. 8 časti A prvom, treťom a štvrtom bode, alebo čerstvé mäso podľa odseku 6 alebo získané zo zvierat chovaných a zabitých mimo pásma očkovania alebo len chovaných alebo len očkovaných mimo pásma očkovania,
c)
všetko čerstvé mäso musí mať zdravotnú značku podľa osobitného predpisu16) alebo v prípade mäsa z iných párnokopytníkov zdravotnú značku ustanovenú v osobitnom predpise,17) alebo v prípade mletého mäsa a mäsových prípravkov zdravotnú značku ustanovenú v osobitnom predpise,18)
d)
počas výrobného procesu musí byť čerstvé mäso identifikovateľné, prepravované a skladované oddelene od mäsa odlišného zdravotného štatútu v súlade s týmto nariadením.
(9)
Na rozdiel od odseku 7 sa len čerstvé mäso z očkovaných ošípaných a ich neočkovaných séropozitívnych potomkov, získané od začiatku prieskumu až do ukončenia opatrení podľa § 55 v celom pásme očkovania a až po uplynutí troch mesiacov po poslednom ohnisku zaznamenanom v takom pásme, môže uvádzať na vnútroštátny trh štátu pôvodu v pásme očkovania a mimo pásma očkovania za týchto podmienok:
a)
prevádzkareň je pod prísnou veterinárnou kontrolou,
b)
v prevádzkarni sa spracúva len čerstvé mäso zo zvierat, ktoré pochádzajú z poľnohospodárskych podnikov spĺňajúcich podmienky podľa § 55 ods. 5, alebo čerstvé mäso získané zo zvierat chovaných a zabitých v pásme očkovania,
c)
všetko takéto mäso musí mať zdravotnú značku, o ktorej sa rozhodne podľa osobitného predpisu,30)
d)
počas výrobného procesu musí byť čerstvé mäso identifikovateľné, prepravované a skladované oddelene od mäsa odlišného zdravotného štatútu v súlade s týmto nariadením.
(10)
Pre čerstvé mäso určené na obchod v rámci Spoločenstva osvedčí príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa dodržanie podmienok ustanovených v odsekoch 6 a 8, a ak je to možné, v odseku 10. Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva dozor nad kontrolou súladu, ktorú vykonajú príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy, a v prípade obchodu v rámci Spoločenstva oznámi ostatným členským štátom a Komisii zoznam prevádzkarní, ktoré schválila na účely vydávania takýchto osvedčení.
(11)
Na rozdiel od odseku 8 možno rozhodnúť o osobitnej zdravotnej značke, ktorá sa nemôže zameniť so zdravotnou značkou podľa odseku 8 písm. c) a odseku 9 písm. c), v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie na čerstvé mäso z prežúvavcov, ktoré nepodlieha ošetreniu podľa prílohy č. 8 časti A, a na mleté mäso a mäsové výrobky vyrobené z takého mäsa, ktoré sú určené na umiestnenie na trh v osobitnom regióne štátu pôvodu.
(12)
Mlieko a mliečne výrobky vyrobené z očkovaných zvierat sa môžu uvádzať na trh v pásme očkovania a mimo pásma očkovania za predpokladu, že v závislosti od konečného použitia, buď na ľudskú spotrebu, alebo na spotrebu nie pre ľudí, sa podrobili najmenej jednému z ošetrení podľa prílohy č. 9 časti A a časti B. Takému ošetreniu sa podrobia v prevádzkarni nachádzajúcej sa v pásme očkovania alebo podľa § 52 ods. 4 až 7.
(13)
Odber a preprava vzoriek surového mlieka zo zvierat vnímavých druhov z poľnohospodárskych podnikov nachádzajúcich sa v pásme dohľadu do iného laboratória ako do veterinárneho diagnostického laboratória schváleného na diagnostiku slintačky a krívačky a spracovanie mlieka v takých laboratóriách podliehajú úradnému povoleniu a príslušným opatreniam na zabránenie šírenia vírusu slintačky a krívačky.
(14)
Uvádzanie na trh iných výrobkov živočíšneho pôvodu, ako sú uvedené v odsekoch 6 až 11 a 13 až 15, musí spĺňať podmienky podľa § 28 až 30 a 40.
§ 57
Obnovenie štatútu bez výskytu slintačky a krívačky a bez infekcie
Štatút Slovenskej republiky alebo jej regiónu bez výskytu slintačky a krívačky a bez infekcie možno obnoviť v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, pričom sa zoberú do úvahy podmienky uvedené v § 58 a 59.
§ 58
Obnovenie štatútu po eradikácii slintačky a krívačky bez núdzového očkovania
Štát alebo územie štátu regionalizované podľa § 43 obnoví svoj predošlý štatút bez výskytu slintačky a krívačky a bez infekcie po kontrole a eradikácii jedného alebo viacerých ohnísk slintačky a krívačky bez očkovania za týchto podmienok:
a)
ukončili sa všetky opatrenia podľa § 34, 42 a § 52 až 55,
b)
platí aspoň jedna z týchto podmienok:
1.
sú splnené príslušné odporúčania podľa osobitného predpisu31) v kapitole o slintačke a krívačke v súlade s poslednými zmenami a doplnkami,
2.
uplynuli najmenej tri mesiace po poslednom zaznamenanom výskyte slintačky a krívačky a klinické a laboratórne vyšetrenia vykonávané podľa prílohy č. 3 nepotvrdili prítomnosť infekcie vírusom slintačky a krívačky v štáte alebo regióne.
§ 59
Obnovenie štatútu po eradikácii slintačky a krívačky s očkovaním
Štát alebo územie štátu rozdelené do podregiónov podľa § 43 obnoví svoj predošlý štatút bez výskytu slintačky a krívačky a bez infekcie po kontrole a eradikácii jedného alebo viacerých ohnísk slintačky a krívačky s očkovaním za týchto podmienok:
a)
boli skončené všetky opatrenia podľa § 34, 42 a § 52 až 55,
b)
platí aspoň jedna z týchto podmienok:
1.
sú splnené príslušné odporúčania podľa osobitného predpisu31) v kapitole o slintačke a krívačke v súlade s poslednými zmenami a doplnkami,
2.
uplynuli najmenej tri mesiace od zabitia posledného očkovaného zvieraťa a sérologický dohľad bol vykonaný v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie,
3.
uplynulo najmenej šesť mesiacov od posledného výskytu slintačky a krívačky alebo ukončenia núdzového očkovania bez ohľadu na akúkoľvek neskoršiu udalosť a v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie sérologický prieskum na zistenie protilátok proti neštrukturálnym proteínom vírusu slintačky a krívačky dokázal neprítomnosť infekcie u očkovaných zvierat.
§ 60
Úpravy opatrení na obnovenie štatútu bez výskytu slintačky a krívačky a bez infekcie
(1)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 58, možno v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie zrušiť obmedzenia platné v súlade s týmto nariadením po splnení požiadaviek podľa § 34 a 42 a po skončení klinického a sérologického prieskumu, ktorý nepotvrdil prítomnosť vírusovej infekcie slintačky a krívačky.
(2)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 59, možno v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie zrušiť obmedzenia platné v súlade s týmto nariadením po ukončení klinického a sérologického prieskumu podľa § 54 a po ukončení opatrení podľa § 55 a potvrdení neprítomnosti vírusu slintačky a krívačky.
(3)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 1 a 2, možno rozhodnúť v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, aby sa žiadne zvieratá vnímavých druhov nepremiestňovali z územia alebo oblasti štátu, v ktorom sa vyskytla slintačka a krívačka, do iného štátu až do obnovenia štatútu bez výskytu slintačky a krívačky a bez infekcie podľa podmienok podľa osobitného predpisu,31) ak zvieratá
a)
neboli očkované a odošlú sa priamo na bitúnok na okamžité zabitie alebo
b)
boli izolované najmenej 30 dní pred nakládkou a bolo u nich desať dní pred nakládkou vykonané sérologické vyšetrenie na zistenie protilátok proti štrukturálnym proteínom vírusu slintačky a krívačky s negatívnym výsledkom.
(4)
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, možno rozhodnúť v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, aby sa až do obnovenia štatútu bez výskytu slintačky a krívačky a bez infekcie podľa osobitného predpisu31) zmenšil okruh pásma dohľadu okolo pásma očkovania podľa § 50 ods. 2 po skončení opatrení podľa § 55 s uspokojivými výsledkami.
§ 61
Vydávanie certifikátov pre zvieratá vnímavých druhov a výrobkov získaných z takých zvierat na obchodovanie v rámci Spoločenstva
Dodatočné vydávanie certifikátov pre zvieratá vnímavých druhov alebo výrobkov získaných z takých zvierat na obchodovanie v rámci Spoločenstva požadované v súlade s nariadením pokračuje dovtedy, kým sa neobnoví štatút bez výskytu slintačky a krívačky a bez infekcie celého územia alebo len jeho časti podľa § 58 a 59.
§ 62
Premiestňovanie očkovaných zvierat vnímavých druhov po obnovení štatútu bez výskytu slintačky a krívačky a bez infekcie
(1)
Zakazuje sa odosielanie zvierat vnímavých druhov očkovaných proti slintačke a krívačke zo Slovenskej republiky do iného štátu.
(2)
Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie odseku 1, možno v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie prijať osobitné opatrenia, ak ide o očkované zvieratá vnímavých druhov v zoologických záhradách a zahrnutých do projektu na zachovanie voľne žijúcich zvierat alebo zvierat chovaných v prevádzkových priestoroch pre zdroje farmových zvierat, ktoré štátna veterinárna a potravinová správa uvedie v zozname ako nukleové chovy nevyhnutné na prežitie plemena.
§ 63
Laboratóriá a zariadenia narábajúce so živým vírusom slintačky a krívačky
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa kontroluje laboratóriá a zariadenia, v ktorých sa na účely výskumu, diagnostiky alebo výroby narába so živým vírusom slintačky a krívačky, s jeho genómom, antigénmi alebo vakcínami.
(2)
Narábanie so živým vírusom slintačky a krívačky na účely výskumu a diagnostiky sa vykonáva len v schválených laboratóriách uvedených v prílohe č. 11 časti A.
(3)
Narábanie so živým vírusom slintačky a krívačky na účely buď výroby inaktivovaných antigénov na výrobu očkovacích látok, alebo výroby očkovacích látok a súvisiaceho výskumu sa vykonáva len v schválených zariadeniach a laboratóriách uvedených v prílohe č. 11 časti B.
(4)
Laboratóriá a zariadenia podľa písmen b) a c) sa prevádzkujú podľa minimálnych štandardov na biologickú bezpečnosť ustanovených v prílohe č. 12.
§ 64
Kontrola laboratórií a zariadení narábajúcich so živým vírusom slintačky a krívačky
Veterinárni experti z Komisie v spolupráci s príslušnými orgánmi veterinárnej správy vykonávajú kontroly na mieste, aby sa presvedčili, či bezpečnostné systémy platné v prevádzkarniach a laboratóriách podľa prílohy č. 11 časti A a časti B vyhovujú štandardom na biologickú bezpečnosť ustanoveným v prílohe č. 12.
§ 65
Národné referenčné laboratóriá
(1)
Laboratórne vyšetrenia na slintačku a krívačku sa vykonávajú v laboratóriách, ktorým štátna veterinárna a potravinová správa povolila vykonávanie týchto skúšok.
(2)
Laboratórne vyšetrenia na potvrdenie prítomnosti vírusu slintačky a krívačky alebo iných vírusov vezikulárnych chorôb vykonáva podľa § 66 jedno z laboratórií uvedených v prílohe č. 11 časti A.
(3)
Jedno z laboratórií uvedených v prílohe č. 11 časti A vymenuje štátna veterinárna a potravinová správa za národné referenčné laboratórium, aby bolo zodpovedné za koordináciu štandardov a metód diagnostiky v tomto štáte.
(4)
Národné referenčné laboratórium vykonáva najmenej funkcie a povinnosti podľa prílohy č. 14.
(5)
Národné referenčné laboratórium podľa odseku 1 udržiava styk s referenčným laboratóriom Spoločenstva, a najmä zabezpečuje odosielanie vhodných vzoriek do referenčného laboratória Spoločenstva.
(6)
Ak sa potvrdí ohnisko slintačky a krívačky a ak sa identifikuje sérotyp vírusu a je to potrebné, taký vírus sa antigénne charakterizuje v súvislosti s referenčnými kmeňmi očkovacej látky za pomoci referenčného laboratória Spoločenstva.
(7)
Vzorky z domáceho dobytka prejavujúceho príznaky vezikulárnej choroby, ktoré sú negatívne na vírus slintačky a krívačky, a kde to svedčí na vírus vezikulárnej choroby ošípaných, sa pošlú do referenčného laboratória Spoločenstva na ďalšie vyšetrenie.
(8)
Národné referenčné laboratórium na území Slovenskej republiky musí byť primerane vybavené a obsadené s primeraným množstvom zaškoleného personálu na vykonávanie laboratórnych vyšetrení požadovaných v súlade s týmto nariadením.
§ 66
Štandardy a skúšky na stanovenie diagnózy slintačky a krívačky a diferenciálnej diagnózy iných vezikulárnych chorôb
Národné laboratóriá používajú skúšky a štandardy na stanovenie diagnózy, ktoré sú ustanovené v prílohe č. 13.
§ 67
Pohotovostné plány
(1)
Príslušný orgán veterinárnej správy vypracuje pohotovostný plán, ktorý bližšie určí vnútroštátne opatrenia požadované na zabezpečenie vysokej úrovne informovanosti o slintačke a krívačke a pripravenosti na toto ochorenie, ako aj ochranu životného prostredia, ktorá sa musí vykonať pri výskyte slintačky a krívačky.
(2)
Pohotovostný plán určí prístup do všetkých zariadení, ku všetkému vybaveniu, osobám a iným príslušným materiálom potrebným na rýchlu a účinnú eradikáciu ohniska slintačky a krívačky a zabezpečí koordináciu a spoluprácu so susednými štátmi.
(3)
Pohotovostný plán určí opatrenia, ktoré sa musia vykonať v prípade, že slintačka a krívačka prepukne na viacerých miestach, ako je uvedené v prílohe č. 15 bode 12, a poskytne údaje o
a)
požiadavkách na očkovaciu látku v prípade núdzového očkovania,
b)
regiónoch, v ktorých sa nachádzajú oblasti s veľkou hustotou populácie dobytka podľa kritérií uvedených v prílohe č. 10.
(4)
Pohotovostný plán určí opatrenia nevyhnutné na predchádzanie škodám na životnom prostredí v ohnisku výskytu slintačky a krívačky, na zabezpečenie efektívnej kontroly choroby a minimalizáciu vzniku akýchkoľvek škôd spôsobených slintačkou a krívačkou, zvlášť pri telách zvierat uhynutých alebo usmrtených v ohnisku výskytu choroby.
(5)
Kritériá a požiadavky na vypracovanie pohotovostného plánu sú uvedené v prílohe č. 15.
(6)
Štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne oznámi Komisii zmeny a doplnky v schválenom pohotovostnom pláne.
(7)
Štátna veterinárna a potravinová správa po piatich rokoch aktualizuje pohotovostný plán najmä vzhľadom na reálne simulačné cvičenia podľa § 68 a predloží ho Komisii na schválenie.
§ 68
Simulačné cvičenia
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)
zabezpečí, aby sa simulačné cvičenie vykonalo v termíne schválenom pohotovostným plánom a podľa prílohy č. 15,
b)
zabezpečí, aby tam, kde je to možné a praktické, sa simulačné cvičenie vykonalo v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi susedných štátov,
c)
informuje Komisiu o hlavných výsledkoch simulačného cvičenia. Informácie predloží Komisii ako časť informácií požadovaných podľa osobitného predpisu.28)
§ 69
Funkcie a povinnosti národného centra na kontrolu výskytu choroby
(1)
Pri výskyte slintačky a krívačky štátna veterinárna a potravinová správa ihneď zriaďuje národné centrum na kontrolu choroby.
(2)
Národné centrum na kontrolu choroby riadi a monitoruje činnosti miestnych centier na kontrolu choroby zriadených podľa § 71. Určité funkcie pôvodne pridelené národnému centru na kontrolu choroby sa následne môžu preniesť na miestne centrá na kontrolu choroby zriadené na administratívnej úrovni ustanovenej v osobitnom predpise32) alebo na vyššej úrovni za predpokladu, že to neobmedzuje úlohy národného centra na kontrolu choroby.
(3)
Národné centrum na kontrolu choroby je zodpovedné minimálne za
a)
vypracovanie kontrolných opatrení,
b)
zabezpečenie rýchleho a účinného splnenia opatrení na miestnych centrách na kontrolu choroby,
c)
vyslanie zamestnancov a iných zdrojov do miestnych centier na kontrolu choroby,
d)
poskytovanie informácií Komisii, príslušným orgánom štátov a iným vnútroštátnym orgánom vrátane príslušných orgánov a inštitúcií pre životné prostredie, ako aj veterinárnych, poľnohospodárskych a obchodných organizácií a inštitúcií,
e)
organizovanie kampane núdzového očkovania a vymedzovanie pásiem očkovania,
f)
spojenie s diagnostickými laboratóriami,
g)
spojenie s príslušnými orgánmi pre životné prostredie na koordináciu činností v oblasti veterinárnej bezpečnosti a bezpečnosti životného prostredia,
h)
spojenie s médiami,
i)
spojenie s výkonnými orgánmi na zabezpečenie vykonania osobitných zákonných opatrení.
§ 70
Technické požiadavky národného centra na kontrolu choroby
(1)
Národné centrum na kontrolu choroby musí mať všetky potrebné prostriedky vrátane zamestnancov, zariadení a vybavenia na riadenie účinnej kampane na eradikáciu choroby.
(2)
Prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú najmenej
a)
počítačový systém na identifikáciu stáda a stanovenie ustajnenia polohy umiestnenia zvierat,
b)
všetky vhodné prostriedky komunikácie vrátane telefónov, faxu, a ak je to možné, zariadenia na komunikáciu s médiami,
c)
ak je to možné, počítačový komunikačný systém umožňujúci výmenu informácií s miestnymi centrami na kontrolu choroby, laboratóriami alebo inými organizáciami,
d)
mapy a iné zdroje informácií, ktoré sa môžu použiť pri riadení kontrolných opatrení,
e)
spoločný denný plán termínov, v ktorom sa zaznamenajú chronologicky všetky udalosti súvisiace s ohniskom slintačky a krívačky a ktorý umožní prepojenie a koordináciu rôznych činností,
f)
zoznamy národných a medzinárodných organizácií a laboratórií, ktoré sú zainteresované do výskytu slintačky a krívačky a ktoré sa v takom prípade musia kontaktovať,
g)
zoznamy zamestnancov a iných osôb, ktoré okamžite musia byť zvolané, aby boli k dispozícii v miestnom centre na kontrolu choroby alebo v skupine expertov, ako je stanovené v § 73 v prípade výskytu slintačky a krívačky,
h)
zoznamy príslušných orgánov a inštitúcií na ochranu životného prostredia, ktoré je potrebné kontaktovať v prípade výskytu slintačky a krívačky,
i)
mapy, v ktorých sú zaznačené vhodné spracovateľské miesta,
j)
zoznamy prevádzok na ošetrenie a spracovanie, ktoré majú povolenie na ošetrenie alebo spracovanie tiel zvierat a živočíšneho odpadu, ktoré v prípade výskytu slintačky a krívačky možno poveriť likvidáciou odpadu, pričom sa uvedie najmä ich kapacita, adresa a iné kontaktné údaje,
k)
zoznamy opatrení na monitorovanie a kontrolu presakovania dezinfekčných prostriedkov, ako aj prieniku telesného tkaniva a tekutín do okolitého životného prostredia ako výsledku rozkladu jatočných tiel, najmä do povrchových vôd a spodných vôd.
§ 71
Zloženie, funkcie a povinnosti miestnych centier na kontrolu choroby
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa zabezpečí
a)
okamžité zriadenie miestnych centier na kontrolu choroby pri vzniku slintačky a krívačky,
b)
aby sa v rámci pohotovostných plánov mohli prijať ustanovenia pre pravdepodobné umiestnenie miestnych centier na kontrolu choroby, ich organizáciu, zamestnancov, ubytovacie možnosti, zariadenie a vybavenie, systém riadenia, komunikačné linky, ako aj informačné kanály,
c)
aby miestne centrá na kontrolu choroby konali v úzkej spolupráci a aby spolupracovali s národným centrom na kontrolu choroby, najmä ak ide o opatrenia podľa § 69 ods. 3 písm. b),
d)
aby miestne centrá na kontrolu choroby organizačne zabezpečovali rýchle vykonanie opatrení tohto nariadenia, ktoré sa uplatnia v prípade výskytu slintačky a krívačky.
§ 72
Technické požiadavky miestnych centier na kontrolu choroby
(1)
Miestne centrá na kontrolu choroby musia mať požadovaných zamestnancov, zariadenie, vybavenie, riadiacu štruktúru a účinné vedenie na zabezpečenie rýchleho vykonania opatrení, ktoré súvisia s epizootologickým šetrením, s ochranou životného prostredia, so spracovaním tiel zvierat z infikovaných stád, s úradným dohľadom nad pásmami, so sledovaním pôvodu, s pohodou a bezpečnosťou pri zabití, s čistením a dezinfekciou a s inými opatreniami sanitácie, núdzového očkovania a všetkých strategických rozhodnutí.
(2)
Miestne centrá na kontrolu choroby musia mať aspoň
a)
jednu telefónnu linku vyhradenú na komunikáciu s národným centrom na kontrolu choroby, dostupné telefónne linky, prostredníctvom ktorých môžu farmári a iní obyvatelia vidieka získať najnovšie a presné informácie o prijatých opatreniach,
b)
terénnych zamestnancov vybavených nástrojmi na komunikáciu a účinné spracovanie všetkých potrebných údajov,
c)
systém na zaznamenávanie údajov, ak je to možné, počítačový, napojený na národné centrum na kontrolu choroby a na všetky potrebné databázy, laboratóriá a iné organizácie,
d)
spoločný denný plán termínov, v ktorom sa chronologicky zaznamenajú všetky udalosti súvisiace s ohniskom slintačky a krívačky a ktorý umožní prepojenie a koordináciu rôznych činností,
e)
aktuálne zoznamy osôb vrátane súkromných veterinárnych lekárov a miestnych organizácií v každom regióne, ktoré možno kontaktovať a zapojiť do činnosti v prípade ohniska slintačky a krívačky,
f)
aktuálne zoznamy poľnohospodárskych podnikov, na ktoré možno uplatňovať ustanovenia § 15 a 17 v prípade výskytu slintačky a krívačky,
g)
aktuálne zoznamy možných miest na spaľovanie alebo zakopanie usmrtených zvierat podľa tohto nariadenia a miest na ich spracovanie v súlade s právnymi predpismi a právnymi predpismi na ochranu životného prostredia,
h)
aktuálne zoznamy príslušných orgánov pre životné prostredie v každom regióne, ako aj iných inštitúcií pre životné prostredie, ktoré sa musia kontaktovať a zapojiť do činnosti v prípade výskytu slintačky a krívačky,
i)
mapy, v ktorých sú zaznačené vhodné miesta na zakopanie tiel zvierat, ktoré nepredstavujú riziko poškodenia pre životné prostredie, najmä pre povrchové alebo spodné vody,
j)
zoznam spracovateľských likvidačných podnikov, ktoré majú povolenie na spracovanie alebo zlikvidovanie tiel zvierat a živočíšneho odpadu,
k)
opatrenia na monitorovanie a kontrolu presakovania dezinfekčných prostriedkov, ako aj prieniku telesného tkaniva a tekutín do okolitého životného prostredia ako výsledku rozkladu tiel zvierat, najmä do povrchových a spodných vôd.
§ 73
Skupina expertov
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa vytvorí stálu skupinu expertov, ktorá sa skladá z epizootológov, veterinárnych vedcov a virológov, aby pomáhali príslušným orgánom veterinárnej správy zabezpečovať pohotovosť pri výskyte slintačky a krívačky.
(2)
Ak vznikne podozrenie z výskytu slintačky a krívačky, musí skupina expertov spĺňať tieto opatrenia:
a)
vyhodnotiť klinický obraz a epizootologickú situáciu,
b)
poradiť v odbere vzoriek a v analýzach potrebných na určenie diagnózy slintačky a krívačky spolu s dodatočnými činnosťami a opatreniami, ktoré sa musia vykonať.
(3)
V prípade ohniska slintačky a krívačky musí skupina expertov
a)
vykonať vyhodnotenie klinického obrazu a analýzy epizootologického šetrenia, aspoň u indexového prípadu, a ak je to potrebné, na mieste zhromaždiť údaje potrebné na určenie
1.
pôvodu infekcie,
2.
dátumu zavlečenia pôvodcu infekcie,
3.
možného rozšírenia choroby,
b)
podať správu hlavnému veterinárnemu lekárovi a národnému centru na kontrolu choroby,
c)
poradiť v oblasti skríningu, odberov vzoriek, postupov testovania, kontroly a iných metód, ktoré sa musia použiť, a v oblasti stratégie, ktorá sa musí realizovať, vrátane rady v oblasti opatrení na zabezpečenie biologickej bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch alebo v prevádzkových priestoroch podľa § 16 a v súvislosti s núdzovým očkovaním,
d)
sledovať a usmerňovať epizootologické šetrenie,
e)
dopĺňať epizootologické údaje o zemepisné, meteorologické a o iné potrebné informácie,
f)
analyzovať epizootologické údaje a v pravidelných intervaloch posudzovať riziko,
g)
pomáhať pri zabezpečovaní, pokiaľ možno, najmenej ekologicky nepriaznivého spracovania tiel zvierat a vedľajších živočíšnych produktov.
§ 74
Národné banky na antigény a očkovacie látky
(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže v rámci pohotovostného plánu zriaďovať alebo udržiavať národné banky na antigény a očkovacie látky na skladovanie rezerv na núdzové očkovanie antigénov alebo očkovacích látok povolených v súlade s osobitným predpisom.33)
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže najímať prevádzkarne na balenie a skladovanie očkovacích látok v prípade núdzového očkovania.
(3)
Príslušné orgány25) zabezpečia, aby antigén a formulovaná očkovacia látka v národnej banke na antigény a očkovacie látky spĺňala minimálne štandardy ustanovené pre banku Spoločenstva na antigény a očkovacie látky, ak ide o bezpečnosť, sterilitu a obsah neštrukturálnych proteínov.
(4)
Štátna veterinárna a potravinová správa informuje Komisiu o zásobách antigénov a očkovacích látok, ktoré skladuje. Také informácie sa predložia Komisii každých 12 mesiacov ako časť informácií požadovaných podľa osobitného predpisu.34) Informácie o množstvách a subtypoch antigénov alebo povolených očkovacích látok skladovaných v národnej banke na antigény a očkovacie látky sa považujú za dôverné informácie a nesmú sa zverejňovať.
§ 75
Prístup do banky Spoločenstva na antigény a očkovacie látky
Štátna veterinárna a potravinová správa má prístup do banky Spoločenstva na antigény a očkovacie látky na základe žiadosti podanej Komisii.
§ 76
Dodatočné opatrenia na prevenciu a kontrolu slintačky a krívačky
(1)
Bez toho, aby bol dotknutý osobitný predpis34) a ostatné vykonávacie právne predpisy, štátna veterinárna a potravinová správa zakáže skrmovanie kuchynských odpadov v súlade s právne záväznými aktmi Spoločenstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi u všetkých zvierat bez ohľadu na ich použitie alebo miesto, kde sa také zvieratá chovajú.
(2)
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa okamžite po obdržaní informácií, že voľne žijúca zver je podozrivá z infikovania slintačkou a krívačkou, prijme všetky potrebné opatrenia na potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti choroby vyšetrením všetkej voľne žijúcej zveri vnímavých druhov zastrelenej alebo nájdenej uhynutej vrátane laboratórnych vyšetrení. O tomto podozrení informuje vlastníkov zvierat vnímavých druhov a poľovníkov.
(3)
Bezodkladne po tom, ako príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa obdrží informáciu o potvrdení primárneho prípadu slintačky a krívačky u voľne žijúcej zveri, ihneď uplatní opatrenia ustanovené v prílohe č. 16 časti A, aby sa zamedzilo šíreniu choroby. Štátna veterinárna a potravinová správa vypracuje plán na eradikáciu slintačky a krívačky v súlade s prílohou č. 16 časťou B. O potvrdenom prípade informuje vlastníkov zvierat vnímavých druhov a poľovníkov.
§ 77
Týmto nariadením vlády sa preberá do právneho poriadku Slovenskej republiky právne záväzný akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 17.
§ 78
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu slintačky a krívačky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.
§ 79
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
KRITÉRIÁ NA URČENIE OHNISKA
Ohnisko sa vyhlási, ak poľnohospodársky podnik spĺňa jedno alebo viaceré z týchto kritérií:
1. Vírus slintačky a krívačky bol izolovaný zo zvieraťa, výrobku získaného z tohto zvieraťa alebo z jeho okolia.
2. U zvierat vnímavých druhov sa pozorujú klinické príznaky slintačky a krívačky a vo vzorkách odobratých zo zvieraťa alebo zvierat tej istej epizootologickej skupiny sa zistil vírusový antigén alebo vírusová ribonukleová kyselina (ďalej len „RNA“) špecifická pre jeden alebo viac sérotypov vírusu slintačky a krívačky.
3. Klinické príznaky slintačky a krívačky sa pozorujú u zvieraťa vnímavého druhu a zviera alebo viaceré zvieratá sú pozitívne na štrukturálne alebo neštrukturálne proteíny vírusu slintačky a krívačky za predpokladu, že predošlé očkovanie, reziduálne materské protilátky alebo nešpecifické reakcie možno vylúčiť ako možné príčiny séropozitivity.
4. Vírusový antigén alebo vírusová RNA špecifická pre jeden alebo viac sérotypov vírusu slintačky a krívačky sa zistila a identifikovala vo vzorkách odobratých od zvierat vnímavých druhov a tieto zvieratá sú pozitívne na protilátky proti štrukturálnym alebo neštrukturálnym proteínom vírusu slintačky a krívačky za predpokladu, že protilátky proti štrukturálnym proteínom po predošlom očkovaní, reziduálne materské protilátky alebo nešpecifické reakcie možno vylúčiť ako príčiny séropozitivity.
5. Zistila sa epizootologická súvislosť s potvrdeným ohniskom slintačky a krívačky a platí najmenej jedna z týchto podmienok:
a) jedno alebo viaceré zvieratá sú pozitívne na protilátky proti štrukturálnym alebo neštrukturálnym proteínom vírusu slintačky a krívačky za predpokladu, že predošlé očkovanie, reziduálne materské protilátky alebo nešpecifické reakcie možno vylúčiť ako možné príčiny séropozitivity,
b) vírusový antigén alebo vírusová RNA špecifická pre jeden alebo viac sérotypov vírusu slintačky a krívačky sa zistila a identifikovala vo vzorkách odobratých od jedného alebo viacerých zvierat vnímavých druhov,
c) sérologický dôkaz aktívnej infekcie slintačkou a krívačkou na základe zistenia sérokonverzie z negatívnej na pozitívnu na protilátky proti štrukturálnym alebo neštrukturálnym proteínom vírusu slintačky a krívačky sa potvrdili u jedného alebo viacerých zvierat vnímavých druhov, a predošlé očkovanie, reziduálne materské protilátky alebo nešpecifické reakcie možno vylúčiť ako príčiny séropozitivity.
Ak už nemožno predpokladať predošlý séronegatívny stav, musí sa toto zisťovanie sérokonverzie vykonať na párových vzorkách odobratých od tých istých zvierat pri jednej alebo viacerých príležitostiach s odstupom najmenej piatich dní v prípade štrukturálnych proteínov, s odstupom najmenej 21 dní v prípade neštrukturálnych proteínov.
d) Klinické príznaky slintačky a krívačky sa pozorujú u zvieraťa vnímavého druhu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
INFORMÁCIE, KTORÉ MUSÍ POSKYTNÚŤ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA PRI POTVRDENÍ SLINTAČKY A KRÍVAČKY
1. Do 24 hodín od potvrdenia každého primárneho ohniska alebo výskytu v prevádzkových priestoroch alebo v dopravných prostriedkoch uvedených v § 16 musí štátna veterinárna a potravinová správa prostredníctvom systému na ohlasovanie chorôb zvierat ustanoveného v súlade s osobitným predpisom1) nahlásiť
a) dátum odoslania,
b) čas odoslania,
c) krajinu pôvodu,
d) názov choroby a typ vírusu, ak je to potrebné,
e) poradové číslo ohniska,
f) typ ohniska,
g) referenčné číslo ohniska súvisiaceho s ohniskom,
h) región a zemepisnú polohu poľnohospodárskeho podniku,
i) iný región postihnutý obmedzeniami,
j) dátum potvrdenia a metódu použitú na potvrdenie,
k) dátum podozrenia,
l) predpokladaný dátum prvej infekcie,
m) pôvod choroby, ak je to možné,
n) prijaté opatrenia na kontrolu choroby.
2. Ak sa vyskytnú primárne ohniská alebo je výskyt v prevádzkových priestoroch alebo dopravných prostriedkoch uvedených v § 16, štátna veterinárna a potravinová správa musí okrem údajov uvedených v prvom bode zaslať aj tieto informácie:
a) počet zvierat každého z vnímavých druhov v ohnisku alebo v prevádzkových priestoroch a dopravných prostriedkoch uvedených v § 16,
b) pre každý druh a kategóriu zvierat (na chov, výkrm, zabitie atď.) počet uhynutých zvierat vnímavých druhov v poľnohospodárskom podniku, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
c) pre každú kategóriu zvierat (na chov, výkrm, zabitie atď.) morbiditu a počet zvierat vnímavých druhov, u ktorých sa potvrdila slintačka a krívačka,
d) počet zvierat vnímavých druhov usmrtených v ohnisku, bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
e) počet spracovaných a odstránených tiel zvierat,
f) vzdialenosť ohniska od najbližšieho poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa držia zvieratá vnímavých druhov,
g) ak sa potvrdila slintačka a krívačka na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku, umiestnenie poľnohospodárskeho podniku alebo poľnohospodárskych podnikov, pôvod infikovaných zvierat alebo tiel zvierat.
3. V prípade sekundárnych ohnísk sa informácie uvedené v prvom a druhom bode musia zaslať v rámci lehoty ustanovenej v osobitnom predpise.1)
4. Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby sa informácie, ktoré sa musia poskytnúť v súvislosti s akýmkoľvek ohniskom alebo výskytom slintačky a krívačky v poľnohospodárskom podniku, bitúnku alebo dopravnom prostriedku podľa prvého až tretieho bodu, zaslali písomne čo najskôr Komisii a ostatným členským štátom vrátane najmä
a) dátumu, kedy boli zvieratá vnímavých druhov v poľnohospodárskom podniku, bitúnku alebo v dopravnom prostriedku usmrtené a ich telá spracované,
b) výsledkov vyšetrení vzoriek, ktoré sa odobrali pri usmrtení zvierat vnímavých druhov,
c) tam, kde sa uplatnila výnimka podľa § 18, počet usmrtených a spracovaných zvierat vnímavých druhov, a kde je to potrebné, počet zvierat vnímavých druhov, ktoré sa musia zabiť neskôr, a lehotu ustanovenú na ich zabitie,
d) akékoľvek informácie súvisiace s možným pôvodom choroby alebo pôvodom choroby, ak bola potvrdená,
e) v prípade primárneho ohniska alebo výskytu slintačky a krívačky na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku, genetický typ vírusu diagnostikovaného v ohnisku alebo pri výskyte,
f) ak boli usmrtené zvieratá vnímavých druhov v kontaktných poľnohospodárskych podnikoch alebo v poľnohospodárskych podnikoch, kde sú zvieratá vnímavých druhov podozrivé z infekcie vírusom slintačky a krívačky, informácie o
1. dátume usmrtenia a počte zvierat vnímavých druhov každej kategórie usmrtených v každom poľnohospodárskom podniku, a ak zvieratá vnímavých druhov v kontaktných poľnohospodárskych podnikoch neboli usmrtené, musia byť poskytnuté informácie o dôvodoch na také rozhodnutie,
2. epizootologických súvislostiach medzi ohniskom slintačky a krívačky a každým kontaktným poľnohospodárskym podnikom alebo o dôvodoch, ktoré viedli k podozreniu zo slintačky a krívačky v každom podozrivom poľnohospodárskom podniku,
3. výsledkoch laboratórnych vyšetrení vykonaných zo vzoriek odobratých od zvierat vnímavých druhov v poľnohospodárskych podnikoch a pri ich usmrtení.
5. Ak systém ohlasovania chorôb zvierat z akýchkoľvek dôvodov nie je dočasne operatívny, použijú sa iné prostriedky komunikácie.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
PRIESKUM
1. Klinické vyšetrenie
1.1. Všetky zvieratá vnímavých druhov v poľnohospodárskych podnikoch musia byť klinicky vyšetrené na príznaky slintačky a krívačky.
1.2. Osobitný dôraz sa musí klásť na zvieratá, ktoré boli pravdepodobne vystavené vírusu slintačky a krívačky, na prepravu z rizikových poľnohospodárskych podnikov alebo na blízky kontakt s osobami alebo so zariadením, ktoré boli v blízkom kontakte s rizikovými poľnohospodárskymi podnikmi.
1.3. Klinické vyšetrenie musí brať do úvahy prenos slintačky a krívačky vrátane inkubačnej doby uvedenej v § 2 písm. h) a spôsob držania zvierat vnímavých druhov.
1.4. Podrobne sa musia prešetriť príslušné záznamy, ktoré sa vedú o poľnohospodárskom podniku, najmä vzhľadom na údaje požadované na účely zdravia zvierat podľa legislatívy Spoločenstva, a ak sú dostupné, údaje o chorobnosti, mortalite a potratoch, klinických pozorovaniach, zmenách v produktivite a prijímaní krmiva, o nákupe alebo predaji zvierat, o návštevách osôb, ktoré pravdepodobne boli kontaminované a iné anamnesticky závažné informácie.
2. Postupy pri odbere vzoriek
2.1. Všeobecné ustanovenia
2.1.1. odber vzoriek na sérologické vyšetrenie sa bude vykonávať
2.1.1.1. podľa odporúčaní epizootologického tímu zriadeného v rámci skupiny expertov podľa § 73,
2.1.1.2. na podporu sledovania a na poskytnutie dôkazov o neprítomnosti predchádzajúcej infekcie s prihliadnutím na definíciu v prílohe č. 1.
2.1.2. Ak sa odber vzoriek vykonáva ako dohľad nad chorobou po vypuknutí slintačky a krívačky, s odberom sa začne, ak v tejto prílohe nie je ustanovené inak, najskôr po uplynutí lehoty najmenej 21 dní od odsunu zvierat vnímavých druhov z infikovaného poľnohospodárskeho podniku a po vykonaní priebežného čistenia a dezinfekcie.
2.1.3. Odber vzoriek od zvierat vnímavých druhov sa vykoná podľa ustanovení tejto prílohy v každom prípade, ak sú v ohnisku ovce a kozy alebo iné vnímavé zvieratá, ktoré nevykazujú jasné klinické príznaky, a najmä vtedy, ak tieto zvieratá boli izolované od hovädzieho dobytka a ošípaných.
2.2. Odber vzoriek v poľnohospodárskych podnikoch
V poľnohospodárskych podnikoch, kde je podozrenie z výskytu slintačky a krívačky napriek chýbajúcim klinickým príznakom, by sa ovce, kozy a iné vnímavé druhy zvierat mali podrobiť vyšetreniu podľa protokolu odberu vzoriek, ktorý zabezpečí, že minimálne s 95 % spoľahlivosťou bola zistená 5 % prevalencia choroby.
2.3. Odber vzoriek v ochranných pásmach
Ak by sa podľa § 36 mali zrušiť opatrenia uvedené v § 21 až 35, vyšetria sa všetky zvieratá v poľnohospodárskych podnikoch v ochrannom pásme, ak ovce a kozy neboli v priamom alebo úzkom kontakte s hovädzím dobytkom najmenej 21 dní pred odberom vzoriek, podľa protokolu odberu vzoriek, ktorý zabezpečí, že minimálne s 95 % spoľahlivosťou bola zistená 5 % prevalencia choroby.
Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa1) však môže rozhodnúť, ak to umožňujú epizootologické skutočnosti, a najmä pri uplatňovaní opatrení podľa § 36 ods. 1 písm. b), aby sa vzorky odobrali najskôr 14 dní po odsune vnímavých zvierat z infikovaného poľnohospodárskeho podniku po vykonaní priebežného čistenia a dezinfekcie pod podmienkou, že odber vzoriek sa vykonal v súlade s bodom 2.3, pričom sa použili štatistické parametre vhodné na stanovenie 2 % prevalencie choroby v rámci stáda minimálne s 95 % spoľahlivosťou.
2.4. Odber vzoriek v pásmach dohľadu
Ak by sa v súlade s § 44 mali zrušiť opatrenia podľa § 37 až 43, vyšetria sa poľnohospodárske podniky v pásme dohľadu, ak aj pri neprítomnosti klinických príznakov existuje podozrenie z výskytu slintačky a krívačky najmä tam, kde sa chovajú ovce a kozy. Na účely tohto prieskumu postačuje model viacstupňového odberu vzorky za predpokladu, že sa také vzorky odobrali
2.4.1. z poľnohospodárskych podnikov vo všetkých administratívnych jednotkách pásma, kde ovce a kozy neboli v priamom a úzkom kontakte s hovädzím dobytkom najmenej 30 dní pred odberom vzoriek, a
2.4.2. z toľkých poľnohospodárskych podnikov, ako je potrebné, aby sa minimálne s 95 % spoľahlivosťou mohol zistiť aspoň jeden infikovaný podnik, ak odhadovaná prevalencia choroby 2 % bola rovnomerne rozdelená v rámci celého pásma, a
2.4.3. od toľkých oviec a kôz na každý poľnohospodársky podnik, ako je potrebné, aby sa minimálne s 95 % spoľahlivosťou mohla zistiť 5 % prevalencia choroby v rámci stáda, a zo všetkých oviec a kôz, ak sa v poľnohospodárskom podniku nachádza minimálne 15 oviec a kôz.
2.5. Odber vzorky na účely monitorovania
2.5.1. Na účely monitorovania oblastí mimo pásiem v súlade s § 21, a najmä na preukázanie neprítomnosti infekcie v populácii oviec a kôz, ktoré nie sú v úzkom a priamom kontakte s neočkovaným hovädzím dobytkom alebo ošípanými, sa použije protokol na odber vzoriek odporúčaný na účely monitorovania podľa Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE) alebo protokol na odber vzorky ustanovený v bode 2.4., s tým rozdielom v porovnaní s bodom 2.4.2., že odhadovaná prevalencia stáda sa ustanoví na 1 %.
2.5.2. Počet vzoriek vypočítaný v súlade s požiadavkami v bodoch 2.2., 2.3. a 2.4.3. sa zvýši, aby sa zobrala do úvahy stanovená diagnostická citlivosť použitého testu.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
ZÁSADY A POSTUPY NA ČISTENIE A DEZINFEKCIU
1. Všeobecné zásady a postupy
1.1. Čistenie a dezinfekcia sa vykoná pod úradným dozorom a pokynmi, ktoré poskytne úradný veterinárny lekár.
1.2. Použité dezinfekčné prostriedky a ich koncentrácie musí úradne schváliť príslušný orgán veterinárnej správy,1) aby sa zabezpečilo zničenie vírusu slintačky a krívačky.
1.3. Účinnosť dezinfekčných prostriedkov sa pri dlhšom skladovaní nesmie znižovať.
1.4. Pri výbere dezinfekčných prostriedkov a postupov na dezinfekciu rozhoduje charakter prevádzkových priestorov, vozidiel a predmetov, ktoré sa musia ošetriť.
1.5. Podmienky, podľa ktorých sa používajú odmasťovacie činidlá a dezinfekčné prostriedky, musia zabezpečiť zachovanie účinnosti. Pritom sa musia dodržať najmä technické parametre ustanovené výrobcom, ako sú tlak, minimálna teplota a požadovaná doba pôsobenia. Účinnosť dezinfekčných prostriedkov nesmie znižovať vzájomné pôsobenie s inými látkami, ako sú napr. odmasťovacie činidlá.
1.6. Nezávisle od použitých dezinfekčných prostriedkov platia tieto všeobecné pravidlá:
1.6.1. podstielku, hnoj a fekálie dôkladne napustiť dezinfekčným prostriedkom,
1.6.2. po odstránení alebo demontáži prístrojov alebo inštalácií, ktoré by prekážali účinnému vyčisteniu a dezinfekcii, musia sa kefovaním a škrabaním starostlivo očistiť všetky prípadné kontaminované plochy, najmä zem, podlahy, steny a rampy,
1.6.3. po minimálnej dobe pôsobenia odporúčanej výrobcom naniesť dezinfekčný prostriedok,
1.6.4. vodu použitú na čistenie zneškodniť spôsobom, ktorý zabráni akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky podľa pokynov úradného veterinárneho lekára.
1.7. Ak sa na umývanie používajú tekutiny aplikované pod vysokým tlakom, musí sa zabrániť opakovanej kontaminácii vyčistených a dezinfikovaných častí.
1.8. Vybavenie, inštalácie, predmety alebo vnútorné priestory, ktoré by sa mohli kontaminovať, sa musia poumývať, dezinfikovať alebo zneškodniť.
1.9. Čistiace a dezinfekčné práce požadované v tomto nariadení sa musia zdokumentovať do podnikovej evidencie alebo v prípade vozidiel do evidencie k vozidlu. Ak sa požaduje úradné schválenie, musí byť vydané dozorujúcim úradným veterinárnym lekárom.
2. Osobitné ustanovenia o čistení a dezinfekcii infikovaných poľnohospodárskych podnikov
2.1. Priebežné čistenie a dezinfekcia
2.1.1. Počas usmrcovania zvierat sa musia prijať všetky opatrenia na zabránenie šírenia vírusu slintačky a krívačky alebo na minimalizáciu šírenia zriadením dočasného dezinfekčného zariadenia, zabezpečením zásob ochranného oblečenia, spŕch, dekontamináciou použitého vybavenia, nástrojov a zariadení a zastavením ventilačného zariadenia.
2.1.2. Telá usmrtených zvierat sa musia postriekať dezinfekčným prostriedkom a odstrániť z poľnohospodárskeho podniku na spracovanie a zneškodnenie v zakrytých kontajneroch utesnených proti vytekaniu.
2.1.3. Ihneď po odoslaní tiel zvierat vnímavých druhov na spracovanie a zneškodnenie časti poľnohospodárskeho podniku, v ktorých boli ustajnené zvieratá, a akékoľvek časti budov, dvorov a pod. kontaminované počas usmrcovania, zabíjania alebo postmortálneho vyšetrovania sa musia postriekať dezinfekčnými prostriedkami schválenými na tento účel.
2.1.4. Akékoľvek tkanivo alebo krv, ktorá mohla vytiecť počas zabíjania alebo postmortálneho vyšetrovania, hrubá špina v budovách, dvoroch, nástrojoch a pod. sa musí starostlivo zozbierať a zneškodniť spolu s telami zvierat.
2.1.5. Použité dezinfekčné prostriedky musia pôsobiť na povrchu najmenej 24 hodín.
2.2. Záverečné čistenie a dezinfekcia
2.2.1. Zo všetkých plôch sa odmasťovacím prostriedkom odstráni mastnota a špina a plochy sa opláchnu studenou vodou.
2.2.2. Po opláchnutí sa plochy postriekajú dezinfekčným prostriedkom.
2.2.3. Po siedmich dňoch sa prevádzkové priestory opakovane ošetria odmasťovacím prostriedkom, opláchnu studenou vodou, postriekajú dezinfekčným prostriedkom a opláchnu sa studenou vodou.
3. Dezinfekcia kontaminovanej podstielky, hnoja a kalu
3.1. Pevná fáza hnoja a použitá podstielka sa navrstvia s pridaním 100 kg granulovaného páleného vápna na 1 m3 hnoja, aby sa dosiahla samozahriatím teplota najmenej 70 oC v celej kope. Kopa sa postrieka dezinfekčným prostriedkom, prikryje sa alebo prevrství a nechá sa odstáť najmenej 42 dní, aby sa vo všetkých vrstvách zabezpečilo ošetrenie teplom.
3.2. Tekutá fáza hnoja a kal sa musia skladovať najmenej 42 dní po poslednom pridaní infikovaného materiálu. Táto lehota sa môže predĺžiť, ak bol kal veľmi kontaminovaný alebo ak boli nepriaznivé poveternostné podmienky, alebo sa pridal dezinfekčný prostriedok, ktorý dostatočne zmenil hodnotu pH vo všetkom materiáli tak, aby sa zničil vírus slintačky a krívačky.
4. Osobitné prípady
4.1. Ak sa postupy čistenia alebo dezinfekcie nedajú z technických alebo bezpečnostných dôvodov ukončiť podľa tohto nariadenia, musia byť budovy alebo prevádzkové priestory tak intenzívne vyčistené a dezinfikované, aby sa zabránilo šíreniu vírusu slintačky a krívačky a najmenej jeden rok sa do nich nesmú ustajniť zvieratá vnímavých druhov.
4.2. Na rozdiel od bodov 2.1. a 2.2. môže v prípade poľnohospodárskych podnikov s chovom pod holým nebom príslušný orgán veterinárnej správy1) zaviesť špecifické postupy na čistenie a dezinfekciu, pričom zoberie do úvahy typ poľnohospodárskeho podniku a klimatické podmienky.
4.3. Na rozdiel od tretieho bodu môže príslušný orgán veterinárnej správy1) zaviesť špecifické postupy na dezinfekciu hnojovice a hnoja, ak sa vedecky dokázalo, že postupy zabezpečia účinné zničenie vírusu slintačky a krívačky.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
OBNOVENIE CHOVU ZVIERAT V POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOCH
1. Všeobecné zásady
1.1. Obnovenie chovu zvierat nezačať skôr ako 21 dní po ukončení záverečného čistenia poľnohospodárskeho podniku.
1.2. Zvieratá na obnovenie chovu sa môžu zaraďovať iba podľa týchto podmienok:
1.2.1. zvieratá nepochádzajú z oblastí, ktoré podliehajú obmedzeniam súvisiacim so slintačkou a krívačkou,
1.2.2. príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa1) sa musí presvedčiť, že akýkoľvek možný zvyškový vírus slintačky a krívačky sa u zvierat určených na obnovenie chovu môže zistiť buď na základe klinických príznakov v prípade hovädzieho dobytka alebo ošípaných, alebo v prípade iných druhov zvierat vnímavých na slintačku a krívačku pomocou laboratórnych vyšetrení vykonaných na konci obdobia pozorovania podľa odseku 1.3.,
1.2.3. aby sa u zvierat určených na obnovenie chovu zabezpečila primeraná imunitná odpoveď uvedená v odseku 1.2.2., zvieratá musia
1.2.3.1. buď mať pôvod alebo prichádzať z poľnohospodárskeho podniku, ktorý je umiestnený v oblasti okruhu najmenej 10 km okolo tohto podniku, kde sa najmenej počas 30 dní nevyskytlo žiadne ohnisko slintačky a krívačky, alebo
1.2.3.2. zvieratá mali negatívne výsledky vyšetrenia na protilátky proti vírusu slintačky a krívačky pri vyšetreniach podľa prílohy č. 13, vykonanom na vzorkách odobratých pred zaradením do poľnohospodárskeho podniku.
1.3. Bez ohľadu na spôsob chovu praktizovaného v poľnohospodárskom podniku sa pri obnovovaní chovu musia spĺňať tieto postupy:
1.3.1. zvieratá sa musia ustajniť vo všetkých jednotkách a budovách poľnohospodárskeho podniku,
1.3.2. v prípade poľnohospodárskeho podniku, ktorý pozostáva z viac ako jednej jednotky alebo budovy, opakované zaradenie nie je potrebné vo všetkých jednotkách alebo budovách v tom istom čase.
Žiadne zviera druhov vnímavých na slintačku a krívačku však nesmie opustiť poľnohospodársky podnik dovtedy, kým všetky nanovo zaradené zvieratá vo všetkých jednotkách a budovách nespĺňajú postupy na obnovenie chovu,
1.3.3. zvieratá sa musia v prvých 14 dňoch po zaradení každé tri dni klinicky vyšetriť,
1.3.4. v období medzi 15. až 28. dňom po opakovanom zaradení sa musia zvieratá jedenkrát do týždňa klinicky vyšetriť,
1.3.5. najskôr 28 dní po poslednom opakovanom zaradení sa všetky zvieratá musia klinicky vyšetriť a podľa požiadaviek v prílohe č. 3 bode 2.2. vyšetriť na prítomnosť protilátok proti vírusu slintačky a krívačky.
1.4. Postup na obnovu chovu sa pokladá za ukončený, ak sa s negatívnymi výsledkami splnili opatrenia bodu 1.3.5.
2. Rozšírenie opatrení a výnimiek
2.1. Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa môže uložiť
2.1.1. použitie sentinelových zvierat, najmä v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sa ťažko čistia a dezinfikujú, a hlavne v podnikoch s chovom pod holým nebom,
2.1.2. dodatočné bezpečnostné opatrenia a kontrolné opatrenia v rámci obnovy chovu.
2.2. Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa môže povoliť výnimku z opatrení uvedených v bodoch 1.3.2. až 1.3.4. tejto prílohy, ak sa obnova chovu vykoná po uplynutí troch mesiacov od posledného výskytu slintačky a krívačky v oblasti okruhu 10 km okolo poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa obnovuje chov.
3. Obnova chovu v súvislosti s núdzovým očkovaním
3.1. Obnova chovu v pásme očkovania podľa § 52 sa vykoná v súlade s odsekmi 1 a 2 tejto prílohy alebo v súlade s § 58 ods. 2 alebo ods. 4 písm. a), c) a d).
3.2. Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa môže povoliť obnovu chovu poľnohospodárskych podnikov umiestnených mimo pásma očkovania očkovanými zvieratami po ukončení opatrení ustanovených v § 61 za týchto podmienok:
3.2.1. podiel očkovaných zvierat použitých na obnovu chovu prevyšuje 75 %, pričom sa najskôr 28 dní po opätovnom zaradení zvierat vnímavých druhov náhodne vyšetria očkované zvieratá, aby sa zistili protilátky proti neštrukturálnym proteínom, pričom sa pri odbere vzorky použijú štatistické parametre ustanovené v prílohe č. 3 bode 2.2. a na neočkované zvieratá sa uplatnia ustanovenia odseku 1, alebo
3.2.2. podiel očkovaných zvierat neprevyšuje 75 %, pričom v takom prípade sa neočkované zvieratá považujú za sentinely a uplatnia sa ustanovenia prvého bodu.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
OBMEDZENIA PRI PREMIESTŇOVANÍ ZVIERAT ČEĽADE KOŇOVITÝCH
1. Minimálne opatrenia
Ak sa potvrdilo najmenej jedno ohnisko slintačky a krívačky podľa § 10, štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby sa zvieratá koňovité odosielali do iných štátov iba vtedy, ak je k identifikačným dokladom ustanoveným v osobitnom predpise1) priložené osvedčenie o zdravotnom stave zvierat ustanovené v osobitnom predpise.2)
2. Odporúčané dodatočné opatrenia
2.1. Opatrenia počas zákazu premiestňovania
Ak Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky3) uplatní úplný zákaz premiestňovania podľa § 7 ods. 3, môže sa povoliť preprava z poľnohospodárskych podnikov podľa obmedzení uvedených v § 4 a 10 pre zvieratá koňovité, ktoré potrebujú špeciálne veterinárne vyšetrenie, do prevádzkových priestorov, kde nie sú zvieratá vnímavých druhov, ak sú splnené tieto podmienky:
2.1.1. veterinárny lekár, ktorý je dosiahnuteľný 24 hodín denne sedem dní v týždni, musí doložiť, že ide o núdzový prípad,
2.1.2. musí sa predložiť súhlas kliniky miesta určenia,
2.1.3. prepravu musí povoliť príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa,4) ktorá je dosiahnuteľná 24 hodín denne sedem dní v týždni,
2.1.4. zvieratá koňovité musia počas prepravy sprevádzať identifikačné doklady v súlade s osobitným predpisom,1)
2.1.5. o ceste prepravy musí byť pred odchodom informovaný telefonicky dosiahnuteľný úradný veterinárny lekár,
2.1.6. zvieratá koňovité sa musia očistiť a ošetriť účinným dezinfekčným prostriedkom,
2.1.7. zvieratá koňovité sa musia prepravovať v dopravnom prostriedku pre kone, ktorý možno jednoznačne rozoznať a ktorý sa pred použitím a po použití vyčistí a dezinfikuje.
2.2. Kontroly zvierat koňovitých v súvislosti s ochrannými pásmami a pásmami dohľadu
2.2.1. Premiestňovanie zvierat koňovitých mimo ochranných pásiem a pásiem dohľadu nepodlieha žiadnym ďalším podmienkam okrem tých, ktoré vyplývajú z osobitného predpisu.5)
2.2.2. Premiestňovanie zvierat koňovitých v rámci ochranných pásiem a pásiem dohľadu zriadených podľa § 21 podlieha týmto podmienkam:
2.2.2.1. použitie zvierat koňovitých, chovaných v poľnohospodárskych podnikoch v ochrannom pásme a v pásme dohľadu, v ktorých sa nedržia žiadne zvieratá vnímavých druhov, sa môže povoliť v ochrannom pásme s podmienkou vhodných opatrení na čistenie a dezinfekciu a nesmie sa obmedziť v prevádzkových priestoroch umiestnených v pásme dohľadu,
2.2.2.2. zvieratá koňovité sa bez obmedzenia môžu v dopravných prostriedkoch určených pre kone prepravovať do poľnohospodárskeho podniku, kde sa nedržia zvieratá vnímavých druhov,
2.2.2.3. príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa môže vo výnimočných prípadoch povoliť prepravu zvierat koňovitých v dopravných prostriedkoch určených alebo registrovaných na prepravu pre kone z poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa nedržia zvieratá vnímavých druhov, do iného poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa držia zvieratá vnímavých druhov, ktorý je umiestnený v ochrannom pásme, pod podmienkou, že dopravný prostriedok je vyčistený a dezinfikovaný pred naložením zvierat a pred odchodom z podniku miesta určenia,
2.2.2.4. premiestňovanie zvierat koňovitých sa môže povoliť na verejných cestách, na pasienkoch patriacich poľnohospodárskemu podniku, kde sa nedržia zvieratá vnímavých druhov, a cvičných priestoroch.
2.2.3. Neobmedzuje sa odber spermy, vajíčok a embryí od zvierat darcov v poľnohospodárskych podnikoch, kde sa nedržia zvieratá vnímavých druhov, v ochrannom pásme a v pásme dohľadu a preprava spermy, vajíčok a embryí zvierat koňovitých prijímajúcim koňovitým zvieratám do poľnohospodárskych podnikov, kde sa nedržia zvieratá vnímavých druhov.
2.2.4. Návštevy vlastníkov zvierat koňovitých, veterinárnych lekárov, inseminátorov a podkováčov v poľnohospodárskych podnikoch, kde sa držia zvieratá vnímavých druhov, v pásmach dohľadu, ktoré nepodliehajú obmedzeniam podľa § 4 a 10, podliehajú však týmto podmienkam:
2.2.4.1. zvieratá koňovité sa držia oddelene od zvierat vnímavých druhov a prístup vyššie uvedených osôb ku zvieratám vnímavých druhov sa nepovoľuje,
2.2.4.2. všetci návštevníci sa musia zaevidovať,
2.2.4.3. dopravné prostriedky a obuv návštevníkov sa musia vyčistiť a dezinfikovať.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
OŠETRENIE VÝROBKOV NA ZABEZPEČENIE ZNIČENIA VÍRUSU SLINTAČKY A KRÍVAČKY
ČASŤ A
Výrobky živočíšneho pôvodu
1. Mäsové výrobky, ktoré sa podrobili najmenej jednému z ošetrení, ktoré sú ustanovené v osobitnom predpise.1)
2. Kože a kožky, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.2)
3. Ovčia vlna, srsť prežúvavcov a štetiny ošípaných, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.3)
4. Výrobky získané zo zvierat vnímavých druhov, ktoré sa podrobili
a) buď tepelnej úprave v hermeticky zapečatených kontajneroch s hodnotou Fo 3,00 alebo viac, alebo
b) tepelnej úprave, pri ktorej sa teplota v strede zvýši najmenej na 70 oC aspoň počas 60 minút.
5. Krv a výrobky z krvi zo zvierat vnímavých druhov použité na technické účely, vrátane liečiv, in vitro diagnostík a laboratórnych činidiel, ktoré sa podrobili najmenej jednému z ošetrení uvedených v osobitnom predpise.4)
6. Iný bravčový tuk vrátane sadla a vyškvarené tuky, ktoré sa podrobili najmenej jednému z ošetrení uvedených v osobitnom predpise.5)
7. Krmivo pre domáce zvieratá a žuvačky pre psov, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.6)
8. Trofeje divo žijúcich kopytníkov, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.7)
9. Črevá zvierat, ktoré sa v súlade s osobitným predpisom8) vyčistili, vyškrabali a buď sa solili chloridom sodným počas 30 dní, alebo sa po vyškrabaní vybielili alebo vysušili a po ošetrení boli chránené pred rekontamináciou.
ČASŤ B
Výrobky neživočíšneho pôvodu
1. Objemové krmivo a slama, ktoré
a) sa podrobili pôsobeniu
(aa) pary v uzatvorenej miestnosti najmenej počas desiatich minút a pri minimálnej teplote 80 oC alebo
(ab) formalínových pár (plyn formaldehydu) vytvorených v uzatvorenej miestnosti najmenej počas ôsmich hodín a pri minimálnej teplote 19 oC, pričom sa použili komerčné druhy roztokov s koncentráciou 35 – 40 %, alebo
b) sa skladovali v balíkoch alebo baloch v priestoroch s prístreším, ktoré sú umiestnené najmenej dva km od najbližšieho ohniska slintačky a krívačky a neopustili tie priestory pred uplynutím najmenej troch mesiacov po ukončení čistiacich a dezinfekčných prác podľa § 11 a určite nie pred zrušením obmedzení v ochrannom pásme.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
ČASŤ A
Ošetrenie čerstvého mäsa
1. Vykostené čerstvé mäso
Mäso uvedené v osobitnom predpise1) spolu s bránicami, ale okrem vnútorností, z ktorého sa odstránili kosti a hlavne dostupné lymfatické uzliny.
2. Orezané vnútornosti
– srdcia, z ktorých sa úplne odstránili lymfatické uzliny, spojivové tkanivo a prirastené tukové tkanivo,
– pečene, z ktorých sa úplne odstránili lymfatické uzliny, priľahlé spojivové tkanivo a tukové tkanivo,
– celé žuvacie svaly, vyrezané v súlade s osobitným predpisom,2) z ktorých sa úplne odstránili lymfatické uzliny, spojivové tkanivo a prirastené tukové tkanivo,
– jazyky s epitelom bez kostí, chrupaviek a mandlí,
– pľúca, z ktorých sa odstránila priedušnica, hlavné priedušky a mediastinálne a bronchiálne lymfatické uzliny,
– iné vnútornosti bez kostí alebo chrupaviek, z ktorých sa úplne odstránili lymfatické uzliny, spojivové tkanivo a prirastené tukové tkanivo a sliznicová membrána.
3. Zretie
– zretie jatočných tiel pri teplote viac ako + 2 oC najmenej počas 24 hodín,
– pH hodnota menej ako 6,0 meraná v strede svalu longissimus dorsi.
4. Musia sa uplatniť účinné opatrenia na zabránenie krížovej kontaminácie.
ČASŤ B
Dodatočné opatrenia uplatniteľné na čerstvé mäso zo zvierat vnímavých druhov pochádzajúcich z pásma dohľadu
1. Pri získavaní čerstvého mäsa, okrem hláv, čriev a vnútorností, ktoré je určené na umiestnenie na trh mimo ochranného pásma a pásma dohľadu, sa musí dodržať najmenej jedna z týchto dodatočných podmienok
a) u prežúvavcov
1. zvieratá sa podrobili kontrolám podľa § 24 ods. 2 a
2. mäso podlieha ošetreniu uvedenému v časti A prvom, treťom a štvrtom bode,
b) u všetkých zvierat vnímavých druhov
1. zvieratá boli v poľnohospodárskom podniku najmenej 21 dní a sú označené tak, aby bolo možné zistiť poľnohospodársky podnik pôvodu a
2. zvieratá sa podrobili kontrole podľa § 24 ods. 2 a
3. mäso je viditeľne označené a držalo sa pod úradným dozorom najmenej sedem dní a neuvoľnilo sa dovtedy, kým sa na konci doby zadržania úradne v poľnohospodárskom podniku pôvodu nevylúčilo podozrenie z infekcie vírusom slintačky a krívačky,
c) u všetkých zvierat vnímavých druhov
1. pre zvieratá bol ukončený 21-dňový zákaz premiestňovania v poľnohospodárskom podniku pôvodu, počas ktorého sa do podniku nezaradilo žiadne zviera z druhov vnímavých na slintačku a krívačku a
2. zvieratá sa do 24 hodín od premiestnenia podrobili kontrolám uvedeným v § 24 ods. 2,
3. vzorky odobraté do 48 hodín v súlade so štatistickými požiadavkami podľa prílohy č. 4 bodu 2.2. mali od naloženia negatívne výsledky vyšetrení na protilátky proti vírusu slintačky a krívačky a
4. mäso sa držalo pod úradnou kontrolou 24 hodín a neuvoľnilo sa dovtedy, kým opakovaná inšpekcia zvierat v poľnohospodárskom podniku pôvodu nevylúčila pri klinickom vyšetrení výskyt infikovaných zvierat alebo zvierat podozrivých z infekcie,
5. orezané vnútornosti sa označia zdravotnou značkou ustanovenou v osobitnom predpise3) a podrobia sa jednému z ošetrení, ktoré sú uvedené v prílohe č. 8 časti A prvom bode tohto nariadenia,
6. ostatné výrobky sa podrobia ošetreniu, ktoré je uvedené v § 32.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
OŠETRENIE MLIEKA NA ZABEZPEČENIE ZNIČENIA VÍRUSU SLINTAČKY A KRÍVAČKY
ČASŤ A
Mlieko a mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu
1. Mlieko určené na ľudskú spotrebu sa musí podrobiť najmenej jednému z týchto ošetrení
1.1. sterilizácii pri minimálnej hodnote Fo 3,
1.2. ošetreniu UHT,1)
1.3. ošetreniu HTST,2) ktoré sa použije dvakrát pri mlieku, ktorého pH sa rovná alebo je vyššie ako 7,0,
1.4. ošetreniu mlieka pomocou HTST, ktorého pH je nižšie ako 7,0,
1.5. HTST kombinovanému s iným ošetrením pomocou
1.5.1. zníženia pH pod 6 najmenej počas jednej hodiny alebo
1.5.2. dodatočného zohriatia na 72 oC alebo viac kombinovaného so sušením.
2. Mliečne výrobky sa musia podrobiť jednému z uvedených ošetrení alebo sa musia vyrobiť z mlieka ošetreného v súlade s prvým bodom.
ČASŤ B
Mlieko a mliečne výrobky neurčené na ľudskú spotrebu a mlieko a mliečne výrobky určené na kŕmenie zvierat
1. Mlieko neurčené na ľudskú spotrebu a mlieko určené na kŕmenie zvierat sa musí podrobiť najmenej jednému z týchto ošetrení
1.1. sterilizácii pri minimálnej hodnote Fo 3,
1.2. UHT v kombinácii s iným fyzickým ošetrením, ktoré je uvedené buď v bode 1.4.1. alebo v bode 1.4.2.,
1.3. HTST použité dvakrát,
1.4. HTST kombinovanému s iným ošetrením pomocou
1.4.1. zníženia pH pod 6 najmenej počas jednej hodiny alebo
1.4.2. dodatočného zohriatia na 72 oC alebo viac kombinovaného so sušením.
2. Mliečne výrobky sa musia podrobiť jednému z uvedených ošetrení alebo sa musia vyrobiť z mlieka ošetreného podľa prvého bodu.
3. Srvátka, ktorou sa kŕmia zvieratá vnímavých druhov a ktorá sa vyrába z mlieka ošetreného podľa prvého bodu, sa musí zobrať najmenej 16 hodín po zrazení mlieka a jej pH musí pred prepravou do poľnohospodárskeho podniku s chovom ošípaných vykazovať hodnotu < 6,0.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
KRITÉRIÁ PRI ROZHODOVANÍ O UPLATNENÍ OCHRANNÉHO OČKOVANIA A USMERNENIA PRE PROGRAMY NÚDZOVÉHO OČKOVANIA
1. Kritériá pri rozhodovaní o uplatnení ochranného očkovania*
Kritériá Rozhodnutie
za očkovanie proti očkovaniu
Hustota populácie vnímavých zvierat vysoká nízka
Prevládajúce klinicky postihnuté druhy ošípané prežúvavce
Premiestňovanie potenciálne infikovaných zvierat alebo
výrobkov mimo ochranného pásma
dôkazy žiadne dôkazy
Predpoklad šírenia vírusu vzduchom z infikovaných
poľnohospodárskych podnikov
vysoký nízky alebo neexistuje
Vhodná očkovacia látka k dispozícii nie je k dispozícii
Pôvod ohniska (sledovateľnosť) neznámy známy
Krivka incidencie ohnísk rýchlo stúpajúca malá alebo slabo
stúpajúca
Rozšírenie ohnísk široko rozšírené obmedzené
Reakcia verejnosti na politiku „stamping out" silná slabá
Schválenie regionalizácie po očkovaní áno nie
*  v súlade so správou Vedeckého výboru pre zdravie zvierat z roku 1999.
2. Dodatočné kritériá pri rozhodovaní o zavedení núdzového očkovania
Kritériá Rozhodnutie
za očkovanie proti očkovaniu
Schválenie regionalizácie tretími krajinami známe neznáme
Ekonomické zhodnotenie konkurenčných kontrolných
stratégií
predpokladá sa, že
kontrolná stratégia bez
núdzového očkovania by
viedla k podstatne vyšším
hospodárskym stratám
v poľnohospodárskom
sektore
a nepoľnohospodárskom
sektore
predpokladá sa, že
kontrolná stratégia
s núdzovým očkovaním
by viedla k podstatne
vyšším hospodárskym
stratám
v poľnohospodárskom
sektore
a nepoľnohospodárskom
sektore
Predpokladá sa, že počas dvoch nasledujúcich dní sa
nemôže zaviesť 24- až 48-hodinové pravidlo3)
áno nie
Závažný sociálny a psychologický dosah politiky
„stamping out"
áno nie
Existencia veľkých poľnohospodárskych podnikov
s intenzívnou živočíšnou výrobou v oblasti, kde nie je
hustá populácia dobytka
áno nie
3) 24- až 48-hodinové pravidlo znamená, že
a) Infikované stáda v poľnohospodárskych podnikoch uvedených v § 10 sa nemôžu zlikvidovať do 24 hodín po potvrdení choroby a
b) preventívne usmrcovanie zvierat, ktoré sa pravdepodobne infikovali alebo kontaminovali, sa nemôže bezpečne vykonať v rámci menej
ako 48 hodín.
3. Definícia oblastí s hustou populáciou dobytka
3.1. Pri rozhodovaní o opatreniach, ktoré sa majú prijať pri uplatňovaní tohto nariadenia, a najmä o opatreniach uvedených v § 52 ods. 2 Slovenská republika okrem dôkladného epizootologického zhodnotenia zoberie do úvahy aj definície oblastí s hustou populáciou dobytka uvedené v bode 3.2., alebo kde je to uplatniteľné, uvedené v osobitnom predpise2) a použije prísnejšiu definíciu.
Definíciu možno upraviť podľa nových vedeckých poznatkov podľa § 89 ods. 2.
3.2. Zvieratá vnímavých druhov
V prípade zvierat vnímavých druhov je oblasť s hustou populáciou dobytka zemepisná oblasť s polomerom desať km okolo poľnohospodárskeho podniku, v ktorej sa nachádzajú zvieratá vnímavých druhov podozrivé zo slintačky a krívačky alebo ňou infikované, ak je tam vyššia hustota zvierat vnímavých druhov ako 1 000 kusov na km2. Príslušný poľnohospodársky podnik musí byť umiestnený v podregióne, ako je definované v § 2 písm. s), ak je tam vyššia hustota zvierat vnímavých druhov ako 450 kusov na km2, alebo vo vzdialenosti najmenej 20 km od takého podregiónu.
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
ČASŤ A
Národné laboratóriá oprávnené narábať so živým vírusom slintačky a krívačky
Členský štát, kde
je laboratórium
Laboratórium Členské štáty využívajúce služby laboratória
Belgicko Veterinary and Agrochemical Research
Centre CODA-CERVA-VAR, Uccle
Belgicko
Luxembursko
Dánsko Danish Veterinary Institute, Department
of Virology, Lindholm
Dánsko
Fínsko
Švédsko
Nemecko Bundesforschungsanstalt der Tiere für
Viruskrankheiten,- Anstaltsteil Tübingen- Anstaltsteil Friedrich-Loeffler-Institut,
Insel Riems
Nemecko
Grécko grecke znaky Grécko
Španielsko Laboratorio Central de Veterinaria de
Algete, Madrid
Španielsko
Francúzsko Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (AFSSA)- Laboratoire ďetudes et de recherches en
pathologic bovine et hygiene des
viandes, Lyon- Laboratoire ďetudes et de recherches en
pathologic animale et zoonoses,
Maison-Alfort
Francúzsko
Taliansko Istituto zooprofiiattico sperirnentale della
Lombardia e deU'Emilia Romagna, Brescia
Taliansko
Holandsko CIDC-Lelystad, Central Institute for
Animal Disease Control, Lelystad
Holandsko
Rakúsko Österreichische Agentur für Gesundheit
und ErnährungssicherheitVeterinaimedizinische Untersuchungen
Mödling
Rakúsko
Spojené
kráľovstvo
Institute for Animal Health, Pirbright Spojené kráľovstvo
Írsko
Švédsko
Fínsko
ČASŤ B
Laboratóriá oprávnené narábať so živým vírusom slintačky a krívačky na výrobu očkovacej látky
Členský štát Výroba
Nemecko Bayern AG, Köln
Francúzsko Merial, S. A. S., Laboratoire IFFA, Layon
Holandsko CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad
Spojené kráľovstvo Merial, S. A. S., Pirbright Laboratory, Pirbright
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
ŠTANDARDY BIOLOGICKEJ BEZPEČNOSTI PRE LABORATÓRIÁ A ZARIADENIA NARÁBAJÚCE SO ŽIVÝM VÍRUSOM SLINTAČKY A KRÍVAČKY
1. Laboratóriá a zariadenia, ktoré narábajú so živým vírusom slintačky a krívačky, musia spĺňať alebo prekračovať minimálne požiadavky ustanovené v „Minimálnych štandardoch pre laboratóriá pracujúce s vírusom slintačky a krívačky in vitro a in vivo“, ktoré ustanovila Komisia na kontrolu slintačky a krívačky v apríli 1985 na 26. zasadnutí v Ríme, v znení z roku 1993.
2. Laboratóriá a prevádzkarne, ktoré narábajú so živým vírusom slintačky a krívačky, sa musia podrobiť minimálne dvom inšpekciám v priebehu piatich rokov, pričom jedna inšpekcia sa vykoná neohlásene.
3. Inšpekčný tím musí pozostávať minimálne
- z jedného experta z Európskej komisie,
- z jedného experta pre slintačku a krívačku,
- z jedného nezávislého experta pre otázky biologickej bezpečnosti v laboratóriách, ktoré sú vystavené mikrobiologickým nebezpečenstvám.
4. Inšpekčný tím predloží Komisii a členským štátom správu v súlade s osobitným predpisom.1)
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
DIAGNOSTICKÉ SKÚŠKY A ŠTANDARDY PRE SLINTAČKU A KRÍVAČKU A PRE DIFERENCIÁLNU DIAGNÓZU INÝCH VEZIKULÁRNYCH VÍRUSOVÝCH CHORÔB
V kontexte tejto prílohy „skúška“ znamená laboratórny diagnostický postup a „štandard“ referenčný reagent, ktorý sa stal medzinárodne uznaným štandardom po komparatívnej skúške vykonanej v niekoľkých odlišných laboratóriách.
ČASŤ A
Diagnostické skúšky
1. Odporúčané postupy
Diagnostické skúšky opísané v Manuáli štandardov diagnostických testov a vakcín Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (ďalej iba „manuál OIE“) ako „predpísané skúšky“ pre medzinárodný obchod predstavujú referenčné skúšky pre diagnózu vezikulárnych chorôb v rámci Spoločenstva. Národné laboratóriá musia prijať minimálne také prísne štandardy a skúšky, ako sú definované v manuáli OIE.
Európska komisia môže rozhodnúť o prijatí prísnejších postupov pre skúšky, ako sú postupy definované v manuáli OIE.
2. Alternatívne postupy
Použitie skúšok definovaných v manuáli OIE ako „alternatívne skúšky“ alebo iných skúšok, ktoré nie sú obsiahnuté v manuáli OIE, sa povoľuje za predpokladu, že sa ukázalo, že vykonanie skúšok zodpovedá parametrom senzitivity a špecifickosti ustanoveným v manuáli OIE alebo v prílohách legislatívy Spoločenstva alebo ich prevyšuje podľa toho, čo je prísnejšie.
Národné laboratóriá vyhotovujúce výsledky na účely vnútroštátneho obchodu, obchodu v rámci Spoločenstva alebo medzinárodného obchodu musia skladovať potrebné záznamy, ktoré preukážu súlad ich skúšobných postupov s príslušnými požiadavkami Medzinárodného výboru pre nákazy zvierat alebo Spoločenstva.
3. Štandardy a kontrola kvality
Národné laboratóriá sa podieľajú na pravidelných štandardizačných cvičeniach a na externých cvičeniach zabezpečenia kvality, ktoré organizuje referenčné laboratórium Spoločenstva.
V rámci takých cvičení môže referenčné laboratórium Spoločenstva zobrať do úvahy výsledky, ktoré dosiahlo národné laboratórium, ktoré sa vo vhodnom časovom období zúčastnilo na programe na zabezpečenie kvality, ktoré organizuje jedna z medzinárodných organizácií, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie externej kvality diagnózy vírusu vezikulárnych chorôb, ako je Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat, Potravinová a poľnohospodárska organizácia pri OSN alebo Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu.
Národné laboratóriá vykonávajú programy na zabezpečenie vnútornej kvality. Až do ustanovenia podrobností platia podmienky na vyhodnotenie kvality laboratórií v Usmerneniach Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (Komisia pre štandardy Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat, september 1995).
Ako súčasť zabezpečenia kvality národné laboratóriá preukážu, že bežne používané skúšky zodpovedajú požiadavkám na senzitivitu a špecifickosť definované v manuáli OIE alebo v prílohe č. 14 tejto smernice podľa toho, čo je prísnejšie.
4. Postupy na prijatie a preskúmanie skúšok a štandardov pre diagnózu vezikulárnych vírusových chorôb
Komisia môže posúdiť vedecké odporúčania, ktoré sa vypracujú na zasadnutiach národných laboratórií, ktoré zorganizuje referenčné laboratórium Spoločenstva.
5. Postup pri kontrole zhody
Údaje vyplývajúce zo štandardizácie a z externých programov na zabezpečenie kvality organizovaných referenčným laboratóriom Spoločenstva sa vyhodnotia na výročných zasadnutiach národných laboratórií a oznámia sa Európskej komisii s cieľom preskúmať zoznam národných laboratórií, ako je ustanovené v prílohe č. 11 časti A.
Od tých laboratórií, ktorých skúšky nespĺňajú predpísané požiadavky na senzitivitu a špecifickosť, musí Európska komisia požadovať, aby upravili svoje postupy v rámci vhodnej časovej lehoty, aby sa zabezpečilo splnenie týchto požiadaviek. Ak sa v rámci požadovaného časového limitu nepodarí preukázať požadovanú úroveň výkonu, tak sa v rámci Spoločenstva neuznajú všetky skúšky vykonané po takom termíne.
6. Výber a preprava vzoriek
Pomerná časť materiálu z terénu by sa mala zaslať do jedného z laboratórií vymenovaných v prílohe č. 11 časti A. Ak však také vzorky nie sú k dispozícii alebo nie sú vhodné na prepravu, tak je prijateľný aj materiál z primárnych kultúr získaný od takého istého druhu hostiteľa alebo nízkopasážovaný materiál z bunečných línií. Mali by sa poskytnúť údaje o zvieratách alebo o materiále z bunečnej pasáže.
Vzorky na určenie diagnózy vezikulárneho vírusu sa môžu prepravovať pri 4 oC, ak predpokladaná doba prepravy do prijímacieho laboratória je kratšia ako 24 hodín.
Pri vzorkách pažeráka a hltana (probang vzorky) sa odporúča preprava na pevnom kysličníku uhličitom alebo v tekutom dusíku, najmä ak sa nemôžu vylúčiť zdržania na letiskách.
Na účely bezpečnej prepravy materiálu z podozrivých prípadov slintačky a krívačky v rámci krajiny, ako aj medzi krajinami sa požadujú osobitné bezpečnostné opatrenia pri balení materiálu. Tieto úpravy sú určené najmä na to, aby sa zabránilo rozbitiu alebo vytečeniu kontajnerov a riziku kontaminácie, ale sú dôležité aj na to, aby sa zabezpečilo, že vzorky prídu vo vyhovujúcom stave. Uprednostňuje sa zabalený ľad pred ľadom bez obalu, aby sa zabránilo úniku vody.
Musí sa zabezpečiť, že prijímajúce laboratórium bude pred odoslaním vzorky vopred informované o jej príchode a potvrdí jej príjem.
Musí sa zabezpečiť súlad medzi dovoznými a vývoznými predpismi príslušných členských štátov.
ČASŤ B
Štandardy
Protokoly bližšie určené v manuáli OIE poskytujú referenčné postupy na izoláciu vírusu, zistenie antigénu a na zistenie protilátok pre vezikulárne choroby.
1. Slintačka a krívačka
1.1. Zisťovanie antigénu
Štandardizované, neaktivované antigény všetkých siedmich sérotypov sú k dispozícii vo Svetovom referenčnom laboratóriu Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat alebo Potravinovej a poľnohospodárskej organizácie pri OSN pre slintačku a krívačku.
Národné laboratóriá by mali zabezpečiť, aby ich systém na zisťovanie antigénov bol v súlade s minimálnymi štandardami. Ak je to potrebné, obdržia odporúčanie z referenčného laboratória Spoločenstva o tom, aké roztoky týchto antigénov sa majú použiť na silne a slabo pozitívne kontroly.
1.2. Izolácia vírusu
Izoláty vírusu slintačky a krívačky sú k dispozícii v Svetovom referenčnom laboratóriu.
Národné laboratóriá zabezpečia, aby systémy tkanivových kultúr používané na izoláciu vírusu slintačky a krívačky boli senzitívne na úplnú škálu sérotypov a kmeňov, na ktoré má laboratórium diagnostickú kapacitu.
1.3. Metóda na zisťovanie nukleovej kyseliny
Európska komisia môže zabezpečiť, aby sa na účely budúcej štandardizácie vykonávalo komparatívne testovanie senzitivity metód na zisťovanie vírusovej ribonukleovej kyseliny (ďalej len „RNA“) medzinárodnými laboratóriami.
Európska komisia môže zabezpečiť, aby vzhľadom na praktické ťažkosti dlhodobejšieho skladovania nukleovej kyseliny boli na zisťovanie RNA slintačky a krívačky k dispozícii štandardizované reagencie zaručenej kvality z referenčného laboratória Spoločenstva.
1.4. Zisťovanie protilátok (štrukturálne proteíny)
Štandardizované antiséra pre vírus slintačky a krívačky typu O1-Manisa, A22-Iraq a C-Noville boli definované v rámci „fázy XV štandardizačných cvičení Potravinovej a poľnohospodárskej organizácie pri OSN pri zisťovaní protilátok proti slintačke a krívačke“ v roku 1998.
Európska komisia môže zabezpečiť, aby sa schválili štandardizované referenčné séra pre všetky hlavné varianty antigénov vírusu slintačky a krívačky ako výsledok štandardizačných cvičení medzi referenčným laboratóriom Spoločenstva a národnými laboratóriami. Tieto referenčné séra sa schvália ako štandardy na používanie pre národné laboratóriá v rámci Spoločenstva.
1.5. Zisťovanie protilátok (neštrukturálne proteíny)
Európska komisia môže zabezpečiť, aby sa schválili štandardizované referenčné séra ako výsledok štandardizačných cvičení medzi referenčným laboratóriom Spoločenstva a národnými laboratóriami. Tieto referenčné séra sa schvália ako štandardy na používanie pre národné laboratóriá v rámci Spoločenstva.
2. Vezikulárna choroba ošípaných
Diagnostika vezikulárnej choroby ošípaných sa musí vykonať v súlade s rozhodnutím 2000/428/ES.
3. Iné vezikulárne choroby
Ak je to potrebné, Európska komisia môže zabezpečiť, aby sa ustanovili štandardy pre laboratórnu diagnostiku vezikulárnej stomatitídy alebo vezikulárneho exantému ošípaných.
Členské štáty môžu zachovať laboratórnu kapacitu na určovanie diagnózy iných vezikulárnych vírusových chorôb, ako sú slintačka a krívačka a vezikulárna choroba ošípaných, napr. vezikulárnej stomatitídy alebo vezikulárneho exantému ošípaných.
Národné laboratóriá, ktoré si chcú zachovať diagnostickú kapacitu pre tieto vírusy, môžu obdržať referenčné reagenty zo Svetového referenčného laboratória v Pirbrighte alebo z príslušného referenčného laboratória Medziná- rodného úradu pre nákazy zvierat.
Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
FUNKCIE A POVINNOSTI NÁRODNÝCH LABORATÓRIÍ
Národné laboratóriá pre slintačku a krívačku a iné vezikulárne choroby uvedené v § 68 majú nasledujúce funkcie a povinnosti.
1. Všetky národné laboratóriá, ktoré narábajú so živým vírusom slintačky a krívačky, musia pracovať za podmienok vysokej bezpečnosti, ktoré sú ustanovené v „Minimálnych štandardoch pre laboratóriá, ktoré pracujú s vírusom slintačky a krívačky in vitro a in vivo“, Európskej komisie na kontrolu slintačky a krívačky – 26. zasadnutie v Ríme v roku 1985, ktoré boli zmenené a doplnené prílohou č. 6 bodom (ii) správy o 30. zasadnutí v Ríme v roku 1993.
2. Národné laboratóriá musia poskytovať nepretržitú službu na určovanie diagnózy vezikulárnych vírusových chorôb a musia byť vybavené a kvalifikované na poskytovanie rýchlej prvotnej diagnózy.
3. Národné laboratóriá musia uchovávať zásoby inaktivovaných referenčných kmeňov všetkých sérotypov vírusu slintačky a krívačky a imúnnych sér proti vírusom, ako aj všetkých ostatných reagentov potrebných na rýchle určenie diagnózy. Na potvrdenie negatívnej diagnózy by mali byť stále k dispozícii vhodné bunkové kultúry.
4. Národné laboratóriá musia byť vybavené a kvalifikované na vykonávanie rozsiahleho sérologického dohľadu.
5. Pri každom podozrení z primárneho ohniska sa podľa stanoveného protokolu musia odobrať vhodné vzorky a rýchle ich prepraviť do národného laboratória. Za predpokladu podozrenia na slintačku a krívačku príslušný orgán zabezpečí, aby v príslušných miestach bolo v pohotovosti na sklade potrebné vybavenie a materiály na odber vzorky a prepravu do národného laboratória.
6. Pri všetkých vírusoch zodpovedných za nové zavlečenie do Spoločenstva sa musí vykonať určenie antigénového typu a genómových vlastností. To môže vykonávať národné laboratórium, ak má na to vybavenie. V opačnom prípade musí národné laboratórium pri najbližšej príležitosti zaslať vzorku vírusu z primárneho prípadu do referenčného laboratória Spoločenstva na účely potvrdenia a ďalšej charakterizácie vrátane posúdenia antigenetického vzťahu terénneho kmeňa ku kmeňom očkovacej látky nachádzajúcej sa v bankách Spoločenstva na antigén a očkovacie látky. Taký istý postup by mal nasledovať pri vírusoch, ktoré národné laboratóriá dostanú z tretích krajín v situáciách, ak by charakterizácia vírusu mohla byť dôležitá pre Spoločenstvo.
7. Národné laboratóriá by mali údaje o chorobe poskytnúť štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá tieto údaje poskytne referenčnému laboratóriu Spoločenstva.
8. Národné laboratóriá by mali spolupracovať s referenčným laboratóriom Spoločenstva pri zabezpečovaní toho, aby inšpektori príslušného orgánu veterinárnej správy mali možnosť vidieť klinické prípady slintačky a krívačky v národných laboratóriách ako súčasť svojej odbornej prípravy.
9. Národné laboratóriá spolupracujú s referenčným laboratóriom Spoločenstva a s inými národnými laboratóriami v rámci vývoja diagnostických metód a výmeny príslušných materiálov a informácií.
10. Národné laboratóriá sa podieľajú na štandardizačných programoch a na externých programoch na zabezpečenie kvality, ktoré organizuje referenčné laboratórium Spoločenstva.
11. Národné laboratóriá použijú skúšky a štandardy, ktoré spĺňajú alebo prevyšujú kritériá ustanovené v prílohe č. 13. Národné laboratóriá na požiadanie poskytnú Komisii údaje, ktoré preukazujú, že používané skúšky spĺňajú alebo prevyšujú požiadavky.
12. Národné laboratóriá by mali byť spôsobilé identifikovať všetky vírusy vezikulárnych chorôb a vírusy encefalomyokarditídy, aby sa zabránilo zdržaniam pri stanovovaní diagnózy a následne pri vykonávaní kontrolných opatrení príslušnými orgánmi.
13. Národné laboratóriá musia spolupracovať s inými laboratóriami, ktoré príslušný orgán veterinárnej správy schváli na vykonávanie skúšok, napríklad sérologických skúšok, ktoré nezahŕňajú narábanie so živým vírusom slintačky a krívačky. Tieto laboratóriá nevykonávajú zisťovanie vírusu na vzorkách odobratých z prípadov podozrivých na vezikulárne choroby. Také laboratóriá nemusia spĺňať štandardy na biologickú bezpečnosť uvedené v prílohe č. 12 prvom bode, musia však mať zavedené postupy, ktoré zabezpečia, že sa účinne zabráni rozšíreniu vírusu slintačky a krívačky. Vzorky nedávajúce presvedčivé výsledky skúšok sa musia preniesť do národného referenčného laboratória na vykonanie potvrdzujúcich skúšok.
Príloha č. 15 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY NA POHOTOVOSTNÉ PLÁNY
Pohotovostné plány musia spĺňať najmenej nasledujúce podmienky.
1. Zabezpečenie právomocí potrebných na vykonávanie pohotovostných plánov a na umožnenie rýchlej a úspešnej eradikačnej kampane.
2. Zabezpečenie prístupu k núdzovým fondom, prostriedkom z rozpočtu a finančným zdrojom, aby sa pokryli všetky hľadiská boja proti epizoócii slintačky a krívačky.
3. Zavedenie organizačnej schémy, ktorá zaručí rýchle a účinné prijímanie rozhodnutí na riešenie epizoócie slintačky a krívačky. Národné centrum na kontrolu choroby na prijímanie rozhodnutí preberie zodpovednosť za celkové riadenie kontrolných stratégií, členom jednotky je hlavný veterinárny lekár.
4. V prípade výskytu slintačky a krívačky sa okamžite zriaďuje národné centrum na kontrolu choroby, ktoré koordinuje vykonávanie všetkých rozhodnutí prijatých príslušným orgánom. Koordinátor menovaný hlavným veterinárnym lekárom zaručí rýchle zriadenie centra.
5. Podrobné plány zabezpečia pripravenosť na okamžité zriadenie miestneho centra na kontrolu choroby pri vzniku slintačky a krívačky, ktoré bude vykonávať opatrenia na kontrolu choroby a ochrany životného prostredia.
6. Štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí spoluprácu medzi národným centrom na kontrolu choroby, miestnymi centrami a príslušnými orgánmi a inštitúciami na ochranu životného prostredia na účely koordinácie činností týkajúcich sa veterinárnych otázok a bezpečnosti životného prostredia.
7. Zriadi sa nepretržite funkčná skupina expertov na poskytovanie pomoci príslušnému orgánu v prípade choroby, ak je to potrebné, v spolupráci s inými štátmi.
8. Príprava primeraných zdrojov na zabezpečenie rýchlej a účinnej kampane vrátane pracovníkov, vybavenia a laboratórnej kapacity.
9. Zabezpečenie príručky na boj proti chorobe, ktorá musí podrobne a dôkladne opisovať všetky postupy činností, inštrukcie a kontrolné opatrenia, ktoré sa použijú pri likvidácii ohniska slintačky a krívačky.
10. Zabezpečenie podrobných plánov na núdzové očkovanie.
11. Pracovníci sa pravidelne zúčastnia
11.1. na školeniach o klinických príznakoch, epizootologickom šetrení a kontrole nákazlivých chorôb,
11.2. na simulačných cvičeniach, ktoré sa uskutočnia takto:
11.2.1. dvakrát v rámci päťročného obdobia, z ktorých prvé cvičenie sa uskutoční najneskôr tri roky po schválení plánu, alebo
11.2.2. počas päťročného obdobia, potom, ako sa účinne likvidovalo a eradikovalo ohnisko závažnej nákazlivej choroby, alebo
11.2.3. jedno z dvoch cvičení uvedených v odseku 11.2.1. sa nahradí simulačným cvičením, ktoré požaduje pohotovostný plán pri iných závažných chorobách postihujúcich zvieratá, alebo
11.2.4. štáty s obmedzenou populáciou zvierat vnímavých druhov si môžu dohodnúť účasť na simulačných cvičeniach vykonávaných v susedných štátoch a ďalej sa musia vykonávať simulačné cvičenia uvedené v osobitnom predpise1) v súvislosti so zvieratami druhov vnímavých na slintačku a krívačku;
11.3. na školeniach o komunikácii pri vykonávaní stálych oboznamovacích kampaní pre orgány, farmárov a veterinárnych lekárov.
12. Pri príprave pohotovostných plánov sa do úvahy zoberú zdroje potrebné na kontrolu veľkého počtu ohnísk vyskytujúcich sa v rámci krátkeho obdobia a spôsobených niekoľkými antigénne odlišnými sérotypmi alebo kmeňmi, ako je to potrebné okrem iného v prípade zámerného uvoľnenia vírusu slintačky a krívačky.
13. Bez dotknutia veterinárnych požiadaviek pohotovostné plány v prípade výskytu slintačky a krívačky pripraviť na zabezpečenie vykonania likvidácie tiel zvierat a živočíšneho odpadu bez ohrozenia zdravia ľudí a bez používania postupov alebo metód, ktoré zabraňujú akýmkoľvek nevyhnutným škodám na životnom prostredí, a najmä
13.1. s minimálnym rizikom pre pôdu, ovzdušie, povrchové a spodné vody, rastliny a zvieratá,
13.2. s minimálnym obťažovaním hlukom alebo zápachmi,
13.3. s minimálnymi škodlivými účinkami na krajinotvorbu alebo miesta osobitného záujmu.
14. Plány musia obsahovať údaje o vhodných miestach a podnikoch na ošetrenie alebo likvidovanie tiel zvierat a živočíšneho odpadu v prípade výskytu slintačky a krívačky.
15. Príslušný orgán veterinárnej správy2) zabezpečí informovanosť poľnohospodárov, obyvateľov vidieka a ostatné obyvateľstvo. Pre obyvateľov postihnutých oblastí zabezpečí priamy a dostupný kontakt prostredníctvom pomocnej linky, ako aj informácie prostredníctvom národných a regionálnych médií.
Príloha č. 16 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
ČASŤ A
Opatrenia v prípade potvrdenia výskytu slintačky a krívačky u voľne žijúcich zvierat
1. Ak sa potvrdí primárny prípad slintačky a krívačky u voľne žijúcich zvierat vnímavých druhov, príslušný orgán veterinárnej správy1) musí s cieľom zamedziť rozšíreniu choroby okamžite
a) ohlásiť primárny prípad podľa prílohy č. 2,
b) nasadiť skupinu expertov, veterinárnych lekárov, poľovníkov, biológov špecializovaných na voľne žijúce zvieratá, ako aj epizootológov. Skupina expertov pomôže príslušnému orgánu veterinárnej správy
1. pri prieskume epizootologickej situácie a definovaní infikovanej oblasti podľa ustanovení časti B bodu 4 písm. b),
2. pri stanovení vhodných opatrení, ktoré sa uplatnia v infikovanej oblasti spolu s tými, ktoré sú uvedené v písmenách c) a d), opatrenia môžu zahŕňať pozastavenie poľovania a zákaz kŕmenia voľne žijúcich zvierat,
3. pri vypracúvaní eradikačného plánu, ktorý sa predloží komisii v súlade s časťou B,
4. pri vykonávaní auditov na preverenie účinnosti opatrení prijatých na eradikáciu slintačky a krívačky v infikovanej oblasti,
c) zaradiť poľnohospodárske podniky v infikovanej oblasti, kde sú držané zvieratá vnímavých druhov, pod úradný dohľad a nariadiť
1. vykonanie úradného súpisu všetkých druhov a kategórií zvierat vnímavých druhov vo všetkých poľnohospodárskych podnikoch. Vlastník musí súpis aktualizovať a informácie v súpise na žiadosť predložiť pri každej inšpekcii. Pri poľnohospodárskych podnikoch s chovom pod holým nebom sa prvý súpis môže vykonať odhadom,
2. všetky zvieratá vnímavých druhov v poľnohospodárskych podnikoch umiestnených v infikovanej oblasti uzavrieť v stajniach alebo na mieste, kde ich možno izolovať od voľne žijúcich zvierat. Voľne žijúce zvieratá nesmú mať prístup k žiadnemu materiálu, ktorý sa môže dostať do kontaktu so zvieratami vnímavých druhov v poľnohospodárskych podnikoch,
3. zákaz prísunu zvierat vnímavých druhov do poľnohospodárskeho podniku aj odsunu z neho bez povolenia príslušného orgánu vzhľadom na epizootologickú situáciu,
4. používanie vhodných dezinfekčných prostriedkov pri vstupoch do budov a výstupoch z nich, v ktorých sú ustajnené zvieratá vnímavých druhov, ako aj samotného poľnohospodárskeho podniku,
5. hygienické opatrenia, ktoré musia dodržiavať všetky osoby prichádzajúce do kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami, aby sa znížilo riziko rozšírenia vírusu slintačky a krívačky, čo môže zahŕňať dočasný zákaz pre osoby, ktoré sú v kontakte s voľne žijúcimi zvieratami, vstupovať do poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa držia zvieratá vnímavých druhov,
6. vyšetrenie všetkých uhynutých alebo chorých zvierat vnímavých druhov so symptómami slintačky a krívačky, ktoré sa nachádzajú v poľnohospodárskom podniku, na slintačku a krívačku,
7. aby sa akákoľvek časť zastrelených alebo nájdených uhynutých voľne žijúcich zvierat, materiál alebo vybavenie, ktoré by mohli byť kontaminované vírusom slintačky a krívačky, nedoniesli do poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa držia zvieratá vnímavých druhov,
8. aby sa zvieratá vnímavých druhov, ich sperma, embryá alebo vajíčka nepremiestnili z infikovanej oblasti na účely obchodu v rámci spoločenstva,
d) zabezpečiť, aby všetky voľne žijúce zvieratá zastrelené alebo nájdené uhynuté v infikovanej oblasti prehliadol úradný veterinárny lekár a vyšetril ich na slintačku a krívačku, aby sa úradne vylúčila alebo potvrdila slintačka a krívačka podľa prílohy č. 1. Telá všetkých voľne žijúcich zvierat, u ktorých sa zistí, že sú pozitívne na slintačku a krívačku, spracovať pod úradným dozorom. Ak sa preukáže, že vyšetrenia sú negatívne na slintačku a krívačku, príslušný orgán veterinárnej správy postupuje podľa osobitného predpisu.2) Časti, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, spracujú sa pod úradným dozorom,
e) zabezpečiť, aby sa izolát vírusu slintačky a krívačky podrobil laboratórnemu postupu požadovanému na identifikáciu genetického typu vírusu a jeho antigénnych vlastností súvisiacich s existujúcimi kmeňmi očkovacej látky.
2. Ak sa vyskytla slintačka a krívačka u voľne žijúcich zvierat v oblasti blízko územia iného štátu, príslušné štáty musia spolupracovať pri stanovovaní opatrení na kontrolu choroby.
3. Odlišne od bodu 1 sa môžu prijať osobitné opatrenia v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ak sa vyskytol prípad slintačky a krívačky u voľne žijúcich zvierat v oblasti blízko štátu, kde nemožno uplatniť určité ustanovenia uvedené v bode 1 vzhľadom na extenzívny chov domácich zvierat vnímavých druhov.
ČASŤ B
Plány na eradikáciu slintačky a krívačky u voľne žijúcich zvierat
1. Bez dotknutia opatrení ustanovených v časti A predloží Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) Európskej komisii do 90 dní od potvrdenia primárneho prípadu slintačky a krívačky u voľne žijúcich zvierat písomný plán opatrení na eradikáciu slintačky a krívačky v oblasti vymedzenej ako infikovaná oblasť a plán opatrení platných pre poľnohospodárske podniky v tejto oblasti.
2. Európska komisia preverí, či plán umožňuje dosiahnuť eradikáciu choroby. Plán, ak je to potrebné so zmenami a doplnkami, schváli podľa postupu v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Plán sa môže meniť alebo dopĺňať, ak si to vyžiada situácia. Ak sa zmeny a doplnky týkajú nového vymedzenia infikovanej oblasti, štátna veterinárna a potravinová správa zabezpečí, aby Európska komisia a ostatné členské štáty boli okamžite informované o týchto zmenách a doplnkoch. Ak sa také zmeny a doplnky týkajú iných ustanovení, príslušný orgán predloží pozmenený plán Európskej komisii na preverenie a schválenie v súlade s príslušnými právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
3. Schválené opatrenia v pláne podľa bodu 1 nahradia pôvodné opatrenia stanovené v časti A v deň, o ktorom sa rozhodne pri schválení.
4. Plán uvedený v bode 1 musí obsahovať informácie
a) o výsledkoch epizootologického šetrenia a kontrol vykonaných podľa časti A a o zemepisnom umiestení choroby,
b) o vymedzenej infikovanej oblasti na území štátu. Pri vymedzovaní infikovanej oblasti príslušný orgán zhodnotí
1. výsledky vykonaných epizootologických šetrení a zemepisné umiestnenie choroby,
2. populáciu voľne žijúcich zvierat v danej oblasti,
3. existenciu hlavných prírodných alebo umelých prekážok pri premiestňovaní voľne žijúcich zvierat;
c) o spolupráci medzi biológmi pre voľne žijúce zvieratá, poľovníkmi, poľovníckymi organizáciami, službami na ochranu voľne žijúcich zvierat a veterinárnymi organizáciami,
d) o informačnej kampani, ktorá sa musí uskutočniť na účely zvýšenia informovanosti poľovníkov o opatreniach eradikačného programu,
e) o určení počtu a miest skupín voľne žijúcich zvierat s obmedzeným kontaktom s inými skupinami voľne žijúcich zvierat v rámci infikovanej oblasti a okolo nej,
f) o približnom počte skupín voľne žijúcich zvierat uvedených v písmene e) a o ich veľkosti v rámci infikovanej oblasti a okolo nej,
g) o určení rozsahu infekcie u voľne žijúcich zvierat vyšetrením zastrelených zvierat poľovníkmi alebo nájdených uhynutých a pomocou laboratórnych vyšetrení vrátane epizootologických šetrení rozvrstvených podľa veku,
h) o opatreniach prijatých na obmedzenie rozšírenia choroby z dôvodu premiestňovania voľne žijúcich zvierat a kontaktov medzi skupinami voľne žijúcich zvierat, alebo kontaktov medzi skupinami voľne žijúcich zvierat; tieto opatrenia môžu zahŕňať zákaz poľovania,
i) o opatreniach prijatých na zníženie populácie voľne žijúcich zvierat, a najmä mladých zvierat vnímavých druhov v populácii voľne žijúcich zvierat,
j) o požiadavkách, ktoré musia spĺňať poľovníci, aby sa zabránilo rozšíreniu choroby,
k) o metódach likvidácie nájdených uhynutých alebo zastrelených voľne žijúcich zvierat, ktorých základom je
1. spracovanie pod úradným dozorom alebo
2. prehliadka vykonaná úradným veterinárnym lekárom a laboratórne vyšetrenia podľa prílohy 13. Telá všetkých voľne žijúcich zvierat, u ktorých sa zistí, že sú pozitívne na slintačku a krívačku, spracujú sa pod úradným dozorom. Ak sa preukáže, že vyšetrenia sú negatívne na slintačku a krívačku, príslušný orgán veterinárnej správy uplatní opatrenia podľa osobitného predpisu.2) Časti, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, spracujú sa pod úradným dozorom;
l) o epizootologických šetreniach, ktoré sa vykonajú u každého zastreleného alebo nájdeného uhynutého voľne žijúceho zvieraťa vnímavých druhov. Toto šetrenie musí zahŕňať vyplnenie dotazníka, ktorý poskytne informácie
1. o zemepisnej oblasti, kde sa našlo uhynuté alebo zastrelené zviera,
2. o dátume, keď sa našlo uhynuté alebo zastrelené zviera,
3. o osobe, ktorá našla alebo zastrelila zviera,
4. o veku a pohlaví zvieraťa,
5. ak bolo zastrelené, o symptómoch pred zastrelením,
6. ak bolo nájdené uhynuté, o stave tela,
7. o laboratórnych zisteniach;
m) o programoch dohľadu a preventívnych opatreniach uplatniteľných na poľnohospodárske podniky, kde sa držia zvieratá vnímavých druhov umiestnené vo vymedzenej infikovanej oblasti, a ak je to potrebné, v ich okolí vrátane prepravy a premiestňovania zvierat vnímavých druhov v rámci takej oblasti, z nej a do nej; takéto opatrenia musia zahŕňať najmenej zákaz premiestňovania zvierat vnímavých druhov, ich spermy, embryí alebo vajíčok z infikovanej oblasti na účely obchodu v rámci Spoločenstva,
n) o kritériách, ktoré sa uplatnia na zrušenie opatrení prijatých na eradikáciu choroby vo vymedzenej oblasti a o opatreniach uplatniteľných v poľnohospodárskych podnikoch v tejto oblasti,
o) o orgáne poverenom dozorom a koordináciou oddelení zodpovedných za realizáciu plánu,
p) o systéme zavedenom v súlade s časťou A prvým bodom písm. b), aby skupina expertov mohla pravidelne preverovať výsledky plánu eradikácie,
r) o opatreniach na monitorovanie choroby vykonávaných u voľne žijúcich zvierat vo vymedzenej oblasti 12 mesiacov od posledného potvrdeného prípadu slintačky a krívačky; opatrenia na monitorovanie platia najmenej 12 mesiacov a musia zahŕňať opatrenia, ktoré boli už vykonané v súlade s písmenami g), k) a l).
5. Každých šesť mesiacov sa komisii a ostatným členským štátom zašle správa týkajúca sa epizootologickej situácie vo vymedzenej oblasti a výsledky plánu eradikácie.
Príloha č. 17 k nariadeniu vlády č. 116/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003, ktorá zavádza opatrenia Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa smernica 92/46/EHS (Ú. v. EÚ L 306, 22. 11. 2003).
Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/21, Bratislava.
1)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania.
5)
§ 2 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z.
6)
Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 273, 3. 10. 2002).
7)
§ 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.
8)
Rozhodnutie Komisie č. 2000/807/ES, ktorým sa ustanovuje kodifikovaná forma a kódy na zahlasovanie chorôb zvierat podľa smernice Rady 82/894/EHS a ktorým sa rušia rozhodnutia 84/90/EHS a 90/442/EHS (Ú. v. ES L 038, 12. 2. 1998).
9)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
12)
§ 13 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 498/2003 Z. z.
13)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 493/2003 Z. z.
14)
Kapitola III časť A oddiel II bod 5 prílohy č. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
16)
Príloha č. 2 časť K nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení neskorších predpisov.
17)
Príloha č. 2 časť C nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 501/2003 Z. z.
18)
Príloha č. 2 časť F nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 446/2004 Z. z.
19)
Kapitola III časť A oddiel II bod 5 prílohy č. 8 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1774/2002 v znení neskorších predpisov.
22)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/1997 v znení neskorších predpisov (Ú. v. ES, L 204 z 11. 8. 2000).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.
Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa zriaďuje systém na identifikáciu a regitráciu oviec a kôz, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ, L 5 z 9. 1. 2004).
27)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania alebo usmrcovania.
28)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z.
29)
§ 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín v znení neskorších predpisov.
31)
Zákonník zdravia zvierat Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat.
33)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
35)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v znení neskorších predpisov.
1)
§ 8 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1)
§ 8 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1)
Rozhodnutie Komisie 93/623/EHS o zavedení identifikačného sprievodného dokladu (pasu) pre registrované kone (Ú. v. ES L 298, 3. 12. 1993) v znení rozhodnutia Komisie 2000/68/ES, ktoré mení a dopĺňa Rozhodnutie Komisie 93/623/EHS a zavádza identifikáciu zvieratá koňovité pre plemenitbu a produkciu (Ú. v. ES L 23, 28. 1. 2000).
2)
Príloha č. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.
3)
§ 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 8 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
1)
Príloha č. 3 časť A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat pri produkcii, spracovaní, distribúcii a uvádzaní na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
2)
Čl. 20 a časť A ods. 2 písm. c) alebo písm. d) kapitoly VI prílohy VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002) v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 20 a časť A ods. 1 kapitoly VI prílohy VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v znení neskorších predpisov.
4)
Časť B ods. 3 písm. e) bod (ii) kapitoly IV prílohy VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v znení neskorších predpisov.
5)
Časť B ods. 2 písm. d) bod (iv) kapitoly IV prílohy VII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v znení neskorších predpisov.
6)
Časť B ods. 2, 3 alebo 4 kapitoly II prílohy VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v znení neskorších predpisov.
7)
Časť A odseky 1, 3 alebo 4 kapitoly VII prílohy VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 v znení neskorších predpisov.
8)
Príloha č. 2 časť A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat pri výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám v znení nariadenia vlády 495/2003 Z. z.
1)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení neskorších predpisov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat pri produkcii, spracovaní, distribúcii a uvádzaní na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
1)
UHT = ošetrenie ultra vysokou teplotou pri 132 oC minimálne počas jednej sekundy.
2)
HTST = krátkodobá pasterizácia pri vysokej teplote pri 72 oC najmenej počas 15 sekúnd alebo ekvivalentný pasterizačný účinok dosahujúci negatívnu reakciu na fosfátovú skúšku.
1)
Rozhodnutie Komisie 98/139/ES zo 4. februára 1998, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá týkajúce sa kontrol na mieste vykonávaných odborníkmi Komisie vo veterinárnej oblasti v členských štátoch (Ú. v. ES L 38, 12. 02. 1998).
2)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1)
§ 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2003 Z. z.