110/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2022 do 30.06.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

110
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. februára 2005,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 15 ods. 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o náležitostiach a podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz,
b)
podrobnosti o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz,
c)
podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo udelenie súhlasu na premiestnenie,
d)
podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu podľa § 3 zákona,
e)
zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie,
f)
zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje vrátane špecifikácie, či ide o živé alebo neživé exempláre,
g)
podrobnosti o vedení evidencie exemplárov, o ich nezameniteľnom označení, ako aj o preukaze o pôvode exemplára živočícha,
h)
zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6 zákona, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode alebo ktoré sa nezameniteľne neoznačujú,
i)
podrobnosti o náležitostiach potvrdenia orgánu veterinárnej správy o vhodnosti chovného zariadenia podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona,
j)
podrobnosti o záznamoch o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste, skladovaného alebo inak nadobudnutého alebo vyradeného kaviáru podľa § 5a ods. 11 zákona,
k)
podrobnosti o registri vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov podľa § 15 ods. 5 písm. i) zákona,
l)
zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b ods. 1 zákona,
m)
podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona.
§ 2
Podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz
(1)
Vzor tlačiva žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz (ďalej len „žiadosť“) je uvedený v osobitnom predpise.1)
(2)
Okrem údajov požadovaných podľa pokynov a vysvetliviek v tlačive žiadosti sa uvádza
a)
v kolónke 6 adresa miesta povoleného na umiestnenie živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,2) ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody,
b)
v kolónke 23 použitý dopravný prostriedok, predpokladaný dátum dovozu, vývozu alebo opätovného vývozu, predpokladaný určený colný úrad.
(3)
K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz dovozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ 6 ods. 3 a 4 zákona):
a)
čestné vyhlásenie, že exemplár druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu2) okrem exemplára živočícha narodeného a odchovaného v zajatí2a) alebo exemplára umelo vypestovanej rastliny2b) nebude použitý na primárne komerčné účely,2c)
b)
originál alebo fotokópiu originálu povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz vydaného podľa Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín3) (ďalej len „medzinárodná zmluva“) výkonným orgánom štátu vývozu alebo opätovného vývozu, ak ide o dovoz exemplárov druhov, ktoré sú uvedené v prílohách medzinárodnej zmluvy,
c)
listinný dôkaz preukazujúci, že dovážané exempláre sa získali v súlade s právnymi predpismi o ochrane druhu v štáte vývozu alebo v štáte opätovného vývozu, ak ide o dovoz exemplárov druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohách medzinárodnej zmluvy,
d)
podrobný opis zariadenia, v ktorom bude umiestnený dovezený exemplár, ak ide o dovoz živých exemplárov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu,2) okrem exemplára živočícha narodeného a odchovaného v zajatí 2a) alebo exemplára umelo vypestovanej rastliny,2b)
e)
písomné potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,4) že predpokladané chovné zariadenie živého exemplára živočícha narodeného a odchovaného v zajatí druhu uvedeného v prílohe A osobitného predpisu2) a všetkých exemplárov živočíchov druhov uvedených v prílohe B osobitného predpisu2) v mieste určenia je vhodne vybavené na jeho riadnu ochranu a starostlivosť; potvrdenie obsahuje najmä adresu miesta, v ktorom je zariadenie umiestnené, a druh a počet exemplárov, pre ktoré je vystavené,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.5)
(4)
K žiadosti o vydanie povolenia na vývoz vývozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ 6 ods. 3 a 4 zákona):
a)
listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,5a)
b)
fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvrdenia výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že bude vydané, ak ide o vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe I medzinárodnej zmluvy okrem exemplára živočícha narodeného a odchovaného v zajatí2a) alebo exemplára umelo vypestovanej rastliny,2b)
c)
podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára vrátane charakteristiky prepravného zariadenia,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku.5)
(5)
K žiadosti o vydanie potvrdenia na opätovný vývoz opätovný vývozca pripojí tieto listinné dôkazy (§ 6 ods. 3 a 4 zákona):
a)
listinný dôkaz preukazujúci, že exemplár bol nadobudnutý v súlade s osobitnými predpismi,5a)
b)
listinný dôkaz preukazujúci predchádzajúci zákonný dovoz opätovne vyvážaných exemplárov na územie Európskej únie, najmä povolenie na dovoz a oznámenie o dovoze,
c)
fotokópiu originálu povolenia na dovoz alebo potvrdenie výkonného orgánu dovážajúceho štátu, že bude vydané, ak ide o opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohe I medzinárodnej zmluvy okrem exemplára živočícha narodeného a odchovaného v zajatí2a) alebo exemplára umelo vypestovanej rastliny,2b)
d)
podrobný opis podmienok prepravy živého exemplára vrátane charakteristiky prepravného zariadenia,
e)
doklad o zaplatení správneho poplatku.5)
(6)
K žiadosti o vydanie povolenia na dovoz a o vydanie povolenia na vývoz a k žiadosti o vydanie potvrdenia na opätovný vývoz môže dovozca, vývozca alebo opätovný vývozca pripojiť aj iné listinné dôkazy, než sú uvedené v odsekoch 3 až 5, ak preukazujú splnenie podmienok na vydanie povolenia na dovoz, povolenia na vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz.
§ 3
Podrobnosti o vzore úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz
Vzor úradného tlačiva prílohy povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Podrobnosti o náležitostiach podávaní žiadostí na povolenie výnimky zo zákazu na komerčné činnosti alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie
(1)
Vzor tlačiva žiadosti na povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie je uvedený v osobitnom predpise.6)
(2)
K žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností (§ 8 ods. 2 zákona) žiadateľ pripojí
a)
listinné dôkazy, ktorými sú:
1.
preukaz o pôvode podľa § 12 ods. 4 písm. b) zákona a potvrdenie podľa osobitného predpisu,6a) ak boli vydané,
2.
kópia písomného vyhlásenia o spôsobe nadobudnutia podľa § 12a zákona,
3.
kópia povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu,6b)
4.
kópia preukazov o pôvode alebo kópia iných dokladov podľa § 12 ods. 4 zákona preukazujúcich pôvod matky a otca exemplára živočícha, ak ide o prvý vlastný odchov žiadateľa, alebo kópia preukazov o pôvode, alebo kópia iných dokladov podľa § 12 ods. 4 zákona preukazujúcich pôvod exemplárov zaradených do chovnej skupiny, ak ide o prvý vlastný odchov exemplára v chovnej skupine podľa § 13 ods. 5, alebo
5.
čísla preukazov o pôvode, alebo čísla iných dokladov podľa § 12 ods. 4 zákona preukazujúcich pôvod matky a otca exemplára živočícha, ak ide o druhý alebo ďalší vlastný odchov žiadateľa od rovnakého rodičovského páru, alebo číslo chovnej skupiny, ak ide o druhý alebo ďalší vlastný odchov exemplára z rovnakej chovnej skupiny podľa § 13 ods. 5,
b)
kópiu druhovej karty exemplára živočícha, ktorá obsahuje údaje aktuálne v čase podania žiadosti,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,7)
d)
dve fotografie exemplára živočícha, ak je tak exemplár živočícha označený podľa § 13 ods. 5 zákona.
(3)
K žiadosti o udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov (§ 8 ods. 4 zákona) žiadateľ pripojí tieto listinné dôkazy:
a)
potvrdenie podľa osobitného predpisu6a) alebo kópiu povolenia na dovoz podľa osobitného predpisu,6b)
b)
doklad o zaplatení správneho poplatku,7)
c)
dve fotografie exemplára živočícha, ak je tak exemplár živočícha označený podľa § 13 ods. 5 zákona.
(4)
K žiadosti na povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie môže pripojiť žiadateľ aj iné listinné dôkazy, než sú uvedené v odsekoch 2 a 3, ak preukazujú splnenie podmienok na udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností alebo na udelenie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov.
§ 5
Podrobnosti o zapisovaní vedcov a vedeckých inštitúcií do osobitného zoznamu
(1)
Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu predkladajú vedci a vedecké inštitúcie (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu.
(2)
Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu uvedie najmä
a)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia,
b)
vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť.
(3)
K žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu podľa odseku 2 žiadateľ pripojí
a)
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa formou vyhlásenia odbornej inštitúcie alebo aspoň dvoch odborníkov v príslušnom vednom odbore, prípadne čestné vyhlásenie žiadateľa,
c)
iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, napríklad úradne osvedčený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,
d)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť,
e)
súhlas podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu uvedie najmä
a)
názov a sídlo,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
c)
vedný odbor, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť,
d)
stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.
(5)
K žiadosti o zapísanie do osobitného zoznamu podľa odseku 4 žiadateľ pripojí
a)
úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny alebo štatútu, ak nebol zriadený priamo zákonom,
b)
iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,
c)
prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k vednému odboru, v ktorom vykonáva vedeckú činnosť.
(6)
Osobitný zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.
(7)
Osobitný zoznam sa vedie osobitne pre
a)
fyzické osoby,
b)
právnické osoby.
(8)
Do osobitného zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve.
§ 6
Zoznam colných úradov
Zoznam colných úradov určených na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze exemplárov do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie je uvedený v prílohe č. 3.
§ 7
Zoznam vybraných druhov, ktorých držba sa zakazuje
Zákaz podľa § 4 ods. 1 zákona sa vzťahuje na živé exempláre živočíchov
a)
rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov,
b)
z čeľade medveďovité (Ursidae),
c)
z radu primáty (Primates),
d)
druhu korytnačka maľovaná (Chrysemys picta).
§ 8
Evidenčný zoznam exemplárov rastlín
(1)
Evidenčný zoznam exemplárov rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod exemplárov rastlín a údaje sa doň zapisujú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4.
(2)
Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označí odtlačkom pečiatky okresného úradu.
§ 9
Druhová karta exemplára živočícha
Do druhovej karty exemplára živočícha sa zapisujú údaje o držiteľovi exemplára a exemplári živočícha. Druhová karta exemplára živočícha sa zakladá pre každý druh samostatne a každý exemplár živočícha sa zapisuje do osobitného riadka. Vzor druhovej karty exemplára živočícha a pokyny na jej vyplnenie sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 10
Evidencia kaviáru
(1)
Záznamy o množstvách dovážaného, vyvážaného alebo opätovne vyvážaného kaviáru, kaviáru vyrobeného na mieste, skladovaného alebo inak nadobudnutého alebo vyradeného kaviáru podľa § 5a ods. 11 zákona sa vedú v knihe, z ktorej sa nedajú vyberať listy a vkladať do nej nové listy. V knihe sú jednotlivé strany očíslované a označené odtlačkom pečiatky okresného úradu. Na prvej strane knihy je uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto prevádzky s uvedením adresy a pridelený evidenčný kód.
(2)
Súčasťou knihy sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia kaviáru. Doklady obsahujú určenie subjektu, od ktorého bol kaviár nadobudnutý, najmä meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania právnickej osoby, hmotnosť alebo množstvo nadobudnutého kaviáru, údaje preukazujúce pôvod kaviáru a dátum jeho nadobudnutia.
§ 11
Nezameniteľné označovanie exemplárov
(1)
Nezameniteľne sa označujú živé exempláre stavovcov druhov uvedených v prílohe A osobitného predpisu2) a živé exempláre vtákov druhov uvedených v prílohe B osobitného predpisu.2)
(2)
Nedeliteľné uzavreté krúžky uvedené v osobitnom predpise11) musia obsahovať údaje v súlade s § 13a ods. 11 zákona.
(3)
Nezameniteľné označenie sa nevykonáva
a)
na mláďatách cicavcov v období dojčenia,
b)
na mláďatách vtákov a plazov do troch mesiacov ich veku, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo zdravotný stav,
c)
ak predstavujú následky aplikácie injekčného transpondéru pre konkrétny exemplár zdravotné ohrozenie alebo znemožnenie jeho reprodukčných schopností,
d)
na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) na účely ich ošetrenia alebo rehabilitácie na dobu kratšiu ako 12 mesiacov odo dňa ich prijatia.
§ 11a
Register vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov
(1)
Osoba, ktorej bola udelená licencia na výrobu krúžkov alebo distribúciu krúžkov (ďalej len „licencia na krúžky“), vedie register (§ 13a ods. 11 zákona) oddelene od inej dokumentácie alebo elektronicky v samostatnej databáze umožňujúcej vyhotovenie tlačenej verzie registra.
(2)
Do registra vyrobených krúžkov a distribuovaných krúžkov sa zapisujú
a)
poradové číslo krúžku v registri,
b)
spôsob nadobudnutia krúžku,
c)
dátum nadobudnutia krúžku,
d)
údaje osôb, od ktorých boli krúžky nadobudnuté, a to meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb; vypĺňa sa, len ak neboli krúžky vyrobené distribútorom,
e)
popis označenia krúžkov kódom označenia krajiny, evidenčným kódom licencie na krúžky a poradovým číslom krúžku v registri,
f)
materiál, priemer a farba krúžkov,
g)
údaje osôb, ktorým boli krúžky pridelené, a to meno a priezvisko alebo názov, adresa trvalého pobytu alebo sídlo a miesto podnikania osôb,
h)
dátum distribúcie krúžku.
§ 12
Zoznam vybraných druhov živočíchov podľa § 12b ods. 1 zákona
Zoznam vybraných druhov živočíchov podľa §12b ods. 1 zákona je uvedený v prílohe č. 6.
§12a
Podrobnosti o zázname o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona
Vzor záznamu o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov podľa § 12b zákona je uvedený v prílohe č. 7.
§ 13
Preukaz o pôvode exemplára živočícha
(1)
Preukaz o pôvode exemplára živočícha (ďalej len „preukaz o pôvode“) sa bez zbytočného odkladu vydáva len na konečné vývinové štádium exemplára živočícha. Preukaz o pôvode sa nevydáva na exempláre živočíchov, ktoré sú v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) najviac 12 mesiacov.
(2)
Preukaz o pôvode sa vydáva osobitne pre každý exemplár živočícha len jedenkrát.
(3)
Do preukazu o pôvode sa zapisujú údaje o držiteľovi a exemplári. Vzor preukazu o pôvode je uvedený v prílohe č. 8. Originál tlačiva preukazu o pôvode je opatrený hologramom.
(4)
Ak príslušný okresný úrad určí podľa § 13 ods. 5 zákona ako iné označenie exemplára živočícha fotografiu, exemplár živočícha sa označí fotografiou exemplára, ktorá sa predloží príslušnému okresnému úradu v troch vyhotoveniach. Fotografia exemplára živočícha podľa prvej vety sa nalepí do prílohy preukazu o pôvode exemplára živočícha; vzor je uvedený v prílohe č. 9.
(5)
Ak ide o exempláre korytnačiek druhov čeľade korytnačkovité (Testudinidae), príslušný okresný úrad môže do preukazu o pôvode exemplára živočícha v kolónkach „Otec“ a „Matka“ zapísať aj číselné označenie chovnej skupiny. Pod chovnou skupinou sa rozumie skupina najviac 30 exemplárov používaných na reprodukciu, ktorú tvoria samce totožného pôvodu a samice totožného pôvodu označené mikročipom. Ak ide o zmenu aspoň jedného exemplára v chovnej skupine, mení sa celá chovná skupina a nie je možné použiť jej pôvodné číselné označenie a je potrebné vytvoriť novú chovnú skupinu. Údaje o exemplároch chovnej skupiny, údaje o držiteľovi a poradové číslo v druhovej karte sa uvedú v prílohe preukazu o pôvode exemplára živočícha. Vzor je uvedený v prílohe č. 10.
§ 14
Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6 zákona,
pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode alebo ktoré sa nezameniteľne neoznačujú
Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia podľa § 11 ods. 1, 2 a 6 zákona, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode alebo ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, je uvedený v prílohe č. 11.
§ 14a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2013
(1)
Tlačivá príloh č. 2, 4, 5, 7 a 8 platné pred 15. marcom 2013 možno použiť do 15. júna 2013.
(2)
Evidencia vedená podľa predpisu platného pred 15. marcom 2013 na tlačivách druhovej karty exemplára živočícha a evidenčného zoznamu exemplárov rastlín sa považuje za evidenciu podľa tejto vyhlášky.
§ 14b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Tlačivo uvedené v prílohe č. 5 tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2018 možno použiť do 31. marca 2019.
(2)
Evidencia vedená podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považuje za evidenciu podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. januára 2019.
(3)
Preukaz o pôvode vydaný podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa považuje za preukaz o pôvode podľa tejto vyhlášky v znení účinnom od 1. januára 2019.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
v z. Peter Stanko v. r.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR ÚRADNÉHO TLAČIVA PRÍLOHY POVOLENIA NA DOVOZ, VÝVOZ ALEBO POTVRDENIA NA OPÄTOVNÝ VÝVOZ
Príloha č. 3 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
ZOZNAM COLNÝCH ÚRADOV URČENÝCH NA USKUTOČŇOVANIE VSTUPNÝCH KONTROL ALEBO VÝSTUPNÝCH KONTROL PRI DOVOZE EXEMPLÁROV DO EURÓPSKEJ ÚNIE A ICH VÝVOZE ALEBO OPÄTOVNOM VÝVOZE Z EURÓPSKEJ ÚNIE
A.
Colné úrady určené na uskutočňovanie vstupných kontrol alebo výstupných kontrol pri dovoze exemplárov rastlín do Európskej únie a ich vývoze alebo opätovnom vývoze z Európskej únie sú:
1.
Colný úrad Bratislava:
a)
Pobočka colného úradu Bratislava Letisko (letecká preprava),
b)
Pobočka colného úradu Bratislava Pošta (poštová preprava),
c)
Pobočka colného úradu Bratislava Letisko (cestovný styk).
2.
Colný úrad Banská Bystrica:
Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta (poštová preprava).
3.
Colný úrad Žilina:
Pobočka colného úradu Žilina Pošta (poštová preprava).
4.
Colný úrad Michalovce:
a)
Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké (cestná preprava),
b)
Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou (železničná preprava).
5.
Colný úrad Košice:
Pobočka colného úradu Košice Pošta (poštová preprava).
B.
Colné úrady určené na uskutočňovanie vstupných kontrol pri dovoze exemplárov živočíchov do Európskej únie sú:
1.
Colný úrad Bratislava:
a)
Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre okrem párnokopytníkov a pre všetky neživé exempláre (letecká preprava),
b)
Pobočka colného úradu Bratislava Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava),
c)
Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestovný styk).
2.
Colný úrad Banská Bystrica:
Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).
3.
Colný úrad Žilina:
Pobočka colného úradu Žilina Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).
4.
Colný úrad Michalovce:
a)
Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestná preprava),
b)
Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou, určený pre všetky neživé exempláre (železničná preprava).
5.
Colný úrad Košice:
Pobočka colného úradu Košice Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).
C.
Colné úrady určené na uskutočňovanie výstupných kontrol pri vývoze alebo opätovnom vývoze exemplárov živočíchov z Európskej únie sú:
1.
Colný úrad Bratislava:
a)
Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (letecká preprava),
b)
Pobočka colného úradu Bratislava Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava),
c)
Pobočka colného úradu Bratislava Letisko, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestovný styk).
2.
Colný úrad Banská Bystrica:
Pobočka colného úradu Banská Bystrica Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).
3.
Colný úrad Žilina:
Pobočka colného úradu Žilina Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).
4.
Colný úrad Michalovce:
a)
Pobočka colného úradu Vyšné Nemecké, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (cestná preprava),
b)
Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou, určený pre všetky živé exempláre a neživé exempláre (železničná preprava).
5.
Colný úrad Košice:
Pobočka colného úradu Košice Pošta, určený pre všetky neživé spracované exempláre (poštová preprava).
Príloha č. 4 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR
Evidenčný zoznam exemplárov rastlín
Príloha č. 5 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
POKYNY NA VYPLNENIE DRUHOVEJ KARTY EXEMPLÁRA ŽIVOČÍCHA
Evidenciu v druhovej karte exemplára živočícha vedie každý držiteľ exemplára uvedeného v § 11 ods. 2 zákona. Ak podnikateľ prevádzkuje viac prevádzkarní, evidencia sa vedie pre každú prevádzkareň osobitne. Evidencia pre exempláre v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici12a) sa vedie oddelene od evidencie pre exempláre určené na iné účely. Ak je to potrebné, použijú sa ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty exemplára živočícha.
Jednotlivé kolónky druhovej karty exemplára živočícha je potrebné vyplniť takto:
DRUH (VEDECKÉ MENO) – uvedie sa vedecké meno exemplára, pre ktorý sa vypĺňa druhová karta exemplára živočícha.
DRŽITEĽ – uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa exemplára alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania držiteľa exemplára; pri právnickej osobe aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene. Ak exemplár nie je držaný na adrese trvalého pobytu držiteľa alebo ak nie je držaný v sídle alebo mieste podnikania držiteľa, uvedie sa aj adresa miesta držby exemplára.
Príloha CITES, Príloha EÚ – uvedie sa číslo prílohy k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a písmeno prílohy, v ktorej je druh uvedený podľa osobitného predpisu.12b)
NADOBUDNUTIE – vypĺňa sa v deň nadobudnutia exemplára.
SPÔSOB – spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:
a)
dovoz – exemplár bol dovezený z tretej krajiny držiteľom exemplára,
b)
odchov – exemplár bol nadobudnutý držiteľom exemplára vlastným odchovom,
c)
odchyt – exemplár bol nadobudnutý držiteľom exemplára odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky,
d)
rehabilitácia – hendikepovaný exemplár bol nadobudnutý z prírodného prostredia Slovenskej republiky,
e)
kúpa – exemplár bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
f)
zámena – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie výmenou,
g)
dar – exemplár bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie darovaním,
h)
vypožičanie – exemplár bol nadobudnutý vypožičaním na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
i)
zhabanie – exemplár bol nadobudnutý po zhabaní alebo prepadnutí,
j)
nález – exemplár bol nájdený na území Slovenskej republiky,
k)
vrátenie – exemplár bol nadobudnutý vrátením exemplára,
l)
dedičstvo – exemplár bol nadobudnutý z pozostalosti.
ČÍSLO DOKLADU/PREDCHÁDZAJÚCI DRŽITEĽ/PORADOVÉ ČÍSLO OTCA A MATKY V DRUHOVEJ KARTE – uvedie sa
a)
číslo povolenia na dovoz,
b)
číslo potvrdenia Európskej únie,
c)
číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody,
d)
číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že exemplár bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený,
e)
číslo potvrdenia o registrácii, ak bolo vydané,
f)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania predchádzajúceho držiteľa pri kúpe, darovaní, zámene, vrátení, dedičstve alebo vypožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
g)
poradové číslo matky a otca odchovaného exemplára v druhovej karte, ak ide o vlastný odchov; ak je matka oplodnená insemináciou od otca v držbe iného držiteľa, uvádza sa len poradové číslo matky v druhovej karte a do poznámky sa uvedie meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania držiteľa otca.
POHLAVIE – uvedie sa, len ak je pohlavie exemplára známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:
1,0 – označenie pre samca, 0,1 – označenie pre samicu.
SPÔSOB OZNAČENIA/TEXT OZNAČENIA/DÁTUM OZNAČENIA – uvedie sa spôsob, text a dátum označenia, napríklad písmená, číslice a iné znaky. Ak je daný exemplár označený viacerými spôsobmi, napríklad krúžkom a mikročipom, na zápis sa môže použiť druhý riadok a exempláre s ďalšími poradovými číslami sa zapisujú do nasledujúceho voľného riadka.
PÔVOD – vypĺňa sa podľa údajov v preukaze o pôvode, povolení na dovoz alebo potvrdení Európskej únie.
ČÍSLO POP/POTVRDENIA/POVOLENIA – uvedie sa číslo preukazu o pôvode, potvrdenia Európskej únie alebo povolenia na vývoz, alebo opätovný vývoz, ak bolo vydané.
VYRADENIE – vypĺňa sa v deň vyradenia exemplára z evidencie.
SPÔSOB – spôsob vyradenia sa uvedie takto:
a)
úhyn – exemplár uhynul,
b)
vypožičanie – exemplár bol vypožičaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
c)
dar – exemplár bol vyradený darovaním,
d)
zámena – exemplár bol vyradený na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie výmenou,
e)
vypustenie do prírody – exemplár bol vypustený do prírody po rehabilitácii alebo v rámci záchranného programu,
f)
zhabanie – exemplár bol zhabaný alebo prepadol,
g)
vývoz – exemplár bol vyvezený do tretej krajiny držiteľom,
h)
predaj – exemplár bol predaný na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie,
i)
strata – exemplár ušiel, uletel alebo sa inak stratil,
j)
vrátenie – exemplár bol vyradený vrátením.
NOVÝ DRŽITEĽ – uvedie sa meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania nového držiteľa exemplára, ak ide o predaj, darovanie, zámenu, vypožičanie, vrátenie, vývoz alebo opätovný vývoz.
POZNÁMKA – uvedie sa poznámka o exemplári, ktorú držiteľ považuje za dôležitú, napríklad informácia o poddruhu, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov a sídlo, alebo miesto podnikania držiteľa otca, ak je matka oplodnená insemináciou od otca v držbe iného držiteľa. Ak exemplár uhynie a držiteľ exemplára si ho ponechá ako dermoplastický preparát vcelku, uvedie sa táto skutočnosť použitím skratky „d. prep.“.
Vedenie evidencie exemplárov živočíchov na druhovej karte exemplára živočícha sa považuje za vedenie evidencie podľa § 11 zákona, ak sú v druhovej karte exemplára živočícha uvedené úplné a pravdivé údaje.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV PODĽA § 12b ODS. 1 ZÁKONA

Neofelis nebulosa (leopard obláčkový)
Neofelis diardi (leopard Diardov)
Panthera leo (lev)
Panthera pardus (leopard škvrnitý)
Panthera tigris (tiger)
Panthera uncia (leopard snežný)
Panthera onca (jaguár)
Lynx lynx (rys ostrovid)
Lynx pardinus (rys španielsky)
Lynx canadensis (rys kanadský)
Lynx rufus (rys červený)
Puma concolor (puma)
Acinonyx jubatus (gepard).

Príloha č. 7 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR
Preukaz o pôvode exemplára živočícha
Príloha č. 9 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR
Preukaz o pôvode exemplára živočícha označeného fotografiou
Príloha č. 10 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
VZOR
Príloha k preukazu o pôvode exemplára živočícha, ktorého obsahom sú podrobnosti o chovnej skupine
Príloha č. 11 k vyhláške č. 110/2005 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV, PRE KTORÉ SA NEMUSÍ VIESŤ EVIDENCIA PODĽA § 11 ODS. 1, 2 A 6 ZÁKONA, PRE KTORÉ SA NEVYDÁVA PREUKAZ O PÔVODE ALEBO KTORÉ SA NEZAMENITEĽNE NEOZNAČUJÚ
1. Druhy zaradené do prílohy D osobitného predpisu12b)
2. Druhy uvedené v prílohe X osobitného predpisu13)
3. Vtáky
Agapornis canus – agapornis sivý
Agapornis fischeri – agapornis akáciový (agapornis ružovkastohlavý)
Agapornis nigrigenis – agapornis čiernolíci
Agapornis personatus – agapornis pestrý
Agapornis taranta – agapornis tmavokrídly
Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý
Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý
Barnardius zonarius – rozela žltokrká
Bolborhynchus lineola – papagájik pásikavý
Cyanoliseus patagonus – dlhochvost patagónsky
Cyanoramphus auriceps – kakariki skákavý (kakariki žltočelý)
Dendrocygna arborea – stromárka veľká (kačica stromová)
Eolophus roseicapilla – kakadu ružový
Forpus coelestis – papagájik modrokrký
Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý
Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý
Forpus passerinus – papagájik vrabčí
Forpus xanthops – papagájik žltolíci
Forpus xanthopterygius – papagájik modrokrídly
Lathamus discolor – loriovec lastovičí (loriovec lastovičkovitý)
Myiopsitta monachus – mních zelený (klinochvost mníší)
Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý
Neophema elegans – tráviar olivový
Neophema chrysostoma – tráviar modročelý
Neophema pulchella – tráviar tyrkysový
Neophema splendida – tráviar nádherný
Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý
Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý
Lonchura oryzivora – ryžovník sivý
Pavo cristatus – páv korunkatý
Platycercus spp. – všetky druhy rodu rozela
Poephila cincta cincta – amadinka krátkochvostá (pásovník krátkochvostý)
Poicephalus meyeri – papagáj hnedý
Poicephalus senegalus – papagáj dlhokrídly
Polytelis spp. – všetky druhy rodu kráľčik
Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý
Psephotus varius – speváčik pestrý (speváčik mnohofarebný)
Psittacula alexandri – alexander ružovoprsý (ladniak ružovoprsý)
Psittacula cyanocephala – alexander pestrý (ladniak pestrý)
Psittacula eupatria – alexander veľký (ladniak veľký)
Psitteuteles goldiei – lori fialkovolíci
Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý
Pyrrhura molinae – klinochvost zelenolíci
Pyrrhura frontalis – klinochvost hnedosluchý (pyrura hnedouchá)
Sarkidiornis melanotos – hrebenatka škvrnitá (kačica hrebenatá)
Syrmaticus reevesii – bažant kráľovský
4. Plazy
Boa constrictor – veľhad kráľovský okrem poddruhu Boa constrictor occidentalis
Chamaeleo calyptratus – chameleón jemenský
Chrysemys picta*) – korytnačka maľovaná
Iguana iguana – leguán zelený
Phelsuma grandis – felzúma
Phelsuma laticauda – felzúma zlatochvostá
Phelsuma madagascariensis – felzúma madagaskarská
Python molurus bivittatus – pytón tigrovitý
Python regius – pytón kráľovský
*) Vzťahuje sa iba na exempláre nadobudnuté pred zákazom držby ustanovenom v § 7 ods. 1 a na exempláre v zoologických záhradách, záchytných strediskách pre živočíchy, na exempláre v držbe osôb zapojených do medzinárodného záchranného programu pre daný druh alebo poddruh a na exempláre v chovných staniciach a rehabilitačných staniciach.12a)
1)
Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006 v znení nariadenia Komisie (ES) č. 100/2008 zo 4. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 31, 5. 2. 2008).
2)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997, kap. 15/zv. 3) v platnom znení.
2a)
Čl. 54 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
2b)
Čl. 56 nariadenia (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
2c)
Čl. 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
3)
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živocíchov a rastlín (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb.).
4)
§ 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
5)
Položka 161a prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
5a)
Čl. 5 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.
6)
Príloha č. V nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
6a)
Čl. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
6b)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 338/97 v platnom znení.
9)
§ 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
9a)
Čl. 64 ods. 2 a 66 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
11)
Čl. 66 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.
12a)
§ 45 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
12b)
Nariadenie (ES) č. 338/97 v platnom znení.
12c)
Príloha VII nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19. 6. 2006) v platnom znení.
12d)
§ 29 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12e)
Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
13)
Nariadenie (ES) č. 865/2006 v platnom znení.