107/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.03.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

107
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
opatrenie zo 16. marca 2005 č. OPL0105-07195/2005-SL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. decembra 2004 č. OPL0604-24179/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie č. 759/2004 Z. z.).
Zmeny sa vykonávajú v časti A Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, v časti B Indikačné obmedzenia a v časti I Abecedný zoznam liečiv a liekov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. marca 2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.