c146-r1/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici č. 274/1997 Z. z.
V článku 32 ods. 2 má byť namiesto slova „odo“ správne uvedené slovo „do“.
Článok 32 ods. 2 má správne znieť:
„(2)
Zmluvné strany sa zaväzujú, že do dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o vyrovnaní ich nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na oddelených plochách častí štátnych území podľa článku 4 ods. 1 a 2 nevykonajú prevod vlastníctva k tomuto majetku na iný subjekt.“.