97/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

97
OPATRENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2003
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“), ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie zriadené ministerstvom a štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, ku ktorým vykonáva ministerstvo funkciu zriaďovateľa podľa § 8a ods. 3 písm. a) zákona.
§ 2
Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu
Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje, ak sú predmetom prevodu:
a)
prostriedky výpočtovej techniky (počítače, monitory, tlačiarne, skenery, servery, plottery), telefaxy, kopírovacie stroje,
b)
motorové vozidlá,
c)
účelové stroje s motorovým alebo elektromotorovým pohonom a účelové prívesné zariadenia k traktorom,
d)
zavlažovacia technika a zavlažovací materiál,
e)
poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke technologické výrobné linky a zariadenia,
f)
laboratórne prístroje a
g)
zvieratá, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia ako 50-tisíc Sk a za jednotlivé zviera je vyššia ako 30-tisíc Sk".
§ 3
Prevod správy hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia do správy iných správcov, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 4
Zámena správy hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy majetku štátu dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným správcom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.
§ 5
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných veci štátu uvedených v § 2 tohto opatrenia.
§ 6
Výmena hnuteľných vecí štátu
Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia.
§ 7
Nájom majetku štátu
(1)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % celej výmery pozemku na čas dlhší ako tri roky, sa vyžaduje súhlas ministerstva; neplatí to, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti.
(2)
Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenechávajú hnuteľné veci štátu do nájmu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným subjektom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas.
§ 8
Výpožička majetku štátu
(1)
Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu uzavretej správcami v § 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa zmluva uzatvára s osobami uvedenými v § 13 ods. 7 písm. a) a f) zákona.
(2)
Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 tohto opatrenia iným subjektom, ako sú uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, sa vyžaduje súhlas ministerstva.
§ 9
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 298/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu.
§ 10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2004.
Zsolt Simon v. r.