78/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.02.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. januára 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Toto nariadenie sa vzťahuje na „zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu", do ktorých patria zariadenia určené na prepravu osôb vo vozňoch alebo vlečnými zariadeniami, ktoré sú zavesené alebo presúvané jedným alebo viacerými lanami umiestnenými pozdĺž trate (ďalej len „zariadenie"). Určenými výrobkami podľa § 9 ods. 1 zákona sú ich bezpečnostné komponenty a podsystémy podľa prílohy č. 1.“.
2.
V § 1 ods. 4 v úvodnej vete sa slová „určených výrobkov“ nahrádzajú slovom „zariadení“.
3.
V § 1 ods. 4 písm. a) sa nad slovo „výťah“ umiestňuje odkaz 1a. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy.“.
4.
V § 4 ods. 1 prvá veta znie: „Pri návrhu zariadenia sa vykoná bezpečnostná analýza podľa prílohy č. 3.“.
5.
V § 6 ods. 3 sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „(§ 12 ods. 1)“.
6.
V § 6 ods. 5 sa za slová „Európskych spoločenstiev“ vkladajú slová „a v Slovenskej republike“.
7.
§ 7 znie:
㤠7
Podsystémy podľa prílohy č. 1 možno uviesť na trh len vtedy, ak dovoľujú výstavbu zariadení spĺňajúcich základné požiadavky podľa § 3 ods. 1.“.
8.
V § 9 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.
9.
V § 9 ods. 2 sa v prvej vete za slovo „inovácie“ vkladajú slová „a príslušná autorizovaná osoba vypracovala k nim stanovisko“ a slová „príslušnú autorizovanú osobu“ sa nahrádzajú slovami „orgán dohľadu podľa § 30 zákona“. V druhej vete sa slová „Autorizovaná osoba“ nahrádzajú slovami „Orgán dohľadu podľa § 30 zákona“.
10.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Investor predloží bezpečnostnú správu, vyhlásenia o zhode bezpečnostných komponentov a podsystémov a sprievodnú technickú dokumentáciu týkajúcu sa zariadenia, bezpečnostných komponentov a podsystémov príslušnému orgánu štátnej správy, ktorý zariadenie schvaľuje podľa osobitného predpisu;5) kópie týchto dokumentov sa uchovávajú tiež v mieste inštalácie zariadenia.“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová „§ 56“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 1 a 3“.
12.
V § 9 ods. 4 sa za slovom „zhodu“ vypúšťa slovo „zariadenia“ a vypúšťa sa čiarka.
13.
V § 12 ods. 2 sa slová „notifikovaného orgánu“ nahrádzajú slovami „notifikovanej osoby“.
14.
V § 13 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „autorizovaná osoba podľa § 12 alebo“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Mikuláš Dzurinda v. r.