776/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

776
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004,
ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 2 ods. 2 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Katalóg zdravotných výkonov je uvedený v prílohe.
(2)
Príloha sa použije aj na zdravotné výkony, ktoré sú plne uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 776/2004 Z. z.