768/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

768
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2004
o predkladaní údajov z účtovníctva, štatistickej evidencie a ďalších údajov zdravotnou poisťovňou
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1)
Údaje z účtovníctva a štatistickej evidencie podľa § 11 ods. 6 zákona sa predkladajú v listinnej podobe a elektronicky v tomto rozsahu a termíne:
Označenie Názov Termín
Súvaha Súvaha poisťovní - priebežná
(bez poznámok)
do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát poisťovní -
priebežný (bez poznámok)
do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka
Súvaha Súvaha poisťovní
(vrátane poznámok)
do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho
roka
Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát poisťovní
(vrátane poznámok)
do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho
roka
Súvaha Súvaha poisťovní overená
audítorom
do šiestich mesiacov po uplynutí kalendárneho
roka
Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát poisťovní
overený audítorom
do šiestich mesiacov po uplynutí kalendárneho
roka
(2)
Ďalšie údaje podľa § 11 ods. 7 a § 12 ods. 4 zákona sa predkladajú v listinnej podobe a elektronicky v tomto rozsahu a termíne:
Názov Termín predkladania
Prehľad o všetkých podnetoch, podaniach a sťažnos-
tiach poistencov
do troch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka
Prehľad o splnení uloženého opatrenia do 30 dní po uplynutí lehoty na splnenie uloženého
opatrenia
Hlásenie o všetkých zmenách obchodno-finančného
plánu
do 10 dní pred ich účinnosťou
Hlásenie o zmenách vo výpise z obchodného registra do 5 dní po ich účinnosti
Zoznam akcionárov zdravotnej poisťovne do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka
§ 2
Prehľady, hlásenia a iné správy uvedené v § 1 ods. 2 sa predkladajú podľa vzorov uvedených v prílohách č. 1 až 5.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 768/2004 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 768/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 768/2004 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 768/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 768/2004 Z. z.