767/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

767
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o náležitostiach správy o činnosti zdravotnej poisťovne
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Náležitosťami správy o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok sú:
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne,
b)
dátum vydania povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
c)
mená a priezviská zamestnancov zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
d)
prehľad o tvorbe a použití technických rezerv,
e)
informácia o všetkých nedostatkoch v hospodárení zdravotnej poisťovne, ktoré zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly zistili v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, a o všetkých navrhnutých opatreniach na nápravu týchto nedostatkov,
f)
informácia o kontrolnej činnosti zdravotnej poisťovne,1)
g)
vyjadrenie útvaru zodpovedného za výkon vnútornej kontroly
1.
o tvorbe a použití technických rezerv,
2.
o faktoroch, ktoré mali nepriaznivý vplyv na výkon verejného zdravotného poistenia zdravotnej poisťovne,
3.
o hodnovernosti údajov, z ktorých vychádzal, a prípadných pochybnostiach súvisiacich s nimi.
(2)
Správa o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá vykonáva individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,2) okrem náležitostí podľa odseku 1 obsahuje aj prehľad o tvorbe garančného fondu.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Zajac v. r.
1)
§ 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.