765/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

765
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Výška úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je uvedená v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha
k vyhláške č. 765/2004 Z. z.
VÝŠKA ÚHRADY ZA ÚKONY ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
Položka 1 - Vydanie povolenia
Za vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia ........... 3 319 eur.
Položka 2 - Za zmenu povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
a)
zmena obchodného mena .............. 16 eur,
b)
zmena sídla zdravotnej poisťovne ................16 eur.
Položka 3 - Vydanie predchádzajúceho súhlasu na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni tak, že sa po prvýkrát dostane nad jednu desatinu, jednu pätinu, jednu tretinu, jednu polovicu alebo dve tretiny podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni priamo alebo konaním v zhode .............. 663 eur,
b)
zníženie základného imania zdravotnej poisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou .............. 663 eur,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady, vymenovanie prokuristov, ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne ................ 66 eur,
d)
zlúčenie alebo splynutie zdravotnej poisťovne s inou zdravotnou poisťovňou alebo s inou právnickou osobou alebo na rozdelenie zdravotnej poisťovne .............. 663 eur,
e)
vrátenie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia .............. 663 eur,
f)
predaj podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti .............. 663 eur.
Položka 4 – Vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby....................................................................................98 eur.
Položka 5 - Schválenie ozdravného plánu zdravotnej poisťovne .............. 663 eur.
Položka 6 - Schválenie prevodu poistného kmeňa .............. 663 eur.
Položka 7 - Vydanie náhradného rozhodnutia predchádzajúceho súhlasu a jeho schválenie .............. 16 eur.
1)
§ 37 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 38 zákona č. 581/2004 Z. z.
11)
12)
§ 61 zákona č. 581/2004 Z. z.