764/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

764
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni tak, že sa prvýkrát dostane nad jednu desatinu, jednu pätinu, jednu tretinu, jednu polovicu alebo dve tretiny podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne, alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni priamo alebo konaním v zhode,1) ak ju podáva
a)
fyzická osoba, obsahuje
1.
meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o zahraničnú fyzickú osobu a rodné číslo nebolo pridelené; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
2.
štátnu príslušnosť,
3.
trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, miesto podnikania,
4.
odborný životopis,
5.
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením fyzickej osoby,
6.
ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, alebo iné oprávnenie, na základe ktorého podniká, nie staršie ako tri mesiace a ročnú účtovnú závierku za posledné tri kalendárne roky; ak fyzická osoba podnikala menej ako tri roky pred podaním žiadosti, predkladá sa ročná účtovná závierka len za obdobie jej podnikania; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu podnikateľa, výpis z registra alebo z inej evidencie, na základe ktorej zahraničná fyzická osoba podniká, a číslo zápisu,
b)
právnická osoba, obsahuje
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
2.
výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik právnickej osoby nie starší ako tri mesiace,
3.
zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby žiadajúcej o vydanie predchádzajúceho súhlasu tvorí viac ako 10 %,
4.
prehľadnú štruktúru skupiny s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí aj právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni žiadajúca o vydanie predchádzajúceho súhlasu, výpisy z obchodného registra alebo výpisy z účtov majiteľov zaknihovaných cenných papierov, alebo výpisy z registra emitenta cenných papierov a grafické znázornenia štruktúr takej skupiny,
5.
účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak právnická osoba je súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku,
6.
písomné stanovisko k zámeru zahraničnej poisťovne3) nadobudnúť alebo prekročiť podiel na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni tak, že sa prvýkrát dostane nad jednu desatinu, jednu pätinu, jednu tretinu, jednu polovicu alebo dve tretiny podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni, vydané orgánom, ktorý nad ňou vykonáva dohľad, ako aj písomný prísľub tohto orgánu dohľadu o včasnom písomnom informovaní úradu o zmenách v solventnosti zahraničnej poisťovne a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničnej poisťovne plniť svoje záväzky, ak je žiadateľom zahraničná poisťovňa.
(2)
Náležitosťami žiadosti podľa odseku 1 sú aj
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne, v ktorej podiel na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni chce fyzická osoba alebo právnická osoba žiadajúca o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 (ďalej len „nadobúdateľ“) nadobudnúť alebo prekročiť,
b)
zámer rozvoja zdravotnej poisťovne pri nadobudnutí alebo zvýšení podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni vo výške najmenej jednej tretiny podielu vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade a informácia o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi zdravotnej poisťovne a či existuje zhoda o ďalšom rozvoji zdravotnej poisťovne,
c)
obchodné meno, právna forma, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výška základného imania právnických osôb, v ktorých má nadobúdateľ podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach vo výške najmenej jednej desatiny podielu alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, a výška tohto podielu v percentuálnom vyjadrení,
d)
výpis z obchodného registra týkajúci sa právnických osôb podľa písmena c) alebo výpis z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera nadobúdateľa, alebo iné doklady preukazujúce skutočnosti uvedené v písmene c),
e)
údaje o akciách zdravotnej poisťovne, ktoré chce nadobúdateľ nadobudnúť, a to
1.
počet,
2.
menovitá hodnota,
3.
celková hodnota,
4.
podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
f)
údaje o hlasovacích právach zdravotnej poisťovne, ktoré chce nadobúdateľ nadobudnúť, a to
1.
počet hlasov,
2.
podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
g)
údaje o akciách zdravotnej poisťovne, ktorých je nadobúdateľ majiteľom, v čase podania žiadosti, a to
1.
počet,
2.
menovitá hodnota,
3.
podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
h)
údaje o hlasovacích právach zdravotnej poisťovne, ktoré má nadobúdateľ v čase podania žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu, a to
1.
počet hlasov,
2.
podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
i)
odôvodnenie účelu nadobudnutia podielu na základnom imaní zdravotnej poisťovne alebo na hlasovacích právach v zdravotnej poisťovni vrátane vyhlásenia nadobúdateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi zdravotnej poisťovne a že neexistuje písomný záväzok nadobúdateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby,
j)
doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov, ktoré nadobúdateľ použije na nadobudnutie akcií; takými dokladmi sú prehľad o majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností alebo iné doklady preukazujúce uvedené skutočnosti, ak ide o fyzickú osobu; účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom alebo iné doklady preukazujúce uvedené skutočnosti, ak ide o právnickú osobu; ak právnická osoba je súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti, predkladajú sa tieto účtovné závierky len za obdobie od jej vzniku,
k)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
§ 2
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu na zníženie základného imania zdravotnej poisťovne, ak nejde o zníženie základného imania z dôvodu jeho zúčtovania so stratou, obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne, ktorá chce znížiť svoje základné imanie,
b)
výšku základného imania a zoznam akcionárov zdravotnej poisťovne vrátane ich podielov na základnom imaní zdravotnej poisťovne vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu,
c)
výpis z obchodného registra alebo výpis z registra emitenta cenného papiera, alebo iné doklady preukazujúce skutočnosti v písmene b),
d)
výšku základného imania zdravotnej poisťovne po znížení, spôsob, akým sa má vykonať zníženie tohto základného imania, odôvodnenie zníženia základného imania a navrhovaný dátum jeho zníženia,
e)
zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej poisťovne, ktorého predmetom bol návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania zdravotnej poisťovne,
f)
písomné vyhlásenie zdravotnej poisťovne, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
§ 3
(1)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristov zdravotnej poisťovne, ustanovenie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne, v ktorej sa navrhujú osoby na voľbu za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristov zdravotnej poisťovne, ustanovenie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne,
b)
meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia alebo rodné číslo osôb navrhovaných na voľbu za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristov zdravotnej poisťovne, ustanovenie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne,
c)
odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných na voľbu za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristov zdravotnej poisťovne, ustanovenie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne,
d)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením osôb navrhovaných na voľbu za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristov zdravotnej poisťovne, ustanovenie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne,
e)
písomné vyhlásenie osôb navrhovaných na voľbu za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristov zdravotnej poisťovne, ustanovenie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom,
f)
zápisnicu z rokovania príslušného orgánu zdravotnej poisťovne, ktorej predmetom je návrh na voľbu za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristov zdravotnej poisťovne, ustanovenie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne,
g)
písomné vyhlásenie osôb navrhovaných na voľbu za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, menovanie prokuristov zdravotnej poisťovne, ustanovenie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Ak žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 podáva akcionár zdravotnej poisťovne, žiadosť obsahuje aj jeho meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu.
§ 4
(1)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie zdravotnej poisťovne s inou zdravotnou poisťovňou alebo s inou právnickou osobou obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne, ktorá sa má zlúčiť,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne alebo inej právnickej osoby, s ktorou sa má zdravotná poisťovňa zlúčiť,
c)
odôvodnenie zlúčenia,
d)
zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej poisťovne o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia o zlúčení,
e)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu,
f)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na zlúčenie,
g)
harmonogram prevodu poistného kmeňa4) alebo harmonogram vysporiadania záväzkov voči klientom, ak sa má zdravotná poisťovňa zlúčiť s inou právnickou osobou ako so zdravotnou poisťovňou,
h)
návrh zmluvy o zlúčení,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na splynutie zdravotnej poisťovne s inou zdravotnou poisťovňou alebo s inou právnickou osobou obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne, ktorá má splynúť,
b)
obchodné meno a sídlo novozaloženej obchodnej spoločnosti, s ktorou má splynúť, jej právnu formu a predmet podnikania,
c)
odôvodnenie splynutia,
d)
zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej poisťovne o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia na splynutie,
e)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k splynutiu,
f)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na splynutie,
g)
harmonogram prevodu poistného kmeňa4) a harmonogram vysporiadania záväzkov voči klientom, ak má zdravotná poisťovňa splynúť s inou právnickou osobou ako so zdravotnou poisťovňou,
h)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(3)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na rozdelenie zdravotnej poisťovne obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne, ktorá sa má rozdeliť,
b)
obchodné meno, sídlo obchodnej spoločnosti alebo obchodných spoločností, na ktoré má prejsť základné imanie zdravotnej poisťovne po rozdelení, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a predmet podnikania, ak nejde už o jestvujúce zdravotné poisťovne,
c)
odôvodnenie rozdelenia,
d)
zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej poisťovne o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia na rozdelenie,
e)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k rozdeleniu,
f)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na rozdelenie,
g)
harmonogram prevodu poistného kmeňa4) a harmonogram vysporiadania záväzkov voči klientom, ak sa má zdravotná poisťovňa zlúčiť s inou právnickou osobou ako so zdravotnou poisťovňou,
h)
návrh zmluvy o rozdelení, ak základné imanie má prejsť na už jestvujúcu zdravotnú poisťovňu alebo inú právnickú osobu,
i)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(4)
Ak sa zdravotná poisťovňa rozdeľuje, zlučuje alebo splýva s právnickou osobou, ktorá nie je zdravotnou poisťovňou, žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj údaje o tejto právnickej osobe uvedené v § 1 ods. 1 písm. b) prvom až štvrtom bode a § 1 ods. 2 písm. c).
§ 5
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia (ďalej len „povolenie“) obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne, ktorá chce vrátiť povolenie,
b)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
c)
odôvodnenie vrátenia povolenia zdravotnou poisťovňou,
d)
navrhovaný dátum vrátenia povolenia,
e)
zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej poisťovne o návrhu na rozhodnutie valného zhromaždenia o vrátení povolenia,
f)
harmonogram prevodu poistného kmeňa4) a harmonogram vysporiadania záväzkov voči klientom,
g)
písomné vyhlásenie zdravotnej poisťovne, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
§ 6
(1)
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na predaj podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne, ktorej podnik alebo ktorej časť podniku sa má predať,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak jej bolo pridelené, ktorá má podnik zdravotnej poisťovne alebo jeho časť kúpiť,
c)
odôvodnenie predaja podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
d)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese predaja podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
e)
návrh obchodno-finančného plánu zdravotnej poisťovne na prvé tri kalendárne roky po predaji podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
f)
návrh zmluvy o predaji podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
g)
zmluvu o budúcej zmluve o predaji podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
h)
zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej poisťovne o návrhu rozhodnutia o predaji podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
i)
doklady o prehľadnom a dôveryhodnom pôvode, dostatočnom objeme a vyhovujúcej skladbe finančných prostriedkov použitých na vykonanie tohto úkonu; takými dokladmi sú prehľad o majetkovej a finančnej situácii, výpisy z účtov, výpis z katastra nehnuteľností alebo iné doklady preukazujúce uvedené skutočnosti, ak ide o fyzickú osobu, účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom alebo iné doklady, ak ide o právnickú osobu; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti, predkladajú sa tieto účtovné závierky len za obdobie od jej vzniku,
j)
harmonogram prevodu poistného kmeňa4) a harmonogram vysporiadania záväzkov voči klientom,
k)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(2)
Pri predaji podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdravotnou poisťovňou, žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 obsahuje aj údaje o fyzickej osobe uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) prvom až štvrtom bode alebo o právnickej osobe uvedené v § 1 ods. 1 písm. b) druhom až štvrtom bode a § 1 ods. 2 písm. c).
§ 6a
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vloženie podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti do obchodnej spoločnosti obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne, ktorej podnik alebo časť podniku sa má vložiť do obchodnej spoločnosti,
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a predmet podnikania obchodnej spoločnosti, do ktorej sa má podnik zdravotnej poisťovne alebo jeho časť vložiť,
c)
odôvodnenie vloženia podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
d)
navrhovaný dátum, ku ktorému má dôjsť k vloženiu podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
e)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na vloženie podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
f)
vyhlásenie žiadateľov, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,
g)
výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti uvedenej v písmene b), nie starší ako tri mesiace, alebo zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, ak obchodná spoločnosť uvedená v písmene b) ešte nie je zapísaná v obchodnom registri,
h)
zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej poisťovne o návrhu rozhodnutia valného zhromaždenia o vložení podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti,
i)
návrh zmluvy o vložení podniku zdravotnej poisťovne alebo jeho časti.
§ 6b
Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na prijatie úveru alebo pôžičky obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne,
b)
identifikačné údaje subjektu, ktorý zdravotnej poisťovni poskytuje úver alebo pôžičku,
c)
odôvodnenie prijatia úveru alebo pôžičky,
d)
navrhovaný dátum prijatia úveru alebo pôžičky,
e)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať na prijatie úveru alebo pôžičky,
f)
vyhlásenie žiadateľa, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé,
g)
doklady preukazujúce prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúcu skladbu finančných prostriedkov použitých na poskytnutie úveru alebo pôžičky,
h)
výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo z iného obdobného registra subjektu uvedeného v písmene b), nie starší ako tri mesiace,
i)
zápisnicu z rokovania predstavenstva zdravotnej poisťovne o návrhu na prijatie úveru alebo pôžičky,
j)
návrh zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke.
§ 7
Ak žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 1 až 6b podávajú osoby konajúce v zhode,1) prílohou žiadosti je aj plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľov, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na svoje zastupovanie v konaní o ich žiadosti.
§ 8
Doklady uvedené v § 1 až 6b sa predkladajú ako prílohy žiadosti v origináli, a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu je vyhotovená v cudzom jazyku, jej náležitosťou je aj jej úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
§ 9
Ak žiadateľ doklady uvedené v § 1 až 6b predložil úradu pred podaním žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu, môže ich nahradiť písomným vyhlásením o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa a zoznamu už predložených dokladov a dátumu ich predloženia úradu.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Zajac v. r.
2)
§ 33 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
4)
§ 61 zákona č. 281/2004 Z. z.