761/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

761
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 8. decembra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a najneskôr do 18. mesiaca života.“.
2.
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B sa vykonáva, ak ide
a)
o dojčatá, najskôr v prvom dni desiateho týždňa života,
b)
o adolescentov, v 11. roku života.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Zajac v. r.