755/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 14.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

755
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004,
ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
Vláda Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Výška neregulovaných platieb
(1)
Výška neregulovaných platieb za poskytnutie služieb, ktorými sú udržiavanie splavnosti vodných ciest1) a označovanie plavebnej dráhy na plavbu na vodných cestách na účely používania vôd na plavbu, správa povodí a zvereného majetku štátu a odber povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, predstavujú preukázateľne vynaložené ekonomicky oprávnené náklady správcu vodných tokov podľa § 48 ods. 2 zákona za poskytovanie týchto služieb oddelene pre každú poskytovanú službu. Výška ekonomicky oprávnených nákladov správcu vodohospodársky významných vodných tokov zohľadňuje podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona podiel jednotlivých skupín majetku v správe správcu vodohospodársky významných vodných tokov na týchto službách.
(2)
Výška neregulovaných platieb za službu ochrany pred povodňami predstavuje výdavky podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona uplatňuje nárok na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanie služieb podľa odsekov 1 a 2 na nasledujúci rozpočtový rok prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) z prostriedkov štátneho rozpočtu do 31. marca príslušného rozpočtového roka. Úhradu nákladov za služby podľa odsekov 1 a 2 poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvo.
(4)
Správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona uplatňuje nárok na úhradu preukázateľne vynaložených ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanie služieb podľa odsekov 1 a 2 z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom ústredného orgánu štátnej správy, ktorý je zriaďovateľom alebo zakladateľom štátnej organizácie, ktorá správu vodného toku zabezpečuje.
§ 1a
Platby za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy
(1)
Na určenie výšky platby za odbery povrchových vôd z vodných tokov na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa uplatní sadzba poplatku podľa § 6 ods. 2 písm. c).
(2)
Ten, kto odoberá povrchovú vodu na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, oznámi poplatkovým priznaním údaje o skutočne odobratom množstve povrchových vôd v príslušnom kalendárnom roku správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. Vzor poplatkového priznania za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy je uvedený v prílohe č. 1a.
(3)
Platby za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa určujú súčinom odobratých povrchových vôd v množstve nad 50 000 m3 ročne podľa § 78 ods. 3 písm. a) zákona a sadzby poplatku.
(4)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov určuje výšku platby za množstvo odobratých povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa odseku 3 a vydá výkaz o výške platby za príslušný kalendárny rok do 30. novembra príslušného roka. Platba sa uhrádza do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
(5)
Ak správca vodohospodársky významných vodných tokov určuje výšku platieb za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy z vodných tokov, ktoré nie sú v správe správcu vodohospodársky významných vodných tokov, a platby za odbery povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy nie sú jeho príjmom, má právo na úhradu nákladov vynaložených na činnosti vykonané podľa § 79 ods. 7 a 8 zákona.
(6)
Na odber povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6 a 13.
§ 2
Regulované platby
(1)
Platby regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „regulovaná platba“) sú platby za
a)
odber povrchovej vody z vodných tokov podľa § 78 ods. 3 písm. a) zákona, okrem odberu povrchovej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, pri ktorom sa uplatňuje postup podľa § 78 ods. 4 písm. a) zákona,
b)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného toku podľa § 78 ods. 3 písm. b) zákona,
c)
odbery energetickej vody z vodných tokov na vodných stavbách vo vlastníctve využívateľa hydroenergetického potenciálu vodného toku podľa § 78 ods. 3 písm. c) zákona.
(2)
Regulované platby predstavujú ekonomicky oprávnené náklady, ktoré vychádzajú z podielu jednotlivých skupín majetku správcu vodného toku na spoplatnených službách.
§ 3
Platby za odbery povrchových vôd z vodných tokov
(1)
Platby za odbery povrchových vôd z vodných tokov podľa § 2 ods. 1 písm. a) okrem odberov povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy podľa § 78 ods. 4 písm. a) zákona a odberov povrchových vôd podľa § 78 ods. 5 zákona sa určujú súčinom skutočne odobratého množstva povrchovej vody v m3 za uplynulý kalendárny mesiac a ceny podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“)3a) v eurách/m3.
(2)
Ten, kto odoberá povrchové vody z vodných tokov, meria množstvo odobratých povrchových vôd svojím určeným meradlom4) alebo určeným meradlom správcu vodného toku. Ak nemožno z technických, prevádzkových, ekonomických alebo iných dôvodov merať množstvo odobratých povrchových vôd určeným meradlom, množstvo odobratých povrchových vôd sa určí podľa spotreby elektrickej energie na pohon čerpadiel alebo na základe mernej krivky priepadu. Ak na meranie odberov povrchových vôd nemožno použiť tieto spôsoby, pri určení výšky platby za odbery povrchových vôd z vodných tokov podľa § 2 ods. 1 písm. a) s výnimkou odberov podľa § 78 ods. 5 zákona sa vychádza z množstva odberu povrchových vôd povoleného rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy.
(3)
Ten, kto odoberá povrchové vody z vodných tokov, platí platbu za odber povrchových vôd na základe písomnej zmluvy správcovi vodného toku najneskôr do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k odberu povrchových vôd došlo, ak nie je dohodnuté inak.
§ 4
Platby za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov
(1)
Platby za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného toku sa určujú súčinom dodaného množstva poskytnutej mechanickej energie a sadzby podľa spôsobu regulácie v eurách za 1 kWh, ktorá je určená rozhodnutím úradu.
(2)
Platby za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného toku zohľadňujú dynamiku a regulačný efekt vodných stavieb v správe správcu vodného toku prevádzkovaných nad odbermi povrchovej vody na výrobu elektrickej energie. Porovnáva sa podiel nákladových položiek vodohospodárskych častí a energetických častí vodných stavieb na podporných službách5) poskytovaných výrobcom elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb.6) Podkladom na výpočet množstva skutočne poskytnutej mechanickej energie výrobcovi elektrickej energie správcom vodného toku sú záznamy nepretržitého merania hornej hladiny a dolnej hladiny vody na vodnej stavbe, prietoku vody turbínami alebo meracím zariadením pod vodnou stavbou a času prevádzky turbín. Meranie sa vykonáva zariadeniami správcu vodného toku a výrobcu elektrickej energie s prípadným odpočtom prietoku vody odtekajúcej z vodnej nádrže cez iné zariadenia vodnej stavby, ako je odberný objekt, do vodnej elektrárne.
(3)
Správca vodného toku a ten, kto využíva hydroenergetický potenciál vodných tokov na vodných stavbách, odsúhlasujú fakturačné podklady na určenie výšky platieb. Správca vodného toku oznamuje výrobcovi elektrickej energie údaje o množstve poskytnutej mechanickej energie.
(4)
Ten, kto využíva hydroenergetický potenciál vodných tokov na vodných stavbách, oznamuje mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca správcovi vodného toku údaje o množstve a kvalite vyrobenej elektrickej energie. Ak nemožno z technických, prevádzkových, ekonomických alebo iných dôvodov inštalovať meracie zariadenie, alebo je zariadenie nefunkčné, množstvo poskytnutej mechanickej energie sa získa spätným výpočtom z vyrobenej elektrickej energie.
(5)
Ten, kto využíva hydroenergetický potenciál vodných tokov na vodných stavbách, platí platby za využívanie hydroenergetického potenciálu na základe písomnej zmluvy správcovi vodného toku najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k využitiu hydroenergetického potenciálu došlo, ak nie je dohodnuté inak.
§ 5
Platby za odbery energetickej vody
(1)
Platby za odbery energetickej vody z vodných tokov na vodných stavbách vo vlastníctve využívateľa hydroenergetického potenciálu vodného toku sa určujú súčinom dodaného množstva energetickej vody a sadzby podľa spôsobu regulácie v eurách/m3, ktorá je určená rozhodnutím úradu.
(2)
Platby za odbery energetickej vody zohľadňujú vplyv dynamiky a regulačného efektu vodných nádrží v správe správcu vodného toku prevádzkovaných nad týmto odberom povrchových vôd na výrobu elektrickej energie. Porovnáva sa podiel nákladových položiek vodohospodárskych častí a energetických častí vodných stavieb na podporných službách poskytovaných výrobcom elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb. Podkladom na výpočet množstva skutočne dodanej energetickej vody výrobcovi elektrickej energie správcom vodného toku sú záznamy nepretržitého merania prietoku vody turbínami alebo meracími zariadeniami pod vodnou stavbou. Meranie sa vykonáva zariadením výrobcu elektrickej energie alebo správcu vodného toku s prípadným odpočtom prietoku vody odtekajúcej z vodnej nádrže cez iné zariadenia vodnej stavby, ako je odberný objekt, do vodnej elektrárne. Ak nie sú meracie zariadenia z prevádzkových, technických, ekonomických alebo iných dôvodov inštalované alebo sú nefunkčné, množstvo poskytnutej energetickej vody sa získa spätným prepočtom z vyrobenej elektrickej energie.
(3)
Správca vodného toku a ten, kto odoberá energetickú vodu, odsúhlasujú fakturačné podklady na určenie výšky platieb. Ten, kto odoberá energetickú vodu, oznamuje mesačne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca správcovi vodného toku údaje o odobratom množstve energetickej vody a o vyrobenom množstve a kvalite elektrickej energie.
(4)
Ten, kto odoberá energetickú vodu, platí platby za jej odbery na základe písomnej zmluvy správcovi vodného toku najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom k odberu energetickej vody došlo, ak nie je dohodnuté inak.
Výška poplatkov za odbery podzemných vôd, poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a podrobnosti súvisiace s ich spoplatnením
§ 6
Poplatky za odbery podzemných vôd
(1)
Poplatky za odbery podzemných vôd sa určujú súčinom množstva odobratých podzemných vôd a sadzby v eurách/m3.
(2)
Sadzba poplatkov za odbery podzemných vôd podľa účelu ich použitia je pre
a)
verejné vodovody 0,0332 eura/m3,
b)
odbery ustanovené osobitným predpisom7) a na odbery na napájanie a na ošetrovanie hospodárskych zvierat 0,0232 eura/m3,
c)
odbery na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy 0,001 eura/m3,
d)
odbery geotermálnych vôd a odbery iných podzemných vôd na energetické využitie 0,0266 eura/m3,
e)
odbery na ostatné použitie 0,0996 eura/m3.
(3)
Ak sa podzemné vody odoberajú na viac účelov použitia podľa odseku 2 a jednotlivé odbery sa osobitne nemerajú určeným meradlom, použije sa najvyššia sadzba.
(4)
Ten, kto odoberá podzemné vody (ďalej len „odberateľ“), meria ich množstvo určeným meradlom. Ak odberateľ nemá povinnosť merať odoberané množstvo podzemných vôd určenú rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy, alebo meracie zariadenie nemožno z technických dôvodov alebo z iných dôvodov inštalovať, alebo ak dôjde k prerušeniu prevádzky meradla v dôsledku poruchy, odoberané množstvo podzemných vôd sa odvodí podľa spotreby elektrickej energie na pohon čerpadiel. Ak odoberané množstvo podzemných vôd nemožno určiť týmto spôsobom, pri výpočte poplatkov za odbery podzemných vôd sa vychádza z množstva odberu podzemných vôd povoleného rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy.
§ 7
Poplatkové oznámenie za odbery podzemných vôd
(1)
Odberateľ vypočíta predpokladanú výšku poplatkov za odbery podzemných vôd pre bežný kalendárny rok a oznámi ju poplatkovým oznámením za odbery podzemných vôd. Poplatkové oznámenie za odbery podzemných vôd okrem podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy odberateľ zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. januára bežného roka. Ak dôjde k novému odberu podzemných vôd, odberateľ zasiela toto poplatkové oznámenie do dvoch mesiacov od začatia odberu.
(2)
Predpokladaná výška poplatkov za odbery podzemných vôd sa vypočíta súčinom množstva odobratých podzemných vôd za uplynulý kalendárny rok a určenej sadzby; pri nových odberoch sa predpokladaná výška poplatkov vypočíta z množstva odberu podzemných vôd povoleného rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy. Vzor poplatkového oznámenia za odbery podzemných vôd je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov určí výšku poplatkov za odbery podzemných vôd za kalendárny rok a výšku preddavkov podľa § 79 ods. 7 zákona do 28. februára bežného roka. Odberateľ preddavky uhrádza štvrťročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného štvrťroka, na osobitný účet Environmentálneho fondu.
(4)
Ak odberateľ zníži odbery podzemných vôd o viac ako 25 %, môže podať nové poplatkové oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd. Správca vodohospodársky významných vodných tokov na základe preskúmania nového poplatkového oznámenia za odbery podzemných vôd upraví výšku preddavkov do 30 dní od podania nového poplatkového oznámenia.
§ 8
Poplatkové priznanie za odbery podzemných vôd
(1)
Odberateľ oznámi údaje o skutočnom odobratom množstve podzemných vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za odbery podzemných vôd, ktoré zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 15. februára nasledujúceho roka. Vzor poplatkového priznania za odbery podzemných vôd je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov vykoná ročné zúčtovanie podľa skutočne odobratého množstva podzemných vôd a vydá výkaz podľa § 79 ods. 8 zákona o výške nedoplatkov alebo preplatkov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca bežného roka. Ak vznikne nedoplatok, odberateľ ho uhradí na osobitný účet Environmentálneho fondu do 30. apríla nasledujúceho po roku, za ktorý nedoplatok vznikol. Ak vznikne preplatok, Environmentálny fond tento preplatok vráti odberateľovi do 30. apríla nasledujúceho po roku, za ktorý preplatok vznikol.
(3)
Odberateľ podzemnej vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy oznámi údaje o skutočne odobratom množstve podzemných vôd v príslušnom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za odbery podzemných vôd, ktoré zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.
§ 9
Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
(1)
Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd nad množstvo určené podľa § 79 ods. 4 zákona a prekročí v príslušnom ukazovateli znečistenia koncentračné limity a bilančné limity (ďalej len „znečisťovateľ“) uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd sa rovnajú súčtu poplatkov vypočítaných pre jednotlivé ukazovatele znečistenia ako súčin sadzby a bilančného množstva znečistenia vypúšťaných odpadových vôd za kalendárny rok. Sadzby na výpočet poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Ročné bilančné množstvo vypúšťaného znečistenia odpadových vôd je súčin priemernej ročnej koncentrácie vypúšťaného znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia a ročného množstva vypúšťaných odpadových vôd. Priemerná ročná koncentrácia vypúšťaného znečistenia odpadových vôd v príslušnom ukazovateli znečistenia je určená aritmetickým priemerom výsledkov všetkých rozborov vzoriek odobratých v kalendárnom roku.
(4)
Ak sú odpadové vody vypúšťané z jedného zdroja znečistenia viacerými výustmi, na účely výpočtu poplatku za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd sa započítavajú vypúšťané odpadové vody zo všetkých výustov. Priemerná ročná koncentrácia vypúšťaného znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia sa určí ako podiel súčtu bilančného množstva znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia z jednotlivých výustov a súčtu množstva vypúšťaných odpadových vôd z týchto výustov.
(5)
Ak znečisťovateľ vypúšťa použité povrchové vody odoberané z vodného toku, môže odpočítať znečistenie v odobratých povrchových vodách od zisteného celkového znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách. Odpočítané znečistenie sa preukazuje údajom o priemerných ročných koncentráciách znečistenia v odobratých povrchových vodách podľa príslušných ukazovateľov znečistenia a údajom o ich odobratom množstve v roku, za ktorý sa poplatky vypočítajú. Priemerné ročné koncentrácie znečistenia v odobratých povrchových vodách preukáže znečisťovateľ výsledkami rozborov vzoriek odobratých povrchových vôd, ktoré si zabezpečí u správcu vodohospodársky významných vodných tokov.
(6)
Ak dôjde v dôsledku povodne alebo iných nepredvídateľných prírodných vplyvov k obmedzeniu alebo prerušeniu prevádzky čistiarne odpadových vôd, znečisťovateľ platí poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za obdobie nevyhnutné na obnovenie jej prevádzky vo výške, ktorá zodpovedá pomernej časti poplatkov určených správcom vodohospodársky významných vodných tokov. Znečisťovateľ tieto skutočnosti neodkladne oznamuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
(7)
Ak sa výstavbou alebo zmenou stavby čistiarne odpadových vôd alebo inej stavby (ďalej len „stavba“) dosiahne zníženie znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách na prípustné hodnoty znečistenia v jednotlivých ukazovateľoch, môže znečisťovateľ požiadať o zníženie poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd o 50 % z vypočítanej výšky najneskoršie do troch mesiacov od začatia stavby; o zníženie poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd o 50 % z vypočítanej výšky môžu požiadať aj znečisťovatelia, ktorí združia finančné prostriedky na taký účel.
(8)
Znečisťovateľ k žiadosti o zníženie poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd priloží s ohľadom na charakter výstavby najmä
a)
rozhodnutie o povolení stavby alebo rozhodnutie o zmene stavby,
b)
doklad o vypúšťaní odpadových vôd, o ich množstve, o koncentračných hodnotách a bilančných hodnotách v príslušných ukazovateľoch znečistenia pred výstavbou,
c)
povolenie na vypúšťanie odpadových vôd po dokončení stavby,
d)
doklad o začatí prác na stavbe a časový harmonogram výstavby,
e)
zmluvu o združení finančných prostriedkov na výstavbu.
(9)
Ak znečisťovateľ spĺňa podmienky ustanovené v odseku 7 a v stavebnom povolení je určená lehota na dokončenie stavby, správca vodohospodársky významných vodných tokov upraví výšku preddavkov postupom podľa § 11 ods. 5.
(10)
Znížené poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd platí znečisťovateľ v čase od začatia stavby do uplynutia lehoty na jej dokončenie určenej v stavebnom povolení. Zníženie poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd sa nevzťahuje na čas dodatočného predĺženia lehoty na dokončenie stavby ani na čas vykonávania skúšobnej prevádzky.
(11)
Splnenie podmienok podľa odseku 7 sa preukazuje kolaudačným rozhodnutím vydaným po vyhodnotení výsledkov skúšobnej prevádzky stavby a rozhodnutím o povolení na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd po dokončení stavby.
(12)
Znečisťovateľ, ktorý nedokončil stavbu v lehote podľa odseku 10 alebo nesplnil podmienky na zníženie znečistenia vypúšťaných odpadových vôd podľa odseku 7, dodatočne doplatí rozdiel medzi zníženými poplatkami a ich vypočítanou výškou za celé obdobie. Správca vodohospodársky významných vodných tokov vypočíta výšku doplatku, ktorý vznikol uhrádzaním znížených poplatkov, a vyzve znečisťovateľa na jeho úhradu rovnomernými mesačnými splátkami. Lehota na uhradenie tohto doplatku nemôže byť dlhšia ako dva roky od doručenia výzvy. Ministerstvo môže znečisťovateľovi na základe žiadosti predĺžiť lehotu na uhradenie doplatku, prípadne určiť platobné podmienky inak.
(13)
Ak znečisťovateľ nedodrží spôsob úhrady doplatku podľa odseku 12, správca vodohospodársky významných vodných tokov započíta tento neuhradený doplatok do najbližšieho ročného zúčtovania úhrad poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd a vydá výkaz o výške nedoplatkov podľa § 12 ods. 2.
§ 10
Sledovanie a meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd a ich znečistenia
(1)
Znečisťovateľ sleduje znečistenie odpadových vôd vo všetkých ukazovateľoch uvedených v prílohe č. 2. Ak sa pri sledovaní v dvoch po sebe nasledujúcich rozboroch zistí, že znečistenie odpadových vôd v niektorom ukazovateli nepresahuje 50 % koncentračných limitov, možno upustiť od sledovania znečistenia v tomto ukazovateli až do zmeny charakteru vypúšťaných odpadových vôd. Upustenie od sledovania znečistenia odpadových vôd v príslušnom ukazovateli sa oznámi správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, ktorý overuje kvalitu vypúšťaných odpadových vôd. Ak správca vodohospodársky významných vodných tokov pri kontrole zistí, že koncentračné limity príslušného ukazovateľa znečistenia, od ktorého sledovania sa upustilo, presiahnu 50 %, znečisťovateľ zabezpečí jeho sledovanie naďalej.
(2)
Sledovanie koncentračných hodnôt príslušných ukazovateľov znečistenia odpadových vôd sa vykonáva odberom ich vzoriek v miestach, spôsobom a v počte podľa rozhodnutia orgánu štátnej vodnej správy. Ak znečisťovateľ vypúšťa odpadové vody viacerými výustmi, sledovanie sa vzťahuje na každý výust. Znečisťovateľ vedie o tomto sledovaní a meraní prevádzkovú evidenciu podľa jednotlivých ukazovateľov znečistenia. Podklady a prevádzkovú evidenciu znečisťovateľ uchováva päť rokov.
(3)
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd meria znečisťovateľ určeným meradlom na mieste a postupom určeným v rozhodnutí orgánu štátnej vodnej správy. Ak sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd nemeria určeným meradlom alebo sa nemeria vôbec, vychádza sa z množstva vypúšťaných odpadových vôd povoleného rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy.
(4)
Ak dôjde k prerušeniu prevádzky určeného meradla v dôsledku poruchy, znečisťovateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť správcovi vodohospodársky významných vodných tokov. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd počas poruchy určeného meradla sa vypočíta súčinom počtu hodín, počas ktorých nebolo určené meradlo v prevádzke, a priemerného hodinového prietoku za obdobie od začiatku roka do vzniku poruchy. Ak nie sú tieto údaje k dispozícii, určí množstvo vypúšťaných odpadových vôd správca vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci so znečisťovateľom z údajov za porovnateľné obdobie predchádzajúceho roku.
(5)
Zásady sledovania znečistenia vypúšťaných odpadových vôd znečisťovateľom sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 11
Poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
(1)
Znečisťovateľ vypočíta predpokladanú výšku ročných poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd na nasledujúci kalendárny rok a oznámi ju poplatkovým oznámením za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. Poplatkové oznámenie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd znečisťovateľ zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. októbra bežného roka.
(2)
Znečisťovateľ v poplatkovom oznámení za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd uvedie údaje potrebné na výpočet poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd, najmä údaje o priemerných ročných koncentračných hodnotách a ročných bilančných hodnotách ukazovateľov znečistenia, a o množstve vypúšťaných odpadových vôd v členení podľa jednotlivých výustov, prípadne údaje na odpočet množstva znečistenia v odobratých povrchových vodách a dôvody zníženia poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd. Vzor poplatkového oznámenia za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd je uvedený v prílohe č. 4.
(3)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov určí výšku poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd pre nasledujúci rok a výšku preddavkov podľa § 79 ods. 7 zákona do 30. novembra bežného roka.
(4)
Znečisťovateľ preddavky uhrádza 25. deň v mesiaci jednou dvanástinou ročných poplatkov na osobitný účet Environmentálneho fondu. Správca vodohospodársky významných vodných tokov môže pri výške ročných poplatkov do 9 958 eur určiť výšku štvrťročných preddavkov a lehotu ich splatnosti.
(5)
Ak znečisťovateľ zistí v priebehu roka, že skutočné údaje na výpočet poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd sa odlišujú od údajov uvedených v poplatkovom oznámení za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd o viac ako 30 %, alebo spĺňa podmienky na spoplatnenie aj v iných ukazovateľoch znečistenia neuvedených v tomto poplatkovom oznámení, podá nové poplatkové oznámenie o vypúšťaní odpadových vôd do povrchových vôd. Správca vodohospodársky významných vodných tokov na základe preskúmania nového poplatkového oznámenia za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd upraví výšku preddavkov do 30 dní od podania nového poplatkového oznámenia.
§ 12
Poplatkové priznanie za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
(1)
Znečisťovateľ zašle údaje o skutočnom vypúšťaní odpadových vôd do povrchových vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 31. januára nasledujúceho roka. V poplatkovom priznaní za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd znečisťovateľ uvedie údaje o množstve vypustených odpadových vôd, o priemerných ročných koncentračných hodnotách príslušných ukazovateľov znečistenia a o ich ročných bilančných hodnotách v členení pre jednotlivé výuste, prípadne údaje na odpočet znečistenia v odobratých povrchových vodách. Vzor poplatkového priznania za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov na základe poplatkového priznania za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vykoná ročné zúčtovanie a vydá výkaz o výške nedoplatkov alebo preplatkov za predchádzajúci rok podľa § 79 ods. 7 zákona do 31. marca bežného roka. Ak vznikne nedoplatok, znečisťovateľ nedoplatok uhradí na osobitný účet Environmentálneho fondu do 30. apríla nasledujúceho po roku, za ktorý nedoplatok vznikol. Ak vznikne preplatok, Environmentálny fond tento preplatok vráti znečisťovateľovi do 30. apríla nasledujúceho po roku, za ktorý preplatok vznikol.
§ 13
Sledovanie správnosti údajov na výpočet a úhradu poplatkov
(1)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov pri preverovaní správnosti údajov na výpočet a úhradu poplatkov
a)
preskúmava údaje odberateľa o odberoch podzemných vôd a údaje znečisťovateľa o množstve vypúšťaných odpadových vôd, o odberoch vzoriek vypúšťaných odpadových vôd a o výsledkoch ich rozborov,
b)
preveruje správnosť merania množstva odoberaných podzemných vôd a množstva vypúšťaných odpadových vôd,
c)
vykonáva kontrolný odber a rozbor vzoriek vypúšťaných odpadových vôd.
(2)
Početnosť kontrolných odberov vzoriek vypúšťaných odpadových vôd a ich rozborov je uvedený v prílohe č. 6.
(3)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov môže pri preverovaní správnosti údajov na výpočet poplatkov vyžadovať od odberateľa a znečisťovateľa vysvetlenia k oznámeným údajom a ďalšie doklady súvisiace s verifikáciou oznámených údajov. Správca vodohospodársky významných vodných tokov poskytuje znečisťovateľovi výsledky kontrolných meraní bezodplatne najneskoršie do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti od znečisťovateľa.
(4)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov oznámi znečisťovateľovi vykonanie kontroly bezprostredne pred jej začatím. Na účely vykonania paralelného rozboru vzoriek odpadových vôd odovzdá znečisťovateľovi dohodnutú časť odobratých vzoriek. Pri porovnávaní výsledkov rozborov znečisťovateľa sa pripúšťa odchýlka 30 % od výsledkov rozborov správcu vodohospodársky významných vodných tokov. Ak je táto odchýlka väčšia, je potrebné spoločne preskúmať jej príčiny. Pri nezistení príčin rozdielnych výsledkov rozborov vzoriek odpadových vôd ani po spoločnom preskúmaní vykoná sa spoločný kontrolný odber vzoriek, ktorých rozbory vykoná aj Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku.
(5)
Na posúdenie príčin rozdielnosti výsledkov rozborov vzoriek znečisťovateľa a správcu vodohospodársky významných vodných tokov a na určenie správnosti sledovania príslušných ukazovateľov znečistenia odpadových vôd sú rozhodujúce výsledky rozborov vzoriek Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku. Náklady, ktoré vzniknú Národnému referenčnému laboratóriu pre oblasť vôd na Slovensku, uhrádza ten, u koho sa preukázali nesprávne výsledky odberov a rozborov vzoriek odpadových vôd.
(6)
Ak rozdiel medzi priemernými ročnými koncentračnými hodnotami v jednotlivých ukazovateľoch znečistenia zistených znečisťovateľom a správcom vodohospodársky významných vodných tokov nie je väčší ako 30 %, pri určení výšky poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd sa vychádza z priemerných ročných koncentračných hodnôt jednotlivých ukazovateľov znečistenia vzoriek odobratých v kalendárnom roku znečisťovateľom a správcom vodohospodársky významných vodných tokov.
(7)
Ak priemerné ročné koncentračné hodnoty v jednotlivých ukazovateľoch znečistenia odpadových vôd správcu vodohospodársky významných vodných tokov sú vyššie ako hodnoty znečisťovateľa o viac ako 30 %, poplatky za vypúšťanie odpadových vôd sa určujú aritmetickým priemerom koncentračných hodnôt v jednotlivých ukazovateľoch znečistenia odpadových vôd zistených správcom vodohospodársky významných vodných tokov.
(8)
Ak priemerné ročné koncentračné hodnoty v jednotlivých ukazovateľoch znečistenia odpadových vôd správcu vodohospodársky významných vodných tokov sú nižšie ako hodnoty znečisťovateľa o viac ako 30 %, poplatky za vypúšťanie odpadových vôd sa určujú aritmetickým priemerom koncentračných hodnôt v jednotlivých ukazovateľoch znečistenia odpadových vôd zistených znečisťovateľom.
§ 14
Spoločné ustanovenia
(1)
Náklady spojené so sledovaním správnosti výpočtu a s určovaním výšky poplatkov a s vyberaním poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd, ktoré vznikajú správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, sa uhrádzajú z prostriedkov Environmentálneho fondu.8)
(2)
Ak predpísané poplatky za odber podzemných vôd a poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd nie sú v určenom termíne zaplatené, je ten, komu poplatková povinnosť vznikla, povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 1 promile zo sumy včas nezaplatenej. Penále je príjmom Environmentálneho fondu.
§ 15
Prechodné ustanovenie
Pri určovaní odplát za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd na rok 2005 sa postupuje podľa doterajších predpisov.
§ 15a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona a správca drobných vodných tokov podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona uplatňuje nárok na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 1 ods. 1 a 3 za odbery povrchových vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy prvýkrát na rozpočtový rok 2020 prostredníctvom ústredného orgánu štátnej správy, ktorý je jeho zakladateľom alebo zriaďovateľom, z prostriedkov štátneho rozpočtu.
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 91/1988 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/1996 Z. z.
§ 17
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.
Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.
SADZBY NA VÝPOČET POPLATKOV ZA VYPÚŠŤANIE ODPADOVÝCH VÔD DO POVRCHOVÝCH VÔD, KONCENTRAČNÉ LIMITY A BILANČNÉ LIMITY
Ukazovateľ Symbol Sadzba

€/kg
Koncentračný
limit

mg/l
Bilančný limit

kg/rok
V roku
2006
až 2008 3)
Od roku
2009 3)
Chemická spotreba kyslíka dichromanom CHSKcr 0,1992
0,3983
30
70
10 000
10 000
75 % 100 %
Chemická spotreba kyslíka dichromanom
pre vody z výroby celulózy, papiera,
zo zušľachťovania bavlnených
a ľanových textílií
CHSKcr 0,0996 40 10 000 75 % 100 %
Nerozpustené látky NL 1) 0,0996 30 10 000 100 % 100 %
Fosfor celkový Pcelk 3,3194
3,3194
2
1
2 000 – 7 500
viac ako 7 500
75 % 100 %
Dusík celkový Ncelk 0,4979
0,4979
15
10
10 000 – 75 000
nad 75 000
75 % 100 %
Dusík amoniakálny N- NH4 2)  0,4979 15 nad 2 000 75 % 100 %
Rozpustné anorganické soli RAS 0,0166 1 100 20 000 100 % 100 %
Absorbovateľné organicky viazané halogény AOX 6,6388 0,2 15 80 % 100 %
Ortuť Hg 497,9088 0,002 0,4 80 % 100 %
Kadmium Cd 99,5818 0,01 2 80 % 100 %
Vysvetlivky: 1) Poplatok za tento ukazovateľ platí len pre znečisťovateľov, ktorí neplatia poplatok za CHSKcr alebo ak koncentrácia NL je vyššia ako trojnásobok koncentrácie CHSKcr. 2) Ak znečisťovateľ spĺňa podmienky pre spoplatnenie v ukazovateľoch Ncelk a N-NH4, od bilančnej hodnoty Ncelk sa odpočíta bilančné množstvo N-NH4. Tento rozdiel sa použije ako základ pre určenie výšky poplatku. 3) Z vypočítanej celkovej výšky poplatkov v určených časových obdobiach platia poplatky v uvedených percentách.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.
ZÁSADY SLEDOVANIA ZNEČISTENIA VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD ZNEČISŤOVATEĽOM
1.
Odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd sa rovnomerne rozložia v priebehu celého kalendárneho roka. Pri sezónnom alebo nepravidelnom vypúšťaní odpadových vôd sa odbery vzoriek rovnomerne rozdelia na obdobie vypúšťania tak, aby čo najlepšie charakterizovali množstvo vypúšťaného znečistenia.
2.
Vzorky vypúšťaných odpadových vôd sa neodoberajú v čase, keď je kvalita vypúšťaných odpadových vôd ovplyvnená mimoriadnymi situáciami, napríklad dlhodobými intenzívnymi dažďami, topením snehu.
3.
Reprezentatívnosť odberov vzoriek odpadových vôd (proporcionálne zlievané vzorky) sa zabezpečuje automatickými odbernými zariadeniami, najmä ak ide o vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z čistiarní odpadových vôd nad 100 000 ekvivalentných obyvateľov.
4.
Na osadenie automatických odberných zariadení na odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd v odberných miestach určených orgánom štátnej vodnej správy je potrebné, aby znečisťovateľ uskutočnil technické opatrenia, ktoré predstavujú najmä zabezpečenie zdroja elektrickej energie a ochranu odberného zariadenia pred neoprávnenou manipuláciou, odcudzením a poveternostnými vplyvmi.
5.
Na zabezpečenie stability vzorky vody na stanovenie ukazovateľov organického znečistenia odpadových vôd počas 24-hodinového odberu zlievanej vzorky znečisťovateľ zabezpečí podmienky na jej uskladnenie pri teplote do 4 oC.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.
ČÍSELNÍKY
Č. I Druh vypúšťaných odpadových vôd
01 Splaškové odpadové vody
02 Priemyselné odpadové vody
03 Komunálne odpadové vody
04 Vody z povrchového odtoku (dažďové)
05 Banské vody
06 Chladiace vody
07 Odpadové vody z poľnohospodárskej činnosti – rastlinná výroba
08 Odpadové vody z poľnohospodárskej činnosti – živočíšna výroba
09 Odpadové vody z výroby celulózy, papiera, zo zušľachťovania bavlnených a ľanových textílií
10 Iné (špecifikovať)
Č. II Druh vzorky
01 Bodová vzorka
02 KB2 – Kvalifikovaná bodová – dvojhodinová zlievaná vzorka
03 P8 – Osemhodinová zlievaná vzorka1)
04 P24 c – Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka z objemovo rovnakých vzoriek
05 P24 d – Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka zo vzoriek úmerných k množstvu vypúšťaných odpadových vôd
06 Iný druh vzorky (špecifikovať)
Č. III Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd
01 Odhadom
02 Odčítaním vodočtu merného profilu
03 Odčítaním z vodomeru
04 Merný priepad
05 Kontinuálne meranie s registráciou prietokov
06 Nepriame meranie (tlak, elektrická energia a pod.)
07 Hydraulickým výpočtom z registrovaných veličín
08 Iný (špecifikovať)
Č. IV Spôsob čistenia odpadových vôd (uviesť všetky, ktoré sa používajú)
mechanické čistenie
01 primárna sedimentácia
02 gravitačné zachytenie olejov, tukov
03 filtrácia
09 iné mechanické (špecifikovať)
biologické čistenie
10 kultúrou prichytenou na pevnom nosiči (biofiltrácia)
11 aktivačné
12 aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka (nitrifikácia – denitrifikácia) – predradená denitrifikácia
13 aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka (nitrifikácia – denitrifikácia) – simultánna denitrifikácia
14 aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka (nitrifikácia – denitrifikácia) – zaradená denitrifikácia
15 aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka a fosforu
16 asimilačná nádrž
17 koreňovým systémom
18 anaeróbne
19 anaeróbno-aeróbne dočistenie
20 iné biologické (špecifikovať)
chemické čistenie
21 neutralizácia
22 detoxikácia
23 dezinfekcia
24 zrážanie fosforu
29 iné chemické
30 iné čistenie (špecifikovať)
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.
ČÍSELNÍKY
Č. I Druh vypúšťaných odpadových vôd
01 Splaškové odpadové vody
02 Priemyselné odpadové vody
03 Komunálne odpadové vody
04 Vody z povrchového odtoku (dažďové)
05 Banské vody
06 Chladiace vody
07 Odpadové vody z poľnohospodárskej činnosti – rastlinná výroba
08 Odpadové vody z poľnohospodárskej činnosti – živočíšna výroba
09 Odpadové vody z výroby celulózy, papiera, zo zušľachťovania bavlnených a ľanových textílií
10 Iné (špecifikovať)
Č. II Druh vzorky
01 Bodová vzorka
02 KB2 – Kvalifikovaná bodová – dvojhodinová zlievaná vzorka
03 P8 – Osemhodinová zlievaná vzorka
04 P24 c – Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka z objemovo rovnakých vzoriek
05 P24 d – Dvadsaťštyrihodinová zlievaná vzorka zo vzoriek úmerných k množstvu vypúšťaných odpadových vôd
06 Iný druh vzorky (špecifikovať)
Č. III Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd
01 Odhadom
02 Odčítaním vodočtu merného profilu
03 Odčítaním z vodomeru1)
04 Merný priepad
05 Kontinuálne meranie s registráciou prietokov
06 Nepriame meranie (tlak, elektrická energia a pod.)
07 Hydraulickým výpočtom z registrovaných veličín
08 Iný (špecifikovať)
Č. IV Spôsob čistenia odpadových vôd (uviesť všetky, ktoré sa používajú)
mechanické čistenie
01 primárna sedimentácia
02 gravitačné zachytenie olejov, tukov
03 filtrácia
09 iné mechanické (špecifikovať)
biologické čistenie
10 kultúrou prichytenou na pevnom nosiči (biofiltrácia)
11 aktivačné
12 aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka (nitrifikácia–denitrifikácia)–predradená denitrifikácia
13 aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka (nitrifikácia–denitrifikácia)–simultánna denitrifikácia
14 aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka (nitrifikácia–denitrifikácia)–zaradená denitrifikácia
15 aktivačné so zvýšeným odstraňovaním dusíka a fosforu
16 asimilačná nádrž
17 koreňovým systémom
18 anaeróbne
19 anaeróbno-aeróbne dočistenie
20 iné biologické (špecifikovať)
chemické čistenie
21 neutralizácia
22 detoxikácia
23 dezinfekcia
24 zrážanie fosforu
29 iné chemické
30 iné čistenie (špecifikovať)
Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 755/2004 Z. z.
POČETNOSŤ KONTROLNÝCH ODBEROV VZORIEK VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD A ICH ROZBOROV
Podľa ročnej výšky poplatkov (bez zníženia) Intervaly
sledovania
do 16 597 € 6-krát za rok
do 33 194 € 8-krát za rok
do 66 388 € 10-krát za rok
do 165 967 € 12-krát za rok
do 331 939 € 16-krát za rok
nad 331 939 € 24-krát za rok
1)
§ 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 42 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 71/2015 Z. z.
3)
§ 40 zákona č. 666/2004 Z. z.
3a)
§ 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 250/ 2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
4)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 2 písm. b) desiaty bod zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.