752/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

752
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004,
ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Týmto nariadením sa vydávajú indikátory kvality. Označenie druhu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý bude indikátorom kvality hodnotený, označenie oblasti zdravotnej starostlivosti, na ktorej hodnotenie indikátor kvality slúži, názov indikátora kvality, popis indikátora kvality, úroveň indikátora kvality a prípustná odchýlka, určenie časového obdobia, za ktoré bude indikátor kvality hodnotený, a označenie zdroja údajov, z ktorých bude indikátor kvality spracovaný, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 752/2004 Z. z.
INDIKÁTORY KVALITY
Druh poskytovateľa Hodnotená
oblasť poskyto-
vania zdravotnej
starostlivosti
Názov
indikátora
Popis indikátora Hodnote-
né časové
obdobie
Úroveň indikátora a prípustná odchýlka Zdroj údajov
Poskytovateľ, ktorý
poskytuje špecializovanú
ambulantnú zdravotnú
starostlivosť
Dostupnosť Doba čakania
na vyšetrenie
Pomer počtu
pacientov
ambulantne
vyšetrených
špecialistom
do 21 dní odo dňa
objednania
u špecialistu
ku všetkým
ambulatne
vyšetreným
pacientom
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Efektívnosť
využitia zdrojov
Predpisovanie
generických
liekov
Percentuálny pomer
predpísaných
generických liekov
ku všetkým
predpísaným liekom
(počty balení)
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Účinnosť
a primeranosť
zdravotnej
starostlivosti
Skríning
rakoviny krčka
maternice
Pomer počtu
pacientiek,
u ktorých bol
vykonaný skríning
krčka maternice,
k počtu všetkých
pacientiek
v starostlivostí
lekára, u ktorých
bolo takéto
vyšetrenie
indikované
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Vnímanie
starostlivostí
pacientom
Priemerný čas
trvania
ambulantného
vyšetrenia
Priemerný čas
trvania lekárskeho
vyšetrenia podľa
jednotlivých odborov
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Výsledky
zdravotnej
starostlivostí
Zubný kaz,
chýbajúce
zuby alebo
zuby s výplňou
u 14 ročných
Priemerný počet
zubov chýbajúcich,
vyplnených alebo
postihnutých
zubným kazom
u 14 ročných
poistencov
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Poskytovateľ, ktorý
poskytuje ústavnú
zdravotnú starostlivosť
Dostupnosť Doba čakania
na
hospitalizáciu
Pomer počtu
pacientov so
sledovanou chorobou
čakajúcich na
hospitalizáciu viac
ako 1 mesiac od
kontaktu
poskytovateľa,
ku všetkým
hospitalizovaným
pacientom so
sledovanou chorobou
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Efektívnosť
využitia zdrojov
Denná liečba Pomer počtu
pacientov so
sledovanou
chorobou, ktorým
bola poskytnutá
starostlivosť formou
jednodňovej
ambulantnej,
k počtu
hospitalizvaných
pacientov so
sledovanou chorobou
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Vnímanie
starostlivosti
pacientom
Doba čakania
na neodkladnú
hospitalizáciu
Pomer počtu
pacientov čakajúcich
na neodkladné
prijatie viac ako
2 hodiny k počtu
všetkých neodkladne
prijatých pacientov
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Hodnotenie
poskytovateľa
pacientom
Hodnotenie
poskytovateľa na
základe výsledkov
reprezentatívneho
prieskumu
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Zdravotná
poisťovňa
Počet
zrušených
elektívnych
operácii
Pomer počtu
elektívnych operácii
zrušených v deň
prijatia alebo po
ňom, pre
nemedlclnske dôvody
ku všetkým
vykonaným
elektívnym
operáciám
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Riešenie
sťažností
Pomer počtu
písomných sťažností
vyriešených
do 4 týždňov od ich
registrácie k počtu
všetkých
registrovaných
sťažností
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Výsledky
zdravotnej
starostlivosti
Neodkladné
opakované
prijatie do
ústavnej
starostlivosti
po prepustení
Pomer počtu
pacientov
neodkladne prijatých
do ústavnej
starostlivostí
do 28 dni po
prepustení
z ústavnej
starostlivostí
ku všetkým
prepusteným
pacientom
v rovnakom
špeclallzačnom
odbore
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Úmrtia po
zlomenine
krčka
stehnovej kosti
(vek nad 65
rokov)
Pomer počtu úmrtí
pacientov so
zlomeninou krčka
stehnovej kostí do 30
dni po neodkladnom
prijatí do ústavnej
zdravotnej
starostlivostí
k počtu všetkých
pacientov prijatých
s touto diagnózou
vo veku 65 rokov
a viac
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Poskytovateľ, ktorý
poskytuje ústavnú
zdravotnú starostlivosť
Výsledky
zdravotnej
starostlivosti
Úmrtie na
infarkt
myokardu po
neodkladnom
prijatí
(vek 35 - 74)
Pomer počtu úmrtí
pacientov
s infarktom
myokardu (MKCH
10: I21 alebo I22) do
30 dni po
neodkladnom prijatí
do ústavnej
zdravotnej
starostlivostí
k počtu všetkých
pacientov prijatých
s touto diagnózou vo
veku 35-74 rokov
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Úmrtie
v nemocnici po
neodkladnom
prijatí na
operačný
výkon
Perioperačná
mortalita do 30 dni
po neodkladnom
prijatí (hodnotí sa pri
sledovaných
chorobách u
poskytovateľov
vykonávajúcich
minimálne 200
operácii ročne)
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Úmrtie
v nemocnici
po
plánovanom
prijatí na
operačný
výkon
Perloperačná
mortalita do 30 dní
po plánovanom
prijatí (hodnotí sa pri
sledovaných
chorobách
u poskytovateľov
vykonávajúcich
minimálne 200
operácii ročne)
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Poskytovateľ, ktorý
poskytuje všeobecnú
ambulantnú zdravotnú
starostlivosť
Efektívnosť
využitia zdrojov
Predpisovanie
generických
liekov
Percentuálny pomer
predpísaných
generických liekov
ku všetkým
predpísaným liekom
(počty balení)
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Účinnosť a
primeranosť
zdravotnej
starostlivosti
Manažment
akútnej
starostlivostí
Počet neodkladných
prijatí do ústavnej
starostlivostí pre
vybraté diagnózy:
akútne infekcie
dýchacích ciest
(MKCH-10: H66.0
H66.4, H66.9, J02.0,
J02.8, J02.9, J03.0,
J03.8, J03.9, J04.0,
J06.0, J06.8, J06.9,
J31.0 J31.2)
infekcie močového
traktu(MK-10)
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Manažment
chronickej
starostlivostí
Počet neodkladných
prijatí do ústavnej
starostlivostí pre
vybraté diagnózy:
astma (MKCH-10:
J45-J46)
diabetes (MKCH-10:
E10-E14)
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Vakcinácia
detskej
populácie
Pomer počtu detí
očkovaných proti
DITEPER a proti
MMR do konca
druhého roku života
k celkovému počtu
detí do dvoch rokov
starostlivostí
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Vakcinácia
proti chrípke
Pomer počtu
pacientov,
u ktorých bolo
vykonané očkovanie
proti chrípke k počtu
pacientov
v starostlivostí
lekára, u ktorých je
očkovanie proti
chrípke indikované
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Vnímanie
starostlivosti
pacientom
Priemerný čas
trvania
ambulantného
vyšetrenia
Priemerný čas
trvania lekárskeho
vyšetrenia podľa
jednotlivých odborov
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Výsledky
zdravotnej
starostlivostí
Neodkladné
prijatie do
nemocnice
u pacientov
starších ako
75 rokov
Pomer počtu
pacientov starších
ako 75 rokov
neodkladne prijatých
do ústavnej
zdravotnej
starostlivostí ku
všetkým pacientom
starším ako 75 rokov
v starostlivostí
lekára
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Pacienti
vyšetrení LSPP
Pomer počtu
vyšetrení
vykonaných počas
LSPP k počtu
vyšetrení
vykonaných lekárom
počas ambulantných
hodín (týka sa
pacientov
v starostlivostí
lekára)
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota
vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Poskytovateľ
Pacienti,
u ktorých bola
vykonaná
preventívna
prehliadka
Pomer počtu
pacientov, u ktorých
bola vykonaná
preventívna
prehliadka, k počtu
všetkých pacientov
v starostlivostí
lekára
II. - IV.
štvrťrok
2005
Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná
hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok Úroveň 2: Hodnota
väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch
štandardných odchýlok
Poskytovateľ