Predpis bol zrušený predpisom 322/2006 Z. z.

743/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005 do 31.05.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

743
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie ustanovuje spôsob ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavu špecializačných odborov a sústavu certifikovaných pracovných činností.
(2)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti.1) Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a sústavným vzdelávaním.
(3)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“); organizuje ho prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave2) a vzdelávacích ustanovizní, ktorým bola udelená akreditácia3) (ďalej len „vzdelávacia ustanovizeň“), okrem sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktoré organizujú komory,4) odborné spoločnosti, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,5) pracoviská zdravotníckych zariadení6) a iné organizácie.
(4)
Vzdelávacia ustanovizeň podľa odseku 3 uskutočňuje ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov aj v zdravotníckych zariadeniach, ktoré boli posúdené v rámci akreditácie vzdelávacej aktivity3) na získanie diplomu o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore na výkon špecializovaných pracovných činností alebo na získanie certifikátu na výkon certifikovaných pracovných činností.
(5)
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Spôsoby ďalšieho vzdelávania
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa zabezpečuje
a)
prípravou na výkon práce v zdravotníctve (§ 3),
b)
prípravou na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej len „certifikačná príprava“) (§ 4),
c)
špecializačným štúdiom (§ 5 až 9),
d)
sústavným vzdelávaním (§ 10).
§ 3
Príprava na výkon práce v zdravotníctve
(1)
Prípravou na výkon práce v zdravotníctve (ďalej len „príprava“) sa získavajú vedomosti a zručnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti potrebné na výkon odborných pracovných činností v odbornej zdravotníckej praxi.
(2)
Príprava je určená pre iných zdravotníckych pracovníkov, trvá šesť mesiacov a jej obsah stanovuje vzdelávacia ustanovizeň.
(3)
Iného zdravotníckeho pracovníka do prípravy na výkon práce v zdravotníctve zaradí vzdelávacia ustanovizeň.
(4)
Príprava sa ukončí odborným pohovorom pred komisiou, ktorú vymenúva štatutárny zástupca vzdelávacej ustanovizne. Vzdelávacia ustanovizeň vydá osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve.
(5)
Účasť na príprave sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.7)
§ 4
Certifikačná príprava
(1)
Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností podľa sústavy certifikovaných činností uvedenej v prílohách č. 2 až 4.
(2)
Zdravotníckeho pracovníka v zdravotníctve zaraďuje do certifikačnej prípravy vzdelávacia ustanovizeň podľa § 1 ods. 3 na základe jeho žiadosti.
(3)
Minimálny obsah certifikačnej prípravy určí vzorový certifikačný študijný program pre príslušnú certifikovanú pracovnú činnosť, ktorý schvaľuje ministerstvo.
(4)
Vzorový certifikačný študijný program určí najmä
a)
charakteristiku certifikačnej prípravy,
b)
podmienky na získanie certifikátu,
c)
obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov.
(5)
Certifikačná príprava sa ukončí skúškou pred komisiou, ktorú vymenúva štatutárny zástupca vzdelávacej ustanovizne. Vzdelávacia ustanovizeň vydá po úspešnom vykonaní skúšky certifikát. Podrobnosti o vykonaní skúšky určí vnútorný predpis vzdelávacej ustanovizne.
(6)
Účasť na certifikačnej príprave sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.8)
§ 5
Špecializačné štúdium
(1)
Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a dovtedajšou odbornou zdravotníckou praxou. Špecializačné štúdium musí potvrdzovať osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na aktivitách vymedzených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe podľa príslušného špecializačného odboru.
(2)
Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej zložky a teoretickej zložky vzdelávania, pričom praktická zložka má prevahu a v kategóriách lekár a zubný lekár zahŕňa aj účasť na pohotovostných službách. Praktická zložka vzdelávania špecializačného štúdia v kategórii lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo sa uskutočňuje najmenej šesť mesiacov vo všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a najmenej šesť mesiacov v nemocnici.
(3)
Praktickú zložku špecializačného štúdia uskutočňuje zdravotnícky pracovník pod vedením vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zdravotníckeho zariadenia alebo pod vedením zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností (ďalej len „školiteľ“).
(4)
Minimálny obsah špecializačného štúdia určí vzorový špecializačný program pre príslušný špecializačný odbor, ktorý schvaľuje ministerstvo.
(5)
Vzorový špecializačný študijný program obsahuje najmä
a)
charakteristiku špecializačného odboru a dĺžku trvania špecializačného štúdia najmenej v rozsahu uvedenom v tomto nariadení,
b)
určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej zdravotníckej praxe potrebnej na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore,
c)
rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností,
d)
organizačnú formu špecializačného štúdia,
e)
rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zdravotníckych zariadení, jej minimálnu dĺžku a časový priebeh.
(6)
Ak sú súčasťou špecializačného štúdia certifikované pracovné činnosti, súčasťou vzorového špecializačného študijného programu je aj vzorový certifikačný študijný program (§ 4).
§ 6
(1)
Odbornú zdravotnícku prax na účely špecializačného štúdia v príslušných špecializačných odboroch započítava vzdelávacia ustanovizeň.
(2)
Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, základnej služby9) a pracovného voľna bez náhrady mzdy.
(3)
Vzdelávacia ustanovizeň započítava do špecializačného štúdia občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi aj odbornú zdravotnícku prax vykonanú v zahraničí, ak obsahom a rozsahom zodpovedá akreditovanému špecializačnému študijnému programu v príslušnom špecializačnom odbore. Žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe vykonanej v zahraničí sa predkladá spolu s dokladom o jej vykonaní potvrdeným pracoviskom. Doklad sa predkladá spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
(4)
Dĺžka špecializačného štúdia je určená v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.10) Pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje, pričom zdravotná starostlivosť sa musí poskytovať v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a musí obsahovať dostatočný počet teoreticko-praktických hodín, aby bola zabezpečená riadna príprava na samostatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(5)
Špecializačné štúdium uskutočňované v kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase podľa odseku 4 má kvalitatívne rovnocennú úroveň so štúdiom uskutočňovaným v ustanovenom týždennom pracovnom čase a vedie k získaniu rovnocenného diplomu o špecializácii, ako je diplom o špecializácii získaný v špecializačnom štúdiu realizovanom v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.
§ 7
(1)
Zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia zaradí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami, komorami4) a s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu11) podľa príslušnosti alebo so Slovenskou informačnou službou podľa príslušnosti. Návrh na zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je v pracovnom pomere v zdravotníckom zariadení, podáva jeho zamestnávateľ na základe jeho žiadosti. Návrh na zaradenie do špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka, ktorý je držiteľom licencie12) alebo povolenia13) na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, podáva lekár samosprávneho kraja, farmaceut samosprávneho kraja alebo sestra samosprávneho kraja14) podľa príslušného špecializačného odboru na základe jeho žiadosti.
(2)
Zdravotníckeho pracovníka, ktorý nebol zaradený do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore podľa odseku 1, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na základe jeho žiadosti zaradí do špecializačného štúdia na jeho vlastné náklady.
(3)
Občan Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, a cudzinec predkladajú spolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia podľa odseku 1 alebo odseku 2 rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní získanom v cudzine podľa osobitných predpisov.15)
(4)
Pri zaraďovaní do špecializačného štúdia sa jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov nemôžu zamieňať a jednotlivé špecializačné odbory sú vzájomne nezastupiteľné.
(5)
Účasť na špecializačnom štúdiu podľa odseku 1 sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.8)
§ 8
Sústava špecializačných odborov
(1)
Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách lekár, zubný lekár a farmaceut sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik sú uvedené v prílohe č. 3.
(3)
Špecializačné odbory pre iných zdravotníckych pracovníkov sú uvedené v prílohe č. 4.
(4)
Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov určené na riadenie a organizáciu zdravotníctva na jednotlivých stupňoch riadenia sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 9
Špecializačné štúdium zdravotníckych pracovníkov
(1)
Špecializačné štúdium lekárov, zubných lekárov a farmaceutov sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 2.
(2)
Špecializačné štúdium sestier, pôrodných asistentiek, laborantov, asistentov a technikov sa uskutočňuje v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 a trvá najmenej jeden rok.
(3)
Špecializačné štúdium iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním sa uskutočňuje v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4 a trvá najmenej dva roky.
§ 10
Sústavné vzdelávanie
(1)
Zložky sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sú uvedené v prílohe č. 6. Organizátor sústavného vzdelávania vydáva zdravotníckemu pracovníkovi potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní.
(2)
Účasť na sústavnom vzdelávaní sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.7)
§ 11
Doklady o ďalšom vzdelávaní
(1)
Doklady o ďalšom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka sú index odbornosti (ďalej len „index“) a záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (ďalej len „záznamník“).
(2)
Index a záznamník sú doklady zdravotníckeho pracovníka určené na účely zaznamenávania všetkých foriem ďalšieho vzdelávania; vydá ich Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na žiadosť uchádzača. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vedie evidenciu vydaných dokladov.
(3)
Do indexu sa zaznamenáva
a)
zaradenie, priebeh a absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka,
b)
zaradenie do špecializačného štúdia,
c)
zaradenie do certifikačnej prípravy,
d)
priebeh špecializačného štúdia a priebeh certifikačnej prípravy,
e)
ukončenie špecializačného štúdia a ukončenie certifikačnej prípravy,
f)
priebeh sústavného vzdelávania,
g)
preškolenie zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností.16)
(4)
Záznamy do indexu vykonáva
a)
zamestnávateľ a vzdelávacia ustanovizeň v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. a),
b)
ten, kto zdravotníckeho pracovníka zaraďuje do špecializačného štúdia v prípade uvedenom v odseku 3 písm. b),
c)
školiteľ v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. d),
d)
vzdelávacia ustanovizeň v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. c) a e),
e)
vzdelávacia ustanovizeň, komory,4) pracoviská zariadení, Slovenská lekárska spoločnosť v prípade uvedenom v odseku 3 písm. f),
f)
poverený zdravotnícky pracovník v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. g).
(5)
Do záznamníka sa v chronologickom poradí zapisuje počet, frekvencia a rozsah zdravotných výkonov a iných odborných aktivít osobne uskutočnených zdravotníckym pracovníkom v rámci špecializačného štúdia. Každý záznam potvrdí školiteľ, len ak zdravotné výkony boli uskutočnené v rozsahu, ako je uvedené v príslušných záznamoch v zdravotnej dokumentácii,17) alebo v súlade s účtovnými dokladmi, ktoré potvrdzujú skutočné vykonanie týchto činností.18) Iné odborné aktivity potvrdí školiteľ na základe predloženého dokladu. Vzdelávacia ustanovizeň môže v prípade pochybnosti požiadať príslušné zdravotnícke zariadenie o umožnenie overenia vykazovaných výkonov v záznamníku.
Prechodné ustanovenia
§ 12
(1)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo podľa predpisov platných do 28. marca 2002, podľa predpisov platných do 1. mája 2004 alebo podľa doterajších predpisov, sa dokončí podľa tohto nariadenia okrem lekárov, na ktorých sa vzťahuje odsek 5.
(2)
Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali špecializáciu I. stupňa a špecializáciu II. stupňa podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola priznaná základná špecializácia podľa predpisov platných do 1. mája 2004, sú spôsobilí na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali špecializáciu I. stupňa, nadstavbovú špecializáciu alebo nadstavbovú špecializáciu vo zvlášť úzkom špecializačnom odbore podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola priznaná základná špecializácia podľa predpisov platných do 1. mája 2004, získajú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore, ak si doplnia chýbajúcu časť odbornej zdravotníckej praxe ustanovenej v akreditovanom špecializačnom študijnom programe príslušného špecializačného odboru do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(4)
Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali nadstavbovú špecializáciu alebo nadstavbovú špecializáciu vo zvlášť úzkom špecializačnom odbore podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola priznaná nadstavbová špecializácia podľa predpisov platných do 1. mája 2004, získajú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore, ak si doplnia chýbajúcu časť odbornej zdravotníckej praxe stanovenej v akreditovanom špecializačnom študijnom programe príslušného špecializačného odboru najneskôr do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(5)
Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore stomatológia uvedené v kategórii zubný lekár je určené pre lekára, ktorý získal alebo získa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia podľa doterajšieho študijného programu, ktorý sa začal najneskôr v roku 2003, a toto špecializačné štúdium sa môže začať najneskôr v roku 2009 a lekár ho môže dokončiť podľa predpisov platných do 1. mája 2004 alebo podľa doterajších predpisov.
(6)
Rovnocennosť diplomov o špecializácii alebo certifikátov získaných podľa predpisov platných do 28. marca 2002, predpisov platných do 1. mája 2004 alebo podľa doterajších predpisov s diplomami o špecializácii alebo certifikátmi podľa tohto nariadenia v prípade potreby posudzuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
(7)
Sestry, pôrodné asistentky, asistenti hygienickej služby, rádiologickí laboranti, rehabilitační pracovníci a zdravotnícki záchranári, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie v strednej zdravotníckej škole podľa doterajších predpisov, sa môžu ďalej vzdelávať v špecializačných odboroch alebo certifikovaných pracovných činnostiach podľa prílohy č. 3 okrem vzdelávania v špecializačných odboroch určených pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu. Vzdelávacia ustanovizeň zabezpečí, aby akreditovaný špecializačný študijný program príslušného špecializačného odboru bol pre sestry obsahovo rozšírený o vedomosti a zručnosti z ošetrovateľstva a pre pôrodné asistentky o vedomosti a zručnosti z pôrodnej asistencie.
(8)
Iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal špeciálnu prípravu iných odborných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním na výkon práce v zdravotníctve podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorému bola priznaná príprava iného zdravotníckeho pracovníka podľa predpisov platných do 1. mája 2004, je spôsobilý na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vykonáva odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore.
(9)
K diplomu o špecializácii, ktorý bol vydaný podľa predpisov platných do 28. marca 2002 alebo predpisov platných do 1. mája 2004, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave pripojí osvedčenie potvrdzujúce, že obsah a rozsah získanej špecializácie zodpovedajú obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie podľa tohto nariadenia, ak o to zdravotnícky pracovník požiada z dôvodu, že bude vykonávať odborné pracovné činnosti a špecializované pracovné činnosti v inom členskom štáte Európskej únie, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande alebo vo Švajčiarsku.
(10)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vydá osvedčenie podľa odseku 9, ak
a)
diplom o špecializácii potvrdzuje získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností na rovnocennej úrovni, ako je úroveň vyžadovaná týmto nariadením,
b)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná na základe diplomu o špecializácii podľa predpisov platných do 28. marca 2002 alebo podľa predpisov platných do 1. mája 2004 bola doplnená ďalšou odbornou zdravotníckou praxou na úroveň rovnocennú úrovni vyžadovanej týmto nariadením, alebo
c)
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná na základe diplomu o špecializácii podľa predpisov platných do 28. marca 2002 alebo podľa predpisov platných do 1. mája 2004 bola doplnená potrebnými vedomosťami a zručnosťami na úroveň rovnocennú úrovni vyžadovanej týmto nariadením.
(11)
Pri vydávaní osvedčenia pre lekára na výkon činností vo všeobecnom lekárstve možno zohľadniť len zručnosti získané najmenej šesť mesiacov trvajúcou odbornou zdravotníckou praxou vo všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo v inom zdravotníckom zariadení, ktoré vykonáva všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.
(12)
Pri vydávaní osvedčenia pre zubného lekára možno zohľadniť len zručnosti, ktoré boli získané v ambulancii zubného lekára alebo na pracovisku zubného lekárstva zdravotníckeho zariadenia. Pod pracoviskom zubného lekárstva a ambulanciou zubného lekára sa rozumejú aj stomatologické ambulancie a stomatologické pracoviská zdravotníckych zariadení podľa doterajších predpisov.
(13)
Ak je pri vydávaní osvedčenia podľa odsekov 10 až 12 potrebné doplnenie vedomostí a zručností, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave osobu bezodkladne informuje o rozsahu potrebného doplnenia.
(14)
Pri zaradení zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia podľa § 7 tohto nariadenia sa započíta aj odborná zdravotnícka prax v špecializačnom odbore podľa predpisov platných do 28. marca 2002, predpisov platných do 1. mája 2004 alebo podľa doterajších predpisov, ktorá obsahom zodpovedá získavanému špecializačnému odboru podľa tohto nariadenia.
(15)
Špecializačnú prípravu uskutočňovanú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia podľa doterajších predpisov v kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase je potrebné zosúladiť s § 6 ods. 4.
§ 12a
(1)
Ak príslušná certifikovaná pracovná činnosť nebola súčasťou špecializačného štúdia podľa predpisov platných do 1. mája 2005, zdravotnícky pracovník môže získať odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností aj v takom certifikačnom študijnom programe, ktorý tvorí súčasť špecializačného študijného programu podľa tohto nariadenia.
(2)
Do získania certifikátu v certifikovanej pracovnej činnosti v spondylochirurgii podľa tohto nariadenia najneskôr však do 31. decembra 2015 môže tieto činnosti vykonávať lekár, ktorý získal špecializáciu z traumatológie, ortopédie, neurochirurgie podľa predpisov platných do 1. mája 2005, ak takéto činnosti vykonával v rámci získanej špecializácie najmenej tri roky pred účinnosťou tohto nariadenia, najneskôr v roku 2002.
§ 13
(1)
Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra alebo všeobecná sestra v odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva, alebo za špecializáciu v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie podľa tohto nariadenia v závislosti od súčasného pracovného zaradenia.
(2)
Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore intenzívna starostlivosť v interných odboroch, intenzívna starostlivosť v chirurgických odboroch podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa tohto nariadenia.
(3)
Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore ošetrovateľská a sociálna starostlivosť, domáca ošetrovateľská starostlivosť podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite podľa tohto nariadenia.
(4)
Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore ošetrovateľská starostlivosť v klinickej onkológii podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii podľa tohto nariadenia.
(5)
Špecializácia, ktorú získala detská sestra v odbore ošetrovateľská starostlivosť o deti na jednotke intenzívnej starostlivosti a v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa tohto nariadenia.
(6)
Špecializácia, ktorú získala detská sestra v odbore ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov, ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii podľa tohto nariadenia.
(7)
Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore anestéziológia a resuscitácia podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť podľa tohto nariadenia.
(8)
Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore medicínska informatika, medicínska informatika a dokumentaristika podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore zdravotnícka informatika podľa tohto nariadenia.
(9)
Špecializácia, ktorú získala diétna sestra, asistent výživy v odbore liečebná výživa a stravovanie, alebo absolvovanie dlhodobej prípravy diétnych sestier na funkciu vedúcich stravovacích prevádzok podľa predpisov platných do 28. marca 2002 sa považuje za špecializáciu v odbore klinická výživa podľa tohto nariadenia.
(10)
Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra alebo detská sestra na úseku práce v dialýze podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov podľa tohto nariadenia.
(11)
Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant v odbore klinická biochémia podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia.
(12)
Špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent, rádiologický laborant a zdravotnícky laborant v odbore nukleárna medicína podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal laborant alebo asistent v špecializačnom odbore nukleárna medicína podľa tohto nariadenia.
§ 14
Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zamestnancov Slovenskej informačnej služby a ústredných orgánov štátnej správy podľa osobitného predpisu,11) ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.
§ 16
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 743/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:
1. Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnej kvalifikácii sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Ú. v. ES L 176, 15. 7. 1977, s. 1).
2. Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa činností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Ú. v. ES L 176, 15. 7. 1977, s. 8).
3. Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Ú. v. ES L 233, 24. 8. 1978, s. 1).
4. Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov (Ú.v. ES L 233, 24. 8. 1978, s. 10).
5. Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Ú.v. ES L 033, 11. 2. 1980, s. 1).
6. Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie činnosti pôrodných asistentiek (Ú.v. ES L 033, 11. 2. 1980, s. 8).
7. Smernica Rady 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa v dôsledku pristúpenia Grécka smernica Rady 80/154/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Ú.v. ESL 375, 31. 12. 1980, s. 74).
8. Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS, 77/452/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov vzhľadom na nadobudnuté práva (Ú.v. ES L 385, 31. 12. 1981, s. 25).
9. Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Ú.v. ES L 253, 24. 9. 1985, s. 34).
10. Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Ú.v. ES L 253, 24. 9. 1985, s. 37).
11. Smernica Rady 85/584/EHS z 20. decembra 1985, ktorou sa mení a dopĺňa v dôsledku pristúpenia Španielska a Portugalska smernica Rady 85/433/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Ú.v. ES L 372, 31. 12. 1985, s. 42).
12. Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek spolu so smernicami Rady 75/363/ES, 78/1027/EHS a 80/155/EHS týkajúcimi sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek (Ú.v. ES L 341, 23. 11. 1989, s. 19).
13. Smernica Rady 89/595/EHS z 10. októbra 1989, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/452/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnej kvalifikácii sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/453/EHS o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa činností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Ú.v. ES L 341, 23. 11. 1989, s. 30).
14. Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka (Ú. v. ES L 353, 17. 12. 1990, s. 73).
15. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Ú.v. ES L 165, 7. 7. 1993, s. 1).
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES zo 6. októbra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Ú.v. ES L 291, 24. 10. 1997, s. 35).
17. Smernica Komisie 98/21/ES z 8. apríla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Ú.v. ES L 119, 22. 4. 1998, s. 15).
18. Smernica Komisie 98/63/ES z 3. septembra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Ú.v. ES L 253, 15. 9. 1998, s. 24).
19. Smernica Komisie 99/46/ES z 21. mája 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách (Ú.v. ES L 139, 2. 6. 1999, s. 25).
20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 84/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár (Ú.v. ES L 206, 31. 7. 2001, s. 1).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 743/2004 Z. z.
SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V KATEGÓRIÁCH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR A FARMACEUT
A. KATEGÓRIA LEKÁR
a) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 5 rokov uznávané členskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajčiarskom automaticky
1. cievna chirurgia
2. detská chirurgia
3. gastroenterologická chirurgia
4. hrudníková chirurgia
5. chirurgia
6. kardiochirurgia
7. maxilofaciálna chirurgia
8. neurochirurgia
9. neuropsychiatria
10. ortopédia
11. plastická chirurgia
12. úrazová chirurgia
13. urgentná medicína
14. urológia
15. vnútorné lekárstvo
b) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 4 roky uznávané členskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajčiarskom automaticky
1. detská psychiatria
2. gastroenterológia
3. geriatria
4. gynekológia a pôrodníctvo
5. verejné zdravotníctvo
6. infektológia
7. kardiológia
8. klinická biochémia
9. klinická farmakológia
10. klinická imunológia a alergológia
11. klinická mikrobiológia
12. klinická onkológia
13. laboratórna medicína
14. lekárska genetika
15. nefrológia
16. neurológia
17. nukleárna medicína
18. patologická anatómia
19. pediatria
20. pneumológia a ftizeológia
21. pracovné lekárstvo
22. psychiatria
23. radiačná onkológia
24. rádiológia
25. reumatológia
26. tropická medicína
c) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky uznávané členskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajčiarskom automaticky
1. anestéziológia a intenzívna medicína
2. dermatovenerológia
3. endokrinológia
4. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
5. hematológia a transfuziológia
6. oftalmológia
7. otorinolaryngológia
8. všeobecné lekárstvo
d) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajčiarskom uznávané automaticky
1. angiológia
2. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
3. hepatológia
e) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky, ktoré možno začať získavať až po dokončení špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až d), ak vzorový špecializačný študijný program neurčuje inak (ďalej len „subšpecializácie"), a ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajčiarskom uznávané automaticky
1. algeziológia
2. andrológia
3. epidemiológia
4. foniatria
5. gerontopsychiatria
6. gynekologická sexuológia
7. gynekologická urológia
8. hygiena detí a mládeže
9. hygiena výživy
10. hygiena životného prostredia
11. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
12. letecké lekárstvo
13. mamológia
14. materno-fetálna medicína
15. medicína drogových závislostí
16. medicínska informatika a bioštatistika
17. neonatológia
18. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
19. onkológia v gynekológii
20. onkológia v chirurgii
21. onkológia v urológii
22. ortopedická protetika
23. paliatívna medicína
24. pediatrická endokrinológia
25. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
26. pediatrická gynekológia
27. pediatrická hematológia a onkológia
28. pediatrická kardiológia
29. pediatrická imunológia a alergiológia
30. pediatrická anestéziológia
31. pediatrická infektológia
32. pediatrická intenzívna medicína
33. pediatrická nefrológia
34. pediatrická neurológia
35. pediatrická oftalmológia
36. pediatrická ortopédia
37. pediatrická otorinolaryngológia
38. pediatrická pneumológia a ftizeológia
39. pediatrická reumatológia
40. pediatrická urgentná medicína
41. pediatrická urológia
42. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
43. posudkové lekárstvo
44. psychiatrická sexuológia
45. reprodukčná medicína
46. revízne lekárstvo
47. súdne lekárstvo
48. telovýchovné lekárstvo
49. ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
50. výchova k zdraviu
51. zdravotnícka ekológia
52. všeobecná starostlivosť o deti a dorast
53. služby zdravia pri práci
f) Certifikované pracovné činnosti
1. abdominálna ultrasonografia u dospelých
2. akupunktúra
3. diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
4. audioprotetika
5. diagnostická a intervenčná kolonoskopia
6. diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii
7. endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
8. endoskopia respiračného systému
9. farmakoekonomika
10. funkčná diagnostika
11. chemoterapia infekčných chorôb
12. chemoterapia nádorov
13. intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve
14. intervenčná rádiológia
15. intervenčná ultrasonografia v urológii
16. klinické skúšanie liekov
17. mamodiagnostika v gynekológii
18. mamodiagnostika v rádiológii
19. mikrochirurgia oka
20. pediatrická rádiológia
21. perfuziológia
22. posudkové lekárstvo
23. psychoterapia
24. rehabilitácia v detskom veku
25. rehabilitácia v gynekológii
26. rehabilitácia v pôrodníctve
27. spondylochirurgia
28. vyšetrovacie metódy v genetike
29. vyšetrovacie metódy v kardiológii
B. KATEGÓRIA ZUBNÝ LEKÁR
a) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 4 roky uznávané členskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajčiarskom automaticky, ak nadväzovalo na získanie vysokoškolského doktorského vzdelania v študijnom odbore zubné lekárstvo podľa nových študijných programov19)
– maxilofaciálna chirurgia
b) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky uznávané členskými štátmi Európskej únie, Nórskom, Lichtenštajnskom, Islandom alebo Švajčiarskom automaticky, ak nadväzovalo na získanie vysokoškolského doktorského vzdelania v študijnom odbore zubné lekárstvo podľa nových študijných programov19)
– čeľustná ortopédia
c) Špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky určený pre lekárov, ktorí získali alebo získajú vysokoškolské doktorské vzdelanie v študijnom odbore stomatológia podľa študijných programov do roku 2009, ktoré členské štáty Európskej únie, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island alebo Švajčiarsko neuznávajú automaticky
– stomatológia
d) Subšpecializácie s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 2 roky, ktoré možno začať získavať až po dokončení špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmenách a) až c) a ktoré členské štáty Európskej únie, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island alebo Švajčiarsko neuznávajú automaticky
1. detská stomatológia
2. revízne zubné lekárstvo
e) Certifikované pracovné činnosti v certifikovaných metódach
1. dentoalveolárna chirurgia
2. choroby slizníc ústnej dutiny
3. implantológia
4. mukogingvinálna chirurgia
C. KATEGÓRIA FARMACEUT
a) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky, ktoré členské štáty Európskej únie, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island alebo Švajčiarsko neuznávajú automaticky
1. farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov
2. farmaceutická technológia
3. lekárenstvo
b) Subšpecializácie s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 2 roky, ktoré možno začať získavať až po dokončení špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v písmene a) a ktoré členské štáty Európskej únie, Nórsko, Lichtenštajnsko, Island alebo Švajčiarsko neuznávajú automaticky
1. klinická farmácia
2. revízne lekárenstvo
3. technológia rádiofarmák
c) Certifikované pracovné činnosti v certifikovaných metódach
1. diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
2. farmakoekonomika
3. klinické skúšanie produktov a liekov
4. príprava cytostatík
5. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 743/2004 Z. z.
SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V KATEGÓRIÁCH SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA, LABORANT, ASISTENT A TECHNIK
A. KATEGÓRIA SESTRA
a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu
1. ošetrovateľstvo v zdraví pri práci
2. psychoterapia
3. revízne ošetrovateľstvo
b) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu alebo v bakalárskom štúdiu alebo po získaní vzdelania vo vyššom odbornom štúdiu
1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť
2. dispečing záchrannej služby
3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
6. inštrumentovanie v operačnej sále
7. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
8. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
9. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
10. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
11. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
12. ošetrovateľská starostlivosť v komunite
13. ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
14. špecializovaná urgentná starostlivosť
15. výchova k zdraviu
16. zdravotnícka informatika
c) Spoločné certifikované pracovné činnosti
1. audiometria
2. endoskopické vyšetrovacie metódy
3. funkčné vyšetrovacie metódy
4. invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy
5. kalmetizácia
6. kardiologické vyšetrovacie metódy
7. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
8. ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách
9. ošetrovateľská starostlivosť v primárnej starostlivosti
10. organizácia a techniky v tkanivových bankách
11. organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky
12. starostlivosť o drogovo závislých
13. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike
B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA
a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania alebo po získaní vyššieho odborného vzdelania
1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť
2. intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
3. inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
4. pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite
5. výchova k zdraviu
6. zdravotnícka informatika
b) Spoločné certifikované pracovné činnosti
1. plánované rodičovstvo a antikoncepcia
2. psychofyzická príprava na pôrod
C. KATEGÓRIA LABORANT
a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy
1. laboratórna medicína
2. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii
3. zdravotnícka informatika
Certifikované pracovné činnosti:
- klinická imunológia a alergológia
- lekárska genetika
b) Špecializačný odbor po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant
- zdravotnícka informatika
c) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant alebo úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky laborant
1. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii
2. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
3. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
4. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
5. vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
6. vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii
7. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
8. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii
9. vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve
10. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
11. vyšetrovacie metódy v genetike
d) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore farmaceutický laborant
1. farmaceutická kontrola
2. laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík
3. lekárenstvo
4. technológia prípravy liekov
5. zdravotnícke pomôcky
Spoločná certifikovaná pracovná činnosť:
- organizácia a techniky v tkanivových bankách
D. KATEGÓRIA ASISTENT
a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu v odbore verejné zdravotníctvo
1. epidemiológia
2. hygiena detí a mládeže
3. hygiena výživy
4. hygiena životného prostredia
5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
6. výchova k zdraviu
7. zdravie pri práci
8. zdravotnícka informatika a bioštatistika
b) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v bakalárskom štúdiu v odbore verejné zdravotníctvo alebo po získaní vyššieho odborného štúdia v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie
1. epidemiológia
2. hygiena detí a mládeže
3. hygiena výživy
4. hygiena životného prostredia
5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
6. výchova k zdraviu
7. zdravie pri práci
8. zdravotnícka informatika
c) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný rádiologický asistent
1. nukleárna medicína
2. radiačná onkológia
3. špeciálna rádiológia
Certifikované pracovné činnosti:
- digitálna subtrakčná angiografia - DSA
- mamografia
- počítačová tomografia - CT
d) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár
1. dispečing záchrannej služby
2. špecializovaná urgentná starostlivosť
e) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore asistent výživy
1. hygiena výživy
2. klinická výživa
E. KATEGÓRIA TECHNIK
Špecializačný odbor po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný optometrista alebo diplomovaný zubný technik
- zdravotnícka informatika
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 743/2004 Z. z.
SÚSTAVA ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROV A SÚSTAVA CERTIFIKOVANÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ V KATEGÓRII INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK
a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore rehabilitácia alebo vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný fyzioterapeut
1. ergoterapia
2. liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov
Certifikované pracovné činnosti:
- rehabilitačné metódy - mobilizačné techniky
- rehabilitačné metódy - reflexná terapia podľa Dr. Vojtu
- rehabilitačné metódy - techniky liečby lymfedému
b) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania
1. hygiena životných podmienok
2. hygiena pracovných podmienok
3. hygiena výživy
4. hygiena životných podmienok detí a mládeže
5. klinická logopédia
6. klinická psychológia
7. klinická fyzika
8. liečebná pedagogika
9. sociálna práca v zdravotníctve
10. špeciálna pedagogika
11. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii
12. vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii
13. vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike
14. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
15. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
16. vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve
17. vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
18. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
19. vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia
20. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
21. zdravotnícka informatika
Certifikované pracovné činnosti k špecializačnému odboru pod bodom 5:
- afaziológia
Certifikované pracovné činnosti k špecializačným odborom pod bodmi 6, 8 až 10:
- drogové závislosti
- psychoterapia
Certifikované pracovné činnosti k špecializačnému odboru 6:
- dopravná psychológia
c) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania
1. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
2. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
3. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
4. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
5. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 743/2004 Z. z.
ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY URČENÉ NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA
a) Kategória lekár a kategória zubný lekár
- zdravotnícky manažment a financovanie
- sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
- organizácia vojenského zdravotníctva
b) Kategória farmaceut
- sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva
c) Kategória sestra
po získaní vysokoškolského magisterského vzdelania
- zdravotnícky manažment a financovanie
- sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania a vyššieho odborného vzdelania
- manažment v ošetrovateľstve
d) Kategória pôrodná asistentka
po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania a vyššieho odborného vzdelania
- manažment v pôrodnej asistencii
e) Kategórie laborant, asistent, technik
po získaní vysokoškolského vzdelania a vyššieho odborného vzdelania
- manažment v príslušnom odbore
f) Kategória iný zdravotnícky pracovník
po získaní vysokoškolského vzdelania
- manažment v príslušnom odbore
- zdravotnícky manažment a financovanie
Spoločné štúdium pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním
- odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 743/2004 Z. z.
ZLOŽKY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
A. Nemerateľná zložka
1. samostatné štúdium v príslušnom odbore,
2. výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom odbore.
B. Merateľná zložka
1. jednorazová vzdelávacia aktivita na lokálnej úrovni alebo miestnej úrovni (spravidla kurz alebo školenie nepresahujúce tri hodiny trvania organizovaných v menších funkčných celkoch akým je pracovisko poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vrátane odborných pracovných schôdzí v menších funkčných celkoch pre zamestnancov poskytovateľa a jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na okresnej úrovni, ktorej minimálne trvanie presahuje tri hodiny a je kratšie ako päť hodín),
2. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na okresnej úrovni, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,
3. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na krajskej úrovni, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,
4. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na celoslovenskej úrovni s predpokladaným počtom účastníkov nad 200, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,
5. jednorazová vzdelávacia aktivita organizovaná na celoslovenskej úrovni s predpokladaným počtom účastníkov nad 500, ktorej minimálne trvanie je päť hodín,
6. odborná stáž na akreditovanom pracovisku poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorej cieľom je prehĺbenie znalostí pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou na inom pracovisku ako je obvyklé miesto výkonu povolania zdravotníckeho pracovníka,
7. akreditovaná vzdelávacia aktivita,
8. pedagogická činnosť v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbornom, špecializačnom alebo certifikačnom vzdelávaní v kurzoch, školiacich akciách alebo pri vedení odbornej stáže a vyučovaní odborných predmetov v študijnom odbore, ktorým sa získava odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania, alebo prednášková činnosť v podobe teoretickej alebo teoreticko-praktickej činnosti v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania organizovaného vzdelávacími ustanovizňami, komorami, odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti, alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesijnými združeniami a poskytovateľmi,
9. publikačná činnosť v periodickej tlači alebo v neperiodických publikáciách, ktoré majú odborný charakter a ich obsah sa týka zdravotníckeho povolania alebo zdravotnej starostlivosti,
10. vedeckovýskumná činnosť ako účasť vo výskumných projektoch a výskumných zámeroch týkajúcich sa zdravotníckeho odboru.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
2)
Zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 40 a 41 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 43 zákona č. 578/2004 Z. z.
5)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
6)
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z.
9)
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
11)
§ 47 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 68 zákona č. 578/2004 Z. z.
14)
Napríklad § 46 zákona č. 576/2004 Z. z.
15)
§ 35 zákona č. 578/2004 Z. z.
16)
§ 34 zákona č. 576/2004 Z. z.
18)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
19)
§ 109a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.