Predpis bol zrušený predpisom 296/2010 Z. z.

742/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2006 do 30.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

742
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004
o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Účel nariadenia
Účelom tohto nariadenia je ustanoviť odbornú spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov pri výkone zdravotníckeho povolania.
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 2
Odborná spôsobilosť
(1)
Požadovaný stupeň vzdelania a príslušný študijný odbor na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov1) je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Odborné pracovné činnosti sú tie, ktoré zodpovedajú zameraniu obsahu študijného programu a ktoré zdravotnícky pracovník vykonáva
a)
po získaní vysokoškolského vzdelania I. stupňa alebo II. stupňa, vyššieho odborného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania alebo stredného odborného vzdelania podľa tohto nariadenia v kategóriách lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik alebo
b)
po získaní vysokoškolského vzdelania I. stupňa alebo II. stupňa, vyššieho odborného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania podľa tohto nariadenia a po získaní osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka.
(3)
Špecializačné odbory, v ktorých možno získať diplomy o špecializácii na výkon špecializovaných pracovných činností v jednotlivých kategóriách zdravotníckych pracovníkov sú uvedené v osobitnom predpise.2) Špecializované pracovné činnosti sú tie, ktoré zodpovedajú zameraniu špecializačného odboru a ktoré zdravotnícky pracovník samostatne vykonáva po získaní diplomu o špecializácii; zdravotnícky pracovník môže špecializované pracovné činnosti vykonávať aj počas špecializačného štúdia,3) ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Certifikované pracovné činnosti sú špecifické diagnostické a terapeutické postupy vykonávané v rozsahu certifikačného študijného programu, ktoré zdravotnícky pracovník samostatne vykonáva po získaní certifikátu. Certifikované pracovné činnosti môžu tvoriť súčasť špecializačného štúdia.
DRUHÁ ČASŤ
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH
§ 3
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii lekár
(1)
Lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa v doktorskom študijnom programe, ktoré trvá v dennej forme štúdia šesť rokov,4) zahŕňa najmenej 5 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby, spĺňa minimálne požiadavky na obsah študijného programu a je zamerané na získanie vedomostí podľa prílohy č. 3 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu lekár.
(2)
Lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore, okrem odbornej spôsobilosti na výkon činností odborného zástupcu, kde doklad o špecializácii v špecializačných odboroch určených na riadenie a organizáciu zdravotníctva možno nahradiť najmenej päť rokov trvajúcou odbornou praxou v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.
(4)
Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného zástupcu3a) pre ambulancie záchrannej zdravotnej služby3b) je oprávnený vykonávať lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo v špecializačnom odbore urgentná medicína a
c)
najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v jednom zo špecializačných odborov uvedených v písmene b).
(5)
Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného zástupcu3a) pre zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti3c)je oprávnený vykonávať lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a
c)
najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom odbore preukázanom podľa písmena b), z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále zdravotníckeho zariadenia.
(6)
Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného zástupcu3a) pre zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek3d)je oprávnený vykonávať lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a
c)
najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom odbore preukázanom podľa písmena b).
(7)
Činnosť odborného zástupcu pre zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek podľa odseku 6 môže vykonávať aj laborant, asistent alebo iný zdravotnícky pracovník, ak získal vysokoškolské vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie podľa § 13 ods. 1 písm. a) a b), § 15 ods. 1 písm. a) až c) a § 19 ods. 1, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore.
(8)
Zdravotnícke povolanie lekára ako odborného zástupcu3a) pre stacionár, polikliniku a zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti3e)okrem domu ošetrovateľskej starostlivosti je oprávnený vykonávať lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odseku 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore a
c)
najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax v špecializačnom odbore preukázanom podľa písmena b).
(9)
Činnosť odborného zástupcu pre stacionár, okrem stacionára paliatívnej starostlivosti, podľa odseku 8 môže podľa odborného zamerania vykonávať aj
a)
sestra s odbornou spôsobilosťou podľa § 9 ods. 8,
b)
psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická psychológia a najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax, alebo
c)
liečebný pedagóg, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná pedagogika a najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax.
(10)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe3f) je potrebné, aby lekár okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností a odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore získal aj najmenej trojročnú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore.
§ 4
Výkon pracovných činností lekára
(1)
Lekár samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
(2)
Lekár po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 3 ods. 2 v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti, revíznu činnosť a posudkovú činnosť v príslušnom špecializačnom odbore. Samostatne vykonáva aj konzultačnú činnosť, usmerňuje starostlivosť pri vytváraní a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok a vykonáva výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(3)
Lekár po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti.
§ 5
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii zubný lekár
(1)
Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa v doktorskom študijnom programe, ktoré trvá v dennej forme štúdia šesť rokov4) a pozostáva z teoretickej výučby a praktickej výučby, ktorá spĺňa minimálne požiadavky na obsah študijného programu a je zameraná na získanie vedomostí podľa prílohy č. 3 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu zubný lekár.
(2)
Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii s výnimkou diplomu o špecializácii v odbore stomatológia, ktorý je dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností podľa § 21a ods. 2.
(3)
Zubný lekár spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.
§ 6
Výkon pracovných činností zubného lekára
(1)
Zubný lekár samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
(2)
Zubný lekár, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 2 v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace.
(3)
Zubný lekár po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti preventívnej a liečebnej starostlivosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace.
§ 7
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii farmaceut
(1)
Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom študijnom programe, ktoré trvá v dennej forme štúdia päť rokov,4) z toho najmenej štyri roky teoretickej prípravy, a najmenej šesť mesiacov praxe vo verejnej lekárni5) alebo nemocničnej lekárni,6) spĺňa minimálne požiadavky na obsah študijného programu a je zamerané na získanie vedomostí podľa prílohy č. 3 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu farmaceut.
(2)
Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii. Od získania diplomu o špecializácii možno upustiť, ak farmaceut, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti podľa odseku 1, spĺňa aj požiadavku odbornej praxe:
a)
diplom o špecializácii v odbore lekárenstvo možno nahradiť tromi rokmi odbornej praxe vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni,7) alebo
b)
diplom o špecializácii v odbore farmaceutická technológia možno nahradiť dvoma rokmi odbornej praxe v oblasti výroby liekov,8) alebo
c)
diplom o špecializácii v odbore farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov možno nahradiť dvoma rokmi odbornej praxe v oblasti kontroly liekov.8)
(3)
Farmaceut spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu. Certifikované pracovné činnosti nezahŕňajú odborné pracovné činnosti uvedené v § 8 ods. 1.
(4)
Farmaceut, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa odsekov 1 a 2, je oprávnený vykonávať činnosť odborného zástupcu podľa osobitného predpisu.8a)
§ 8
Výkon pracovných činností farmaceuta
(1)
Farmaceut samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania, najmä v oblasti
a)
hromadnej prípravy liekov,
b)
výroby a kontroly liekov,
c)
kontroly liekov v laboratóriách pre kontrolu liekov,
d)
správneho uchovávania a veľkodistribúcie liekov, liečiv, pomocných látok a zdravotníckych pomôcok,
e)
prípravy, kontroly, uchovávania a výdaja liekov vo verejných lekárňach, uchovávania a výdaja zdravotníckych pomôcok vo verejných lekárňach a vo výdajniach zdravotníckych pomôcok,
f)
prípravy, kontroly, uchovávania a dispenzácie liekov a zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach,
g)
poskytovania informácií a rád o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
(2)
Farmaceut po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 2 v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti vo farmácii a inšpekčnú činnosť, revíznu činnosť, výskumnú činnosť a výchovno-vzdelávacie činnosti spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Farmaceut po splnení podmienok uvedených:
a)
v § 7 ods. 2 písm. a) môže byť odborne spôsobilou osobou na vedenie nemocničnej alebo verejnej lekárne,
b)
v § 7 ods. 2 písm. b) môže byť odborne spôsobilou osobou na vedenie výroby liekov,
c)
v § 7 ods. 2 písm. c) môže byť odborne spôsobilou osobou na vedenie zabezpečovania kvality liekov.
(4)
Farmaceut po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti vo farmácii.
§ 9
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii sestra
(1)
Sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania I. stupňa v bakalárskom študijnom programe alebo vyššieho odborného vzdelania, ktoré trvajú v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňajú 4 600 hodín, je pomerne rozdelené na teoretickú časť a praktickú časť, spĺňa minimálne požiadavky na obsah študijného programu a je zamerané na získanie vedomostí podľa prílohy č. 3 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu sestra.
(2)
Sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností aj vtedy, ak po získaní vysokoškolského vzdelania I. stupňa v bakalárskom študijnom programe podľa odseku 1 získa aj vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe4) v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu sestra.
(3)
V inej ako dennej forme štúdia, ak ju schváli Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), musia byť splnené podmienky uvedené v odseku 1.
(4)
Sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.
(5)
Sestra spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.
(6)
Zdravotnícke povolanie sestry ako odborného zástupcu3a) pre agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti8b) je oprávnená vykonávať sestra, ktorá získala
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odsekov 1 a 2,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite a
c)
najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax.
(7)
Zdravotnícke povolanie sestry ako odborného zástupcu3a) pre zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti8c) okrem prípadu uvedeného v odseku 8 je oprávnená vykonávať sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon
a)
odborných pracovných činností podľa odsekov 1 a 2 a
b)
špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v osobitnom predpise.8d)
(8)
Zdravotnícke povolanie sestry ako odborného zástupcu3a)pre dom ošetrovateľskej starostlivosti8e) je oprávnená vykonávať sestra, ktorá získala
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa odsekov 1 a 2,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v osobitnom predpise8d) a
c)
najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax.
(9)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa osobitného predpisu3f) je potrebné, aby sestra okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností a odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu8d)získala aj najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax okrem výkonu samostatnej zdravotníckej praxe podľa odseku 10.
(10)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sestry v ambulancii všeobecnej zdravotnej starostlivosti o dospelých podľa osobitného predpisu8f) alebo v ambulancii všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast je potrebné, aby sestra okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností získala aj najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax.
§ 10
Výkon pracovných činností sestry
(1)
Sestra samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti,9) ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
(2)
Sestra po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 4 samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia a špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Organizovanie, riadenie a kontrolovanie ošetrovateľskej praxe vykonávanej sestrami vykonáva len sestra, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa osobitného predpisu8d) a najmenej trojročnú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Sestra po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti ošetrovateľskej starostlivosti.
§ 11
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii pôrodná asistentka
(1)
Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania I. stupňa v bakalárskom študijnom programe alebo vyššieho odborného vzdelania, ktoré trvajú v dennej forme štúdia najmenej tri roky, spĺňajú minimálne požiadavky na obsah študijného programu a sú zamerané na získanie vedomostí podľa prílohy č. 3 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu pôrodná asistentka.
(2)
Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností aj získaním vzdelania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky na obsah študijného programu a je zamerané na získanie vedomostí podľa prílohy č. 3 v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu pôrodná asistentka, nadväzuje na vzdelanie získané podľa § 9 ods. 1 a trvá najmenej 18 mesiacov v dennej forme štúdia.
(3)
V inej ako dennej forme štúdia, ak ju schváli ministerstvo, musia byť splnené podmienky uvedené v odseku 2.
(4)
Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.
(5)
Pôrodná asistentka spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.
(6)
Zdravotnícke povolanie pôrodnej asistentky ako odborného zástupcu3a) pre zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti8c) je oprávnená vykonávať pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon
a)
odborných pracovných činností podľa odsekov 1 a 2 a
b)
špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v osobitnom predpise.9a)
(7)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe podľa osobitného predpisu3f) je potrebné, aby pôrodná asistentka okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností a odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu9a) získala aj najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia okrem výkonu samostatnej zdravotníckej praxe podľa odseku 8.
(8)
Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe pôrodnej asistentky v ambulancii špecializovanej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo je potrebné, aby pôrodná asistentka okrem odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností získala aj najmenej päťročnú odbornú zdravotnícku prax.
§ 12
Výkon pracovných činností pôrodnej asistentky
(1)
Pôrodná asistentka samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v pôrodnej asistencii a ošetrovateľskej starostlivosti o ženu,10) ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
(2)
Pôrodná asistentka po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 11 ods. 4 samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru v pôrodnej asistencii a ošetrovateľskej starostlivosti o ženu, vo výchove k rodičovstvu a sexuálnej výchove. Ďalej samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti výchovy k zdraviu, vzdelávania a výskumu spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Organizovanie, riadenie a kontrolovanie pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej praxe vykonávanej pôrodnými asistentkami vykonáva len pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu9a) a má najmenej trojročnú odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore.
(3)
Pôrodná asistentka po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti o ženu.
§ 13
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii laborant
(1)
Laborant spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním
a)
vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu laborant,
b)
vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu laborant alebo
c)
úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 2 pre kategóriu laborant.
(2)
Laborant spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore.
(3)
Laborant spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.
§ 14
Výkon pracovných činností laboranta
(1)
Laborant samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach alebo pri výkone farmaceutických činností, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
(2)
Laborant po splnení podmienok odbornej spôsobilosti podľa § 13 ods. 2 samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v laboratórnych vyšetrovacích metódach alebo špecializované pracovné činnosti spojené s prípravou, kontrolou a distribúciou zdravotníckych pomôcok a s poskytovaním lekárenskej starostlivosti v rozsahu, ktorý je určený akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru.
(3)
Laborant s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa magisterského študijného programu v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu laborant, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 13 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností uvedených v odseku 2 aj komplexné vyšetrenia v laboratóriách zdravotníckych zariadení vrátane tvorby a vyhodnocovania laboratórnych plánov a výskumnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(4)
Laborant s vyšším odborným vzdelaním v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu laborant, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 13 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností uvedených v odseku 2 aj špecializované pracovné činnosti a skúšky spojené s komplexnými vyšetrovacími postupmi v laboratóriách zdravotníckych zariadení podľa predpísaných metód.
(5)
Laborant po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti.
§ 15
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii asistent
(1)
Asistent spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním
a)
vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent,
b)
vysokoškolského vzdelania I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent,
c)
vyššieho odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent,
d)
úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent alebo
e)
stredného odborného vzdelania v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent.
(2)
Asistent spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii v špecializačnom odbore.
(3)
Asistent spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.
§ 16
Výkon pracovných činností asistenta
(1)
Asistent samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rámci liečebnej výživy, zdravotnej záchrannej služby, rádiologickej asistencie a techniky, štátneho zdravotného dozoru, verejného zdravotníctva alebo pri asistencii v ošetrovateľskej starostlivosti, v administratíve v zdravotníckej dokumentácii a činnosti súvisiace s ochranou, podporou a udržiavaním zdravia, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania. Asistent so stredným odborným vzdelaním v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent samostatne vykonáva odborné sanitárske pracovné činnosti.
(2)
Asistent, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 2, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru.
(3)
Asistent s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa magisterského študijného programu v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj činnosti súvisiace s primárnou prevenciou poškodenia zdravia a ochranou a podporou zdravia populácie a výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
(4)
Asistent s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent a s vyšším odborným vzdelaním v príslušnom študijnom odbore uvedenom v prílohe č. 2 pre kategóriu asistent, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 15 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj komplexné činnosti v rámci štátneho zdravotného dozoru, verejného zdravotníctva, rádiologickej asistencie a techniky, záchrannej zdravotnej služby a činnosti súvisiace s ochranou, podporou a udržiavaním zdravia.
(5)
Asistent po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti.
§ 17
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii technik
(1)
Technik spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním
a)
vyššieho odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 2 pre kategóriu technik alebo
b)
úplného stredného odborného vzdelania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 2 pre kategóriu technik.
(2)
Technik spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.
(3)
Technik spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.
§ 18
Výkon pracovných činností technika
(1)
Technik samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v ortopedicko-protetickej starostlivosti, zubnej technike a očnej optike, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
(2)
Technik, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 17 ods. 2, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru. Ďalej môže vykonávať konzultačnú, výskumnú, vzdelávaciu alebo výchovnú činnosť v zdravotníctve.
(3)
Technik po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti.
§ 19
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v kategórii iný zdravotnícky pracovník
(1)
Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa v magisterskom alebo inžinierskom študijnom programe alebo I. stupňa v bakalárskom študijnom programe, alebo vyššieho odborného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zameranom na odborné pracovné činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 pre kategóriu iný zdravotnícky pracovník, a získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka.
(2)
Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaním diplomu o špecializácii.
(3)
Iný zdravotnícky pracovník spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností získaním certifikátu.
§ 20
Výkon pracovných činností iného zdravotníckeho pracovníka
(1)
Iný zdravotnícky pracovník samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania a rozsahu získaného osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka okrem iného zdravotníckeho pracovníka uvedeného v prílohe č. 2 časti I bode 2 písm. a) a bode 3 písm. a).
(2)
Iný zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 19 ods. 2, samostatne vykonáva špecializované pracovné činnosti v rozsahu určenom akreditovaným špecializačným študijným programom príslušného špecializačného odboru.
(3)
Iný zdravotnícky pracovník po získaní certifikátu v rozsahu určenom akreditovaným certifikačným študijným programom samostatne vykonáva certifikované pracovné činnosti.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 21
(1)
Pod odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačných odboroch uvedených v § 3 ods. 4 až 9, § 9 ods. 6 až 9 a § 11 ods. 6 a 7 sa rozumie aj odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušných špecializačných odboroch podľa predpisov platných do 30. apríla 2004.
(2)
Od požiadavky získania prípravy na výkon práce v zdravotníctve sa upustí, ak iný zdravotnícky pracovník získal vysokoškolské magisterské alebo inžinierske vzdelanie, ktorému predchádzalo získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v študijných odboroch uvedených v prílohe č. 2 časti A až H.
(3)
Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností liečebného pedagóga podľa tohto nariadenia vlády spĺňa aj zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v inom študijnom odbore, ako je študijný odbor liečebná pedagogika alebo študijný odbor podľa § 21 ods. 8, ktorý v rámci nadväzujúcej odbornej zdravotníckej praxe najmenej päť rokov v priebehu posledných desiatich rokov pred 1. májom 2006 vykonával odborné pracovné činnosti potvrdené Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave ako zodpovedajúce odborným pracovným činnostiam liečebného pedagóga.
(4)
Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore liečebná pedagogika podľa osobitného predpisu10a) spĺňa aj zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v študijnom odbore liečebná pedagogika alebo v študijnom odbore podľa § 21 ods. 8, ak v rámci nadväzujúcej odbornej zdravotníckej praxe potvrdenej Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave podľa odseku 3 vykonával činnosť školiteľa pre študentov vysokoškolského štúdia v študijnom odbore liečebná pedagogika najmenej v priebehu posledných piatich rokov pred 1. májom 2006.
(5)
Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore poradenská psychológia podľa osobitného predpisu10b) majú aj
a)
psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon činností poradenskej psychológie podľa osobitného predpisu,10c) alebo
b)
psychológovia, ktorí získali osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej päť rokov praxe v práci poradenského psychológa a získali ďalšie vzdelávanie súvisiace s poradensko-psychologickou činnosťou v hodnote ekvivalentnej minimálne 100 kreditom podľa osobitného predpisu.10d)
(6)
Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovná a organizačná psychológia podľa osobitného predpisu10b) majú aj
a)
psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon činnosti pracovnej a organizačnej psychológie podľa osobitného predpisu,10c) alebo
b)
psychológovia, ktorí získali osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej päť rokov praxe v pracovno-organizačnej psychologickej činnosti a získali ďalšie vzdelávanie súvisiace s pracovno-organizačnou činnosťou v hodnote ekvivalentnej minimálne 100 kreditom podľa osobitného predpisu.10d)
(7)
Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore školská psychológia podľa osobitného predpisu10b) majú aj
a)
psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon činností školskej psychológie podľa osobitného predpisu,10c) alebo
b)
psychológovia, ktorí získali osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej päť rokov praxe v práci školského psychológa a získali ďalšie vzdelávanie súvisiace s poradensko-psychologickou činnosťou v hodnote ekvivalentnej minimálne 100 kreditom podľa osobitného predpisu.10d)
(8)
Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v klinickej psychofyziológii, neurofeedbacku a biofeedbacku podľa osobitného predpisu10b) majú aj zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, ktorí v rámci nadväzujúceho sústavného vzdelávania podľa predpisov platných do 30. apríla 2006 absolvovali najmenej 250-hodinový odborný kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku pozostávajúci z teoretickej a praktickej časti najmenej v pomere jedna ku trom, potvrdený Slovenskou asociáciou pre biofeedback a neuroreguláciu, na ktorý nadväzovala najmenej jednoročná odborná prax s metódami biofeedbacku alebo neurofeedbacku, v rámci ktorej preukázateľne odliečili najmenej 10 osôb použitím najmenej
a)
30 sedení, z ktorých každé trvalo najmenej 35 minút u každej osoby pri použití neurofeedbacku alebo
b)
10 sedení, z ktorých každé trvalo najmenej 35 minút u každej osoby pri použití biofeedbacku variability srdcovej frekvencie.
(9)
Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v psychoterapii podľa osobitného predpisu10b) majú aj zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským jednoodborovým vzdelaním II. stupňa, ktorí v rámci nadväzujúceho sústavného vzdelávania podľa doterajších predpisov absolvovali psychoterapeutický výcvik trvajúci najmenej 1 450 hodín pozostávajúcich zo 150 hodín teoretického štúdia psychoterapie, z 350 hodín vlastnej skúsenosti v rámci výcvikovej skupiny, zo 150 hodín individuálnej terapie, z 200 hodín supervízie a zo 600 hodín odbornej zdravotníckej praxe, v tom najmenej z 200 hodín psychoterapeutickej praxe na psychiatrickom pracovisku zdravotníckeho zariadenia, potvrdený Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou.
(10)
Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v psychoterapii podľa osobitného predpisu10b) môžu získať aj zdravotnícki pracovníci s iným ako vysokoškolským vzdelaním, ako je uvedené v odseku 9, ktorí v rámci nadväzujúceho sústavného vzdelávania podľa predpisov platných do 30. apríla 2006 absolvovali psychoterapeutický výcvik trvajúci najmenej 1 450 hodín pozostávajúcich zo 150 hodín teoretického štúdia psychoterapie, z 350 hodín vlastnej skúsenosti v rámci výcvikovej skupiny, zo 150 hodín individuálnej terapie, z 200 hodín supervízie a zo 600 hodín odbornej zdravotníckej praxe, v tom najmenej z 200 hodín psychoterapeutickej praxe na psychiatrickom pracovisku zdravotníckeho zariadenia, potvrdený Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, ak si v rámci sústavného vzdelávania doplnia chýbajúcu časť obsahu štúdia zameraného na psychoterapiu, ktorú absolvovali zdravotnícki pracovníci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa podľa odseku 9. Tá musí byť potvrdená Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou ako ekvivalentná vysokoškolskému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov podľa odseku 9.
(11)
Odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v dopravnej psychológii podľa osobitného predpisu10b) majú aj psychológovia, ktorí získali osvedčenie na výkon dopravno-psychologickej činnosti podľa osobitného predpisu.10c)
§ 21a
(1)
Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa právnych predpisov platných do 28. marca 2002, priznaná podľa právnych predpisov platných do 30. apríla 2004 alebo získaná podľa doterajších právnych predpisov zostáva zachovaná, ak ďalej alebo v osobitnom predpise2) nie je ustanovené inak. Zdravotnícky pracovník môže vykonávať odborné pracovné činnosti, špecializované pracovné činnosti alebo certifikované pracovné činnosti podľa právnych predpisov platných do 28. marca 2002, podľa právnych predpisov platných do 30. apríla 2004 alebo podľa doterajších právnych predpisov okrem zdravotníckeho pracovníka uvedeného v odsekoch 4, 6, 12, 13 a v osobitnom predpise.2)
(2)
Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností zubného lekára spĺňa aj lekár po získaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia, ktorý sa začal najneskôr do roku 2003,11) a môže začať samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti podľa § 6 ods. 1 až po získaní špecializácie v odbore stomatológia.
(3)
Od požiadavky získania špecializácie v odbore stomatológia podľa odseku 2 sa upustí, ak lekár po získaní vysokoškolského vzdelania II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia, ktorý sa začal najneskôr do roku 2003,11) vykonával činnosti podľa § 6 ods. 1 najmenej tri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov pod vedením lekára, ktorý spĺňa podmienku uvedenú v odseku 2.
(4)
Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností farmaceuta podľa § 8 ods. 1 spĺňa aj osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia podľa doterajšieho študijného programu, ktorý sa začal najneskôr do roku 1999.
(5)
Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sestry podľa § 9 ods. 2 spĺňa aj osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy, v študijnom odbore starostlivosť o chorých - psychológia, v študijnom odbore starostlivosť o chorých - pedagogika alebo v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika - ošetrovateľstvo podľa právnych predpisov platných do 28. marca 2002 a môže vykonávať odborné pracovné činnosti zdravotníckeho pracovníka v odbore ošetrovateľstvo, prípadne vykonávať pedagogickú činnosť v zariadeniach na výchovu a výučbu a na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
(6)
Za sestru podľa § 9 ods. 2 sa považuje aj osoba, ktorá ku dňu účinnosti tohto nariadenia vlády získala vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore podľa prílohy č. 2 pre kategóriu sestra alebo vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo - rehabilitácia podľa doterajších študijných programov do nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,11) ak získala úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra podľa doterajších právnych predpisov okrem prípadu podľa odseku 12.
(7)
Pod získaním odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v odbore podľa prílohy č. 2 časti I bodu 1 písm. a) sa považuje aj získanie vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore telesná výchova a šport - rehabilitácia podľa právnych predpisov platných do 28. marca 2002.
(8)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v odbore podľa prílohy č. 2 časti I bodu 1 písm. d) sa považuje aj získanie vysokoškolského vzdelania v odbore učiteľstvo v školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť - špecializácia: liečebná pedagogika - terapeuticko-výchovný smer podľa doterajších právnych predpisov v rokoch 1972, 1973, 1974 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1975 až 1981 na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
(9)
Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sestry spĺňa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra okrem prípadu podľa odseku 12 a vykonával činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť najmenej tri roky v priebehu piatich rokov ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády; u zdravotníckych pracovníkov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra, detská sestra, zubná sestra alebo ženská sestra a ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády nevykonávali činnosti sestier najmenej tri roky v priebehu piatich rokov, zamestnávateľ umožní preškolenie na obnovu odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.12)
(10)
Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sestry spĺňa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získa odbornú spôsobilosť na výkon povolania skončením úplného stredného odborného vzdelania v strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore všeobecná sestra podľa právnych predpisov platných do 30. apríla 2004, ktorý sa začal najneskôr do roku 2001, a ktorý bude vykonávať činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť najmenej tri roky v priebehu piatich rokov najneskôr do roku 2010. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.12)
(11)
Za sestru na účely tohto nariadenia vlády sa považuje aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon povolania skončením vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaná detská sestra, diplomovaná operačná sestra, diplomovaná psychiatrická sestra a diplomovaná kozmetologická sestra v študijnom programe podľa právnych predpisov platných do 30. apríla 2004, ak sa začal najneskôr do roku 2005.
(12)
Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností pôrodnej asistentky spĺňa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ženská sestra podľa doterajších právnych predpisov a vykonával činnosti pôrodnej asistentky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo najmenej tri roky v priebehu piatich rokov ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.12)
(13)
Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností spĺňa aj zdravotnícky pracovník, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník, rehabilitačný asistent, asistent hygienickej služby, rádiologický asistent, rádiologický laborant a vykonával nepretržite činnosti asistenta v príslušnom odbore podľa § 16 ods. 1 a § 20 ods. 1 najmenej tri roky ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.12)
(14)
Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v odbore podľa prílohy č. 2 časti I bodu 1 písm. a) spĺňa aj zdravotnícky pracovník v kategórii iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal vysokoškolské magisterské vzdelanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo - rehabilitácia podľa doterajších študijných programov do nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii,11) ak získal úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch rehabilitačný pracovník alebo rehabilitačný asistent podľa doterajších právnych predpisov. Po prerušení pracovnej činnosti sa obnoví odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.12)
(15)
Odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v odbore podľa prílohy č. 2 časti G bodu 3 písm. b) získajú aj osoby, ktoré absolvovali kurzy v zdravotníckych zariadeniach a kurzy akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky podľa doterajších právnych predpisov, ak si doplnia požadovaný stupeň vzdelania podľa tohto nariadenia vlády do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vlády.
§ 21b
(1)
Zdravotnícky pracovník, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 3 ods. 4 až 9, sa považuje za odborne spôsobilého podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 31. decembra 2010.
(2)
Sestra, ktorá nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 9 ods. 6 až 8, sa považuje za odborne spôsobilú podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 31. decembra 2010; sestra, ktorá získala len úplné stredné odborné vzdelanie, sa považuje za odborne spôsobilú, ak splní odbornú spôsobilosť podľa § 9 ods. 6 až 8 najneskôr do 31. decembra 2012.
(3)
Pôrodná asistentka, ktorá nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 11 ods. 6, sa považuje za odborne spôsobilú podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 31. decembra 2010.
(4)
Zdravotnícky pracovník, ktorý nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 3 ods. 10, sa považuje za odborne spôsobilého podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 30. júna 2008.
(5)
Pôrodná asistentka, ktorá nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 11 ods. 7 a 8, sa považuje za odborne spôsobilú podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 30. júna 2008.
(6)
Sestra, ktorá nespĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 9 ods. 9 až 10, sa považuje za odborne spôsobilú podľa tohto nariadenia vlády najneskôr do 31. decembra 2010; sestra, ktorá získala len úplné stredné odborné vzdelanie, sa považuje za odborne spôsobilú, ak splní odbornú spôsobilosť podľa § 9 ods. 9 až 10 najneskôr do 31. decembra 2012.
§ 21c
Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
§ 22
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 212/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve.
§ 23
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 742/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnej kvalifikácii sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 81/1057/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/595/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
2.
Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa činností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/595/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
3.
Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
4.
Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
5.
Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 80/1273/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.), smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
6.
Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie činnosti pôrodných asistentiek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 89/594/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
7.
Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov vzhľadom na nadobudnuté práva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).
8.
Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
9. Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) v znení smernice Rady 85/584/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
10. Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek spolu so smernicami Rady 75/363/ES a 78/1027/EHS týkajúcimi sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).
11. Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 1.).
12. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách. (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 2.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 2.), smernice Komisie 98/21/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.), smernice Komisie 98/63/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.), smernice Komisie 99/46/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 6/zv. 3.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 85/384/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 5/zv. 4.).
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004 ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti pri darovaní, odoberaní, testovaní, spracovávaní, konzervovaní, skladovaní a distribúcii ľudských tkanív a buniek (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 8.).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 742/2004 Z. z.
STUPEŇ VZDELANIA A ŠTUDIJNÉ ODBORY PRE JEDNOTLIVÉ KATEGÓRIE PRACOVNÍKOV V ZDRAVOTNÍCTVE
ČASŤ
A. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii lekár
- vysokoškolské doktorské štúdium
a) všeobecné lekárstvo.
B. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii zubný lekár
- vysokoškolské doktorské štúdium
a) zubné lekárstvo.
C. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii farmaceut
- vysokoškolské magisterské štúdium
a) farmácia.
D. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii sestra
1. vysokoškolské magisterské štúdium
a) ošetrovateľstvo,
2. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) ošetrovateľstvo,
3. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaná všeobecná sestra.
E. Stupeň vzdelania a študijný odbor v kategórii pôrodná asistentka
1. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) pôrodná asistencia,
2. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaná pôrodná asistentka.
F. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii laborant
1. vysokoškolské magisterské štúdium
a) laboratórne vyšetrovacie metódy,
2. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) zdravotnícke a diagnostické pomôcky,
3.
vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný medicínsko-technický laborant,
4.
úplné stredné odborné štúdium
a) zdravotnícky laborant,
b) farmaceutický laborant.
G. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii asistent
1. vysokoškolské magisterské štúdium
a) verejné zdravotníctvo,
2. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,
b) diplomovaný rádiologický asistent,
c) diplomovaný zdravotnícky záchranár,
d) diplomovaná dentálna hygienička,
3. úplné stredné odborné štúdium
a) asistent výživy,
b) masér,
c) zdravotnícky asistent,
d) zdravotnícky záchranár,
4. stredné odborné štúdium
a) sanitár.
H. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii technik
1. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný optometrista,
b) diplomovaný zubný technik,
2. úplné stredné odborné štúdium
a) očný optik,
b) zubný technik,
c) ortopedický technik.
I. Stupeň vzdelania a študijné odbory v kategórii iný zdravotnícky pracovník
1. vysokoškolské magisterské alebo inžinierske štúdium
a) fyzioterapia,
b) logopédia,
c) psychológia,
d) liečebná pedagogika,
e) špeciálna pedagogika,
f) biomedicínska fyzika,
g) biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu,
h) biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka,
i) fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku,
j) chémia so zameraním na biochémiu,
k) biotechnológia,
l) hygiena potravín,
m) biochémia a biotechnológia,
n) chémia a technológia životného prostredia,
o) biomedicínske inžinierstvo,
p) výživa ľudí,
r) sociálna práca,
s) fyzika so zameraním na lekársku fyziku alebo na dozimetriu,
t) chémia so zameraním na kvasnú chémiu,
2. vysokoškolské bakalárske štúdium
a) fyzioterapia,
b) potravinárstvo - biochémia,
c) biomedicínske inžinierstvo,
3. vyššie odborné štúdium
a) diplomovaný fyzioterapeut,
4. úplné stredné odborné štúdium
a) chémia - chémia liečiv,
b) chémia - analytická chémia,
c) chémia - monitorovanie životného prostredia,
d) chémia - sanácia životného prostredia,
e) chemická technológia.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 742/2004 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ LEKÁRA, ZUBNÉHO LEKÁRA, FARMACEUTA A NA OBSAH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV ALEBO NA OBSAH UČEBNÝCH PLÁNOV A UČEBNÝCH OSNOV NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA VÝKON ODBORNÝCH PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ SESTRY A PÔRODNEJ ASISTENTKY A NA NADOBUDNUTIE POŽADOVANÝCH VEDOMOSTÍ
A. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností lekára – študijný odbor všeobecné lekárstvo
Vysokoškolské doktorské vzdelávanie v študijnom programe všeobecné lekárstvo trvá v dennej forme štúdia najmenej šesť rokov a zahŕňa najmenej 5 500 hodín teoretickej výučby a praktickej výučby.
Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1. o vedách, vo vedných oblastiach, na ktorých je založená medicína a dobré ovládanie vedeckých metód vrátane princípov merania biologických funkcií, hodnotenia vedecky zistených faktov a analýz údajov,
2. o štruktúre, funkciách a správaní zdravých osôb a chorých osôb, o vzťahoch medzi zdravím a životným a pracovným prostredím, psychosociálnym prostredím a spôsobom života človeka,
3. z klinických disciplín a praktík, ktoré poskytujú ucelenú predstavu o mentálnych chorobách a fyzických chorobách a o medicíne z hľadiska prevencie, diagnostiky, liečby a humánnej reprodukcie a
4. klinická prax v nemocnici pod odborným vedením.
B. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností zubného lekára – študijný odbor zubné lekárstvo
Vysokoškolské doktorské vzdelávanie v študijnom programe zubné lekárstvo trvá v dennej forme štúdia najmenej päť rokov. Zahŕňa teoretickú výučbu a praktickú výučbu.
a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelania:
Obsah vzdelávania tvoria najmenej tieto predmety:
aa) základné predmety
1. chémia,
2. fyzika,
3. biológia,
ab) lekársko-biologické a všeobecné lekárske predmety
1. anatómia,
2. embryológia,
3. histológia vrátane cytológie,
4. fyziológia,
5. biochémia,
6. patologická anatómia,
7. všeobecná patológia,
8. farmakológia,
9. mikrobiológia,
10. hygiena,
11. preventívna medicína a epidemiológia,
12. rádiológia,
13. fyzioterapia,
14. všeobecná chirurgia,
15. všeobecné lekárstvo vrátane pediatrie,
16. otorinolaryngológia,
17. dermatovenerológia,
18. všeobecná psychológia,
19. psychopatológia – neuropatológia,
20. anestéza,
ac) predmety priamo súvisiace so zubným lekárstvom
1. ortodoncia,
2. dentálne materiály a prístroje,
3. konzervatívne zubné lekárstvo,
4. preventívne zubné lekárstvo,
5. anestetiká a sedatíva v zubnom lekárstve,
6. špeciálna chirurgia,
7. špeciálna patológia,
8. klinická prax,
9. pedostomatológia,
10. čeľustná ortopédia,
11. paradontológia,
12. zubná rádiológia,
13. gnatológia,
14. organizácia, etika a legislatíva v odbore zubné lekárstvo,
15. sociálne aspekty zubárskej praxe.
b) štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1. z vedných oblastí, na ktorých je založené zubné lekárstvo a dobré porozumenie vedeckým metódam vrátane princípov merania biologických funkcií, vyhodnocovania vedecky podložených faktov a analýz údajov,
2. o telesnej konštitúcii, fyziológii a správaní zdravých osôb a chorých osôb a o vplyve prírodného prostredia a spoločenského prostredia na zdravotný stav človeka do tej miery, do akej tieto faktory ovplyvňujú zubné lekárstvo,
3. o štruktúre a funkcii zdravých zubov i chorých zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív a o ich vzťahu k celkovému zdravotnému stavu a k telesnému bytiu a spoločenskému bytiu pacienta,
4. o klinických disciplínach a metódach poskytujúcich zubnému lekárovi súvislý obraz o anomáliách, léziách a ochoreniach zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív a o preventívnom, diagnostickom a terapeutickom zubnom lekárstve a
5. klinické skúsenosti dosahované pod primeraným odborným dohľadom.
Vzdelávanie poskytne vedomosti potrebné na vykonávanie všetkých činností zahŕňajúcich prevenciu, diagnostiku a liečenie anomálií a ochorení zubov, ústnej dutiny, čeľustí a okolitých tkanív.
C. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností farmaceuta – študijný odbor farmácia
Vysokoškolské magisterské vzdelávanie v študijnom programe farmácia trvá v dennej forme štúdia najmenej päť rokov, z toho najmenej štyri roky teoretického a praktického štúdia na univerzite a najmenej šesť mesiacov praxe vo verejnej lekárni alebo v nemocnici pod dohľadom nemocničnej lekárne alebo farmaceutického oddelenia, prípadne obdobného pracoviska nemocnice.
a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1. biológia rastlín a živočíchov,
2. fyzika,
3. všeobecná a anorganická chémia,
4. organická chémia,
5. analytická chémia,
6. farmaceutická chémia vrátane analýzy liekov,
7. všeobecná a aplikovaná biochémia (lekárska),
8. anatómia a fyziológia, lekárska terminológia,
9. mikrobiológia,
10. farmakológia a farmakoterapia,
11. farmaceutická technológia,
12. toxikológia,
13. farmakognózia,
14. legislatíva a profesijná etika.
Rovnováha medzi teoretickým a praktickým štúdiom má byť zabezpečená v každom predmete.
b) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1. o liečivách a pomocných látkach používaných pri výrobe liekov,
2. z farmaceutickej technológie, fyzikálneho, chemického, biologického a mikrobiologického skúšania liekov,
3. o metabolizme endogénnych a exogénnych látok vrátane liečiv, o účinkoch liečiv, o používaní liekov a o pôsobení toxických látok,
4. umožňujúce vyhodnotiť vedecké údaje o liekoch s cieľom poskytovať na ich základe primerané informácie,
5. o právnych a iných požiadavkách súvisiacich s výkonom farmaceutických činností.
D. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností sestry – študijný odbor ošetrovateľstvo alebo študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra
Vysokoškolské bakalárske vzdelávanie v študijnom programe ošetrovateľstvo alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na výkon povolania sestry trvá v dennej forme štúdia najmenej tri roky a zahŕňa najmenej 4 600 hodín pomerne rozdelených na teoretickú časť a praktickú časť.
a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1. teoretická výučba
1.1 ošetrovateľstvo
1.1.1 povaha a etika profesie,
1.1.2 všeobecné zásady zdravotníctva a ošetrovateľstva,
1.1.3 zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k
1.1.3.1 všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne,
1.1.3.2 všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii,
1.1.3.3 starostlivosti o dieťa a k pediatrii,
1.1.3.4 starostlivosti o matku,
1.1.3.5 duševnému zdraviu a k psychiatrii,
1.1.3.6 starostlivosti o starých a ku geriatrii,
1.2 základné vedné disciplíny
1.2.1 anatómia a fyziológia,
1.2.2 patológia,
1.2.3 bakteriológia, virológia a parazitológia,
1.2.4 biofyzika, biochémia a rádiológia,
1.2.5 dietetika,
1.2.6 hygiena,
1.2.6.1 preventívna medicína,
1.2.6.2 zdravotná výchova,
1.2.6.3 farmakológia,
1.3 sociálne vedy
1.3.1 sociológia,
1.3.2 psychológia,
1.3.3 zásady správy,
1.3.4 zásady pedagogiky,
1.3.5 sociálna a zdravotnícka legislatíva,
1.3.6 právne aspekty ošetrovateľstva.
2. klinická výučba
2.1 ošetrovateľstvo vo vzťahu k
2.1.1 všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne,
2.1.2 všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii,
2.1.3 starostlivosti o dieťa a k pediatrii,
2.1.4 starostlivosti v materstve,
2.1.5 mentálnemu zdraviu a k psychiatrii,
2.1.6 starostlivosti o starých a ku geriatrii,
2.1.7 ošetrovaniu v domácnosti,
2.1.8 primárnej starostlivosti a ku komunite.
b) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1. z vedeckých odborov, na ktorých je založené všeobecné ošetrovateľstvo vrátane dostatočného pochopenia štruktúry, fyziologických funkcií a správania zdravého človeka a chorého človeka a vzťahov medzi zdravím človeka a jeho fyzickým prostredím a sociálnym prostredím,
2. o povahe a etike profesie a o všeobecných zásadách zdravotníctva a ošetrovateľstva a
3. klinické a praktické skúsenosti, ktoré sa majú vyberať podľa ich výučbovej hodnoty a musia sa získavať pod vedením kvalifikovaného sesterského personálu v zariadeniach, kde je počet kvalifikovaného personálu a vybavenie primerané na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom.
Štúdiom sa získavajú aj vedomosti zo vzdelávania sestier a skúsenosti z práce so sestrami a zo spolupráce s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi v iných kategóriách pracovníkov v zdravotníctve.
(1) Teoretická výučba je časť vzdelávania študentov ošetrovateľstva, na ktorých základe získavajú vedomosti a profesijné zručnosti potrebné na plánovanie, poskytovanie a vyhodnotenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa vo vzdelávacích ustanovizniach zameraných na prípravu sestier a uskutočňujú ju najmä pedagogickí zamestnanci, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v kategórii sestra.
(2) Klinická výučba je časť vzdelávania študentov ošetrovateľstva, na ktorej základe študent ošetrovateľstva získava ako člen tímu vedomosti plánovať, poskytovať a vyhodnocovať požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť v nepriamom kontakte so zdravým alebo chorým jedincom alebo komunitou. Študent ošetrovateľstva sa učí nielen byť členom tímu, ale aj viesť takýto tím a organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. Výučba sa uskutočňuje v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach a v komunite pod vedením pedagogických zamestnancov, ktorí sú odborne spôsobilí na výkon odborných pracovných činností v kategórii sestra. Na vyučovacom procese sa môže zúčastniť aj iný kvalifikovaný personál. Študent ošetrovateľstva sa zúčastňuje na práci príslušných oddelení, ak tieto práce prispejú k jeho odbornému vzdelávaniu a umožnia mu, aby sa naučil prevziať zodpovednosť súvisiacu s ošetrovateľskou starostlivosťou.
(3) Teoretická výučba musí byť vyvážená a koordinovaná s klinickou výučbou tak, aby sa vedomosti a skúsenosti uvedené v písmene b) mohli získať zodpovedajúcim spôsobom. Dĺžka teoretickej výučby musí dosahovať minimálne jednu tretinu a klinická výučba minimálne jednu polovicu z celkovej doby štúdia.
E. Študijný program na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností pôrodnej asistentky – študijný odbor pôrodná asistencia alebo študijný odbor diplomovaná pôrodná asistentka
Vysokoškolské bakalárske vzdelávanie v študijnom programe pôrodná asistencia alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka trvá v dennej forme štúdia
a) najmenej tri roky,
b) najmenej 18 mesiacov štúdia, do ktorého môžu byť prijatí uchádzači, ktorí získali vysokoškolské bakalárske vzdelanie v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra.
a) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania:
1. Teoretická výučba a technická výučba
1.1 Všeobecné predmety
1.1.1 základy anatómie a fyziológie,
1.1.2 základy patológie,
1.1.3 základy bakteriológie, virológie a parazitológie,
1.1.4 základy biofyziky, biochémie a rádiológie,
1.1.5 pediatria s osobitným zreteľom na novorodencov,
1.1.6 hygiena, zdravotná výchova, preventívna medicína, včasná diagnostika chorôb,
1.1.7 výživa a dietetika s osobitným zreteľom na ženy, novorodencov a dojčatá,
1.1.8 základy sociológie a sociálno-medicínske problémy,
1.1.9 základy farmakológie,
1.1.10 psychológia,
1.1.11 zásady a metódy učenia,
1.1.12 zdravotnícka a sociálna legislatíva a organizácia zdravotníctva,
1.1.13 profesijná etika a legislatíva,
1.1.14 výchova k sexuálnemu životu a plánovanie rodiny,
1.1.15 právna ochrana matky a dieťaťa.
2. Predmety špecifické pre činnosť pôrodných asistentiek
2.1 anatómia a fyziológia,
2.2 embryológia a vývin plodu,
2.3 tehotenstvo, pôrod a šestonedelie,
2.4 gynekologická a pôrodnícka patológia,
2.5 poradenstvo pre tehotné ženy a príprava na rodičovstvo vrátane psychologických aspektov,
2.6 príprava na pôrod (vrátane poznatkov o technickom vybavení v pôrodníctve a o ich použití),
2.7 analgézia, anestézia a resuscitácia,
2.8 fyziológia a patológia novorodenca,
2.9 starostlivosť o novorodenca a dohľad nad ním,
2.10 psychologické a sociálne faktory.
3. Klinická výučba vykonávaná pod odborným dohľadom
3.1 poradenstvo pre tehotné ženy vrátane vykonania najmenej 100 prenatálnych vyšetrení,
3.2 dohľad a starostlivosť o najmenej 40 tehotných žien, odvedenie najmenej 40 pôrodov; ak tento počet nemožno dosiahnuť vzhľadom na nedostatok rodiacich žien, možno ho znížiť na minimum 30 pôrodov za predpokladu, že asistuje pri ďalších 20 pôrodoch,
3.3 asistencia pri jednom/dvoch kliešťových pôrodoch,
3.4 skúsenosti s epiziotómiou a uvedenie do problematiky zošívania,
3.5 dohľad a starostlivosť o 40 žien s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom, alebo popôrodnou starostlivosťou,
3.6 dohľad a starostlivosť vrátane vyšetrení aspoň o 100 rodičiek a zdravých novorodencov,
3.7 dohľad a starostlivosť o matky a novorodencov vrátane nedonosených a prenosených novorodencov, novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a chorých novorodencov,
3.8 starostlivosť o patologické prípady na úseku gynekológie a pôrodníctva a choroby novorodencov a dojčiat,
3.9 úvod do starostlivosti o bežné patologické prípady v internej medicíne a v chirurgii.
b) Štúdiom sa získavajú primerané vedomosti
1. z vied, na ktorých sú založené činnosti pôrodných asistentiek, najmä z pôrodníctva a z gynekológie,
2. z profesijnej etiky a príslušných právnych predpisov,
3. o biologických funkciách z anatómie a fyziológie na úseku pôrodníctva a náuky o novorodencoch, ako aj vedomosti o vzťahoch medzi zdravotným stavom a fyzickým a sociálnym prostredím ľudskej bytosti a o jej správaní,
4. zo vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a skúsenosti z práce s takými pracovníkmi a
5. klinické skúsenosti získané v uznaných zariadeniach a pod dohľadom kvalifikovaných pôrodných asistentiek a iných pracovníkov v oblasti pôrodnej asistencie a pôrodníctva.
Teoretická výučba musí byť vyvážená a koordinovaná s klinickou výučbou tak, aby sa uvedené vedomosti a skúsenosti nadobúdali primeraným spôsobom.
Klinická výučba má mať formu odborne vedeného praktického cvičenia v nemocniciach a v iných zdravotníckych zariadeniach so súhlasom príslušných orgánov alebo organizácií pod vedením učiteľov - pôrodných asistentiek a v spolupráci a s podporou ostatných kvalifikovaných pôrodných asistentiek. Počas výučby sa študenti zúčastňujú na činnostiach nemocničného pracoviska a osvojujú si povinnosti, ktoré sú spojené s výkonom činnosti pôrodnej asistentky.
1)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2005 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
4)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 34 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
7)
§ 35 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 29 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 633/2004 Z. z.
8a)
8d)
Príloha č. 2 časť A písm. b) k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
8f)
Napríklad § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
9)
§ 2 ods. 13 až 15 a 18 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z.
10c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov.
11)
§ 109a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 34 zákona č. 578/2004 Z. z.