740/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

740
ZÁKON
z 9. decembra 2004
o štátnom rozpočte na rok 2005
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2005 sa rozpočtujú sumou 257 225 991 000 Sk. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2005 sa určujú sumou 318 749 891 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2005 sa určuje sumou 61 523 900 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2005 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2005 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Rozdelenie výdavkov na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) je uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2005 poskytujú do rozpočtov obcí dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 16 054 931 000 Sk. Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2005 poskytujú do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 6, v celkovej sume 9 544 002 000 Sk.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2005 rozpočtujú v celkovej sume 2 663 133 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 7.
(7)
Účelové prostriedky jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu sa v roku 2005 rozpočtujú v celkovej sume 55 410 636 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 8.
§ 2
(1)
Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2005 uvedené v prílohách č. 2 až 8. Vláda vykonáva v roku 2005 úpravy v systemizácii v súlade s osobitným predpisom.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2005 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2005 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2005 určuje vo výške 0 % ročne.
§ 4
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2005 je 140 631 134 000 Sk; ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 2005 sú uvedené v prílohe č. 9.
(2)
Vláda je oprávnená v roku 2005 prevziať úvery
a)
od Európskej investičnej banky na účely financovania diaľnic a rýchlostných ciest do sumy 650 000 000 Sk,
b)
od Svetovej banky na účely financovania modernizácie systémov zamestnanosti, vzdelávania a sociálnej súdržnosti vrátane preddavku do sumy 200 000 000 Sk.
§ 5
(1)
Platové tarify3) sa v roku 2005 zvýšia o 4 % od 1. júla 2005.
(2)
Stupnica platových taríf4) sa v roku 2005 zvýši o 5 % od 1. júla 2005.
(3)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov5) sa v roku 2005 zvýšia o 5 % od 1. júla 2005.
(4)
Funkčné platy profesionálnych vojakov6) sa v roku 2005 zvýšia o 5 % od 1. júla 2005; to neplatí, ak osobitný zákon v roku 2005 ustanoví štátnu službu profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, keď sa pre hodnostné platy profesionálnych vojakov v roku 2005 ustanovuje ich zvýšenie o 0 %.
(5)
Percentuálny podiel na výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov7) sa v roku 2005 určuje vo výške 100 %.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 740/2004 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2005
(v tis. Sk)
Ukazovateľ
a b 1
Príjmy spolu 257 225 991
A. Daňové príjmy 201 993 444
A.1 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 38 523 522
v tom: daň z príjmov fyzickej osoby 2 057 432
v tom: zo závislej činnosti 1 846 705
z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti 210 727
daň z príjmov právnickej osoby 30 066 090
daň z príjmov vyberaná zrážkou 6 400 000
A.2 Domáce dane na tovary a služby 162 741 922
v tom: daň z pridanej hodnoty 117 338 740
spotrebné dane 45 371 182
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 32 000
A.3 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 728 000
v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch
odvádzaných do rozpočtu EÚ
728 000
B. Nedaňové príjmy 15 613 798
B.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 083 675
B.2 Administratívne a iné poplatky a platby 7 092 488
B.3 Kapitálové príjmy 95 900
B.4 Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 3 523 839
B.5 Iné nedaňové príjmy 3 817 896
C. Granty a transfery 39 618 749
Tuzemské granty a transfery 13 111 075
Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EÚ 26 507 674
Výdavky spolu 318 749 891
A. Bežné výdavky 276 983 710
A.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 35 734 784
A.2 Poistné a príspevok do poisťovní 11 538 943
A.3 Tovary a služby 41 591 602
A.4 Bežné transfery 157 822 381
A.4.1 z toho: na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb 26 153 726
A.4.2 sociálne dávky 33 070 818
A.4.3 dotácie nefinančným subjektom 22 926 358
A.4.4 transfery obciam a VÚC 28 125 691
A.4.5 odvody do rozpočtu EÚ 13 188 640
A.5 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 30 296 000
B. Kapitálové výdavky 41 766 181
z toho: transfery obciam a VÚC 6 403 668
Schodok (-) -61 523 900
Príloha č. 2 k zákonu č. 740/2004 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2005
(v tis. Sk)
Kapitola Záväzný
ukazovateľ
Prostriedky
z rozpočtu EÚ
a 1 2
Kancelária Národnej rady SR 20 450
Kancelária prezidenta SR 260
Úrad vlády SR 15 400
Ústavný súd SR 200
Najvyšší súd SR 20
Generálna prokuratúra SR 7 550
Najvyšší kontrolný úrad SR 270
Slovenská informačná služba 4 500
Ministerstvo zahraničných vecí SR 187 000
Ministerstvo obrany SR 150 000
Ministerstvo vnútra SR 894 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 222 000
Ministerstvo financií SR 927 200
Ministerstvo životného prostredia SR 18 550 2 545 821
Ministerstvo školstva SR 32 280 667 515
Ministerstvo zdravotníctva SR 90 135
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 377 550 2 195 989
Ministerstvo kultúry SR 40 000
Ministerstvo hospodárstva SR 78 400 1 303 542
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 325 371 11 361 920
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 5 170 1 406 188
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 511 000 6 519 079
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 28 000
Štatistický úrad SR 9 300
Úrad pre verejné obstarávanie 300
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR 38 224
Úrad pre štátnu službu SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 1 020
Protimonopolný úrad SR
Národný bezpečnostný úrad 1 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR 80 000
Všeobecná pokladničná správa 507 620
Slovenská akadémia vied 20 360
Spolu 4 085 510 26 507 674
Príloha č. 3 k zákonu č. 740/2004 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2005
(v tis. Sk)
Kapitola Výdavky
celkom
Prostriedky
z rozpočtu
Výdavky
spolu bez
prostriedkov
z toho:
Prostriedky
na
spolufinan-
covanie
610Mzdy,
platy,
služobné
príjmy
a ostatné
osobné
vyrovnania
700Kapitálové
výdavky(bez prostr.
na spolufinan-
covanie)
a 1 2 3 4 5 6
Kancelária Národnej rady SR 744 615 744 615 294 632 60 550
Kancelária prezidenta SR 130 528 130 528 35 799 30 000
Úrad vlády SR 653 231 653 231 151 918 37 700
Ústavný súd SR 138 876 138 876 35 778 75 050
Najvyšší súd SR 154 912 154 912 89 572 6 295
Generálna prokuratúra SR 1 124 419 1 124 419 663 053 84 924
Najvyšší kontrolný úrad SR 133 910 133 910 76 581 1 500
Slovenská informačná služba 1 058 923 1 058 923 110 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 3 407 711 3 407 711 1 357 846 281 000
Ministerstvo obrany SR 25 549 992 25 549 992 6 731 150 284 841
Ministerstvo vnútra SR 21 015 003 21 015 003 9 218 354 2 759 490
Ministerstvo spravodlivosti SR 7 217 409 7 217 409 3 144 346 841 477
Ministerstvo financií SR 38 248 797 38 248 797 2 928 317 1 411 046
Ministerstvo životného prostredia SR 5 059 295 2 545 821 2 513 474 296 896 414 788 216 300
Ministerstvo školstva SR 44 700 037 667 515 44 032 522 288 859 2 372 839 1 746 129
Ministerstvo zdravotníctva SR 24 565 498 24 565 498 781 676 1 154 172
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 48 147 298 2 195 989 45 951 309 819 887 2 523 992 502 009
Ministerstvo kultúry SR 3 789 262 3 789 262 211 296 412 349
Ministerstvo hospodárstva SR 7 603 098 1 303 542 6 299 556 471 869 392 051 3 972 156
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 19 536 798 11 361 920 8 174 878 4 170 941 857 643 446 883
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR 9 597 805 1 406 188 8 191 617 649 480 122 708 17 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR 27 162 424 6 519 079 20 643 345 1 967 660 878 104 7 072 753
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 972 745 972 745 486 397 43 556
Štatistický úrad SR 463 227 463 227 231 842 13 200
Úrad pre verejné obstarávanie 59 186 59 186 26 841 3 200
Úrad jadrového dozoru SR 70 362 70 362 24 527 4 900
Úrad priemyselného vlastníctva SR 77 938 77 938 33 934 4 060
Úrad pre normál., metrológiu a skúšob. SR 541 842 541 842 20 545 263 200
Úrad pre štátnu službu SR 48 476 48 476 18 752 1 200
Protimonopolný úrad SR 47 520 47 520 20 111 2 000
Národný bezpečnostný úrad 222 472 222 472 90 455 16 790
Správa štátnych hmotných rezerv SR 853 104 853 104 41 457 500 483
Všeobecná pokladničná správa 24 171 501 24 171 501 3 556 672 995 276 411 637
Slovenská akadémia vied 1 481 677 1 481 677 462 204 126 406
Spolu 318 749 891 26 000 054 292 749 837 12 222 264 35 734 784 22 914 256
Príloha č. 4 k zákonu č. 740/2004 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2005
Prevziať prílohu - tabulka 01
Príloha č. 5 k zákonu č. 740/2004 Z. z.
ZÁVÄZNE LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM NA ROK 2005
(v tis. Sk)
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu
a 1 2 3
Spolu 15 783 502 271 429 16 054 931
z toho:
A. Dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 534 713 271 429 806 142
v tom: a) dotácia na výstavbu Mosta Košická 83 276 83 276
b) dotácia na individuálne potreby obcí 81 000 81 000
c) dotácia na záchranu historických pamiatok 53 865 53 865
z toho:
Banská Štiavnica 8 500 8 500
Bardejov 10 500 10 500
Bratislava 12 865 12 865
Levoča 11 000 11 000
Kremnica 11 000 11 000
d) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb 534 713 41 758 576 471
e) dotácia pre zdravotnícke zariadenia 11 530 11 530
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy
na obce
15 248 789 15 248 789
a) MV SR - matričná činnosť 137 325 137 325
b) MVRR SR - pôsobnosť stavebných úradov podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
162 000 162 000
c) MDPT SR - doprava 6 930 6 930
d) MŠ SR - školstvo 14 942 534 14 942 534
Príloha č. 6 k zákonu č. 740/2004 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LITIMY DOTÁCIÍ VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2005
(v tis. Sk)
Bežné
výdavky
Kapitálové
výdavky
Spolu
a 1 2 3
Spolu 9 406 194 137 808 9 544 002
z toho:
A. Dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 137 808 137 808
v tom: a) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb
(spolufinancovanie projektu „Transformácia
43 828 43 828
existujúcich zariadení sociálnych služieb")
b) dotácia pre zdravotnícke zariadenia 93 980 93 980
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy
na vyššie územné celky
9 406 194 9 406 194
v tom: MŠ SR - školstvo 9 406 194 9 406 194
Príloha č. 7 k zákonu č. 740/2004 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2005
(v tis. Sk)
Rezerva vlády SR 193 100
Rezerva predsedu vlády SR 50 000
Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 2 420 033
Spolu 2 663 133
Príloha č. 8 k zákonu č. 740/2004 Z. z.
ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY KAPITOL ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2005
(v tis. Sk)
Kapitola/Účel Suma
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 12 381 253
Podpora obrany
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
Výdavky na prípravu, realizáciu opráv a výstavbu diaľnic pre Národnú
diaľničnú spoločnosť
Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť
69 000
5 00012 296 253
11 000
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 4 768 200
Štátny fond rozvoja bývania
Štátna prémia k stavebnému sporeniu
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
2 814 700
1 930 000
23 500
Ministerstvo kultúry SR 82 550
Národnostné menšiny
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
80 000
2 550
Ministerstvo financií SR 150 000
Distribúcia kolkov 150 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 456 442
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
Lesoprojekt Zvolen na práce súvisiace s kalamitou v novembri 2004
436 442
20 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 000
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku 5 000
Ministerstvo životného prostredia SR 39 204
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku 39 204
Ministerstvo obrany SR 249 639
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku 249 639
Ministerstvo vnútra SR 1 577 625
Výstavba rádiokomunikačnej siete štátnej správy SITNO
Voľby do orgánov VÚC
Osobné doklady formátu EÚ
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
250 000
217 204
1 106 771
3 650
Ministerstvo zahraničných vecí SR 423 390
Poplatky a príspevky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách
Výdavky súvisiace s vysielaním zamestnancov iných rezortov
na Stálu misiu SR pri EÚ v Bruseli a OECD v Paríži
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
390 39028 000
5 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 13 485
Nálezy Ústavného súdu SR 13 485
Ministerstvo hospodárstva SR 3 325 300
Výstavba kapacít na výrobu automobilov v regióne Žilina KIA a Hyundai
Podpora realizácie významných investícií - PSA Peugeot Citroen
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
2 211 700
908 600
205 000
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 421 260
Výstavba Cyklotrónového centra SR
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
338 100
83 160
Úrad jadrového dozoru SR 3 000
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku 3 000
Ministerstvo zdravotníctva SR 21 978 957
Štátom platené poistné na zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny osôb
Príspevok Slovenskému Červenému krížu
Projekt modernizácie systému zdravotníctva
Podpora obrany
Veda a výskum v zdravotníctve
Rezerva pre prípad vzniku epidémií prenosných infekčných ochorení
21 116 200
37 290
640 000
5 705
159 762
20 000
Ministerstvo školstva SR 2 245 516
Výdavky na INFOVEK
Výdavky na vedu a techniku
Riešenie následkov veternej smršte v školách a školských zariadeniach
Farmaceutická fakulta, Antidopingové laboratórium Katedry chemickej teórie
liečiv pre projekt dobudovania Antidopingového laboratória
382 442
1 798 974
30 00034 100
Úrad vlády SR 87 650
Protidrogový fond
Menšinová kultúrna politika
Príprava komunálnej reformy
Pomoc krajanom v zahraničí
50 000
20 000
5 000
12 650
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 5 224 955
Transformácia sociálnych služieb (úver od RBRD)
Poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie
Dôchodkový systém (úver od SB)
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
29 221
5 037 526
137 708
20 500
Štatistický úrad SR 33 980
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
Štátne objednávky výskumu a vývoja
33 230
750
Národný bezpečnostný úrad 7 000
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku 7 000
Slovenská akadémia vied 1 395 495
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku 1 395 495
Všeobecná pokladničná správa 540 735
Spolufinancovanie realizácie projektu „Transformácia existujúcich zariadení sociálnych slu-
žieb" (uznesenia vlády SR č. 403/2003 a č. 672/2004)
v tom: VÚC Bratislava
VÚC Trnava
VÚC Trenčín
VÚC Žilina
VÚC Banská Bystrica
VÚC Prešov
Rezerva na riešenie krízových situácií a odstraňovanie ich následkov (zákon č. 387/2002 Z. z.)
Výdavky na spoluflnancovanie ISPA na výstavbu diaľnic pre Národnú
diaľničnú spoločnosť
Dotácie pre zdravotnícke zariadenia vyšších územných celkov
v tom: NsP Trstená
NsP Štefana Kukuru Michalovce
NsP Rimavská Sobota
NsP Vranov nad Topľou
43 828
18 000
8 718
4 323
9 895
1 936
956
50 000352 927
93 980
18 000
30 000
20 000
20 000
Spolu 55 410 636
Príloha č. 9 k zákonu č. 740/2004 Z. z.
BILANCIA ZDROJOV A POTRIEB SPLATNÉHO ŠTÁTNEHO DLHU NA ROK 2005
(v tis. Sk)
Zdroje Potreby štátneho dlhu
1. Zdroje získané podľa § 5 zákona
č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu
a štátnych zárukách a zdroje štátnych
finančných aktív získané zo splátok istín
vládnych pohľadávok zo zahraničia
140 532 673 1. Splátky štátnych dlhopisov emitovaných v tuzemsku
v tom: štátne dlhopisy rehabilitačné
štátne dlhopisy z roku 2000
štátne dlhopisy z roku 2002
štátne dlhopisy z roku 2003
25 400 000
50 000
17 000 000
1 277 000
7 073 000
2. Prostriedky zo štátneho rozpočtu na
úhradu disážia z emisií štátnych
dlhopisov


98 461
2. Splátky štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí
3. Úhrada schodku bežného hospodárenia za rok 2004
4. Splátky istiny z úveru od Banque Nationale de Paris
5. Splátky záväzkov prevzatých od Štátneho fondu cestného
hospodárstva Slovenskej republiky6. Splátky záväzkov prevzatých od Štátneho podporného fondu
pôdohospodárstva a potravinárstva Slovenskej republiky7. Splátky pôžičiek prijatých Českou a Slovenskou Federatívnou
Republikou na podporu jej platobnej bilancie8. Splátky záväzkov prevzatých od Železníc SR a Železničnej
spoločnosti9. Splátky úverov od Rozvojovej banky Rady Európy (Rekonštrukcia
Univerzitnej knižnice Bratislava; Transformácia existujúcich
zariadení sociálnych služieb)10. Splátka úveru za Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb11. Splátky úverov od Svetovej banky (projekt reformy riadenia
verejných financií; úvery na modernizáciu zdravotníctva)
31 457 475
74 595 000
338 525

4 185 141


20 000


1 154 266


2 899 329

24 155

71 514
485 729
Spolu 140 631 134 Spolu 140 631 134
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.

§ 12 ods. 9 a 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z.

§ 15 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.

§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
4)
5)
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z.

§ 85 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 727/2004 Z. z.
6)
§ 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 661/2002 Z. z.
7)