735/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

735
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. decembra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 97 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení vyhlášky č. 59/1995 Z. z. a vyhlášky č. 353/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak sa podľa osobitného predpisu3b) zaokrúhľuje celková suma platenej ceny, rozdiel vyplývajúci zo zaokrúhlenia sa neeviduje v pokladnici, ak sa tak subjekt rozhodne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b)
§ 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z.“.
2.
V § 2 písm. ch) sa nad slovo „registrácii“ umiestňuje odkaz 3c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c)
§ 31 ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 sa za písmeno ch) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
identifikačným číslom pre daň subjektu prevádzkujúceho pokladnicu číslo uvedené v osvedčení o registrácii,3d)“.
Doterajšie písmená i) až t) sa označujú ako písmená j) až u).
Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:
„3d)
§ 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 písm. j) druhý bod znie:
„2.
daňové identifikačné číslo,3c) ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.
5.
V § 2 písm. j) sa za šiesty bod vkladajú nové body 7 až 11, ktoré znejú:
„7.
identifikačné číslo pre daň,3d) ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
8.
meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne subjektu, ktorý dodáva tovar alebo poskytuje službu, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
9.
základ dane, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
10.
sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
11.
výšku dane spolu, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.
Doterajší bod 7 sa označuje ako bod 12.
6.
V § 3 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
identifikačné číslo pre daň,3d)“.
7.
V § 3 ods. 2 písm. ch) sa vypúšťajú slová „v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty“.
8.
V § 3 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „v členení podľa sadzieb“.
9.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Pre subjekt, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, páska dennej a mesačnej uzávierky vytlačená pokladnicou obsahuje najmenej údaje podľa odseku 2 okrem údajov podľa odseku 2 písm. b) a i) a daňové identifikačné číslo.3c)“.
10.
V § 3b ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
daňové identifikačné číslo,3c) ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.
11.
V § 3b ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
identifikačné číslo pre daň,3d) ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
12.
Prílohy č. 1 až 3 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 3 k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 735/2004 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 735/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 735/2004 Z. z.