732/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

732
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa vypúšťa písmeno e).
2.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
„Služobný plat policajta, služobný príjem profesionálneho vojaka počas dočasnej neschopnosti, náhrada služobného platu policajta, náhrada služobného príjmu profesionálneho vojaka a nemocenské
§ 6
(1)
Policajt, ktorý sa stane dočasne neschopný v dôsledku služobného úrazu alebo v dôsledku choroby z povolania, okrem prípadov uvedených v § 7, má prvých desať dní nárok na služobný plat podľa osobitného predpisu okrem príplatku za štátnu službu v noci, príplatku za štátnu službu v sobotu a v nedeľu a príplatku za štátnu službu vo sviatok.3a) Po uplynutí prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti má policajt, ktorý sa stane dočasne neschopný v dôsledku služobného úrazu alebo v dôsledku choroby z povolania, okrem prípadov uvedených v § 7, nárok na náhradu služobného platu vo výške 100 % sumy určenej v § 12, najdlhšie však do uplynutia jedného roka od začiatku dočasnej neschopnosti (ďalej len „podporná doba"), ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Policajt, ktorý sa stane dočasne neschopný z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 1, okrem prípadov uvedených v § 7, má prvých desať dní nárok na služobný plat podľa osobitného predpisu okrem príplatku za štátnu službu v noci, príplatku za štátnu službu v sobotu a v nedeľu a príplatku za štátnu službu vo sviatok.3a) Po uplynutí prvých desiatich dní do 30. dňa dočasnej neschopnosti vrátane má policajt, ktorý sa stane dočasne neschopný z iných dôvodov, než ako sú uvedené v odseku 1, okrem prípadov uvedených v § 7, nárok na náhradu služobného platu vo výške 100 % sumy určenej v § 12. Od 31. dňa dočasnej neschopnosti má policajt, ktorý sa stane dočasne neschopný z iných dôvodov, než ako sú uvedené v odseku 1, okrem prípadov uvedených v § 7, nárok na nemocenské vo výške uvedenej v § 8, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.
(3)
Profesionálny vojak, ktorý sa stane dočasne neschopný, okrem prípadov uvedených v § 7, má prvých desať dní dočasnej neschopnosti nárok na
a)
služobný príjem okrem príplatku za výkon zamestnania v noci, príplatku za výkon zamestnania v sobotu a v nedeľu a príplatku za výkon zamestnania vo sviatok, ak je odmeňovaný podľa osobitného predpisu,3b)
b)
základný plat sudcu, príplatok, vyrovnanie platu a hodnostný príplatok, príplatok za bojovú pohotovosť, ak je vyčlenený na plnenie úloh vojenského súdu vo funkcii sudcu,3c)
c)
plat a hodnostný príplatok, príplatok za bojovú pohotovosť okrem platu za výkon funkcie nadčas, príplatku za plnenie služobných povinností vo sviatok, príplatku za plnenie služobných povinností v sobotu a v nedeľu a príplatku za plnenie služobných povinností v noci, ak je vyčlenený na plnenie úloh vojenskej prokuratúry vo funkcii prokurátora,3d)
d)
plat a hodnostný príplatok, príplatok za bojovú pohotovosť okrem príplatku za štátnu službu v noci, príplatku za štátnu službu v sobotu a v nedeľu, príplatku za štátnu službu vo sviatok a platu za štátnu službu nadčas, ak je vyčlenený na plnenie úloh vojenského súdu vo funkcii justičného čakateľa alebo vojenskej prokuratúry vo funkcii právneho čakateľa prokuratúry.3e)
(4)
Profesionálny vojak, ktorý sa stane dočasne neschopný v dôsledku služobného úrazu alebo v dôsledku choroby z povolania, okrem prípadov uvedených v § 7, má po uplynutí prvých desiatich dní dočasnej neschopnosti nárok na náhradu služobného príjmu vo výške 100 % sumy určenej v § 12, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.
(5)
Profesionálny vojak, ktorý sa stane dočasne neschopný z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 4, okrem prípadov uvedených v § 7, má po uplynutí prvých desiatich dní do 30. dňa dočasnej neschopnosti vrátane nárok na náhradu služobného príjmu vo výške 100 % sumy určenej v § 12 a od 31. dňa dočasnej neschopnosti má nárok na nemocenské vo výške uvedenej v § 8, najdlhšie do uplynutia podpornej doby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3e znejú:
„3a)
§ 84 ods. 1 písm. a) až m) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
§ 79 ods. 1 písm. a) až l) zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
3b)
§ 3 ods. 2 písm. a) až e) a i) až t) zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 65 ods. 1 písm. a), b), e) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 písm. a), § 8 a 18 zákona č. 380/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3d)
§ 93 ods. 1 písm. a), písm. b) bod 1., 3. až 7., písm. c) bod 1. až 3., 7. a 8. zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 písm. b), § 8 a 18 zákona č. 380/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3e)
§ 78 ods. 1 písm. a) až e), i) až l) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 písm. a) a b), § 8 a 18 zákona č. 380/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Nadpis nad § 7 sa vypúšťa.
4.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak nemá nárok na výsluhový príspevok podľa § 31, výsluhový dôchodok podľa § 38 alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40, pričom nárok na nemocenské trvá najdlhšie do skončenia podpornej doby“.
5.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slová „nemá nárok na“ vkladajú slová „výsluhový príspevok podľa § 31“ a slová „alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40“ sa nahrádzajú slovami „invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40, na príjem, ktorý je vymeriavacím základom podľa osobitného predpisu,3f) na náhradu príjmu podľa osobitného predpisu3g) alebo na nemocenské, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu3f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3f a 3g znejú:
„3f)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3g)
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na nemocenské vo výške ustanovenej v § 8 má nárok policajtka a profesionálna vojačka, ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo v období tehotenstva, ak sa stane dočasne neschopnou výkonu práce najneskôr do šiestich mesiacov po skončení služobného pomeru a ak nemá nárok na výsluhový príspevok podľa § 31, výsluhový dôchodok podľa § 38, invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40, na náhradu príjmu podľa osobitného predpisu3g) alebo na nemocenské podľa osobitného predpisu,3f) pričom nárok na nemocenské trvá najdlhšie do začiatku poskytovania materského podľa § 10 alebo do skončenia podpornej doby.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
7.
V § 10 odsek 19 znie:
„(19)
Materské sa poskytuje policajtke alebo policajtovi, profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi vo výške nemocenského podľa § 8; to platí aj v prípadoch uvedených v odseku 16.“.
8.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Materské sa poskytuje policajtke alebo profesionálnej vojačke, ktorej nemocenské zabezpečenie zaniklo počas tehotenstva, vo výške nemocenského podľa § 8, ak nárok na materské vznikne najneskoršie do 6 mesiacov po skončení služobného pomeru a ak nemá nárok na výsluhový príspevok podľa § 31, výsluhový dôchodok podľa § 38, invalidný výsluhový dôchodok podľa § 40 alebo na materské podľa osobitného predpisu3f) a splnila ostatné podmienky na vznik nároku na materské.“.
9.
§ 11 sa vypúšťa.
10.
V § 12 odsek 9 znie:
„(9)
Policajt, ktorý má počas dočasnej neschopnosti nárok na služobný plat, náhradu služobného platu alebo nemocenské, alebo profesionálny vojak, ktorý má počas dočasnej neschopnosti nárok na služobný príjem, náhradu služobného príjmu alebo nemocenské a ktorý porušil liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom, má odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej neschopnosti nárok na polovicu nemocenského podľa § 8.“.
11.
V § 17 ods. 1 a v § 18 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „po skončení služobného pomeru“.
12.
V § 17 ods. 2 sa slová „príslušnej lekárskej komisie“ nahrádzajú slovami „posudkového lekára ministerstva“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 29 sa citácia „v znení zákona č. 215/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 20 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:
„2.
bol zo služobného pomeru prepustený alebo uvoľnený zo zdravotných dôvodov v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a po skončení služobného pomeru jeho príjem zo zárobkovej činnosti vrátane výsluhového príspevku a výsluhového dôchodku je nižší ako služobný plat policajta alebo služobný príjem profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej služby, ktorý dosahoval pred prepustením alebo uvoľnením zo služobného pomeru,“.
15.
V § 20 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
bol uznaný za invalidného v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania a po skončení služobného pomeru jeho príjem zo zárobkovej činnosti vrátane výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku je nižší ako služobný plat policajta alebo služobný príjem profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej služby, ktorý dosahoval pred skončením služobného pomeru.“.
16.
V § 20 ods. 3 sa za slovo „nárok“ vkladajú slová „a výškou výsluhového dôchodku, na ktorý by mu vznikol nárok“.
17.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo čiastočnej invalidity“ a slová „alebo dôchodkom podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení“.
18.
V § 21 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Ak bol policajt alebo profesionálny vojak alebo vojak prípravnej služby prepustený alebo uvoľnený zo služobného pomeru v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania, pričom nebol uznaný za invalidného, náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo náhrada na služobnom príjme profesionálneho vojaka sa mu poskytuje v takej výške, aby spolu s príjmom zo zárobkovej činnosti, výsluhovým príspevkom a výsluhovým dôchodkom sa rovnala služobnému platu policajta alebo služobnému príjmu profesionálneho vojaka dosahovaným pred skončením služobného pomeru a u vojaka prípravnej služby služobnému príjmu, ktorý by dosiahol pri výkone základnej funkcie, na ktorú sa štúdiom alebo výcvikom pripravoval, zníženú o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie, zdravotné poistenie a preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, pričom náhrada za stratu na služobnom plate alebo náhrada na služobnom príjme nesmie presiahnuť minimálnu mzdu;29a) táto náhrada patrí najdlhšie do doby uvedenej v odseku 2.
(4)
Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo služobnom príjme profesionálneho vojaka, ktorý bol následkom služobného úrazu alebo choroby z povolania prevedený alebo preložený zo zdravotných dôvodov na inú funkciu, sa poskytuje vo výške rozdielu medzi služobným platom policajta alebo služobným príjmom profesionálneho vojaka, ktorý poberal pred preložením alebo prevedením na inú funkciu a ktorý mu patrí z funkcie, na ktorú bol preložený alebo prevedený, zníženú o sumu zodpovedajúcu úhrnu poistného na nemocenské zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie, zdravotné poistenie a preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
(5)
Náhrada za stratu na služobnom plate policajta alebo služobnom príjme profesionálneho vojaka podľa odseku 4 sa poskytuje najdlhšie do vyrovnania výšky služobného platu policajta alebo služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý poberal z funkcie pred prevedením alebo preložením na inú funkciu.
(6)
Na výšku náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo služobnom príjme profesionálneho vojaka nemá vplyv
a)
zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených policajtov z dôvodov uvedených v osobitnom predpise,29b)
b)
zníženie osobného príplatku,
c)
zníženie hodnosti,
d)
zníženie služobného platu za disciplinárne previnenie,
e)
dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, ak nebol policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat alebo služobný príjem znížený,
f)
dočasná neschopnosť na výkon štátnej služby v prípadoch uvedených v § 7 ods. 2 a v § 12 ods. 9.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:
„29a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
29b)
§ 43 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 40 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z.“.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 25 ods. 4 sa odkaz 31 nahrádza odkazom 29a a poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.
21.
V § 25 odsek 6 znie:
„(6)
Náhrada nákladov na výživu pozostalých patrí pozostalým, voči ktorým mal zomretý v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom. Náhrada nákladov na výživu pozostalých sa vypláca v období, počas ktorého mala trvať vyživovacia povinnosť vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol zomretý povinný platiť ku dňu svojej smrti, pričom úhrn takto vyplatených súm nesmie presiahnuť sumu výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, na ktorú by mal zomretý nárok v čase úmrtia. Náhrada nákladov na výživu pozostalých patrí, ak nie je uhradená dávkami výsluhového zabezpečenia poskytovanými z toho istého dôvodu.“.
22.
V § 25 ods. 9 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom úhrn takto vyplatených súm pozostalým nesmie presiahnuť šesťdesiatnásobok základu podľa § 60.“.
23.
V § 29 ods. 3, § 58 ods. 2, § 71 ods. 2, § 85 ods. 1 písm. a), § 87 ods. 1 písm. c) a § 88 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 3“.
„31a)
§ 192 ods. 1 písm. c) až g) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 183 ods. 1 písm. d) až h) zákona č. 200/1998 Z. z.“.
25.
V § 33 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „najdlhšie však do 30 rokov trvania služobného pomeru“.
26.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer sa skončil prepustením z dôvodu, že bol služobným hodnotením hodnotený ako nespôsobilý vykonávať profesionálnu službu v ozbrojených silách, sa odchodné vypočítané podľa § 33 ods. 2 znižuje o jednu tretinu.“.
27.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
Odchodné podľa § 33 nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorému sa služobný pomer skončil prepustením z dôvodu
a)
závažného porušenia niektorej základnej povinnosti vojaka alebo porušenia niektorého zákazu ustanoveného osobitným predpisom,31d)
b)
právoplatného odsúdenia pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin,
c)
právoplatného rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania v konaní o úmyselnom trestnom čine.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31d znie:
„31d)
§ 32 ods. 2 písm. d) zákona č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 37 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa skončí služobný pomer policajta alebo profesionálneho vojaka úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho, má pozostalý manžel nárok na úmrtné vo výške odchodného, na ktoré by mal policajt a profesionálny vojak v čase úmrtia nárok podľa § 33 a 36. Každé pozostalé dieťa, ktoré v čase úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho policajta alebo profesionálneho vojaka spĺňa podmienky nároku na sirotský výsluhový dôchodok alebo na sirotský dôchodok, má nárok na úmrtné vo výške základu podľa § 60.“.
29.
V § 37 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
30.
V § 38 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a profesionálnemu vojakovi“ a slovo „odo“ sa nahrádza slovom „do“.
31.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa služobný pomer skončil
a)
zánikom z dôvodu straty vojenskej hodnosti,
b)
prepustením z dôvodu
1.
závažného porušenia niektorej základnej povinnosti vojaka alebo porušenia zákazu ustanoveného osobitným predpisom,31d)
2.
právoplatného odsúdenia pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin,
3.
právoplatného rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania v konaní o úmyselnom trestnom čine,
vzniká nárok na výsluhový dôchodok dovŕšením veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení; pri výpočte takého výsluhového dôchodku sa základ použitý na jeho výpočet zvyšuje o rovnaké percento, o aké by sa zvýšil do dňa jeho priznania.“.
32.
V § 39 sa doterajší text označuje ako odsek 1, za slová „Výsluhový dôchodok“ sa vkladá slovo „policajta,“ slová „o 2 %“ sa nahrádzajú slovami „o 1 %“, slová „o 3 %“ sa nahrádzajú slovami „o 2 %“ a slová „o 1 %“ sa nahrádzajú slovami „o 3 %“.
33.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Výsluhový dôchodok profesionálneho vojaka je za 15 rokov trvania služobného pomeru 30 % základu podľa § 60. Za 16. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 20. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 2 % základu podľa § 60. Za 21. skončený rok trvania služobného pomeru a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru až do 25. skončeného roka trvania služobného pomeru vrátane sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 3 % základu podľa § 60. Za 26. skončený rok trvania služobného pomeru a každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa výmera výsluhového dôchodku zvyšuje o 1 % základu podľa § 60, najviac však do 60 % základu podľa § 60.“.
34.
V § 50 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „do dňa jeho úmrtia“.
35.
V § 50 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
36.
V § 50 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a odseku 3“.
37.
V § 59 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
doba výkonu služby v zahraničí.“.
38.
V § 60 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Ak služobný pomer netrval ani jeden celý kalendárny rok, a nemožno postupovať podľa odseku 1, zisťuje sa základ na výpočet dávok uvedených v odseku 1 z obdobia aspoň troch po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, v ktorých služobný pomer v tomto kalendárnom roku trval.
(8)
Ak služobný pomer v kalendárnom roku, z ktorého sa má zisťovať základ na výpočet dávok, netrval ani tri po sebe idúce kalendárne mesiace, a nemožno postupovať podľa odseku 1 alebo odseku 7, zisťuje sa základ na výpočet dávok z celého obdobia predchádzajúceho dňu vzniku nároku.“.
39.
Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý znie:
㤠66a
Pri vzniku nárokov na výplatu vdovského výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku alebo sirotských výsluhových dôchodkov a pri vzniku nárokov na výplatu vdoveckého výsluhového dôchodku, sirotského výsluhového dôchodku alebo sirotských výsluhových dôchodkov (ďalej len „výsluhové dávky") po tom istom poberateľovi dávky výsluhového zabezpečenia (ďalej len „poberateľ") nesmie úhrn súm týchto výsluhových dávok presiahnuť 100 % dávky výsluhového zabezpečenia zomretého poberateľa, na ktorú mal alebo by mal nárok ku dňu smrti; to neplatí, ak k prekročeniu tejto sumy došlo z dôvodu zaokrúhľovania výsluhových dávok podľa § 109. Ak úhrn výsluhových dávok presiahne túto sumu, suma každej z uvedených výsluhových dávok sa zníži pomerne tak, aby suma uvedená v prvej vete nebola prekročená. To platí rovnako aj pre úhrn súm sirotských výsluhových dôchodkov po tom istom zomretom poberateľovi. Ak niektorému z poberateľov uvedených výsluhových dávok zanikne nárok na túto výsluhovú dávku alebo vznikne nárok na túto výsluhovú dávku aj ďalšiemu poberateľovi, sumy výsluhových dávok ostatných poberateľov po tom istom poberateľovi sa úmerne upravia tak, aby nepresiahli sumu uvedenú v prvej vete vrátane zvýšenia, ktoré by k nej patrili podľa § 68 ku dňu, v ktorom sa sumy výsluhových dávok úmerne upravujú.“.
40.
V § 67 ods. 1 sa slová „dôchodkové zabezpečenie“ nahrádzajú slovami „dôchodkové poistenie“.
41.
V § 68 sa vypúšťajú slová „výsluhové príspevky“ v príslušnom tvare.
42.
V § 68 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
u policajtov v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, ktorým je rok, v ktorom sa zvýšenie týchto dávok vykonáva; výsluhové dávky sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,“.
43.
V § 68 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
u policajtov v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, ktorým je rok, v ktorom sa zvýšenie týchto dávok vykonáva; výsluhové dávky sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky,“.
44.
V § 69 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.
45.
V § 69 ods. 6 sa vypúšťajú slová „rozsah a spôsob náhrady cestovného na rekreačný pobyt a späť účastníkom rekreačného pobytu“.
46.
V § 69 ods. 7 a 8 sa slová „Odseky 1 až 7“ nahrádzajú slovami „Odseky 1 až 6“.
47.
V § 69 ods. 9 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 8“ a slová „podľa § 94 ods. 1 písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „z rozpočtu ministerstva“.
48.
V § 69 ods. 10 sa slová „podľa § 94 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „z rozpočtu ministerstva“.
49.
V § 70 odsek 1 znie:
„(1)
Kúpeľnú starostlivosť možno na základe návrhu ošetrujúceho lekára poskytnúť bezodplatne
a)
policajtovi,
b)
profesionálnemu vojakovi,
c)
vojnovému veteránovi alebo
d)
poberateľovi dôchodku z výsluhového zabezpečenia, ktorý dovŕšil 55 rokov veku alebo dosiahol 25 rokov trvania služobného pomeru,
e)
poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku.“.
50.
V § 70 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
51.
V § 80 ods. 1 sa za slovo „vypláca“ vkladá slovo „znižuje“.
52.
V § 80 ods. 3 a 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ním poverená osoba“.
53.
V § 81 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
policajtovi a pozostalým po ňom nadriadený, ktorý je oprávnený policajta ustanoviť do funkcie alebo vymenovať do funkcie, a ak ide o policajta zaradeného na krajskom riaditeľstve Policajného zboru alebo na okresnom riaditeľstve Policajného zboru a pozostalým po ňom, riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru,“.
54.
V § 83 ods. 1 sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovom „poskytujú“ a dopĺňa sa písmenom j), ktoré znie:
„j)
dávky úrazového zabezpečenia pozostalých.“.
55.
V § 83 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
56.
V § 83 ods. 4 sa slovo „poskytuje“ nahrádza slovom „poskytujú“ a písmeno e) znie:
„e)
dávky úrazového zabezpečenia,“.
57.
V § 84 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
ministerstvo obrany, ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, a v ostatných prípadoch minister obrany.“.
58.
V § 84 ods. 7 písm. a) sa za slovo „zabezpečenia“ vkladá slovo „priznáva“.
59.
V § 85 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a posúdenie súvislosti choroby, úrazu alebo úmrtia s výkonom služby“.
60.
V § 85 ods. 2 sa čiarka za slovami „vykonáva posudkový lekár“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a orgány lekárskej posudkovej činnosti“.
61.
V § 85 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. a) až e)“.
62.
V § 85 sa vypúšťajú odseky 4, 5, 7 a 8.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 4 a odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 5 a 6.
63.
V § 85 ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. a) až e)“.
64.
V § 86 písm. e) sa za slová „ak o to“ vkladá slovo „písomne“.
65.
§ 86 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
prerokovať trvanie dočasnej neschopnosti policajta, ak trvá dlhšie ako 26 týždňov.“.
66.
V § 87 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
náklady spojené s liečením služobného úrazu alebo choroby z povolania boli účelne vynaložené.“.
67.
V § 87 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Posudková komisia sociálneho zabezpečenia Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia kontroluje bodové ohodnotenie služobného úrazu na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
68.
V § 87 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 2“.
69.
V § 87 ods. 4 a 5 sa slová „odsekoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 3“.
70.
V § 89 sa slová „§ 85 až 88“ nahrádzajú slovami „§ 87 a 88, posudkový lekár ministerstva“.
71.
V § 90 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára ministerstva a posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia,“.
72.
V § 90 ods. 1 písm. h) sa za slovo „na“ vkladá slovo „písomné“.
73.
V § 90 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
74.
§ 90 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Úhrada zdravotných výkonov podľa odseku 1 sa vykonáva podľa osobitného predpisu.36a)
(4)
Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia uhrádzajú zdravotné výkony priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na základe predložených dokladov; útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva môže na základe dohody uhrádzať zdravotné výkony za iný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva.
(5)
Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia kontrolujú zdravotné výkony vykazované poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.“.
75.
V § 91 ods. 3 sa za slovo „zamestnávateľovi“ vkladajú slová „útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a“.
76.
V § 92 ods.1 sa slová „orgány lekárskej posudkovej činnosti“ nahrádzajú slovami „posudkový lekár ministerstva“.
77.
V § 92 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak boli v konaní o dávkach a službách sociálneho zabezpečenia úspešní“.
78.
V § 94 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
poistné na dôchodkové poistenie a invalidné poistenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov veku, ktoré platí štát,“.
79.
V § 94 ods. 1 písm. d) sa za slovo „rekreácie“ vkladajú slová „policajtov, profesionálnych vojakov,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vojnových veteránov“.
80.
V § 94 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „a z kreditného zostatku na osobitnom účte“.
81.
V § 95 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
úhradu nákladov na zdravotné výkony.“.
82.
V § 95 ods. 2 sa slová „dôchodkového zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „dôchodkového poistenia“.
83.
Nadpis pod § 97 znie:
„Platitelia poistného, platenie poistného a splatnosť poistného na sociálne zabezpečenie“.
84.
V § 97 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Poistné na sociálne zabezpečenie, ak ďalej nie je ustanovené inak, platia
a)
policajti a profesionálni vojaci, a to na
1.
nemocenské zabezpečenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
2.
výsluhový príspevok 1 % z vymeriavacieho základu,
3.
výsluhový dôchodok 4 % z vymeriavacieho základu,
4.
invalidný výsluhový dôchodok 3 % z vymeriavacieho základu,
b)
služobný úrad a služobný orgán, a to na
1.
nemocenské zabezpečenie 1,4 % z vymeriavacieho základu,
2.
výsluhový príspevok 1 % z vymeriavacieho základu,
3.
výsluhový dôchodok 16 % z vymeriavacieho základu,
4.
invalidný výsluhový dôchodok 3 % z vymeriavacieho základu,
5.
úrazové zabezpečenie 0,8 % z vymeriavacieho základu,
c)
štát, a to na starobné poistenie a invalidné poistenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov.
(5)
Poistné na výsluhový príspevok podľa odseku 4 písm. a) druhého bodu platí policajt a profesionálny vojak, ktorého služobný pomer trvá menej ako 15 rokov. Poistné na výsluhový príspevok podľa odseku 4 písm. b) druhého bodu platí služobný úrad a služobný orgán za policajta a profesionálneho vojaka, ktorého služobný pomer trvá menej ako 15 rokov.“.
85.
V § 97 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Poistné na výsluhový dôchodok podľa odseku 4 písm. a) tretieho bodu sa znižuje o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa, o ktoré sa stará policajt alebo policajtka, profesionálny vojak alebo profesionálna vojačka. Ak sa o to isté nezaopatrené dieťa súčasne starajú obidvaja rodičia nezaopatreného dieťaťa, toto poistné sa znižuje jednému rodičovi nezaopatreného dieťaťa. Ak si zníženie poistného uplatnil jeden z rodičov nezaopatreného dieťaťa podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, zníženie poistného na výsluhový dôchodok podľa tohto zákona nepatrí.
(7)
Vymeriavacím základom na poistné podľa odseku 4 písm. a) a b) je vymeriavací základ podľa § 98 a podľa odseku 4 písm. c) vymeriavací základ podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.
86.
V § 97 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
87.
§ 97 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Jednotlivé sumy poistného podľa odsekov 4 a 5 sa zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor.“.
88.
V § 98 ods. 1 až 3 sa za slová „nemocenské zabezpečenie“ vkladá čiarka a slová „úrazové zabezpečenie“.
89.
V § 98 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
služobný príjem,39b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b)
§ 84 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z.“.
90.
V § 98 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová „náhrady mzdy za dovolenku na zotavenie“.
91.
V § 98 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „ďalší služobný plat, príplatok za výkon štátnej služby nad základný čas služby v týždni“ a slová „odmeny za pohotovosť“ sa nahrádzajú slovami „peňažná náhrada za služobnú pohotovosť v štátnej službe, odmeny za dlhodobé dosahovanie veľmi dobrých výsledkov vo výkone štátnej služby pri dosiahnutí 50 rokov veku, odmeny pri prvom skončení služobného pomeru po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok“.
92.
V § 98 ods. 6 písm. b) sa za slová „ďalší plat“ vkladajú slová „služobný príjem zodpovedajúci počtu dní nevyčerpanej riadnej dovolenky,41a) náhrady mzdy za dovolenku na zotavenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a)
§ 119 zákona č. 370/1997 Z. z.“.
93.
V § 99 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „ošetrovné alebo“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „to neplatí, ak poberateľ rodičovského príspevku v tomto období poberá služobný plat alebo služobný príjem,“.
94.
V § 100 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Jednorazové dávky úrazového zabezpečenia sa vyplácajú v hotovosti alebo v bezhotovostnej forme do 30 dní od doručenia rozhodnutia o priznaní dávky útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva.“.
95.
V § 100 ods. 2 sa za slová „opakujúce sa dávky“ vkladajú slová „úrazového zabezpečenia a“.
96.
§ 101 sa vypúšťa.
97.
V § 104 sa vypúšťajú slová „dávky nemocenského zabezpečenia a“.
98.
V § 110 ods. 2 písm. a) sa slová „príslušného orgánu“ nahrádzajú slovami „útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia“.
99.
V § 113 ods. 2 písm. b) sa slová „ôsmich dní“ nahrádzajú slovami „troch dní“.
100.
V § 113 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „zdržiavať sa na adrese uvedenej na potvrdení o dočasnej neschopnosti“.
101.
V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa citácia „Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.“.
102.
V § 116 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
vykazovať útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia zdravotné výkony podľa § 90 na účely sociálneho zabezpečenia za kalendárny mesiac do 14. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca s identifikačnými údajmi určenými útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia,
f)
potvrdzovať potvrdenie o dočasnej neschopnosti z dôvodu choroby alebo potreby ošetrenia chorého člena rodiny, tehotenstva a materstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.“.
103.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 sa dopĺňa citáciami
„§ 29b ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 12b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.“.
104.
V § 119 ods. 1 sa číslovka „25“ nahrádza číslovkou „26“.
105.
V § 128 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo čiastočného invalidného dôchodku“.
106.
V § 138 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o policajta podľa § 137.“.
107.
V § 139 ods. 1 sa slová „služobný orgán alebo služobný úrad“ nahrádzajú slovami „Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia“.
108.
V § 139 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a podľa § 101“ a slová „útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva“ sa nahrádzajú slovami „Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia“.
109.
Za § 143b sa vkladá § 143c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143c
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2005
(1)
Na dávky nemocenského zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, na ktoré vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Policajtovi alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer pred účinnosťou tohto zákona trval viac ako 30 rokov, patrí pri skončení služobného pomeru odchodné vo výške, v akej by mu patrilo ku dňu účinnosti tohto zákona.
(3)
Invalidné výsluhové dôchodky podľa § 126 ods. 3 sa zvyšujú o 5,9 %, ak služobný pomer colníka pred ich priznaním trval najmenej 15 rokov.
(4)
Dôchodky, ktoré boli priznané a vyplácané útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení pred účinnosťou tohto zákona, vyplácajú sa aj po tomto dni v sume, v akej patrili do účinnosti tohto zákona. Na výplatu týchto dôchodkov je príslušný útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia. Výplata týchto dôchodkov sa uhrádza z osobitných účtov.
(5)
Na zmeny výšky dávok, zánik nároku na dávky a ich výplatu, obmedzenie výplaty, zníženie dávok, výplatu dávok oprávneným príjemcom, postúpenie dávky, zrážky z dávok, súbeh nárokov na dávky a zvyšovanie dávok uvedených v odseku 4 sa vzťahujú všeobecné predpisy o sociálnom poistení.
(6)
Zmeny vo výške vyplácanej náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo náhrady za stratu na služobnom príjme profesionálneho vojaka priznané do 30. júna 2002 právoplatným rozhodnutím, sa vykonajú podľa doterajších predpisov.
(7)
Pri zmenách vo výške náhrady za stratu na služobnom plate policajta alebo náhrady za stratu na služobnom príjme profesionálneho vojaka, ktorá bola priznaná podľa doterajších predpisov, sa neprihliada na zvýšenie invalidného dôchodku.
(8)
Policajtovi, ktorého služobný pomer ku dňu účinnosti tohto zákona trval najmenej 15 rokov, patrí pri skončení služobného pomeru výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok v percentuálnej výške podľa doterajších predpisov.
(9)
Profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer sa skončí do 31. decembra 2007 prepustením z dôvodu
a)
závažného porušenia niektorej základnej povinnosti vojaka alebo porušenia niektorého zákazu ustanoveného osobitným predpisom,31d)
b)
právoplatného odsúdenia pre úmyselný trestný čin,
c)
právoplatného rozhodnutia o podmienečnom zastavení trestného stíhania v konaní o úmyselnom trestnom čine,
sa výsluhový príspevok znižuje o jednu polovicu.“.
Čl. II
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 382/2004 Z. z. sa mení takto:
§ 224 sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 382/2004 Z. z. sa mení takto:
§ 214 sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákona č. 400/2000 Z. z., zákona č. 263/2002 Z. z., zákona č. 320/2002 Z. z., zákona č. 321/2002 Z. z., zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z. a zákona č. 527/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 32 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
závažným spôsobom porušil niektorú zo základných povinností vojaka ustanovených týmto zákonom alebo porušil niektorý zákaz ustanovený týmto zákonom,“.
2.
V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
v konaní o úmyselnom trestnom čine bolo právoplatne rozhodnuté o podmienečnom zastavení trestného stíhania,
h)
závažným spôsobom porušil ustanovenie osobitného predpisu súvisiace s výkonom služby.“.
3.
V § 32 odsek 3 znie:
„(3)
Za závažný spôsob porušenia základnej povinnosti podľa odseku 2 písm. d) sa považuje najmä výkon služby pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, prijatie úplatku a inej nenáležitej výhody, podplácanie alebo nepriama korupcia.“.
4.
V § 33 ods. 1 sa slová „§ 32 ods. 1 a § 32 ods. 2 písm. a), d) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 1 písm. e) až i) a § 32 ods. 2 písm. a), d), e), g) a h)“.
5.
V § 34 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
splnil podmienky na prepustenie zo služobného pomeru podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), d), e), g) až j) alebo podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), d) až h).“.
6.
V § 74 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a riadenie“.
7.
V § 77 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).
8.
V § 149a odsek 2 znie:
„(2)
Prieskumné konanie sa vykonáva:
a)
ak dočasná nespôsobilosť profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej služby zo zdravotných dôvodov trvá nepretržite šesť mesiacov,
b)
v odôvodnených prípadoch aj pred uplynutím doby uvedenej v písmene a) na základe rozhodnutia služobného orgánu alebo na základe žiadosti profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej služby.“.
9.
§ 183a sa vypúšťa.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 447/2002 Z. z., zákonom č. 534/2002 Z. z., zákonom č. 463/2003 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. I dvadsiateho štvrtého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.