729/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

729
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 382/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Počet príslušníkov v štátnej službe a objem finančných prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov v štátnej službe schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") na každý rok pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. Vláda môže vykonať úpravy v počte príslušníkov v štátnej službe alebo v objeme finančných prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov v štátnej službe na základe schváleného zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok.
(2)
Návrh počtu príslušníkov v štátnej službe a návrh objemu finančných prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov v štátnej službe pripravuje na základe organizačnej štruktúry služobných úradov ministerstvo v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(3)
Rozpis schváleného počtu príslušníkov v štátnej službe v členení podľa funkcií v nadväznosti na organizačnú štruktúru služobných úradov (ďalej len „systemizácia") schvaľuje prezident zboru.“.
2.
V § 36 ods. 2 sa za slovo „ochrany“ vkladajú slová „alebo v závodnom požiarnom útvare“.
3.
V § 59 ods. 1 písm. a) sa číslo „3“ nahrádza číslom „4“.
4.
V § 60 ods. 1 písm. b) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno c).
5.
V § 60 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
6.
§ 62 vrátane nadpisu znie:
㤠62
Skončenie služobného pomeru v skúšobnej lehote
Služobný pomer možno skončiť v skúšobnej lehote počas prípravnej štátnej služby alebo dočasnej štátnej služby z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, tak zo strany služobného úradu, ako aj zo strany príslušníka. Služobný pomer sa skončí uplynutím troch kalendárnych dní nasledujúcich po dni doručenia písomného oznámenia vedúceho služobného úradu alebo príslušníka, vždy však najneskôr uplynutím skúšobnej lehoty.“.
7.
V § 63 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Služobný pomer príslušníka sa skončí aj uplynutím desiatich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia lekárskej komisie zriadenej podľa § 17 ods. 3 o strate zdravotnej spôsobilosti príslušníka na vykonávanie akejkoľvek funkcie v zbore.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
8.
V § 69 ods. 3 sa za písmeno u) vkladajú nové písmená v) a x), ktoré znejú:
„v)
zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré mu boli zverené,
x)
oznámiť spolu s majetkovým priznaním podľa § 70 služobnému úradu aj príjem z vykonávania činností uvedených v odseku 6, ktorý v uplynulom kalendárnom roku presiahol sumu 50 000 Sk.“.
Doterajšie písmeno v) sa označuje ako písmeno y).
9.
V § 69 odsek 5 znie:
„(5)
Príslušník nesmie
a)
podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť v oblasti pôsobnosti zboru alebo na úseku ochrany pred požiarmi a ani obchodovať s hasičskými komoditami; inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu,17aa)
b)
byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, správneho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť,
c)
sprostredkúvať pre seba, inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk so
1.
štátom,
2.
obcou,
3.
vyšším územným celkom,
4.
štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom alebo s inou právnickou osobou zriadenou alebo založenou štátom,
5.
Fondom národného majetku Slovenskej republiky,
6.
rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo s inou právnickou osobou založenou alebo zriadenou obcou alebo so zariadením obce,
7.
rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo s inou právnickou osobou založenou alebo zriadenou vyšším územným celkom, alebo
8.
inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku,
d)
zvýhodňovať blízke osoby16) pri vykonávaní štátnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:
„17aa)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 69 ods. 6 sa za číslovku „5“ vkladajú slová „písm. a)“.
11.
V § 70 ods. 1 sa vypúšťajú slová „zaradený do platovej triedy 5 a vyššej“.
12.
V § 91 sa vypúšťa odsek 4.
13.
V § 93 ods. 2 prvej vete sa slová „v zmysle“ nahrádzajú slovom „podľa“ a v tretej vete sa slová „zdraviu škodlivú alebo mimoriadne náročnú štátnu službu“ nahrádzajú slovami „činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. c) a d)“.
14.
V § 103 ods. 1 písm. l) sa čiarka na konci nahrádza bodkou a písmeno m) sa vypúšťa.
15.
§ 110 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zastupovanému nadriadenému počas doby jeho zastúpenia príslušníkom podľa § 49 ods. 7 príplatok za riadenie nepatrí.“.
16.
V § 111 ods. 2 sa za slovo „priznať“ vkladá slovo „odňať“.
17.
§ 112 vrátane nadpisu znie:
㤠112
Hodnostný príplatok
(1)
Príslušníkovi patrí hodnostný príplatok podľa dosiahnutej hodnosti:
hodnosť hodnostný príplatok
v Sk mesačne
rotmajster 1 800
nadrotmajster 2 000
podpráporčík 2 300
práporčík 2 500
nadpráporčík 2 700
podporučík 2 300
poručík 2 500
nadporučík 2 700
kapitán 2 900
major 3 100
podplukovník 3 300
plukovník 3 500
generál 3 700
(2)
Príslušníkovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu bol priznaný v práporčíckej hodnosti, aj v prípade jeho vymenovania do dôstojníckej hodnosti, ako aj v prípade jeho ďalšieho povyšovania v dôstojníckej hodnosti, ak je to preňho výhodnejšie.“.
18.
V § 116 ods. 1 sa slová „Ak sa podľa § 91 ods. 4 príslušníkovi za štátnu službu nadčas neposkytne náhradné voľno“ nahrádzajú slovami „Ak príslušník vykonáva štátnu službu nadčas“.
19.
V § 118 ods. 1 sa číslo „0,5“ nahrádza číslom „1“.
20.
V § 118 ods. 2 sa číslo „0,7“ nahrádza číslom „1,2“.
21.
V § 118 ods. 3 sa číslo „0,25“ nahrádza číslom „0,5“.
22.
V § 118 ods. 4 sa číslo „0,7“ nahrádza číslom „1,2“.
23.
V § 118 ods. 5 sa číslo „0,7“ nahrádza číslom „1,2“.
24.
V § 118 ods. 7 sa číslo „1“ nahrádza číslom „1,5“.
25.
§ 121 sa vypúšťa.
26.
V § 123 ods. 3 sa slová „§ 111 až 118 a § 120 až 122“ nahrádzajú slovami „§ 111 až 118, § 120 a 122“.
27.
V § 124 sa slová „§ 120 až 122“ nahrádzajú slovami „§ 120 a 122“.
28.
V § 129 odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa na účely výpočtu peňažných plnení postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov z priemerného čistého zárobku zamestnanca, rozumie sa tým čistý služobný plat. Čistý služobný plat sa zisťuje zo služobného platu odpočítaním súm poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa podmienok a sadzieb platných pre príslušníka v mesiaci, za ktorý sa tento plat zisťuje.“.
29.
V § 133 ods. 2 sa slová „posledného mesačného“ nahrádzajú slovom „priemerného“.
30.
§ 133 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Priemerný služobný príjem podľa odseku 2 sa vypočítava zo služobného príjmu za čas vykonávania štátnej služby za obdobie predchádzajúcich 12 mesiacov. Mesiac, v ktorom bol skončený služobný pomer príslušníka, sa nezapočítava. Za vykonávanie štátnej služby sa na účely výpočtu priemerného služobného príjmu nepovažuje čas uvedený v § 97 ods. 1 písm. j).“.
31.
V § 163 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe“ a slovo „aj “ sa nahrádza slovom „a“.
32.
V § 163 ods. 3 sa slová „štátnemu zamestnancovi“ nahrádzajú slovami „príslušníkovi“, vypúšťajú sa slová „v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe“ a slovo „aj“ sa nahrádza slovom „a“.
33.
V § 164 sa vypúšťajú slová „v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej službe“ a slovo „aj“ sa nahrádza slovom „a“.
34.
V § 173 ods. 1 sa slová „v prípravnej štátnej službe a príslušník v dočasnej štátnej službe posudzujú ako zamestnanci“ nahrádzajú slovami „posudzuje ako zamestnanec“.
35.
V § 173 odsek 2 znie:
„(2)
Príslušník, ktorému vznikol nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,31a) sa na účely platenia poistného na poistenie v nezamestnanosti31) neposudzuje ako zamestnanec a neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti. Služobný úrad sa vo vzťahu k príslušníkovi, ktorému vznikol nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,31a) neposudzuje ako zamestnávateľ a za takéhoto príslušníka služobný úrad neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
„31a)
§ 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
36.
§ 203 sa vypúšťa.
37.
Za § 207 sa vkladá § 207a, ktorý znie:
㤠207a
Suma vyrovnávacieho príspevku, ktorý bol priznaný pred 31. decembrom 2004 vrátane, sa po 1. januári 2005 upraví podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných od 1. januára 2005. Rozdiel medzi vyrovnávacím príspevkom vyplácaným pred 31. decembrom 2004 vrátane a vyplácaným po 1. januári 2005 sa neposkytuje, nevracia a ani nevymáha.“.
38.
Za § 209 sa vkladá § 209a, ktorý znie:
㤠209a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
39.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4
k zákonu č. 315/2001 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18. 10. 1991).
2. Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok (desiata individuálna smernica v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992).
3. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29. 06. 1989) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa upravujú podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES ustanovenia týkajúce sa výborov, ktoré pomáhajú Komisii pri výkone jej vykonávacích právomocí ustanovených v nástrojoch, ktoré podliehajú postupu uvedenému v článku 251 Zmluvy o založení ES (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).
4. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 07. 2000).
5. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.