721/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

721
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie“.
2.
V § 11 ods. 4 sa slová „vyhlási ho“ nahrádzajú slovami „vyhlási jeho úplné znenie“.
3.
V § 18 ods. 1 sa za slová „príspevkovou organizáciou“ vkladá čiarka a slovo „obcou“.
4.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
5.
V § 19 odsek 3 znie:
„(3)
Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na
a)
zamestnanca podľa osobitného predpisu42) a zamestnanca podľa § 4 ods. 1 písm. j),
b)
fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok.“.
6.
V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „poistenie v nezamestnanosti“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis43a) neustanovuje inak,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
§ 24 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 35 prvá veta znie: „Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského za dni, počas ktorých má nárok na výplatu materského alebo sa mu vypláca rodičovský príspevok.“.
8.
§ 43 znie:
㤠43
Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, počas ktorých
a)
sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu,51)
b)
má nárok na výplatu nemocenského,
c)
má nárok na výplatu materského,
d)
sa mu vypláca rodičovský príspevok; to neplatí, ak sa zamestnancovi, povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.52)“.
9.
V § 55 sa za slová „vymeriavacích základov“ vkladá čiarka a slová „na platenie poistného na nemocenské poistenie dosiahnutých poistencom“ sa nahrádzajú slovami „z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie“.
10.
V § 64 ods. 1 sa za slovo „hodnota“ vkladajú slová „v roku 2004“.
11.
V § 64 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Dôchodková hodnota v roku 2005 je 195,31 Sk.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
12.
V § 64 ods. 4 sa slová „v odseku 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 3“.
13.
V § 64 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 5“.
14.
V § 64 odsek 7 znie:
„(7)
Výšku dôchodkovej hodnoty po roku 2005 na príslušný kalendárny rok ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka.“.
15.
V § 72 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
do 20 rokov je menej ako jeden rok,“.
Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).
16.
V § 72 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
nad 20 rokov do 22 rokov je najmenej jeden rok,“.
17.
V § 79 ods. 2 štvrtej vete sa slová „sumy platnej v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na predchádzajúcu dôchodkovú dávku“ nahrádzajú slovami „sumy, ktorá platí ku dňu vzniku nároku na predchádzajúcu dôchodkovú dávku,“.
18.
V § 94 ods. 4 sa vypúšťa slovo „nasledujúceho“.
19.
V § 105 odsek 2 znie:
„(2)
Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie.“.
20.
§ 106 znie:
㤠106
Poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých
a)
má nárok na výplatu nemocenského,
b)
má nárok na výplatu ošetrovného,
c)
má nárok na výplatu materského,
d)
sa mu vypláca rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.61)“.
21.
V § 108 ods. 2 prvej vete sa za slová „vymeriavacích základov“ vkladá čiarka a slová „na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti dosiahnutých poistencom“ sa nahrádzajú slovami „z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti dosiahnutých“.
22.
V § 122 ods. 2 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich Sociálnej poisťovni z tohto zákona a z osobitných predpisov a zodpovedá za plnenie týchto úloh vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda"),
c)
prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených dozornou radou a orgánmi dozoru štátu,“.
Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená d) až m).
23.
V § 122 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda")“.
24.
V § 122 odsek 3 znie:
„(3)
Na platnosť právnych úkonov v mene Sociálnej poisťovne sa vyžaduje podpis predsedu rady riaditeľov alebo v jeho neprítomnosti podpis ním povereného podpredsedu rady riaditeľov a podpis jedného z členov rady riaditeľov, ak rada riaditeľov v štatúte Sociálnej poisťovne neurčí inak.“.
25.
V § 122 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Predseda rady riaditeľov
a)
zodpovedá vláde za činnosť rady riaditeľov, za prijatie a plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených dozornou radou a orgánmi dozoru štátu a za plnenie opatrení uložených podľa osobitného predpisu,1)
b)
určuje úsek činnosti Sociálnej poisťovne, ktorý riadi člen rady riaditeľov.
(8)
Člen rady riaditeľov zodpovedá predsedovi rady riaditeľov za ním riadený úsek činnosti Sociálnej poisťovne, za prijatie a plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených dozornou radou a orgánmi dozoru štátu v ním riadenom úseku činnosti Sociálnej poisťovne a za plnenie opatrení uložených podľa osobitného predpisu1) v ním riadenom úseku činnosti Sociálnej poisťovne.“.
Doterajšie odseky 7 až 17 sa označujú ako odseky 9 až 19.
26.
V § 122 ods. 10 sa za slová „poslanca národnej rady,“ vkladajú slová „poslanca Európskeho parlamentu, verejného ochrancu práv,“.
27.
V § 122 ods. 16 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predsedu rady riaditeľov alebo v jeho neprítomnosti ním povereného podpredsedu rady riaditeľov“.
28.
V § 128 ods. 5 úvodnej vete sa slová „starobné poistenie a invalidné poistenie“ nahrádzajú slovami „starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity“.
29.
V § 128 ods. 6 prvej vete sa slová „Štát platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie“ nahrádzajú slovami „Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity“ a v druhej vete sa slová „Zúčtovanie poistného na starobné poistenie a invalidné poistenie“ nahrádzajú slovami „Zúčtovanie poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) poistného na invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity“.
30.
V § 129 ods. 1 sa za slová „poistného do rezervného fondu solidarity“ vkladajú slová „(ďalej len „poistné")“.
31.
V § 129 ods. 2 sa slová „poistného na starobné poistenie“ nahrádzajú slovami „poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)“ a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „poistné")“.
32.
V § 131 ods. 3 sa slovo „zamestnanca“ nahrádza slovom „poistenca“.
33.
V § 133 ods. 9 sa slová „vyhlási ho“ nahrádzajú slovami „vyhlási jeho úplné znenie“.
34.
V § 138 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a funkčný plat zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny, zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí a zahraničného spravodajcu Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie, určený v slovenskej mene pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu“.
35.
V § 138 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a náhrada za pohotovosť podľa osobitného predpisu75)“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 75.
36.
V § 138 ods. 2 sa slová „odmena za pracovnú pohotovosť“ nahrádzajú slovami „náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť,“.
37.
V § 138 ods. 18 písm. a) a b) sa slová „starobné poistenie a invalidné poistenie“ nahrádzajú slovami „starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity“.
38.
V § 138 ods. 19 úvodnej vete sa slová „starobné poistenie a invalidné poistenie“ nahrádzajú slovami „starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity“ a v písmenách a) a b) sa slová „starobné poistenie a na invalidné poistenie“ nahrádzajú slovami „starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity“.
39.
V § 142 ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
mala prerušené poistenie podľa § 26,“.
Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).
40.
V § 148 ods. 4 prvej vete sa za slovami „právnickú osobu“ vypúšťa čiarka a slová „ak odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná, uplynul jeden rok“ sa nahrádzajú slovami „dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná“.
41.
V § 157 ods. 4 sa vypúšťa slovo „návratnú“.
42.
V § 158 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).
43.
V § 159 písmeno a) znie:
„a)
poistné a 0,5 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,“.
44.
V § 160 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom“.
45.
V § 165 ods. 1 sa za slová „dávky garančného poistenia“ vkladajú slová „a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie“ a na konci sa pripája táto veta: „Sociálna poisťovňa je povinná uhradiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré nezaplatil zamestnávateľ podľa osobitného predpisu1) zo základného fondu garančného poistenia do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do 60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov.“.
46.
V § 165 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zamestnávateľ zaplatil po uplynutí 60 dní odo dňa splatnosti týchto príspevkov, a z penále súvisiace s príspevkami na starobné dôchodkové sporenie, ktoré neboli odvedené včas alebo boli odvedené v nižšej sume,“.
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).
47.
V § 167 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie“ a vypúšťa sa tretia veta.
48.
V § 167 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
z odplaty za postúpenie pohľadávky na poistnom do rezervného fondu solidarity, z odplaty za postúpenie pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, z odplaty za postúpenie pohľadávky na pokute a z odplaty za postúpenie pohľadávky na penále,“.
49.
§ 167a vrátane nadpisu znie:
㤠167a
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
(1)
Sociálna poisťovňa vedie osobitný účet základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) v Štátnej pokladnici.
(2)
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je určený na postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) a penále podľa osobitného predpisu91b) Sociálnou poisťovňou na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.1)
(3)
Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa tvorí z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1) a z penále podľa osobitného predpisu.91b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91b znie:
„91b)
§ 115 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z.“.
50.
V § 168 odsek 3 znie:
„(3)
Zo správneho fondu sa uhrádzajú
a)
náklady spojené s výplatou dávok sociálneho poistenia okrem nákladov na zriadenie a vedenie účtu poberateľa dávky v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
b)
splátky účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok,
c)
zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia ustanovené v § 156,
d)
trovy konania podľa § 203,
e)
odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,91c)
f)
penále podľa osobitného predpisu.91b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91c znie:
„91c)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
51.
V § 170 ods. 2 prvej vete sa za slová „tento zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Sociálna poisťovňa môže údaje podľa odseku 1 bez súhlasu dotknutých fyzických osôb a právnických osôb poskytnúť tretím osobám len v rozsahu potrebnom na výkon činností súvisiacich s vymáhaním a postupovaním pohľadávok.“.
52.
V § 172 ods. 5 sa vypúšťajú slová „o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo o znížení penále“.
53.
V § 178 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa bod 11.
Doterajšie body 12 až 17 sa označujú ako body 11 až 16.
54.
V § 210 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až t) sa označujú ako písmená i) až s).
55.
V § 214 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
56.
V § 226 ods. 1 písm. e) sa za slovo „zamestnávateľov“ vkladá čiarka a slová „a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia“ sa nahrádzajú slovami „register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a register zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení,“.
57.
V § 226 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
postúpiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od priradenia platby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sporiteľovi, najneskôr do 45 dní od ich pripísania na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici alebo postúpiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie100a) na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od ich uhradenia zo základného fondu garančného poistenia a postúpiť penále podľa osobitného predpisu91b) na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od uhradenia tohto penále zo správneho fondu,“.
58.
§ 230 sa vypúšťa.
59.
V § 231 ods. 1 písm. f) sa slová „na jednotlivé druhy poistenia a na starobné dôchodkové sporenie1)“ nahrádzajú slovami „na nemocenské poistenie, starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie,1) invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity“.
60.
V § 231 ods. 2 sa za slovo „tlačivách“ vkladajú slová „alebo inou formou“.
61.
V § 240 sa vypúšťa odsek 3.
62.
V § 241 sa vypúšťa odsek 3.
63.
V § 246 ods. 1 sa za slovo „zákonom“ vkladá čiarka a slová „nad určením dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu106a) a nad registrom zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu106b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 106a a 106b znejú:
„106a)
§ 64 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z.
106b)
§ 64a a 64b zákona č. 43/2004 Z. z.“.
64.
V § 255 ods. 3 sa za slová „Za náhradnú dobu“ vkladá čiarka a slová „a dobu štúdia“ sa nahrádzajú slovami „dobu štúdia a dobu výkonu civilnej služby“.
65.
Doterajší text § 259 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
V konaniach o dávkach dôchodkového zabezpečenia, na ktoré nevznikol nárok do 31. decembra 2003 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2005 (§ 259 ods. 1) z dôvodu nesplnenia podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a ktoré do 31. decembra 2004 neboli právoplatne skončené, sa rozhodne po 31. decembri 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Podmienka trvalého pobytu na území Slovenskej republiky sa od 1. januára 2005 považuje za splnenú. O dávkach dôchodkového zabezpečenia podľa prvej vety, ktoré neboli priznané a o ktorých bolo do 31. decembra 2004 právoplatne rozhodnuté, sa rozhodne znovu na žiadosť poistenca.“.
66.
V § 263 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Invalidný dôchodok uvedený v odseku 1, ktorého poberateľ pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek najmenej 60 rokov, ak ide o muža, alebo vek najmenej 57 rokov, ak ide o ženu, sa považuje od 1. januára 2005 za starobný dôchodok.“.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.
67.
V § 263 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Invalidný dôchodok uvedený v odseku 9 sa vypláca po 31. decembri 2004 zo základného fondu starobného poistenia. Zo základného fondu starobného poistenia sa vypláca aj vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok po poberateľovi invalidného dôchodku uvedeného v prvej vete.“.
Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 13 až 15.
68.
V § 268 sa na konci pripája táto veta: „Na zvýšenie sumy sociálneho dôchodku vyplácaného k 30. júnu kalendárneho roka platí § 82 rovnako.“.
69.
V § 273 ods. 4 sa slová „31. decembra 2008“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2004“, za číslo „0,6“ sa vkladajú slová „a v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008 je nižší ako 1,“ a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak takto určený priemerný osobný mzdový bod je vyšší ako 1, suma starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý vznikne nárok v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008, sa určí z priemerného osobného mzdového bodu v hodnote 1.“.
70.
§ 273 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Poistenec, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok do 31. decembra 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2005 (§ 273 ods. 2), má nárok na starobný dôchodok podľa tohto zákona, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a dovŕšil vek najmenej 62 rokov. Nárok na starobný dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2005.“.
71.
Za § 277 sa vkladajú § 277a a 277b, ktoré znejú:
㤠277a
V konaniach o odpustení povinnosti zaplatiť penále alebo znížiť penále, ktoré sa viaže na poistné, ktoré nebolo odvedené včas alebo bolo odvedené v nižšej sume do 31. decembra 2004, sa postupuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2004.
§ 277b
(1)
Pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, na poistnom na poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania a pohľadávky na príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu vzniknuté do 31. decembra 2002, pohľadávky na penále a na pokutách súvisiacich s platením poistného a príspevkov uložených do 31. decembra 2002 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 voči zdravotníckym zariadeniam, môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 za odplatu tretej osobe, ktorou je právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu určená ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 5 druhá veta sa nepoužije. Suma odplaty za postúpenie pohľadávok podľa prvej vety nemôže byť nižšia ako suma dlžného poistného a dlžných príspevkov.
(2)
Tretia osoba určená podľa odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ako podľa § 149 ods. 10.“.
72.
Za § 286 sa vkladá § 286a, ktorý znie:
㤠286a
Predseda rady riaditeľov určí úsek činnosti Sociálnej poisťovne, ktorý riadi a za ktorý zodpovedá člen rady riaditeľov, najneskôr do 31. januára 2005.“.
73.
V § 292 ods. 2 sa slová „V roku 2004“ nahrádzajú slovami „V rokoch 2004 až 2006“.
74.
V § 293a sa vypúšťa odsek 9.
75.
Za § 293a sa vkladá § 293b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293b
Zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty od 1. januára 2005
Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta vyplácané pred 1. januárom 2005 sa zvyšujú od 1. januára 2005 o 7,54 % sumy úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty vyplácanej ku dňu zvýšenia.“.
76.
§ 294a znie:
㤠294a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.
77.
Doterajší text prílohy č. 5 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 až 5, ktoré znejú:
„2.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 07. 2000).
3.
Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o ochrane zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (Ú. v. ES L 283, 28. 10. 1980) v znení smernice Rady 87/164/EHS z 2. marca 1987 (Ú. v. ES L 066, 11. 03. 1987) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES z 23. septembra 2002 (Ú. v. ES L 270, 08. 10. 2002).
4.
Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činností v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Ú. v. ES L 359, 19. 12. 1986).
5.
Smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia (Ú. v. ES L 014, 20. 01. 1998) v znení smernice Rady 98/52/ES z 13. júla 1998 (Ú. v. ES L 205, 22. 07. 1998).“.
Čl. II
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z. a zákona č. 439/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 prvej vete sa slová „uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou“ nahrádzajú slovami „má zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zapísanú do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv") podľa § 64a ods. 2“.
2.
V § 9 ods. 1 sa slová „manželského stavu a“ nahrádzajú slovami „manželského stavu alebo“ a vypúšťajú sa slová „národného alebo“.
3.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a odseku 2 písm. c) až e)“.
4.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 2 a 3 vzniká povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
5.
V § 20 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
6.
V § 21 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
7.
V § 26 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“.
8.
V § 26 ods. 3 sa slová „v Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.
9.
V § 27 ods. 1 a 3 sa slová „zriadený v Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.
10.
V § 27 ods. 2 sa slovo „prevedie“ nahrádza slovom „postúpi“.
11.
V § 28 ods. 3 sa slová „v Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „v Štátnej pokladnici“.
12.
V § 34 ods. 3 sa na konci úvodnej vety pripájajú tieto slová: „ku dňu uplynutia obdobia uvedeného v odseku 2“.
13.
V § 40 ods. 2 sa slová „suma rovnajúca sa aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého“ nahrádzajú slovami „aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu jeho smrti vyjadrená v dôchodkových jednotkách“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „V deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa alebo poberateľa starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, prevedie aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu zomretého zistenú k tomuto dňu do konzervatívneho fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak zomretý ku dňu smrti nebol sporiteľom v konzervatívnom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí dedičovi alebo poberateľovi určenému zomretým v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení peňažnú čiastku zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu v deň, ktorý predchádza dňu výplaty. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto peňažnú čiastku vyplatiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dediča o vyplatenie peňažnej čiastky, a to na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve.“.
14.
V § 47 ods. 4 sa slová „ňou vytvorené dôchodkové fondy“ nahrádzajú slovami „dôchodkové fondy vytvorené podľa tohto zákona“.
15.
V § 48 ods. 15 sa vypúšťa druhá veta.
16.
V § 52 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 47 ods. 2 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 47 ods. 2 písm. b) okrem štrnásteho bodu a v písmene c)“.
17.
V § 53 ods. 3 sa slová „Ministerstvo financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií")“.
18.
V § 57 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „určeným na investovanie“.
19.
V § 60 odsek 2 znie:
„(2)
Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak
a)
nie sú nižšie ako 70 % výšky základného imania podľa § 47 ods. 8 a
b)
pomer rozdielu vlastných zdrojov a nelikvidných aktív k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, nie je nižší ako 0,5 %.“.
20.
V § 60 ods. 3 sa slová „spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov a spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, vymedzenie nelikvidných aktív, spôsob výpočtu sumy nelikvidných aktív a spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 2“.
21.
V § 61 odsek 5 znie:
„(5)
Cenné papiere sa môžu na kótovanom trhu burzy cenných papierov alebo na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov a zahraničnej burzy cenných papierov do majetku v dôchodkovom fonde kupovať alebo z majetku v dôchodkovom fonde predávať len prijímaním alebo podávaním návrhov určených vopred neurčenému okruhu osôb (anonymné obchody).“.
22.
V § 61 ods. 8 sa slová „Sociálnej poisťovni“ nahrádzajú slovom „sporiteľom“.
23.
V § 61 ods. 9 prvej vete sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 8“ a slová „Sociálnej poisťovne“ sa nahrádzajú slovom „sporiteľa“.
24.
V § 63 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
25.
V § 63 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a)“ a slová „§ 75 ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 75 ods. 4“.
26.
V § 63 ods. 4 sa za slová „mesačného príspevku“ vkladajú slová „pripísaného na bežný účet dôchodkového fondu po pripísaní dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa“ a na konci sa pripája táto veta: „Postup pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
27.
V § 63 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
28.
V § 63 ods. 5 sa slová „písm. a) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
29.
V § 63 sa vypúšťa odsek 9.
30.
V § 64 ods. 4 prvej vete sa slovo „ôsmich“ nahrádza číslom „30“, v tretej vete sa slová „podľa § 63 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „za správu konzervatívneho dôchodkového fondu“ a na konci sa pripája táto veta: „Na tento právny vzťah platia ustanovenia o zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona rovnako.“.
31.
V § 64 ods. 6 písm. b) sa za slovo „pobytu“ vkladá čiarka a slová „a dátum narodenia sporiteľa“ sa nahrádzajú slovami „dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,“.
32.
V § 64 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).
33.
V § 64 ods. 6 písm. d) sa slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmena c)“.
34.
Za § 64 sa vkladajú § 64a a 64b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠64a
Register zmlúv
(1)
Sociálna poisťovňa zriadi a vedie register zmlúv.
(2)
Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení nadobúda účinnosť okamihom jej zápisu do registra zmlúv.
(3)
Sociálna poisťovňa do registra zmlúv nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak
a)
obsahuje neúplné alebo chybné údaje,
b)
fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, nie je poistencom podľa osobitného predpisu,3)
c)
fyzická osoba povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 1 uzatvorila túto zmluvu po uplynutí 30 dní odo dňa vzniku jej povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(4)
Ak Sociálnej poisťovni bola doručená viac ako jedna zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna poisťovňa zapíše do registra zmlúv tú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá jej bola doručená ako prvá.
(5)
Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3, Sociálna poisťovňa vyznačí okamih opätovného doručenia tejto zmluvy, ktorý je rozhodujúci pre zápis do registra zmlúv. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať záujemcu o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení bez zbytočného odkladu o skutočnosti, že Sociálna poisťovňa nezapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv.
§ 64b
Prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)
Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa zapísania predchádzajúcej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv alebo od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou podľa § 64 ods. 4, ak tento zákon neustanovuje inak. Na účinnosť tejto zmluvy sa vzťahuje § 64a ods. 2 rovnako.
(2)
Ak sporiteľ prestupuje z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola zapísaná do registra zmlúv
a)
do 15. dňa kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv,
b)
po 15. dni kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý deň druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva zapísaná do registra zmlúv.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv informovať bez zbytočného odkladu o tomto zápise dôchodkovú správcovskú spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje.
(4)
Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak podal žiadosť o vyplácanie dôchodku podľa tohto zákona v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.
(5)
Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v období kratšom ako jeden rok od prvej uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení zapísanej do registra zmlúv podľa § 64a ods. 2 alebo odo dňa vzniku účasti fyzickej osoby na starobnom dôchodkovom sporení, ak dôchodkovú správcovskú spoločnosť určila Sociálna poisťovňa podľa § 64 ods. 4.“.
35.
V § 65 odsek 4 znie:
„(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo jej zmeny zabezpečiť zaslanie údajov z tejto zmluvy elektronickou formou v štruktúre a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. Súčasťou údajov zasielaných Sociálnej poisťovni je aj meno a priezvisko sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia, ktorý overil totožnosť fyzickej osoby, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, a číslo rozhodnutia, ktorým mu bolo udelené povolenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia.“.
36.
§ 65 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
O zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv informuje sporiteľa bez zbytočného odkladu dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá s ním túto zmluvu uzatvorila. Súčasťou informácie podľa prvej vety je aj meno a priezvisko sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia, ktorý overil totožnosť fyzickej osoby, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení a ktorej sa informácia zasiela, a číslo rozhodnutia, ktorým mu bolo udelené povolenie na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia.“.
37.
V § 66 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „bez zbytočného odkladu“.
38.
V § 67 ods. 4 sa slová „Sociálnej poisťovni“ nahrádzajú slovom „sporiteľom“.
39.
V § 68 ods. 3 sa slová „§ 78“ nahrádzajú slovami „§ 79“.
40.
V § 70 ods. 2 sa slová „podľa § 115 ods. 1 písm. r)“ nahrádzajú slovami „podľa § 115 ods. 1 písm. p)“.
41.
V § 74 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Majetok v dôchodkovom fonde je spoločným majetkom sporiteľov, pričom podiel sporiteľa na tomto majetku je vyjadrený pomerom dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa ku všetkým dôchodkovým jednotkám tohto dôchodkového fondu. Ustanovenia o spoluvlastníctve podľa Občianskeho zákonníka sa nepoužijú. S týmto spoločným majetkom možno nakladať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.“.
42.
V § 75 ods. 2 sa slová „v peniazoch“ nahrádzajú slovami „v slovenských korunách a určuje sa s presnosťou na štyri desatinné miesta“.
43.
V § 76 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v peniazoch po splnení podmienok na vyplácanie dôchodku starobného dôchodkového sporenia“.
44.
V § 77 ods. 2 sa slová „§ 80“ nahrádzajú slovami „§ 48 ods. 6“.
45.
V § 81 ods. 2 úvodnej vete sa slová „vkladové listy, pokladničné poukážky a nástroje so splatnosťou do jedného roka“ nahrádzajú slovami „vkladové listy a pokladničné poukážky“.
46.
V § 81 odsek 5 znie:
„(5)
Hodnota obchodov určených na obmedzenie menového rizika nesmie tvoriť viac ako 5 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota zábezpeky obchodov na obmedzenie menového rizika nesmie byť vyššia ako 5 % hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.“.
47.
V § 81 ods. 6 sa slovo „opcií“ nahrádza slovami „obchodov určených na obmedzenie menového rizika“.
48.
V § 84 ods. 1 až 5 sa slová „§ 81 až 83“ nahrádzajú slovami „§ 82“.
49.
V § 84 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
50.
V § 87 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
51.
V § 87 odsek 5 znie:
„(5)
Úrad do zoznamu podľa odseku 4 zaradí agentúru špecializujúcu sa na oceňovanie investičného rizika, ktorá je zaradená v obdobnom zozname vydanom príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, alebo agentúru špecializujúcu sa na oceňovanie investičného rizika, ktorá má povolenie na výkon tejto činnosti vydané príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.“.
52.
§ 87 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Úrad do zoznamu podľa odseku 4 zaradí agentúru špecializujúcu sa na oceňovanie investičného rizika, ktorá o to požiada a predloží úradu informácie o svojej politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznaní trhom a ktorá pôsobí na relevantnom trhu v období najmenej troch rokov pred podaním žiadosti.
(7)
Renomovanú agentúru špecializujúcu sa na oceňovanie investičného rizika uvedenú v zozname úradu podľa odseku 4, ktorá prestane spĺňať kritériá uvedené v odseku 6, úrad zo zoznamu vyčiarkne.
(8)
Spôsob preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.“.
53.
V § 88 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na obchody na obmedzenie menového rizika“.
54.
V § 92 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „dôchodkovou správcovskou spoločnosťou“ a v písmene b) sa slová „vznikom nároku sporiteľa na dôchodok podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „dovŕšením dôchodkového veku podľa osobitného predpisu3)“.
55.
V § 93 ods. 1 prvá veta znie: „Sporiteľ môže zmeniť dôchodkový fond za iný dôchodkový fond spravovaný príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na základe zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo na základe žiadosti, ak je sporiteľom fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa § 64 ods. 4.“.
56.
V § 94 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná zaslať sporiteľovi výpis z osobného dôchodkového účtu ku dňu prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“ a v tretej vete sa slová „tohto výpisu“ nahrádzajú slovami „týchto výpisov“.
57.
V § 95 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „ku dňu, v ktorom došlo k identifikácii sporiteľa, ktorého sa táto platba týka“ a vypúšťa sa druhá veta.
58.
V § 102 ods. 4 sa slová „dôchodkovej správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „dôchodkového fondu“.
59.
V § 103 ods. 4 sa slová „Sociálnej poisťovne“ nahrádzajú slovom „sporiteľov“.
60.
V § 104 sa slová „tohto oddielu“ nahrádzajú slovami „tohto zákona“.
61.
V § 105 ods. 1 sa slovo „denne“ nahrádza slovami „každý pracovný deň“.
62.
V § 105 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 63 ods. 1 písm. a)“.
63.
V § 106 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo investovanie spôsobom kopírujúcim finančné indexy“.
64.
V § 106 ods. 4 sa slová „v podielovom fonde“ nahrádzajú slovami „v dôchodkovom fonde“.
65.
§ 106 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať bez zbytočného odkladu po každej zmene informačného prospektu jedno jeho vyhotovenie úradu.“.
66.
V § 109 ods. 6 písm. a) sa slovo „aktív“ nahrádza slovom „majetku“.
67.
V § 109 odsek 7 znie:
„(7)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom obsah ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde podávanej v elektronickej forme úradu.“.
68.
V § 111 ods. 15 sa za slovo „zániku“ vkladajú slová „povolenia na vznik a činnosť“.
69.
V § 114 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
podľa § 112 fyzickou osobou alebo právnickou osobou.“.
70.
V § 115 ods. 1 sa vypúšťa písmeno n).
Doterajšie písmená o) až s) sa označujú ako n) až r).
71.
V § 115 odsek 4 znie:
„(4)
Ak úrad zistí, že Sociálna poisťovňa nepostúpila príspevky na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa osobitného predpisu,3) Sociálna poisťovňa je povinná zaplatiť príspevky a penále. Penále podľa prvej vety je 0,05 % z dlžnej sumy príspevkov za každý deň omeškania.“.
72.
V § 118 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 115 ods. 1 písm. r)“ nahrádzajú slovami „§ 115 ods. 1 písm. p)“.
73.
V § 118 ods. 8 prvej vete a druhej vete sa slová „§ 115 ods. 1 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 118 ods. 4“ a v druhej vete sa slová „§ 71 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 71 ods. 6“.
74.
§ 119 vrátane nadpisu znie:
㤠119
Pozastavenie nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde
Ak úrad pozastaví nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde podľa § 115 ods. 1 písm. m), dňom doručenia rozhodnutia úradu o pozastavení nakladania s majetkom v dôchodkovom fonde môže dôchodková správcovská spoločnosť nakladať s týmto majetkom len v rozsahu určenom v tomto rozhodnutí.“.
75.
§ 123 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s týmto zákonom a podať žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu dôchodkového fondu najneskôr do 31. marca 2005.“.
76.
V § 124 sa slová „predpisy Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie“.
77.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činností v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva (Ú. v. ES L 359, 19. 12. 1986).
2.
Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a so ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (Ú. v. ES L 006, 10. 01. 1979).
3.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 07. 2000).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 týkajúca sa životného poistenia (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 01. 05. 2004).
5.
Smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia (Ú. v. ES L 014, 20. 01. 1998) v znení smernice Rady 98/52/ES z 13. júla 1998 (Ú. v. ES L 205, 22. 07. 1998).“.
Čl. III
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 599/2003 Z. z., zákona č. 45/2004 Z. z., zákona č. 141/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 453/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 58 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
2.
V § 58 odsek 3 znie:
„(3)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytnúť, ak osobnú asistenciu občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím vykonávajú fyzické osoby uvedené v odseku 2, s výnimkou rodičov dieťaťa od šiesteho roku veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, alebo občana, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo fyzickej osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka občana s ťažkým zdravotným postihnutím, za podmienky, že tieto osoby vykonávajú činnosti podľa prílohy č. 5 písm. a) až f), n), r), ac), a to
a)
v rozsahu 50 % určeného rozsahu osobnej asistencie najviac 4 hodiny denne, ak je občan s ťažkým zdravotným postihnutím zamestnaný alebo navštevuje základnú školu, špeciálnu školu, strednú školu alebo vysokú školu,
b)
v rozsahu najviac 3 hodiny denne, ak je rozsah osobnej asistencie určený najmenej 14 hodín denne a občan s ťažkým zdravotným postihnutím nenavštevuje základnú školu, špeciálnu školu, strednú školu alebo vysokú školu a nie je zamestnaný.“.
3.
§ 58 sa dopĺňa odsekmi 20 až 22, ktoré znejú:
„(20)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu možno poskytovať občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím po dovŕšení 65. roku veku, len ak je tento občan zamestnaný.
(21)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu poskytovaný občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím staršiemu ako 65 rokov veku nesmie presiahnuť v období jedného kalendárneho mesiaca alikvotnú časť určeného rozsahu hodín osobnej asistencie v kalendárnom roku pripadajúcu na jeden kalendárny mesiac určenej v slovenských korunách. Počet hodín osobnej asistencie pripadajúci na jeden kalendárny mesiac, ktoré osobný asistent neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci, nemožno uplatniť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
(22)
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím staršiemu ako 65 rokov veku odníme a jeho výplata sa zastaví odo dňa, ktorý nasleduje po dni skončenia zamestnania.“.
4.
Za § 58 sa vkladá § 58a, ktorý znie:
㤠58a
Za zamestnanie sa na účely poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu považuje
a)
práca zamestnanca vykonávaná pre zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,41c)
b)
práca zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi pri výkone práce vo verejnom záujme,41d)
c)
štátnozamestnanecký pomer,41e)
d)
výkon verejnej funkcie,41f)
e)
podnikanie a iná samostatná zárobková činnosť.41g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41c až 41g znejú:
„41c)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
41d)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
41e)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41f)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
41g)
§ 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
5.
V § 61 ods. 6 sa za slová „kúpu osobného motorového vozidla“ vkladajú slová „a na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou“.
6.
V § 61 odsek 8 znie:
„(8)
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť najviac vo výške 200 000 Sk. Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je najviac 250 000 Sk, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na úpravu osobného motorového vozidla, ktorá zahŕňa automatickú prevodovku. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou sa poskytne občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, len ak má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.“.
7.
V § 61 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Občan s ťažkým zdravotným postihnutím je povinný kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, najviac do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku v prípade, ak osobné motorové vozidlo nie je možné kúpiť alebo upraviť pre potreby občana s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava osobných motorových vozidiel.“.
Doterajšie odseky 9 až 20 sa označujú ako odseky 10 až 21.
8.
V § 61 ods. 12 sa slová „v odseku 10“ nahrádzajú slovami „v odseku 11“.
9.
V § 61 ods. 14 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „ odseku 13“.
10.
V § 61 ods. 18 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
11.
V § 61 ods. 19 sa slová „v odseku 16“ nahrádzajú slovami „v odseku 17“.
12.
V prílohe č. 12 sa v nadpise vypúšťajú slová „v dôsledku ťažkých porúch mobility“ a I. časť sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
úplná slepota oboch očí,
e)
praktická slepota oboch očí.“.
Čl. IV
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z. a zákona č. 614/2004 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b)
§ 73 zákona č. 461/2003 Z. z.“.
Čl. V
1.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 551/2003 Z. z., zákonom č. 600/2003 Z. z., zákonom č. 5/2004 Z. z., zákonom č. 43/2004 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 391/2004 Z. z., zákonom č. 439/2004 Z. z., zákonom č. 523/2004 Z. z. a týmto zákonom.
2.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 439/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem § 277b v sedemdesiatom prvom bode čl. I, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.