720/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

720
ZÁKON
z 2. decembra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 28 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví rozsah praxe aj v iných zdravotníckych povolaniach, ako je uvedené v odseku 1.“.
2.
V § 68 ods. 1 písm. c) sa slová „v povolaní lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra a pôrodná asistentka“ nahrádzajú slovami „v povolaniach ustanovených v § 27“.
3.
Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý znie:
㤠84a
Od účinnosti tohto zákona sa štátna organizácia podľa § 84 ods. 1 transformuje na akciovú spoločnosť alebo na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia") podľa osobitného predpisu.63)“.
4.
V § 91 ods. 4 sa za slová „s verejnými vysokými školami,“ vkladajú slová „Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave,33)“.
5.
Za § 99 sa vkladá § 99a, ktorý znie:
㤠99a
Transformácia štátnych organizácií podľa § 84 ods. 1, ktorá sa začala pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
6.
Za § 102 sa vkladá § 102a, ktorý znie:
㤠102a
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov79) sa vylučuje do 31. decembra 2005
a)
majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa osobitného predpisu,65)
b)
majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),
c)
majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
d)
majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
e)
finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d), ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:
„79)
Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 268 ods. 1 písm. d) a § 321 Občianskeho súdneho poriadku.“.
Čl. II
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza aj povinné očkovanie,10a) ktoré nie je zahrnuté v rozsahu zdravotných výkonov podľa § 2 ods. 4.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 11 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 38 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Časť úhrady za služby podľa odseku 3 písm. d) a e) zodpovedajúca 25 % z celkovej výšky úhrady je príjmom poskytovateľa, ktorý poskytuje lekárenskú starostlivosť podľa osobitného predpisu,22a) a časť úhrady za služby podľa odseku 3 písm. d) a e) zodpovedajúca 75 % z celkovej výšky úhrady je príjmom zdravotnej poisťovne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 38 ods. 8 písm. b) sa v ôsmom bode vypúšťajú slová „do 18 rokov veku, ktorý je“.
4.
V prílohe č. 2 sa v tabuľkovej časti „Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých“ vypúšťa tento text: „Očkovanie proti chrípke, pneumokokom, vírusovej hepatitíde typu A, vírusovej hepatitíde B a kliešťovej encefalitíde u skupín obyvateľstva v riziku nákazy sa vykonáva podľa osobitného predpisu.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.