714/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

714
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 561/2004 Z. z.
opatrenie z 8. decembra 2004 č. MF/10757/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 č. 21577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 720/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 (oznámenie č. 540/2003 Z. z.) a ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 66/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 19978/2003-92 (oznámenie č. 540/2003 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.