69/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. januára 2004,
ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely (ďalej len „aktivity“), ktoré zahŕňajú použitie škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „materiál“), je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná pred dovozom takéhoto materiálu na územie Slovenskej republiky alebo pred jeho premiestňovaním v rámci územia Slovenskej republiky alebo jej chránenej zóny požiadať (ďalej len „žiadateľ“) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o povolenie.
(2)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
názov, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby vrátane mena, priezviska a adresy osoby zodpovednej za aktivity alebo meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby,
b)
vedecký názov alebo názvy materiálu vrátane vedeckých názvov príslušných škodlivých organizmov,
c)
typ materiálu,
d)
množstvo materiálu,
e)
miesto pôvodu materiálu vrátane príslušnej dokumentácie materiálu dovážaného z tretej krajiny,
f)
trvanie, popis, ciele a obsah predpokladaných aktivít vrátane súhrnu vedeckej, výskumnej alebo šľachtiteľskej práce,
g)
adresu a popis miesta alebo miest karanténneho prechovávania materiálu a adresu a popis miesta, v ktorom sa bude vykonávať testovanie,
h)
miesto prvého uskladnenia alebo prvého pestovania v prípade úradne schváleného uvoľnenia materiálu do obehu,
i)
navrhované metódy zneškodnenia alebo ošetrenia materiálu po skončení povolených aktivít,
j)
navrhované miesto vstupu, cez ktorý sa materiál dovezie na územie Slovenskej republiky z tretej krajiny.
§ 2
(1)
Ministerstvo po prijatí žiadosti povolí vykonávanie príslušných aktivít, ak Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) osvedčí, že sú splnené podmienky uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ak kontrolný ústav počas vykonávania aktivít zistí, že podmienky uvedené v prílohe č. 1 nie sú splnené, ministerstvo zakáže vykonávanie aktivít povolených podľa odseku 1.
(3)
Po povolení vykonávania aktivít uvedených v § 1 ministerstvo udelí povolenie na dovoz2) na územie Slovenskej republiky alebo na premiestňovanie v rámci územia Slovenskej republiky alebo jej chránených zón materiálu (ďalej len „povolenie“) uvedeného v žiadosti. Materiál musí byť počas dovozu alebo premiestňovania sprevádzaný týmto povolením, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, a
a)
ak materiál pochádza z členských štátov,3)
1.
povolenie na premiestňovanie materiálu za karanténnych podmienok sa musí úradne potvrdiť členským štátom pôvodu, ak miestom pôvodu nie je Slovenská republika, a
2.
rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v osobitnom predpise4) musia byť sprevádzané rastlinným pasom vydaným v súlade s osobitným predpisom5) na základe prehliadky vykonanej podľa osobitného predpisu,6) zameranej na splnenie podmienok ustanovených v osobitnom predpise7) okrem ustanovení, ktoré sa týkajú škodlivého organizmu, v súvislosti s ktorým sa povolili aktivity podľa odseku 1. Rastlinný pas musí obsahovať text: „Tento materiál sa premiestňuje v súlade so smernicou č. 95/44/ES.“
Ak sa miesto karanténneho prechovávania nachádza mimo územia Slovenskej republiky, ministerstvo vystaví rastlinný pas iba na základe údajov týkajúcich sa povolenia uvedeného v odseku 1, ktoré úradne prijalo od zodpovedného orgánu príslušného členského štátu, a na základe záruky, že počas prepravy materiálu sa budú dodržiavať karanténne podmienky, a
b)
ak sa materiál dováža z tretej krajiny,
1.
ministerstvo udelí2) povolenie iba na základe príslušnej dokumentácie týkajúcej sa miesta pôvodu materiálu a
2.
rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v osobitnom predpise8) musia byť sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením vydaným v krajine pôvodu v súlade s osobitným predpisom9) na základe prehliadky vykonanej podľa osobitného predpisu,6) zameranej na splnenie podmienok ustanovených v osobitnom predpise7) okrem ustanovení týkajúcich sa škodlivého organizmu, v súvislosti s ktorým sa povolili aktivity podľa odseku 1.
Rastlinolekárske osvedčenie musí obsahovať meno príslušného škodlivého organizmu alebo organizmov a v „Dodatkovom vyhlásení“ text: „Tento materiál sa dováža v súlade so smernicou č. 95/44/ES.“
(4)
Žiadateľ uvedený v § 1 ods. 1 zabezpečí, aby sa materiál počas dovozu alebo premiestňovania prechovával v karanténnych podmienkach a aby sa premiestňoval priamo a okamžite na miesto alebo miesta uvedené v žiadosti.
(5)
Kontrolný ústav monitoruje10) povolené aktivity a zabezpečí11)
a)
kontrolu miest a aktivít počas vykonávania týchto aktivít vo vhodnom čase zameranú na dodržiavanie podmienok karanténneho prechovávania a iných všeobecných podmienok bližšie určených v súlade s prílohou č. 1,
b)
dodržiavanie postupov vzhľadom na typ povolenej aktivity týkajúcich sa
1.
rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov určených na uvoľnenie z karantény,
1.1. ktoré sa uvoľnia z karantény iba na základe súhlasu kontrolného ústavu (ďalej len „úradné uvoľnenie“) po tom, ako sa podrobili karanténnym opatreniam vrátane testovania, ktorými sa preukázalo, že sú bez výskytu akéhokoľvek škodlivého organizmu okrem organizmu, ktorého výskyt je známy v Európskom spoločenstve a nie je uvedený v osobitnom predpise,7)
1.2. pre ktoré karanténne opatrenia vrátane testovania vykonávajú odborne školení pracovníci žiadateľa alebo inej úradne schválenej inštitúcie v súlade s ustanoveniami prílohy č. 3,
1.3. pri ktorých sa na základe karanténnych opatrení zistil výskyt škodlivého organizmu podľa bodu 1 alebo ktoré prišli do styku alebo sa mohli kontaminovať materiálom s výskytom škodlivého organizmu; tie sa zničia alebo ošetria vhodným spôsobom, alebo sa podrobia karanténnym opatreniam zameraným na zničenie príslušných škodlivých organizmov, pričom ustanovenia bodu 1.1. platia primerane,
2.
akéhokoľvek iného materiálu, pri ktorom sa počas alebo na konci vykonávania povolených aktivít zistí výskyt škodlivého organizmu,
2.1. vrátane škodlivého organizmu a akéhokoľvek materiálu, ktorý prišiel do styku s napadnutým materiálom alebo ktorý sa mohol kontaminovať; ten sa musí zničiť, sterilizovať alebo ošetriť iným spôsobom určeným kontrolným ústavom, a
2.2. miesta a zariadenia, v ktorých sa príslušné aktivity vykonávali; tie sa musia sterilizovať alebo vyčistiť iným spôsobom určeným kontrolným ústavom.
(6)
Žiadateľ zodpovedný za aktivity musí bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu každý výskyt škodlivého organizmu uvedeného v osobitnom predpise7) v materiáli a každý iný škodlivý organizmus za predpokladu, že predstavuje nebezpečenstvo pre Európske spoločenstvo, a ktorý sa zistil počas aktivít, spolu s oznámením každej udalosti, v dôsledku ktorej nastal únik príslušných škodlivých organizmov do životného prostredia.
(7)
Kontrolný ústav zabezpečí11) vykonanie príslušných karanténnych opatrení vrátane testovania pri aktivitách využívajúcich rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,12) ale nie sú uvedené v časti A kapitolách I až III prílohy č. 3. Tieto karanténne opatrenia ministerstvo oznámi13) Európskej komisii a ostatným členským štátom.
§ 3
Ministerstvo do 1. septembra každého roka oznámi13) Európskej komisii a členským štátom zoznam uskutočnených dovozov a premiestňovaní materiálu povoleného podľa tohto nariadenia s uvedením množstiev za obdobie predchádzajúceho roka končiace sa 30. júna a všetky prípady napadnutia škodlivým organizmom, ktoré sa potvrdili počas karanténnych opatrení vrátane testovania podľa prílohy č. 3.
§ 4
Týmto nariadením sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 69/2004 Z. z.
ZÁSADY PRECHOVÁVANIA A MANIPULÁCIE SO ŠKODLIVÝMI ORGANIZMAMI URČENÝMI NA VEDECKÉ, VÝSKUMNÉ A ŠĽACHTITEĽSKÉ ÚČELY
I. Všeobecné podmienky povolenia aktivít podľa § 2 ods. 1 a 2
a) charakter a ciele aktivít, pre ktoré sa má materiál dovážať alebo premiestňovať, musia byť v súlade s použitím na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely podľa osobitného predpisu,1)
b) karanténne prechovávanie v miestach a zariadeniach slúžiacich na vykonávanie aktivít musí spĺňať podmienky ustanovené v bode II,
c) množstvo materiálu sa musí obmedziť na rozsah primeraný aktivitám a nesmie presiahnuť množstvá stanovené so zreteľom na zariadenia na karanténne prechovávanie, ktoré sú k dispozícii,
d) teoretická a praktická kvalifikácia pracovníkov, ktorí budú vykonávať uvedené aktivity, sa musí preskúšať a povoliť.
II. Podmienky karanténneho prechovávania na účely bodu I písm. b) musia byť dostatočné na zaručenie bezpečného zaobchádzania s materiálom, aby sa zabránilo úniku každého škodlivého organizmu a eliminovalo sa nebezpečenstvo jeho rozšírenia. Nebezpečenstvo rozšírenia škodlivého organizmu za podmienok karanténneho prechovávania sa vyhodnotí pre každú aktivitu uvedenú v žiadosti so zreteľom na typ materiálu, plánovanú aktivitu a biológiu škodlivého organizmu. Na základe vyhodnotenia nebezpečenstva sa ustanovia všeobecné karanténne opatrenia týkajúce sa miest, zariadení a pracovných postupov.
II a. Všeobecné karanténne opatrenia týkajúce sa miest, zariadení a pracovných postupov
1. technická izolácia od iných rastlín alebo škodlivých organizmov vrátane ochrany rastlín v blízkom okolí,
2. poverenie osoby, ktorá zodpovedá za všetky vykonávané činnosti spojené so zaobchádzaním s karanténnym materiálom,
3. obmedzenie prístupu do vymedzených priestorov a k zariadeniam, v prípade potreby aj do blízkeho okolia, s výnimkou oprávnených osôb,
4. vhodné označenie vymedzených priestorov a zariadení vrátane bližšieho určenia typu vykonávaných aktivít a zodpovedných pracovníkov,
5. vedenie záznamov o vykonaných aktivitách, metodiky pracovných postupov vrátane postupu v prípade úniku škodlivých organizmov,
6. vhodný bezpečnostný a poplašný systém,
7. vhodné karanténne opatrenia na zabránenie úniku škodlivých organizmov a ich rozširovania,
8. ochranné postupy na odber vzoriek a premiestňovanie materiálu,
9. ochranné postupy na zneškodňovanie odpadu, zeminy a vody,
10. vhodné dezinfekčné a hygienické postupy a vybavenie pre pracovníkov, priestory a zariadenia,
11. vhodné karanténne opatrenia a vybavenie na zneškodňovanie pokusného materiálu,
12. vhodné vybavenie, priestory a postupy na testovanie na indikátorových rastlinách2) (ďalej len „testovanie na indikátoroch“) vrátane iných metód testovania.
II b. Osobitné karanténne opatrenia týkajúce sa zaobchádzania s určitým typom materiálu vzhľadom na jeho biológiu a epidemiológiu a povolené aktivity
1. prechovávanie v priestoroch vybavených predvstupovým uzavretým priestorom s dvojitými dverami pre vstup pracovníkov,
2. prechovávanie pri podtlaku,
3. prechovávanie v nádobách vybavených vhodnými sieťami alebo inými bariérami proti úniku škodlivých organizmov (napr. vodná bariéra pre roztoče, uzavreté nádoby s pôdou pre háďatká, elektrické lapače hmyzu a iné),
4. prechovávanie v izolácii od iných škodlivých organizmov a iného materiálu (napr. od hostiteľských rastlín),
5. prechovávanie v chovných klietkach vybavených vhodným manipulačným zariadením,
6. zabránenie kríženiu škodlivých organizmov s domácimi kmeňmi alebo druhmi,
7. zabránenie nepretržitému chovu a kultivácii škodlivých organizmov,
8. prechovávanie škodlivého organizmu v podmienkach umožňujúcich kontrolu rozmnožovania, napríklad v režime zabraňujúcom diapauze,
9. prechovávanie spôsobom zabraňujúcim rozširovaniu propagúl (napr. spór), napríklad vzdušným prúdom,
10. postupy na kontrolu čistoty chovov a kultúr škodlivých organizmov tak, aby sa zabezpečila neprítomnosť parazitov alebo iných škodlivých organizmov,
11. vhodný kontrolný systém vylučujúci prítomnosť možných prenášačov,
12. pri in vitro aktivitách prechovávanie v sterilných podmienkach a vybavenie laboratórií na vykonávanie aseptických postupov,
13. prechovávanie škodlivých organizmov, ktoré sa môžu rozširovať prostredníctvom prenášačov v podmienkach zabraňujúcich takémuto rozširovaniu (napr. vhodnou veľkosťou ôk sita, izoláciou pôdy a pod.),
14. sezónna izolácia, aby sa zabezpečilo vykonávanie aktivít v období menšieho rastlinolekárskeho nebezpečenstva.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 69/2004 Z. z.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 69/2004 Z. z.
KARANTÉNNE OPATRENIA VRÁTANE TESTOVANIA RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV A INÝCH PREDMETOV, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVOĽNENÉ Z KARANTÉNY
ČASŤ A
PRE RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY UVEDENÉ V OSOBITNOM PREDPISE1)
Kapitola I
Rastliny citrónovníka (Citrus L.), kumkvátu (Fortunella Swingle) a citrónovníkovca (Poncirus Raf.) a ich krížencov okrem plodov a osiva
1. Rastliny alebo ich časti (ďalej len „rastlinný materiál“) sa musia podrobiť príslušným ozdravovacím postupom stanoveným v Technických pokynoch FAO/IPGRI. Vykonávanie terapeutických postupov metodicky riadi kontrolný ústav.
2. Po uplatnení terapeutických postupov uvedených v bode 1 sa musí rastlinný materiál podrobiť testovaniu na indikátoroch. Rastlinný materiál vrátane rastlín testovaných na indikátoroch sa musí prechovávať v schválených zariadeniach v podmienkach karanténneho prechovávania ustanovených v prílohe č. 1. Rastlinný materiál určený na uvoľnenie z karantény sa musí prechovávať v podmienkach umožňujúcich jeho prirodzený vegetačný vývoj. Pri jeho dodaní na účely testovania na indikátoroch a následne vo vhodných termínoch sa rastlinný materiál počas testovania musí podrobiť vizuálnej kontrole na účely zistenia príznakov napadnutia škodlivými organizmami vrátane príslušných škodlivých organizmov uvedených v osobitnom predpise.2)
3. Na účely bodu 2 sa rastlinný materiál musí testovať na indikátoroch na prítomnosť škodlivých organizmov v súlade s nasledujúcimi postupmi:
3.1. testovanie sa vykonáva vhodnými laboratórnymi metódami a podľa potreby na indikátorových rastlinách citrónovníka pomarančového [Citrus sinensis (L.) Osbeck], citrónovníka limetového (C. aurantifolia Christm. Swing), citrónovníka citronátového (C. medica L.), citrónovníka mandarínkového (C. reticulata Blanco) a sezamu (Sesamum L.) tak, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:
a) Citrus greening bacterium,
b) Citrus variegated chlorosis,
c) Citrus mosaic virus,
d) Citrus tristeza virus (všetky izoláty),
e) Citrus vein enation woody gall,
f) Leprosis,
g) Naturally spreading psorosis,
h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili,
i) Satsuma dwarf virus,
j) Spiroplasma citri Saglio et al.,
k) Tatter leaf virus,
l) Witches' broom phytoplasma,
m) Xanthomonas campestris [všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus L.)],
3.2. pre choroby, ako sú spála, a pre choroby podobné spále, pre ktoré neexistujú krátkodobé postupy testovania na indikátoroch, rastlinný materiál sa musí navrúbľovať na podpník vypestovaný zo sterilnej kultúry podľa Technických pokynov FAO/IPGRI a rastliny sa následne musia podrobiť ozdravovacím postupom podľa bodu 1.
4. Po vizuálnej kontrole podľa bodu 2 sa materiál, na ktorom sa zistili príznaky napadnutia škodlivými organizmami, musí podrobiť vyšetreniu a podľa potreby testovaniu, aby bolo možné určiť škodlivé organizmy, ktoré spôsobili tieto príznaky.
Kapitola II
Rastliny duly (Cydonia Mill.), jablone (Malus Mill.), slivky (Prunus L.)3), hrušky (Pyrus L.) a ich krížencov a jahody (Fragaria L.) určené na pestovanie okrem osiva
1. Rastlinný materiál sa musí podrobiť príslušným ozdravovacím postupom stanoveným v Technických pokynoch FAO/IPGRI. Vykonávanie terapeutických postupov metodicky riadi kontrolný ústav.
2. Po uplatnení terapeutických postupov uvedených v bode 1 sa musí rastlinný materiál podrobiť testovaniu na indikátoroch. Rastlinný materiál vrátane rastlín testovaných na indikátoroch sa musí prechovávať v schválených zariadeniach v podmienkach karanténneho prechovávania ustanovených v prílohe č. 1. Rastlinný materiál určený na uvoľnenie z karantény sa musí prechovávať v podmienkach umožňujúcich jeho prirodzený vegetačný vývoj. Pri jeho dodaní na účely testovania na indikátoroch a následne vo vhodných termínoch sa rastlinný materiál počas testovania musí podrobiť vizuálnej kontrole na účely zistenia príznakov napadnutia škodlivými organizmami vrátane príslušných škodlivých organizmov uvedených v osobitnom predpise.2)
3. Na účely bodu 2 sa rastlinný materiál musí testovať na indikátoroch na prítomnosť škodlivých organizmov v súlade s nasledujúcimi postupmi:
3.1. rastliny jahody (Fragaria L.) bez ohľadu na krajinu pôvodu sa musia testovať vhodnými laboratórnymi metódami a podľa potreby na indikátorových rastlinách jahody obyčajnej (Fragaria vesca L.), jahody virgínskej (Fragaria virginiana Duch.) a mrlíka (Chenopodium spp.) tak, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:
a) Arabis mosaic virus,
b) Raspberry ringspot virus,
c) Strawberry crinkle virus,
d) Strawberry latent „C“ virus,
e) Strawberry latent ringspot virus,
f) Strawberry mild yellow edge virus,
g) Strawberry vein banding virus,
h) Strawberry witches' broom phytoplasma,
i) Tomato black ring virus,
j) Tomato ringspot virus,
k) Colletotrichum acutatum Simmonds,
l) Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae Wilcox et Duncan,
m) Xanthomonas fragariae Kennedy et King,
3.2. rastliny jablone (Malus Mill.)
3.2.1. pôvodom z krajiny, o ktorej nie je známe, či je bez výskytu niektorého z uvedených škodlivých organizmov, musia sa testovať vhodnými laboratórnymi metódami a podľa potreby na indikátorových rastlinách tak, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:
a) Apple proliferation phytoplasma,
b) Cherry rasp leaf virus (americké izoláty),
a
3.2.2. bez ohľadu na krajinu pôvodu sa musia testovať vhodnými laboratórnymi metódami a podľa potreby na indikátorových rastlinách tak, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:
a) Tobacco ringspot virus,
b) Tomato ringspot virus,
c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
3.3. rastliny rodu slivka (Prunus L.) vzhľadom na jednotlivé druhy tohto rodu
3.3.1. pôvodom z krajiny, o ktorej nie je známe, či je bez výskytu niektorého z uvedených škodlivých organizmov, musia sa testovať vhodnými laboratórnymi metódami a podľa potreby na indikátorových rastlinách tak, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:
a) Apricot chlorotic leafroll phytoplasma,
b) Cherry rasp leaf virus (americké izoláty),
c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,
3.3.2. bez ohľadu na krajinu pôvodu sa musia testovať vhodnými laboratórnymi metódami a podľa potreby na indikátorových rastlinách tak, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:
a) Little cherry pathogen (neeurópske izoláty),
b) Peach mosaic virus (americké izoláty),
c) Peach phony phytoplasma,
d) Peach rosette mosaic virus,
e) Peach rosette phytoplasma,
f) Peach X-disease phytoplasma,
g) Peach yellows phytoplasma,
h) Plum line pattern virus (americké izoláty),
i) Plum pox virus,
j) Tomato ringspot virus,
k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,
3.4. rastliny duly (Cydonia Mill.) a hrušky (Pyrus L.) a ich krížencov bez ohľadu na krajinu pôvodu sa musia testovať vhodnými laboratórnymi metódami a podľa potreby na indikátorových rastlinách tak, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:
a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,
b) Pear decline phytoplasma.
4. Po vizuálnej kontrole podľa bodu 2 sa materiál, na ktorom sa zistili príznaky napadnutia škodlivými organizmami, musí podrobiť vyšetreniu a podľa potreby testovaniu tak, aby bolo možné určiť škodlivé organizmy, ktoré spôsobili tieto príznaky.
Kapitola III
Rastliny viniča (Vitis L.) okrem plodov
1. Rastlinný materiál sa musí podrobiť príslušným ozdravovacím postupom stanoveným v Technických pokynoch FAO/IPGRI. Vykonávanie terapeutických postupov metodicky riadi kontrolný ústav.
2. Po uplatnení terapeutických postupov uvedených v bode 1 sa musí rastlinný materiál podrobiť testovaniu na indikátoroch. Rastlinný materiál vrátane rastlín testovaných na indikátoroch sa musí prechovávať v schválených zariadeniach v podmienkach karanténneho prechovávania ustanovených v prílohe č. 1. Rastlinný materiál určený na uvoľnenie z karantény sa musí prechovávať v podmienkach umožňujúcich jeho prirodzený vegetačný vývoj. Pri jeho dodaní na účely testovania na indikátoroch a následne vo vhodných termínoch sa rastlinný materiál počas testovania musí podrobiť vizuálnej kontrole na účely zistenia príznakov napadnutia škodlivými organizmami vrátane fyloxéry viničovej [Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)] a príslušných škodlivých organizmov uvedených v osobitnom predpise.2)
3. Na účely bodu 2 sa rastlinný materiál musí testovať na indikátoroch na prítomnosť škodlivých organizmov v súlade s nasledujúcimi postupmi:
3.1. pôvodom z krajiny, o ktorej nie je známe, či je bez výskytu niektorého z uvedených škodlivých organizmov, musí sa testovať vhodnými laboratórnymi metódami na uvedených indikátorových rastlinách tak, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:
a) Ajinashika disease (v prípade negatívneho výsledku testovanie na odrode viniča Koshu, rozvoj príznakov sa pozoruje aspoň počas dvoch úplných vegetačných období),
b) Grapevine stunt virus (testovanie na odrodách viniča Campbell Early, rozvoj príznakov sa pozoruje počas jedného úplného vegetačného obdobia),
c) Summer mottle (testovanie na odrodách viniča Sideritis, Cabernet-Franc a Mission),
3.2. bez ohľadu na krajinu pôvodu sa musí testovať vhodnými laboratórnymi metódami a podľa potreby na indikátorových rastlinách tak, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:
a) Blueberry leaf mottle virus,
b) Grapevine flavescence dorée phytoplasma a iné žltačky viniča,
c) Peach rosette mosaic virus,
d) Tobacco ringspot virus,
e) Tomato ringspot virus (kmeň „yellow vein“ a iné kmene),
f) Xylella fastidiosa (Wells et al.),
g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
4. Po vizuálnej kontrole podľa bodu 2 sa materiál, na ktorom sa zistili príznaky napadnutia škodlivými organizmami, musí podrobiť vyšetreniu a podľa potreby testovaniu tak, aby bolo možné určiť škodlivé organizmy, ktoré spôsobili tieto príznaky.
Kapitola IV
Rastliny stolonotvorných alebo hľuzotvorných druhov rodu ľuľok (Solanum L.) alebo ich krížencov určené na pestovanie
1. Rastlinný materiál sa musí podrobiť príslušným ozdravovacím postupom stanoveným v Technických pokynoch FAO/IPGRI. Vykonávanie terapeutických postupov metodicky riadi kontrolný ústav.
2. Po uplatnení terapeutických postupov uvedených v bode 1 sa musí rastlinný materiál podrobiť testovaniu na indikátoroch. Rastlinný materiál vrátane rastlín testovaných na indikátoroch sa musí prechovávať v schválených zariadeniach v podmienkach karanténneho prechovávania ustanovených v prílohe č. 1. Rastlinný materiál určený na uvoľnenie z karantény sa musí prechovávať v podmienkach umožňujúcich jeho prirodzený vegetačný vývoj. Pri jeho dodaní na účely testovania na indikátoroch a následne vo vhodných termínoch sa rastlinný materiál počas testovania musí podrobiť vizuálnej kontrole na účely zistenia príznakov napadnutia škodlivými organizmami vrátane príslušných škodlivých organizmov uvedených v osobitnom predpise2) a potato yellow vein disease.
3. Na účely bodu 2 sa rastlinný materiál musí testovať na indikátoroch podľa technických ustanovení bodu 5 tak, aby sa zistil výskyt aspoň týchto škodlivých organizmov:
3.1. baktérie
a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,
b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,
3.2. vírusy a vírusom podobné organizmy
a) Andean potato latent virus,
b) Potato black ringspot virus,
c) Potato spindle tuber viroid,
d) Potato yellowing alfamovirus,
e) Potato virus T,
f) Andean potato mottle virus,
g) bežné vírusy zemiakov A, M, S, V, X a Y (vrátane Yo, Yn a Yc) a zvinutka zemiaka (Potato leaf roll virus).
Testovanie na indikátoroch sadivových zemiakov sa vykoná na účely zistenia aspoň vírusov a vírusom podobných organizmov uvedených v písmenách a) až e).
4. Po vizuálnej kontrole podľa bodu 2 sa materiál, na ktorom sa zistili príznaky napadnutia škodlivými organizmami, musí podrobiť vyšetreniu a podľa potreby testovaniu tak, aby bolo možné určiť škodlivé organizmy, ktoré spôsobili tieto príznaky.
5. Technické ustanovenia testovania na indikátoroch uvedené v bode 3 sú:
5.1. vzhľadom na baktérie
5.1.1. v prípade hľúz sa testuje pupkový koniec každej hľuzy. Štandardná veľkosť vzorky je 200 hľúz. Postup sa môže použiť aj na vzorky s menej ako 200 hľuzami,
5.1.2. v prípade mladých rastlín a odrezkov vrátane rastlín z pletivových kultúr sa testujú dolné časti stonky a podľa potreby korene každého rastlinného materiálu,
5.1.3. po testovaní uvedenom v bodoch 5.1.1. a 5.1.2. sa odporúča testovanie dcérskych hľúz alebo pri druhoch, ktoré nevytvárajú hľuzy, dolných častí stonky počas jedného úplného vegetačného obdobia,
5.1.4. na materiál uvedený v bode 5.1.1. sa na zisťovanie prítomnosti Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. musí použiť metóda Európskeho spoločenstva ustanovená v osobitnom predpise.4) Uvedená testovacia metóda sa môže použiť aj na materiál uvedený v bode 5.1.2.,
5.1.5. pri zisťovaní prítomnosti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuucchi et al. v materiáli uvedenom v bode 5.1.1. sa musí použiť predbežný testovací postup ustanovený v osobitnom predpise.5) Uvedená testovacia metóda sa môže použiť aj na materiál uvedený v bode 5.1.2.,
5.2. vzhľadom na vírusy a vírusom podobné organizmy okrem viroidu vretenovitosti zemiakov (Potato spindle tuber viroid)
5.2.1. testovanie aspoň vegetatívneho materiálu (hľuzy, mladé rastliny a odrezky vrátane rastlín z pletivových kultúr) zahŕňa sérologický test vykonaný počas kvitnutia alebo tesne pred kvitnutím pre všetky škodlivé organizmy uvedené v bode 3.2. okrem viroidu vretenovitosti zemiakov (Potato spindle tuber viroid), po ktorom musí nasledovať biologické testovanie materiálu, ktorého sérologický test bol negatívny. V prípade zvinutky zemiaka (Potato leaf roll virus) sa musia vykonať dva sérologické testy,
5.2.2. testovanie sadiva sa vykonáva aspoň sérologickým testom alebo biologickým testom v prípade, že nemožno vykonať sérologický test. Odporúča sa opakované testovanie pomernej časti negatívnych vzoriek a v prípade získania hraničných hodnôt výsledkov vykonanie iného testu,
5.2.3. sérologické a biologické testovanie uvedené v bodoch 5.2.1. a 5.2.2. sa musí vykonať na rastlinách vypestovaných v skleníkoch, pričom sa vzorky odoberú aspoň z dvoch rôznych miest na každej stonke vrátane mladého úplne vyvinutého listu na vrchole každej stonky a zo staršieho listu zo strednej časti stonky. Vzorka sa odoberie z každej stonky z dôvodu možnej nesystémovej infekcie. V prípade sérologického testovania sa listy odobraté z jednotlivých rastlín nesmú zmiešať, ak sa neschválil objemový pomer pre používanú metódu. Listy odobraté z jednej stonky sa však môžu zmiešať na účely vytvorenia vzorky z každej rastliny. V prípade biologického testovania sa môže zmiešať najviac päť rastlín, pričom sa musí inokulovať aspoň rovnaký počet indikátorových rastlín,
5.2.4. vhodné indikátorové rastliny, ktoré sa majú použiť na biologické testovanie podľa bodov 5.2.1. a 5.2.2., sú tie, ktoré sú uvedené v zozname Európskej a stredozemskej organizácie pre ochranu rastlín (EPPO), alebo iné úradne schválené indikátorové rastliny, ktoré majú schopnosť odhaliť prítomnosť vírusov,
5.2.5. z karanténneho prechovávania sa uvoľní iba taký materiál, ktorý sa priamo testoval. V prípade testovania očka na indikátoroch sa uvoľní iba potomstvo testovaného očka. Hľuza sa nesmie uvoľniť z dôvodu možnej nesystémovej infekcie,
5.3. vzhľadom na viroid vretenovitosti zemiakov (Potato spindle tuber viroid)
5.3.1. testy každého materiálu sa musia vykonať na rastlinách pestovaných v skleníku, len čo sú úplne vyvinuté, avšak pred kvitnutím a tvorbou peľu. Testovanie výhonkov hľúz (in vitro rastlín) malých semenáčikov sa považuje za predbežné testovanie,
5.3.2. vzorky sa musia odobrať z úplne vyvinutého listu na vrchole každej stonky rastliny,
5.3.3. každý materiál určený na testovanie sa musí pestovať pri teplote, ktorá nesmie byť nižšia ako 18 oC (pokiaľ možno pri teplotách nad 20 oC), a pri 16-hodinovom svetelnom režime,
5.3.4. testovanie sa vykonáva pomocou rádioaktívne alebo nerádioaktívne označených sond cDNA alebo RNA, return-PAGE (farbením striebrom) alebo RT-PCR,
5.3.5. maximálny objemový pomer vzoriek v prípade sond a reverznej-PAGE je rovný piatim. Používanie tohto pomeru alebo vyšších pomerov sa musí overiť.
ČASŤ B
PRE RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PREDMETY UVEDENÉ V OSOBITNOM PREDPISE6)
1. Úradné karanténne opatrenia zahŕňajú vhodnú kontrolu alebo testovanie príslušných škodlivých organizmov uvedených v osobitnom predpise7) a musia sa uskutočniť so zreteľom na osobitné požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.8) Vzhľadom na tieto osobitné požiadavky sa musia použiť metódy pre karanténne opatrenia ustanovené v osobitnom predpise7) alebo iné rovnocenné úradne schválené opatrenia.
2. Podľa ustanovení odseku 1 musia byť rastliny, rastlinné produkty a iné predmety bez výskytu príslušných škodlivých organizmov uvedených v osobitnom predpise.9)
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 69/2004 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
Týmto nariadením sa transponuje tento právny akt Európskych spoločenstiev:
Smernica Komisie 95/44/ES, ktorou sa ustanovujú podmienky, podľa ktorých môžu byť určité škodlivé organizmy, rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohách I až V k smernici Rady 77/93/EHS dovezené do Európskeho spoločenstva alebo premiestňované v rámci Európskeho spoločenstva alebo v jeho určitých chránených zónach na vedecké, výskumné a šľachtiteľské účely a na prácu na selekcii odrôd v znení smernice Komisie 97/46/ES.
Smernica Komisie je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
1)
§ 3 ods. 7, § 4 ods. 4, § 5 ods. 5 alebo § 10 ods. 7 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
2)
§ 4a ods. 2 a § 21 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
3)
§ 2 ods. 1 písm. k) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
4)
Príloha č. 5 časť A nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
5)
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
6)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
8)
Príloha č. 5 časť B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
9)
§ 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
10)
§ 22 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
11)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
12)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
13)
§ 21 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
2)
Testovanie na indikátorových rastlinách je akýkoľvek postup, ktorého účelom je preukázanie prítomnosti vírusov, viroidov, vírusom podobných organizmov alebo fytoplaziem prostredníctvom indikátorových rastlín.
1)
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
3)
Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalánu a trnky.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka.
6)
Prílohy č. 2 a 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
7)
Prílohy č. 1 a 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
8)
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.
9)
Prílohy č. 1, 2 a 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z.