685/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

685
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 25. novembra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005, v znení neskorších predpisov
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005, v znení vyhlášky č. 572/2003 Z. z. a vyhlášky č. 467/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedený v prílohe č. 4.“.
2.
Slová „Európsky právny predpis“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie“.
3.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky sa za bod 35d vkladajú nové body 35e až 35h, ktoré znejú:
„35e.
Ceny VTS 5-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v poštách a telekomunikáciách
35f.
Ceny VTS 6-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu
35g.
Ceny VTS 7-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v poisťovníctve
35h.
Ceny VTS 8-12 Mesačný výkaz o cenách služieb v bankovníctve“.
4.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky bod 37 znie:
„37.
Dop 4-12 Mesačný výkaz o letiskách“.
5.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 35d vkladajú nové body 35e až 35h, ktoré znejú:
„35e.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v poštách a telekomunikáciách
Značka štatistického formulára: Ceny VTS 5-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien služieb v poštách a telekomunikáciách. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v poštách a telekomunikáciách a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb za pošty a telekomunikácie v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – pošty a telekomunikácie (OKEČ 64).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.
35f.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu
Značka štatistického formulára: Ceny VTS 6-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien za služby v oblasti finančného lízingu. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v oblasti finančného lízingu a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v oblasti finančného lízingu v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – ostatné finančné sprostredkovanie (OKEČ 65.2).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.
35g.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v poisťovníctve
Značka štatistického formulára: Ceny VTS 7-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien za služby v poisťovníctve. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v poisťovníctve a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v poisťovníctve v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia (OKEČ 66).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.
35h.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o cenách služieb v bankovníctve
Značka štatistického formulára: Ceny VTS 8-12
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať údaje na výpočet indexov cien za služby v bankovníctve. Cenové indexy sa používajú na hodnotenie vývoja cenovej úrovne poskytovateľov služieb v bankovníctve a na prepočty hodnotových ukazovateľov odvetvovej štatistiky a národných účtov do stálych cien.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných služieb v bankovníctve v minulom a sledovanom mesiaci, tržby z realizácie týchto služieb za predchádzajúci rok.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Vybrané podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – peňažné sprostredkovanie (OKEČ 65.1).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Trenčíne.“.
6.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 37 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmena d) znie:
„37.
Názov zisťovania: Mesačný výkaz o letiskách
Značka štatistického formulára: Dop 4-12
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: mesačne.
Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa sledovaného mesiaca.“.
7.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 52 písmená a) a b) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o stavoch hospodárskych zvierat, o ich reprodukcii a úžitkovosti, o výrobe a predaji živočíšnych výrobkov a o zdrojoch a využití. Výsledky zisťovania sa využijú na posúdenie stavu a vývoja poľnohospodárskej prvovýroby, ako podklad pre publikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky a Eurostatu, na tvorbu časových radov a na informovanie verejnosti a medzinárodných organizácií.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach mlieka a mliečnych výrobkov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stavy hospodárskych zvierat, reprodukčné ukazovatele, úžitkovosť, výroba a predaj živočíšnych výrobkov, zdroje a využitie mlieka, množstvo kravského mlieka produkovaného poľnohospodárskymi podnikmi na regionálnej úrovni (územná jednotka NUTS 2).“.
8.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky sa za bod 1 vkladá nový bod 1a, ktorý znie:
„1a.
SILC 1-01 Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach“.
9.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky sa za bod 18 vkladá nový bod 18a, ktorý znie:
„18a.
Oceľ 1-01 Ročný výkaz o oceli a železe“.
10.
V prílohe č. 1 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky sa za bod 33 vkladajú nové body 33a, 33b a 33c, ktoré znejú:
„33a.
IKT D 1-99 Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach
33b.
IKT P 2-99 Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch
33c.
IKT PaP 3-99 Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva“.
11.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 1 vkladá nový bod 1a, ktorý znie:
„1a.
Názov zisťovania: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
Značka štatistického formulára: SILC 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať porovnateľné a včasné prierezové a dlhodobé údaje o rozdelení príjmov a o úrovni a zložení chudoby a sociálneho vylúčenia (sociálnej exklúzie) na národnej a európskej úrovni. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie sociálnej politiky, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC).
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie prostredníctvom anketárov.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prierezové a dlhodobé údaje týkajúce sa základných a demografických údajov, ukazovatele o príjmoch, sociálnom vylúčení, práci, bývaní, o vzdelaní, zdraví a o medzigeneračnom prenose chudoby.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Súkromná domácnosť zaradená do výberu a jej členovia.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. septembra sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – príslušná krajská správa.“.
12.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode18 písmeno b) znie:
„b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: stav zásob vlastnej výroby k 1. januáru, výroba, predaj, vnútropodniková spotreba, stav zásob vlastnej výroby k 31. decembru v naturálnom a v hodnotovom vyjadrení podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.“.
13.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 18 vkladá nový bod 18a, ktorý znie:
„18a.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o oceli a železe
Značka štatistického formulára: Oceľ 1-01
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o produkcii a kapacitách železiarskeho a oceliarskeho priemyslu, o spotrebe a predaji palív a energie, o spotrebe surového materiálu a valcovaných výrobkov, cenách vstupných materiálov a vybraných výrobkov, o nákladoch na obstaranie dlhodobého hmotného majetku podľa prevádzok, o bilancii elektriny, oceľového a liatinového šrotu. Súčasťou zisťovania sú odhady základných ukazovateľov a odhady spotreby ocele na najbližšie 2 roky.
Výsledky zisťovania sa využijú pre získanie základných informácií, potrebných na vytvorenie informačného systému o železiarskom a oceliarskom priemysle, na energetickú bilanciu Slovenskej republiky, na bilancovanie železiarskych a oceliarskych výrobkov a pre potreby medzinárodných organizácií v nadväznosti na právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 z 5. decembra 2003 o tvorbe ročnej štatistiky spoločenstva o oceliarskom priemysle pre referenčné roky 2003 – 2009.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele o kapacitách, produkcii a spotrebe – kapacity v tonách, výroba surovej ocele podľa výrobných postupov, výroba legovanej ocele v tonách podľa druhov, výroba rýchloreznej a žiaruvzdornej ocele do ingotov a pre odlievanie, výroba a zásoby koksu v tonách, spotreba surového materiálu (železná ruda, mangánová ruda, koks) v tonách, spotreba valcovaných výrobkov v druhovom členení v tonách, spotreba a predaj palív a energie podľa druhov a zariadení v tonách, resp. v GJ, bilančné ukazovatele – bilancia elektriny v MWh, bilancia oceľového a liatinového šrotu (stav zásob k 1. januáru a k 31. decembru, nákup, spotreba a predaj) v tonách, finančné ukazovatele – výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v tis. Sk podľa prevádzok, odhady základných ukazovateľov – kapacita, výroba surovej ocele, plynulé liatie, obchod s oceľou, zamestnanosť v bežnom roku a v nasledujúcich dvoch rokoch, odhady spotreby ocele a komentár k očakávaným zmenám vo výrobe, vývoze a dovoze v nasledujúcom roku.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – výroba kovov (OKEČ 27), resp. s inou prevažujúcou činnosťou, ktoré vyrábajú výrobky, spadajúce pod vyššie uvedený kód OKEČ podľa Zoznamu vybraných priemyselných výrobkov PRODSLOV.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehoty na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. marca nasledujúceho roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky – krajská správa v Banskej Bystrici.“.
14.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 26 písmeno c) znie:
„c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Výrobcovia tepla, ak prevádzkujú aspoň jeden zdroj s inštalovaným výkonom 0,35 MW a vyšším, výrobcovia kombinovanej výroby tepla a elektriny, ak prevádzkujú aspoň jedno kogeneračné zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom 0,10 MW a vyšším, výrobcovia elektriny, predajcovia elektriny a tepla a prevádzkovatelia rozvodných a prenosných sietí elektriny a tepla.“.
15.
V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 33 vkladajú nové body 33a, 33b a 33c, ktoré znejú:
„33a.
Názov zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach
Značka štatistického formulára: IKT D 1-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a na potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách spoločenstva o informačnej spoločnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: prístup k vybraným informačným a komunikačným technológiám v domácnostiach (telefóny, osobné počítače, internet), využívanie osobných počítačov, použitie internetu, nákup a predaj tovarov cez internet, bezpečnostné problémy pri využívaní internetu, dôvody, pre ktoré nebol realizovaný nákup a predaj tovaru cez internet.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosť, ktorá bola zaradená do súboru spravodajskej povinnosti náhodným výberom.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 29. apríla sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
33b.
Názov zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch
Značka štatistického formulára: IKT P 2-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách spoločenstva o informačnej spoločnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné ukazovatele o informačných a komunikačných technológiách v podnikoch – využívanie osobných počítačov, použitie internetu – prístup na internet, komunikácia s úradmi, využitie www stránky podniku, bezpečnostné opatrenia, elektronický obchod cez internet a cez EDI alebo iné siete ako internet (nákup a predaj tovaru v percentovom a korunovom vyjadrení), spôsoby budujúce dôveru k internetovému obchodu, prekážky pri predaji cez internet.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):
– priemyselná výroba (OKEČ 15 až 37),
– výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (OKEČ 40 až 41),
– stavebníctvo (OKEČ 45),
– veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru (OKEČ 50 až 52),
– hotely a reštaurácie (OKEČ 55),
– doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie (OKEČ 60 až 64),
– nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti (OKEČ 70 až 74),
– ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby (OKEČ 90 až 93).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
33c.
Názov zisťovania: Zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva
Značka štatistického formulára: IKT PaP 3-99
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva. Výsledky zisťovania sa využijú na analytické účely, v publikačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky a pre potreby európskeho štatistického systému, medzinárodných organizácií a externých užívateľov.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách spoločenstva o informačnej spoločnosti.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: všeobecné ukazovatele o informačných a komunikačných technológiách v odvetví peňažníctva a poisťovníctva – využívanie osobných počítačov, použitie internetu – prístup na internet, komunikácia s úradmi, využitie www stránky podniku, bezpečnostné opatrenia, produkty/služby poskytované cez internet alebo iné počítačové siete ako EDI alebo iné uzatvorené/vlastné siete, aktivity uskutočnené cez internet, cez EDI alebo iné uzatvorené/vlastné siete, styk so zákazníkom, prekážky pri predaji cez internet.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s prevažujúcou činnosťou podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – finančné sprostredkovanie (OKEČ 65 až 67).
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára sledovaného roka.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.
16.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky
MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 7.
17.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad krátkodobých zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo
MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 35.
18.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 7.
19.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 22 písmeno a) znie:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vyrobenom a predanom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkov v súvislosti s plnením úloh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v zmysle európskych noriem.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach mlieka a mliečnych výrobkov.“.
20.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 24 písmeno b) znie:
„b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov cukru, melasy a izoglukózy – zásob, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu z tretích krajín, prijatia z členských štátov Európskej únie, rozdelenia fondov na vlastnú spotrebu, dodávok pre obyvateľstvo a na výrobu nealkoholických nápojov, ukazovatele týkajúce sa výrobnej spotreby, vývozu do tretích krajín, odoslania do členských štátov Európskej únie, iných dodávok, nákupu a dodávok pre intervencie a pre hmotné rezervy.“.
21.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 24b písmeno b) znie:
„b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa stavu zásob suroviny a nedokončenej výroby, nákupu suroviny v tuzemsku, dovozu, predaja, vývozu a použitia suroviny, stavu zásob spracovaných výrobkov, nákupu, dovozu, predaja a vývozu spracovaných výrobkov za výrobné, nevýrobné a obchodné organizácie.“.
22.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 29 písmeno b) znie:
„b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa tvorby zdrojov rafinovaného liehu, výroby, nákupu v tuzemsku, dovozu z tretích krajín a vývozu do tretích krajín, vlastnej spotreby, predaja v tuzemsku a ostatného použitia.“.
23.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 30 písmeno b) znie:
„b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa výroby a predaja liehovín, nákupu v tuzemsku, dovozu z tretích krajín a vývozu do tretích krajín a ostatného použitia.“.
24.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 32 písmeno b) znie:
„b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa zdrojov, t. j. výroby, nákupu v tuzemsku, celkového dovozu, z toho dovozu z tretích krajín, ostatných zdrojov, zdrojov spolu a ukazovatele spotreby, t. j. vlastnej spotreby, dodávok pre obyvateľstvo, celkového vývozu, z toho vývozu do tretích krajín, ostatných dodávok a dodávok spolu.“.
25.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 35.
26.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole II. Demografia a sociálne štatistiky MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY body 57, 65, 76, 80, 84 a 85 znejú:
„57.
A (MZ SR) 3-01 Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie
65.
A (MZ SR) 11-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva
76.
K (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti rádiológie
80.
K (MZ SR) 8-01 Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie
84.
L (MZ SR) 4-01 Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
85.
L (MZ SR) 5-01 Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie“.
27.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky nadpis POŠTOVÝ ÚRAD znie: „POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD“.
28.
V prílohe č. 2 v časti Prehľad dlhodobých zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky
POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD body 145 až 148 znejú:
„145.
PO (PRÚ) 1-02 Polročný výkaz o poštovej sieti
146.
PO (PRÚ) 2-02 Polročný výkaz o poštových službách a poštovom platobnom styku
147.
PO (PRÚ) 3-02 Polročný výkaz o vybraných ukazovateľoch kvality univerzálnej poštovej služby
148.
PO (PRÚ) 4-02 Polročný výkaz o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku.“.
29.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 57 názov zisťovania znie:
„57.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti ambulancií pneumológie a ftizeológie“.
30.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 65 názov zisťovania vrátane písmena a) znie:
„65.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia telovýchovného lekárstva
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti oddelení telovýchovného lekárstva. Údaje sa využijú na riadenie a rozvoj zdravotníctva.“.
31.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 76 názov zisťovania vrátane písmen a) a b) znie:
„76.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti rádiológie
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o rádiologických oddeleniach a pracoviskách, ich prístrojovom vybavení a o používaných rádiologických metódach. Spracované údaje využije Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako podklady na riadenie a rozvoj zdravotníctva. Údaje sa uverejnia v rezortných zdravotníckych publikáciách.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa rádiologických vyšetrení, prístrojového vybavenia a personálneho zabezpečenia rádiologických oddelení.“.
32.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 80 názov zisťovania znie:
„80.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti oddelenia patologickej anatómie“.
33.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 84 názov zisťovania vrátane písmen a) a b) znie:
„84.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Údaje sa uverejnia v rezortných zdravotníckych publikáciách, ako aj pre potreby Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa materiálneho a personálneho zabezpečenia a zdravotníckych výkonov v oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny.“.
34.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 85 názov zisťovania znie:
„85.
Názov zisťovania: Ročný výkaz o činnosti radiačnej onkológie“.
35.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 145 značka štatistického formulára a písmeno e) znie:
„Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 1-02
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.“.
36.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 146 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmen a), d) a e) znie:
„146.
Názov zisťovania: Polročný výkaz o poštových službách a poštovom platobnom styku
Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 2-02
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o poskytovaných poštových službách a poštovom platobnom styku z hľadiska ich štruktúry a rozsahu. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku, štátnu reguláciu poštových služieb a reguláciu poštových sadzieb, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a Európskej únie a pre publikačný systém.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a 30. apríla po skončení sledovaného obdobia.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.“.
37.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 147 značka štatistického formulára a písmeno e) znie:
„Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 3-02
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.“.
38.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 148 názov zisťovania a značka štatistického formulára vrátane písmen a), b), d) a e) znie:
„148.
Názov zisťovania: Polročný výkaz o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku
Značka štatistického formulára: PO (PRÚ) 4-02
a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o vybraných finančných ukazovateľoch poštových služieb a poštového platobného styku. Výsledky zisťovania sa využijú pre štátnu poštovú politiku, štátnu reguláciu poštových služieb a reguláciu poštových sadzieb, na posúdenie žiadostí o kompenzáciu straty z univerzálnej poštovej služby, na zostavovanie štatistických prehľadov Svetovej poštovej únie a Európskej únie a pre publikačný systém.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku a investícií v rámci univerzálnej poštovej služby, ostatných poštových služieb v členení na vnútroštátny a medzinárodný styk a poštového platobného styku.
d)
Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a 30. apríla po skončení sledovaného obdobia.
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Poštový regulačný úrad.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Poštový regulačný úrad.“.
39.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 151 písmená a) a b) znejú:
„a)
Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nakúpenom a vyrobenom množstve mlieka a vybraných mliekarenských výrobkov v súvislosti s plnením úloh Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v zmysle európskych noriem.
Právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach mlieka a mliečnych výrobkov.
b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa nákupu mlieka, maslového tuku a obsahu bielkovín v hlavných mliečnych výrobkoch, vyrobeného množstva mlieka a vybraných mliečnych výrobkov.“.
40.
V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 162 písmená b), c) a e) znejú:
„b)
Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: základné ukazovatele týkajúce sa závlahy pozemkov, prevádzky hlavných melioračných zariadení, nádrží, kanálov, ďalej ukazovatele týkajúce sa nadobúdanej hodnoty a odpisov hlavných melioračných zariadení.
c)
Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ):
– služby spojené s pestovaním plodín; krajinné záhradníctvo (OKEČ 01.41).
e)
Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom š. p. Hydromeliorácie, Bratislava.“.
41.
V prílohe č. 3 Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov
I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky bod 14 znie:
„14.
FO typ: B1, B2 a B3 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb.“.
42.
V prílohe č. 3 Prehľad využívaných administratívnych zdrojov údajov
I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole I. A Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa za bod 44 dopĺňa bod 44a, ktorý znie:
„44a.
Fin FAP 5-04 Výkaz o sektorovom členení prírastku/úbytku finančných aktív a pasív“.
43.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov
I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole
I. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v bode 14 označenie administratívneho zdroja vrátane písmena b) znie:
„14.
Označenie administratívneho zdroja:
FO typ: B1, B2, B3
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Údaje v plnom rozsahu za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa sektorov a subsektorov systému národných účtov ESNÚ95, v územnom členení (KRAJ) a podľa Štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ 2, OKEČ 4), členenie podľa toho, či sú podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu a členenie podľa právnej formy daňovníka.“.
44.
V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov údajov
I. Administratívne zdroje údajov, ktoré využíva ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v kapitole
I. A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa dopĺňa bod 44a, ktorý znie:
„44a.
Označenie administratívneho zdroja:
Fin FAP 5-04
Výkaz o sektorovom členení prírastku/úbytku finančných aktív a pasív
a)
Využitie administratívnych údajov
Administratívne zdroje údajov sa využijú na zostavovanie národných účtov podľa nariadenia Rady (ES) č. 2223/96 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v spoločenstve.
b)
Charakteristika triedení, odvetvovej, sektorovej alebo komoditnej skladby požadovaných administratívnych údajov
Vybrané aktíva a pasíva spracované podľa subsektorov verejnej správy systému národných účtov SNÚ.
c)
Periodicita: štvrťročne a ročne.
d)
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne 55. kalendárny deň po referenčnom období, ročne do 30. júna po referenčnom období.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Peter Mach v. r.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 613/2002 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003, ktorou sa mení smernica Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 007, 13. 01. 2004).