68/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. januára 2004,
ktorým sa ustanovujú podmienky na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 30b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na ochranu proti zavlečeniu a rozširovaniu obaľovačov Cacoecimorpha pronubana HÜBNER a Epichoristodes acerbella WALKER (ďalej len „obaľovače“).
§ 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a)
obaľovačmi karanténne škodlivé organizmy živočíšneho pôvodu z čeľade obaľovačovité (Tortricidae), ktoré škodia najmä na rastlinách klinčekov (Dianthus L.) pestovaných v skleníkových kultúrach,
b)
rastlinami určenými na pestovanie rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po premiestnení na iné stanovisko naďalej pestovať, alebo sa nepestujú a po premiestnení na iné stanovisko sa majú pestovať (napríklad priesady, odrezky, sadenice a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie),
c)
primárnymi hostiteľskými rastlinami rastliny klinčeka (Dianthus L.), chryzantémovky (Chrysanthemum L.), muškátu (Pelargonium L´HERIT ex AIT.), ruže (Rosa L.) vrátane rezaných kvetov,
d)
sekundárnymi hostiteľskými rastlinami rastliny akácie (Acacia MILL.), borovice (Pinus L.), cesnaku pórového (Allium porrum L.), cezmíny (Ilex L.), citrónovníka (Citrus L.), cyprusu (Cupressus L.), ďateliny (Trifolium spp.), garbiarnika (Coriaria L.), gerbery (Gerbera CASS.), hrachu siateho (Pisum sativum L.), hruškovca (Persea MILL.), jablone (Malus MILL.), jahody (Fragaria L.), javora (Acer L.), jazmínu (Jasminum L.), kapusty (Brassica spp.), ľuľka zemiakového (Solanum tuberosum L.), mahónie (Mahonia NUTT.), maliny a ostružiny (Rubus L.), mrkvy obyčajnej (Daucus carota L.), orgovánu (Syringa L.), prýštca (Euphorbia L.), rajčiaka jedlého (Lycopersicon lycopersicum (L.) KARSTEN ex FARW.), ranostaja (Coronilla L.), rododendronu (Rhododendron L.), slivky (Prunus L.), smreka (Pinus A. DIETR.), topoľa (Populus L.), tuje (Thuja L.), viky (Vicia L.) a vavrína (Laurus L.).
§ 3
(1)
Každý, kto zistí výskyt alebo má podozrenie z výskytu obaľovačov, je povinný ohlásiť túto skutočnosť Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“).
(2)
Kontrolný ústav pri podozrení na výskyt obaľovačov zabezpečí odber vzoriek a ich diagnostikovanie v diagnostickom laboratóriu kontrolného ústavu. Každú vzorku musí sprevádzať záznam o odbere vzorky. Do ukončenia laboratórnych testov platia ustanovenia odseku 3 písm. a).
(3)
Po potvrdení výskytu obaľovačov kontrolný ústav
a)
zakáže rozhodnutím uvádzanie do obehu hostiteľských rastlín uvedených v § 2 písm. c) a d) (ďalej len „hostiteľské rastliny“) napadnutých obaľovačmi alebo podozrivých z napadnutia,
b)
zistí pôvod škodlivých organizmov,
c)
vykoná podrobný prieskum ich územného rozšírenia na mieste a v okolí výskytu, prípadne na ďalších miestach možného výskytu,
d)
na základe hodnotenia rizika nariadi rozhodnutím vykonanie rastlinolekárskych opatrení podľa § 6.
(4)
Rezané kvety hostiteľských rastlín slabo napadnuté obaľovačmi môžu byť uvádzané do obehu, ak napadnuté rastliny alebo rastliny podozrivé z napadnutia sú ošetrené prípravkami na ochranu rastlín registrovanými v Slovenskej republike. V období od 16. októbra do 30. apríla ošetrenie nie je potrebné.
(5)
Kontrolný ústav informuje Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky o každom zistení výskytu obaľovačov.
(6)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1) informuje o každom zistení výskytu obaľovačov Komisiu Európskych spoločenstiev, Európsku a stredozemskú organizáciu ochrany rastlín a podľa potreby ostatné krajiny, ktorých sa to týka.
§ 4
(1)
Kontrolný ústav vykonáva rastlinolekársku kontrolu hostiteľských rastlín obaľovačov okrem osiva a plodov, podľa osobitného predpisu2)
a)
v miestach vstupu, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola, alebo v mieste vykládky,
b)
v skleníkoch, množiarňach a na iných miestach, v ktorých sa pestujú hostiteľské rastliny na účely uvádzania do obehu,
c)
podľa potreby na iných miestach, na ktorých sa uvádzajú do obehu alebo sa inak manipuluje s hostiteľskými rastlinami,
d)
v bezprostrednom okolí prevádzok uvedených v písmenách b) a c).
(2)
Postup pri vykonávaní kontroly výskytu obaľovačov je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Na miestach, na ktorých sa pestujú hostiteľské rastliny určené na pestovanie okrem osiva, ktoré boli dovezené z krajín, v ktorých sa vyskytujú obaľovače, sa následná rastlinolekárska kontrola musí vykonať do 30 dní od ich vysadenia. Okrem toho fytoinšpektor vykonáva počas dvoch vegetačných období následnú rastlinolekársku kontrolu rastlín pestovaných z každého dovozu podľa prílohy č. 1.
§ 5
(1)
Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať jedince Cacoecimorpha pronubana HÜBNER a Epichoristodes acerbella WALKER vo všetkých vývinových štádiách a rastliny a rastlinné produkty s ich výskytom.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na dovoz, prevoz, prechovávanie alebo akúkoľvek manipuláciu s obalovačmi na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely, ktorý upravuje osobitný predpis.3)
§ 6
(1)
Ak fytoinšpektor na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej na miestach podľa § 4 ods. 1 písm. a) zistil výskyt obaľovačov na dovážaných hostiteľských rastlinách, postupuje podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Kontrolný ústav môže udeliť výnimku podľa ustanovenia odseku 1 a povoliť dovoz rezaných kvetov hostiteľských rastlín slabo napadnutých obaľovačmi, ak sú napadnuté rastliny alebo rastliny, ktoré mohli byť napadnuté, ošetrené prípravkami na ochranu rastlín registrovanými v Slovenskej republike.
(3)
Ak fytoinšpektor na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej na miestach podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) zistil výskyt obaľovačov, nariadi ošetrenie napadnutých rastlín a rastlín, ktoré mohli byť napadnuté vrátane ošetrenia priestorov a prevádzok, v ktorých sa môžu uvedené škodlivé organizmy vyskytovať, prípravkami na ochranu rastlín registrovanými v Slovenskej republike.
(4)
Ak ošetrenie vykonané podľa odseku 3 nebolo účinné alebo jeho vykonaním nie je možné v existujúcich podmienkach dosiahnuť eradikáciu obaľovačov, a hrozí riziko ich rozšírenia, napadnuté hostiteľské rastliny musia byť zneškodnené spôsobom, ktorý určí kontrolný ústav.
(5)
V prevádzkach uvedených v odseku 3 fytoinšpektor vykoná rastlinolekársku kontrolu po vykonaní ošetrenia na účel zistenia účinnosti uvedeného ošetrenia a pred každou expedíciou hostiteľských rastlín. Ustanovenia § 3 ods. 3 písm. a) platia primerane.
(6)
Po potvrdení výskytu obaľovačov na miestach uvedených v § 4 ods. 1 písm. b) a c) kontrolný ústav vykoná podrobný prieskum ich možného územného rozšírenia v okolí týchto miest alebo na iných miestach, na ktorých by sa uvedené škodlivé organizmy mohli vyskytovať.
(7)
Ak sa na základe prieskumu vykonaného podľa odseku 6 zistí výskyt obaľovačov na miestach uvedených v § 4 ods. 1 písm. d), kontrolný ústav nariadi ošetrenie napadnutých rastlín a rastlín, ktoré mohli byť napadnuté vrátane ošetrenia priestorov prevádzok, v ktorých sa môžu uvedené škodlivé organizmy vyskytovať, prípravkami na ochranu rastlín registrovanými v Slovenskej republike alebo navrhne obvodnému lesnému úradu vykonanie nariadených rastlinolekárskych opatrení podľa osobitného predpisu.5)
§ 7
Týmto nariadením sa transponuje právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.
§ 8
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. februára 2004.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 68/2004 Z. z.
KONTROLA VÝSKYTU OBAĽOVAČOV
1. Kontrolu výskytu obaľovačov vykonáva kontrolný ústav len u tých obhospodarovateľov, ktorí podliehajú registrácii podľa osobitného predpisu,1) a to na týchto miestach:
a) v skleníkoch, fóliovníkoch, rýchliarňach, množiarňach a na iných miestach, na ktorých sa pestujú, na účely uvádzania do obehu, hostiteľské rastliny,
b) v okolí susediacom s prevádzkami uvedenými v písmene a),
c) na miestach, na ktorých sa vykonáva rastlinolekárska kontrola pri dovoze.
2. Fytoinšpektori vykonávajú na miestach uvedených v bode 1 kontrolu výskytu obaľovačov 2-krát ročne v mesiacoch máj až september. Na miestach uvedených v bode 1 písm. a), v ktorých sa pestujú rastliny dovezené z krajín, v ktorých sa vyskytujú uvedené škodlivé organizmy, sa kontrola musí vykonať do 30 dní od ich dovezenia.
3. Kontrola výskytu obaľovačov na voľne rastúcich hostiteľských rastlinách (podľa bodu 1 písm. b) sa vykonáva príležitostne, minimálne raz ročne.
4. Postup pri vykonávaní kontroly
a) v skleníkoch, fóliovníkoch, rýchliarňach a množiarňach sa kontrola vykoná tak, aby boli vizuálne skontrolované všetky hostiteľské rastliny,
b) kontrola hostiteľských rastlín rastúcich v okolí prevádzok uvedených v bode 1 písm. a) sa vykonáva príležitostne, vizuálne sa prehliadnu najvýznamnejšie hostiteľské rastliny,
c) ak ide o dovážané rezané kvety, fytoinšpektor vizuálne prehliadne 5 % rastlín, osobitne sa zameria na rastliny klinčekov a chryzantém,
d) ak ide o dovážané rastliny určené na pestovanie (napríklad odrezky), fytoinšpektor pri kontrole postupuje podľa osobitného predpisu.2) Následná rastlinolekárska kontrola po dovoze týchto rastlín, ktoré sú vysadené na dočasné alebo trvalé stanovište, sa vykonáva podľa bodu 2.
5. Z rastlín podozrivých z napadnutia fytoinšpektor odoberie vzorku, ktorú odošle do diagnostického laboratória kontrolného ústavu. Každú vzorku musí sprevádzať záznam o odbere vzorky.
6. O každej kontrole vykonanej podľa bodov 2 a 3 vypracuje fytoinšpektor Zápis o sledovaní výskytu, v ktorom podrobne zaznamená skontrolované časti pozemku s hostiteľskými rastlinami (kontrolované druhy, pôvod materiálu a pod.).
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 68/2004 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
Týmto nariadením sa transponuje právny akt európskych spoločenstiev
Smernica Rady 74/647/EHS o kontrole obaľovačov Cacoecimorpha pronubana HÜBNER a Epichoristodes acerbella WALKER.
Preklad tejto smernice sa nachádza v Centrálnej predkladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
1)
§ 21 písm g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 74/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín.
5)
§ 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
2)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti.