679/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 30.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

679
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 219/1999 Z. z., zákona č. 367/1999 Z. z., zákona č. 240/2000 Z. z., zákona č. 493/2001 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 233/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 114/2003 Z. z., zákona č. 609/2003 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon upravuje správu daní.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov. Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov. Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z. Zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“.
3.
V § 1a písmená e) až g) znejú:
„e)
daňovou pohľadávkou pohľadávka správcu dane na dani do lehoty splatnosti dane,
f)
daňovým nedoplatkom dlžná suma dane po lehote splatnosti dane,
g)
daňovým dlžníkom osoba, ktorá má daňový nedoplatok,“.
4.
§ 1a sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
registračnou povinnosťou povinnosť daňového subjektu registrovať sa podľa tohto zákona alebo osobitného zákona,6eb)
l)
oznamovacou povinnosťou povinnosť daňového subjektu oznamovať skutočnosti alebo ich zmeny podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.6eb)“.
5.
V § 3 ods. 1 sa za slová „jej sídlom“ vkladá čiarka a slová „inak miestom skutočného vedenia6ec)“.
6.
V § 3 ods. 2 a 4 sa slová „Bratislava I“ nahrádzajú slovom „Bratislava“.
7.
V § 3 odsek 9 znie:
„(9)
Pri daniach vyberaných zrážkou z príjmov, ktorú vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky (ďalej len „banka") a poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne a zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne (ďalej len „poisťovňa"), je miestne príslušný správca dane podľa osobitného zákona.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2002 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.
8.
V § 3 odsek 12 znie:
(12) Ak dôjde u daňového subjektu k zmene miestnej príslušnosti, dovtedy príslušný správca dane vykoná len neodkladné úkony a odstúpi spisový materiál daňového subjektu za dobu, za ktorú dosiaľ nezaniklo právo vyrubiť daň alebo rozdiel dane alebo právo vybrať a vymáhať daňový nedoplatok tomu správcovi dane, ktorý sa stal miestne príslušným. Za rovnaké obdobie sa pripojí k spisovému materiálu i výpis z osobného účtu daňového subjektu. Ak sa u daňového subjektu vykonáva daňová kontrola alebo opakovaná daňová kontrola, dokončí daňovú kontrolu alebo opakovanú daňovú kontrolu ten správca dane, ktorý ju začal (§ 15 ods. 2). Do ukončenia daňovej kontroly je miestne príslušným správcom dane ten, ktorý ju začal. Správca dane odstúpi spisový materiál podľa prvej a druhej vety až po ukončení daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly. Ak sa vykonáva proti daňovému subjektu daňová exekúcia, doterajší správca dane oznámi osobám, u ktorých je vykonávaná, zmenu správcu dane s uvedením príslušného čísla účtu správcu dane v banke. Už zaplatené preddavky a splátky dane sa novému správcovi dane neprevádzajú.".
9.
V § 7 ods. 1 prvá veta znie: „Každý je povinný vypovedať na účely správy dane ako svedok o dôležitých okolnostiach, ak sú mu známe; musí vypovedať pravdivo a nič nesmie zamlčať.".
10.
V § 7 ods. 3 sa slová „o skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo,5)" nahrádzajú slovami „o skutočnostiach, ktoré sú utajovanými skutočnosťami,5)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rozhodnutie o ustanovení zástupcu môže správca dane vydať len s predchádzajúcim súhlasom navrhovaného zástupcu. Proti rozhodnutiu o ustanovení zástupcu sa možno odvolať.".
12.
V § 10 ods. 1 sa za slovom „poradca" čiarka nahrádza slovom „alebo" a vypúšťajú sa slová „alebo komerčný právnik".
13.
V § 10 ods. 2 sa za slovom „poradca" čiarka nahrádza slovom „alebo" a vypúšťajú sa slová „alebo komerčný právnik".
14.
V § 11 ods. 5 sa za slovom „pojednával" vypúšťa čiarka a slová „ak si tak výslovne hneď po začatí ústneho pojednávania žiada".
15.
V § 11 odsek 6 znie:
„(6)
Správca dane z vlastného podnetu alebo na návrh osôb uvedených v odseku 4 opraví v zápisnici chyby v pravopise a iné zrejmé nesprávnosti. O oprave chýb a iných zrejmých nesprávností sa rozhodnutie nevydáva.“.
16.
V § 13 ods. 11 sa za slová „podpisom6aa)" vkladajú slová „alebo urobené v súlade s dohodou podľa § 20 ods. 8".
17.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnanec správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, je oprávnený tovar nakúpený pri miestnom zisťovaní v nezmenenom stave vrátiť daňovému subjektu, ktorý je povinný tento tovar prevziať späť a zaplatenú cenu zamestnancovi správcu dane, ktorým je daňový úrad, vrátiť.".
18.
V § 14 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Odpis zápisnice odovzdá osobe, u ktorej vykonával miestne zisťovanie.".
19.
V § 14a ods. 3 sa pred doterajšiu prvú vetu vkladá nová prvá a druhá veta, ktoré znejú: „Ak majiteľ alebo držiteľ tovaru alebo veci v lehote do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o ich zabezpečení odstráni pochybnosti, ktoré viedli k zabezpečeniu tovaru alebo veci, správca dane vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zabezpečení tovaru alebo veci. Rozhodnutie je právoplatné dňom jeho vydania; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.".
20.
V § 14a ods. 5 sa nad slovom „hodnoty" vypúšťa odkaz „6a" vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6a.
21.
V § 14a ods. 6 sa slová „obvyklou podľa osobitného predpisu.6b)" nahrádzajú slovami „bežne používanou v mieste a v čase ocenenia prepadnutého tovaru, veci a dopravného prostriedku." a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 6b.
22.
V § 14a ods. 7 sa suma „1 000 Sk" nahrádza sumou „5 000 Sk".
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6c sa citácia „Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb." nahrádza citáciou „Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.".
24.
V § 14a ods. 9 písm. b) sa slová „§ 58 ods. 7" nahrádzajú slovami „§ 58 ods. 5 písm. b) až g)".
25.
V § 14b sa slová „podnikateľskú činnosť9)" nahrádzajú slovom „podnikanie9)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 2 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.“.
26.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb." nahrádza citáciou „§ 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.".
27.
V § 15 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: „Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.6ea) Za daňovú kontrolu sa považuje aj kontrola oprávnenosti vrátenia dane alebo kontrola na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu podľa osobitného zákona6eb) alebo kontrola uplatnenia daňového bonusu.6ee)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ea, 6eb a 6ee znejú:
„6ea)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6eb)
Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6ee)
§ 33 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
28.
V § 15 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak nedôjde k dohode medzi daňovým subjektom a správcom dane o začatí daňovej kontroly, považuje sa štyridsiaty deň za deň začatia daňovej kontroly.".
29.
V § 15 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
30.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Ak správca dane v priebehu daňovej kontroly zistí skutočnosti odôvodňujúce vykonanie daňovej kontroly aj iného zdaňovacieho obdobia alebo inej dane, ktoré neboli uvedené v oznámení o výkone daňovej kontroly podľa odseku 2, správca dane je oprávnený rozšíriť výkon daňovej kontroly aj o iné zdaňovacie obdobie alebo o inú daň; túto skutočnosť je správca dane povinný písomne oznámiť bez zbytočného odkladu kontrolovanému daňovému subjektu.“.
31.
V § 15 odsek 10 znie:
„(10)
O výsledku zistenia z daňovej kontroly alebo o určení dane podľa pomôcok vyhotoví zamestnanec správcu dane protokol, ktorý doručí podľa § 17 alebo § 17a kontrolovanému daňovému subjektu spolu s výzvou na vyjadrenie sa k protokolu a na jeho prerokovanie; vo výzve určí dátum prerokovania protokolu, pričom prerokovanie protokolu sa môže uskutočniť až po uplynutí lehoty na vyjadrenie kontrolovaného daňového subjektu k tomuto protokolu. Kontrolovaný daňový subjekt je oprávnený písomne sa vyjadriť k protokolu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť. Ak sa daňový subjekt písomne vzdá práva na vyjadrenie k protokolu, môže zamestnanec správcu dane na požiadanie daňového subjektu prerokovať protokol aj v kratšej lehote, ako bola správcom dane určená vo výzve na prerokovanie protokolu. Ak sa daňový subjekt v deň určený vo výzve nemôže zúčastniť na prerokovaní protokolu, je povinný určiť si na tento účel zástupcu. Správca dane je oprávnený na základe písomného vyjadrenia kontrolovaného daňového subjektu alebo z vlastného podnetu protokol opraviť vrátane chýb a iných nesprávností alebo vyhotoviť dodatok k tomuto protokolu, najneskôr v deň jeho prerokovania s kontrolovaným daňovým subjektom alebo zástupcom. Dodatok k protokolu je súčasťou protokolu.“.
32.
V § 15 ods. 11 až 14 sa slová „protokol o daňovej kontrole" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „protokol" v príslušnom tvare.
33.
V § 15 ods. 13 tretia veta znie: „Doručenie protokolu podľa odseku 12 alebo spísanie zápisnice o dohode o výške dane (§ 29 ods. 5) sa považuje za úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane (§ 45 ods. 2).".
34.
V § 15 ods. 15 sa slová „na účel zistenia oprávnenosti uplatneného" nahrádzajú slovami „na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie".
35.
V § 17 odsek 7 znie:
„(7)
Ak sa adresát, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, zdržuje v zahraničí, doručujú sa písomnosti zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi alebo zástupcovi (§ 9 ods. 1).“.
36.
V § 17 ods. 8 štvrtá veta znie: „Ak takéto osoby nie sú alebo ak na adrese pre doručovanie písomností do vlastných rúk nebola zastihnutá osoba, ktorá je oprávnená písomnosť prevziať, hoci právnická osoba na adrese doručovania má sídlo, postupuje sa podľa odseku 3.".
37.
V § 17 odsek 9 znie:
„(9)
Písomnosti určené daňovému poradcovi alebo advokátovi môžu byť doručované tiež ich zamestnancom, ktorí nimi boli poverení na prijímanie písomností.“.
38.
V § 17 ods. 10 sa za slovom „registračnej" slovo „a" nahrádza slovom „alebo".
39.
V § 17 ods. 11 sa za slovom „registračnej" slovo „a" nahrádza slovom „alebo" a za slovom „oznamovacej" sa vkladá slovo „povinnosti".
40.
V § 17 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Pri doručovaní písomností prostredníctvom pošty je písomnosť oprávnená prijať i osoba, ktorá je oprávnená prijímať písomnosti za adresáta na pošte.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
41.
V § 17 ods. 13 sa za slovo „9" vkladajú slová „a 12".
42.
Doterajší text § 18 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na doručovanie podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 17 a 17a.“.
43.
V § 20 ods. 4 sa za slovo „podpisom6aa)" vkladajú slová „alebo urobené v súlade s dohodou podľa odseku 8".
44.
V § 20 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podpísané zaručeným elektronickým podpisom6aa)".
45.
V § 20 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, je povinný písomne oznámiť správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na internetovej stránke daňového riaditeľstva a na internetovej stránke colného riaditeľstva. O takomto postupe uzavrie správca dane s daňovým subjektom písomnú dohodu, na ktorú sa primerane vzťahuje § 11. Dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania podania urobeného elektronickými prostriedkami a spôsob preukazovania doručenia.".
46.
V § 23 ods. 5 písm. l) sa slová „Národnému úradu práce" nahrádzajú slovami „Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny".
47.
V § 23 ods. 5 písm. r) sa slová „Úradu pre štátnu pomoc" nahrádzajú slovami „ministerstvu".
48.
V § 23 sa odsek 5 dopĺňa písmenami zc) až zf), ktoré znejú:
„zc) záložnému veriteľovi, ktorý má predmet daňovej exekúcie zaťažený záložným právom podľa § 73 ods. 10 v rozsahu potrebnom na výkon jeho práv,
zd) Komisii a príslušným úradom zmluvných štátov v rozsahu potrebnom na plnenie úloh vyplývajúcich z osobitného predpisu a právne záväzných aktov Európskeho spoločenstva,8m)
ze) osobám riadne akreditovaným Bezpečnostným akreditačným orgánom Európskej komisie na účely údržby, obsluhy a rozvoja spojovacej siete Európskej únie CCN/CSI,8m)
zf) hlavnému kontrolórovi obce a orgánom obce a orgánom vyššieho územného celku v súvislosti s plnením úloh podľa osobitných predpisov.8n)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8m a 8n znejú:
8m) Napríklad zákon č. 446/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 472/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Rady č. 1798/2003/ES zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti nepriameho zdaňovania (DPH) a o zrušení nariadenia č. 218/1992/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 264, 15/10/2003, strany 1 - 11).
8n)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.".
49.
V § 23 ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
zverejnenie zoznamu daňových subjektov, ktorým bola poskytnutá úľava z úroku, zo sankčného úroku alebo z pokuty, alebo odpustený úrok, sankčný úrok alebo pokuta, okrem daňových subjektov, ktorým zanikol daňový nedoplatok v súlade s § 103 ods. 9,“.
50.
V § 23 ods. 6 písm. h) sa slová „§ 103 ods. 8" nahrádzajú slovami „§ 103 ods. 10".
51.
V § 23 sa odsek 6 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
oznámenie daňového riaditeľstva o registrácii inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby pre daň z pridanej hodnoty v inom členskom štáte podľa § 31 ods. 18,
j)
zverejnenie zoznamu daňových subjektov podľa § 31 ods. 19.“.
52.
V § 23b ods. 1 a 4 sa slová „(§ 69)" nahrádzajú slovami „(§ 69 ods. 1 a 2)".
53.
V § 23b ods. 6 sa slová „od vydania rozhodnutia" nahrádzajú slovami „od doručenia rozhodnutia daňovému subjektu".
54.
V § 23b ods. 9 sa slová „od vydania rozhodnutia" nahrádzajú slovami „od doručenia rozhodnutia daňovému subjektu".
55.
V § 23b ods. 11 sa slová „podľa § 103" nahrádzajú slovami „z úroku, zo sankčného úroku alebo z pokuty, alebo odpustený úrok, sankčný úrok alebo pokuta okrem daňových subjektov, ktorým zanikol daňový nedoplatok v súlade s § 103 ods. 9".
56.
V § 23b ods. 12 písmená c) a d) znejú:
„c)
výška povolenej úľavy z úroku, zo sankčného úroku alebo z pokuty, alebo výška odpusteného úroku, sankčného úroku alebo pokuty,
d)
názov a sídlo štátneho orgánu, ktorý povolil úľavu z úroku, zo sankčného úroku alebo z pokuty, alebo odpustil úrok, sankčný úrok alebo pokutu.“.
57.
V § 23b ods. 14 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
58.
V § 25a odsek 1 znie:
„(1)
Správca dane konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke (§ 26), konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej na vydanie rozhodnutia alebo ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania (§ 20 ods. 9).“.
59.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo osobitné predpisy8a)" vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8a.
60.
V § 29 ods. 8 sa slovo „všetky" nahrádza slovami „skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a".
61.
V § 30 ods. 2 písm. c) sa slová „meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo" nahrádzajú slovami „meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhodovalo, a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené".
62.
V § 30 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca daňového riaditeľstva, colného riaditeľstva alebo správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky, ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú zaručeným elektronickým podpisom.6aa)“.
63.
V § 30 odsek 6 znie:
„(6)
Rozhodnutie, ktorým správca dane určuje výšku dane alebo rozdiel dane okrem úroku, sankčného úroku, pokuty ustanovených zákonom, oznámi správca dane daňovému subjektu formou platobného výmeru alebo dodatočného platobného výmeru. Daň podľa § 1a písm. a) je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ak tento zákon alebo osobitný zákon8a) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“.
64.
V § 30a ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania.".
65.
V § 30a ods. 7 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „, a ak ide o daňovú kontrolu zahraničných závislých osôb, ktoré vyčísľujú rozdiel základu dane podľa osobitného zákona8o) najviac o dvanásť mesiacov".
Poznámka pod čiarou k odkazu 80 znie:
„80)
§ 17 zákona č. 595/2003 Z. z.“.
66.
V § 31 ods. 1 sa slová „podnikateľskú činnosť" nahrádzajú slovom „podnikanie".
67.
V § 31 ods. 5 sa slová „osobitnou sadzbou dane" nahrádzajú slovom „zrážkou".
68.
V § 31 ods. 6 piatej vete sa za slovo „doručovanie" vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak".
69.
V § 31 odsek 9 znie:
„(9)
Registrácia alebo oznámenie podľa tohto zákona alebo osobitného zákona6eb) sa predkladá správcovi dane na tlačive, ktorého vzor určí daňové riaditeľstvo alebo colné riaditeľstvo po dohode s ministerstvom, alebo sa môže podať aj elektronickými prostriedkami podpísané elektronickým podpisom6aa) alebo urobené v súlade s dohodou podľa § 20 ods. 8. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, ktorá podniká v zahraničí a ktorá sa registruje podľa osobitného zákona,10b) pri plnení svojej registračnej alebo oznamovacej povinnosti uvádza údaje požadované pri registrácii na registračnom tlačive, ktorého vzor určí daňové riaditeľstvo po dohode s ministerstvom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b)
§ 5 a 6 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
70.
V § 31 odsek 11 znie:
„(11)
Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a o vykonanej registrácii vydá osvedčenie, na ktorom uvedie identifikačné číslo pre konkrétny druh dane. Toto číslo je daňový subjekt povinný uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať, a tiež pri styku so správcom dane. Ak sa daňový subjekt registruje podľa osobitného zákona,6eb) na dokladoch je povinný uvádzať iba číslo, ktoré mu správca dane pridelí pri tejto registrácii. Daňovým identifikačným číslom, ak ide o fyzickú osobu, je identifikátor určený správcom dane. Fyzická osoba, ktorá nie je povinná sa podľa tohto alebo osobitného zákona registrovať, je povinná pri styku so správcom dane uvádzať rodné číslo.“.
71.
V § 31 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „O registrácii z úradnej moci správca dane vydá daňovému subjektu osvedčenie o registrácii a vyzve ho na splnenie povinností podľa odseku 9. Ak po splnení povinností daňovým subjektom podľa odseku 9 správca dane zistí, že je potrebné vykonať zmeny v osvedčení o registrácii, na vykonanie týchto zmien sa primerane vzťahuje odsek 13.".
72.
V § 31 ods. 17 prvá veta znie: „Na žiadosť daňového subjektu správca dane oznámi, či iný daňový subjekt je registrovaný,10a) alebo jeho registračné číslo podľa osobitných zákonov,6eb) alebo mu potvrdí, či registračné číslo, ktoré daňový subjekt uviedol, bolo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe pridelené.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
73.
§ 31 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:
„(19)
Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo zverejňujú a priebežne aktualizujú zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty a pre spotrebné dane. V zoznamoch uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo, identifikačné číslo pre daň alebo registračné číslo a druh registrácie. Zoznamy sa zverejňujú podľa § 23b ods. 17.
(20)
Ustanovenia odsekov 9 a 10 sa vzťahujú aj na registračnú povinnosť a oznamovaciu povinnosť ustanovenú osobitnými zákonmi.6eb)“.
74.
V § 32 ods. 5 sa suma „10 000 Sk" nahrádza sumou „100 000 Sk" a v tretej vete sa slová „priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby" nahrádzajú slovami „priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené,".
76.
V § 35 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Správca dane uloží daňovému subjektu pokutu v sume rovnajúcej sa súčinu trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska a
a)
kladného rozdielu medzi daňou zistenou správcom dane a daňou uvedenou v daňovom priznaní alebo hlásení, alebo v dodatočnom daňovom priznaní, alebo dodatočnom hlásení,
b)
dane alebo rozdielu dane určenej dohodou medzi daňovým subjektom a správcom dane (§ 29 ods. 5),
c)
dane alebo rozdielu dane určenej správcom dane podľa pomôcok (§ 29 ods. 6),
d)
kladného rozdielu medzi vlastnou daňovou povinnosťou11ac) zistenou správcom dane a vlastnou daňovou povinnosťou11ac) uvedenou v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní,
e)
kladného rozdielu medzi nadmerným odpočtom11ad) uvedeným v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní a nadmerným odpočtom11ad) zisteným správcom dane,
f)
súčtu vlastnej daňovej povinnosti11ac) zistenej správcom dane a nadmerného odpočtu11ad) uvedeného v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní,
g)
kladného rozdielu medzi uplatneným vrátením dane v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, alebo v žiadosti o vrátenie dane, alebo v dodatočnej žiadosti a nižšou daňou zistenou správcom dane podľa osobitného zákona,1b)
h)
kladného rozdielu medzi daňou, ktorá mala byť podľa osobitného zákona6ec) zaplatená bez podania daňového priznania alebo hlásenia, zistenou správcom dane a daňou, ktorá bola zaplatená podľa osobitného zákona6ec) bez podania daňového priznania alebo hlásenia,
i)
dane zistenej správcom dane, ktorá mala byť podľa osobitných zákonov11ab) zaplatená bez podania daňového priznania alebo hlásenia.
(2)
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 sa uplatňuje základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v deň doručenia platobného výmeru o vyrubení dane alebo dodatočného platobného výmeru o vyrubení rozdielu dane. Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie, uplatní sa základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v deň podania dodatočného daňového priznania.
(3)
Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní alebo hlásení a vyššou daňou uvedenou daňovým subjektom v dodatočnom daňovom priznaní, alebo v dodatočnom hlásení, správca dane mu uloží pokutu podľa odseku 1 v polovičnej výške. Rovnako sa postupuje, ak daňový subjekt dodatočným daňovým priznaním zvýši vlastnú daňovú povinnosť11ac) alebo zníži nadmerný odpočet11ad) uvedený v daňovom priznaní, alebo tento postup sa uplatní aj pri podaní daňového priznania, ktorým sa zníži uplatnené vrátenie dane.1b) Ak daňový subjekt opraví dodatočným daňovým priznaním nadmerný odpočet11ad) uvedený v daňovom priznaní na vlastnú daňovú povinnosť,11ac) správca dane mu uloží pokutu podľa odseku 1 v polovičnej výške zo súčtu vlastnej daňovej povinnosti11ac) uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní a nadmerným odpočtom11ad) uvedeným v daňovom priznaní.
(4)
Ak daňový subjekt podá daňové priznanie po lehote ustanovenej osobitným zákonom, správca dane mu uloží pokutu vo výške
a)
0,2 % z dane uvedenej v daňovom priznaní alebo z vlastnej daňovej povinnosti11ac) uvedenej v daňovom priznaní za každý deň omeškania, až do výšky 10 % z dane uvedenej v daňovom priznaní alebo z vlastnej daňovej povinnosti11ac) uvedenej v daňovom priznaní; výška pokuty môže byť najmenej 2 000 Sk a najviac 1 000 000 Sk,
b)
2 000 Sk, ak daňovému subjektu nevznikla za zdaňovacie obdobie daňová povinnosť alebo vlastná daňová povinnosť podľa osobitného zákona.11ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11ac a 11ad znejú:
„11ac)
§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.
11ad)
§ 79 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 651/2004 Z. z.“.
77.
V § 35 ods. 5 sa slová „To neplatí" nahrádzajú slovami „Pokuty podľa písmen a) a b) sa neuložia".
78.
V § 35 odsek 6 znie:
„(6)
Ak daňový subjekt nepredloží v ustanovenej lehote hlásenie alebo prehľad podľa osobitného zákona,6ec) správca dane mu uloží pokutu 2 000 Sk; ak hlásenie alebo prehľad daňový subjekt nepredloží ani v lehote určenej správcom dane vo výzve, správca dane mu uloží pokutu 4 000 Sk. Ak daňový subjekt v ustanovenej lehote nepredloží súhrnný výkaz podľa osobitného zákona,11ae) správca dane mu uloží pokutu 10 000 Sk; ak súhrnný výkaz daňový subjekt nepredloží ani v lehote určenej správcom dane vo výzve, správca dane mu uloží pokutu 20 000 Sk. Správca dane podľa prvej vety alebo druhej vety je oprávnený daňovému subjektu uložiť len jednu pokutu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ae znie:
„11ae)
§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z.“.
79.
V § 35 ods. 7 sa slová „tohto zákona" nahrádzajú slovami „§ 31 alebo registračnú".
80.
V § 35 odsek 12 znie:
„(12)
Ak daňový subjekt nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona alebo osobitného zákona11ab) alebo povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane, za ktorých porušenie sa neukladá pokuta podľa odsekov 1 až 11, môže mu správca dane uložiť pokutu do 1 000 000 Sk. Pokutu možno uložiť opakovane, a to vo výške jej dvojnásobku, ak jej uloženie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá; maximálna výška pokuty ustanovená v prvej vete musí byť zachovaná. Rovnako môže správca dane uložiť pokutu za nesplnenie niektorej z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona aj tretej osobe.“.
81.
V § 35 odsek 15 znie:
„(15)
Ak bola rozhodnutím daň alebo vlastná daňová povinnosť11ac) znížená, alebo nadmerný odpočet zvýšený, zníži sa z úradnej moci v pomernej výške aj pokuta, ktorá bola pôvodne uložená podľa odseku 1.“.
82.
V § 35 odsek 18 znie:
„(18)
Osobe, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty a ktorá uplatní k cene daň z pridanej hodnoty a uvedie ju na faktúre, správca dane uloží pokutu vo výške 10 % z uplatnenej dane, najmenej 2 000 Sk.“.
83.
V § 35b ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
daňovému subjektu, ak daň priznanú v daňovom priznaní alebo hlásení alebo vlastnú daňovú povinnosť11ac) priznanú v daňovom priznaní nezaplatí v lehote alebo vo výške podľa osobitného zákona,11af)
b)
daňovému subjektu, ak daň priznanú v dodatočnom daňovom priznaní alebo dodatočnom hlásení alebo vlastnú daňovú povinnosť11ac) priznanú v dodatočnom daňovom priznaní nezaplatí v lehote alebo vo výške podľa osobitného zákona,11af)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11af znie:
„11af)
Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č.105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
84.
V § 35b sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
platiteľovi dane, ak nezrazil sumu na zabezpečenie dane podľa osobitného zákona6ec) a túto sumu nezaplatil v lehote alebo vo výške podľa osobitného zákona.6ec)“.
85.
V § 35b ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „úroku a pokuty.".
86.
V § 35b odseky 4 až 7 znejú:
„(4)
Ak daň alebo rozdiel dane vyrubený správcom dane bol novým rozhodnutím znížený, zníži sa z úradnej moci v pomernej výške aj sankčný úrok, ak bol vyrubený podľa odseku 1 písm. d).
(5)
Rozdiel medzi zaplatenou daňou alebo zaplateným rozdielom dane na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia správcu dane alebo odvolacieho orgánu a daňou alebo rozdielom dane zníženým novým rozhodnutím sa považuje za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu. Rovnako za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu sa považuje aj rozdiel medzi zaplateným sankčným úrokom vyrubeným rozhodnutím správcu dane a sankčným úrokom zníženým podľa odseku 4 novým rozhodnutím. Ak bol novým rozhodnutím priznaný vyšší nárok na nadmerný odpočet11ad) alebo na jeho neodpočítanú časť, považuje sa priznaný vyšší rozdiel nadmerného odpočtu alebo jeho neodpočítanej časti za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu; ak bol novým rozhodnutím priznaný vyšší nárok na vrátenie uplatneného vrátenia dane,1b) považuje sa priznaný vyšší rozdiel dane za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu.
(6)
Správca dane za obdobie neoprávnene zadržiavaných peňažných prostriedkov daňového subjektu podľa odseku 5 zaplatí daňovému subjektu sankčný úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň, keď daňový subjekt zaplatil správcovi dane pôvodnú výšku dane alebo keď vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu v lehote podľa osobitného zákona11ad) alebo spotrebnej dane v lehote podľa osobitného zákona.1b) Sankčný úrok sa vypočíta zo sumy neoprávnene zadržiavaných peňažných prostriedkov daňového subjektu a počtu dní, ktoré uplynú odo dňa, keď daňový subjekt zaplatil správcovi dane pôvodnú výšku dane, alebo keď vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho neodpočítanej časti v lehote podľa osobitného zákona11ad) alebo nárok na vrátenie spotrebnej dane v lehote podľa osobitného zákona,1b) do dňa, keď správca dane neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky poukázal daňovému subjektu, pričom tento deň sa do počtu dní nezapočítava. Za tento deň sa považuje deň, keď sa peňažné prostriedky odpíšu z účtu správcu dane. Ak je správca dane povinný zaplatiť daňovému subjektu sankčný úrok, pri jeho platení sa postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 63.
(7)
Správca dane do 15 dní od poukázania neoprávnene zadržiavaných peňažných prostriedkov podľa odseku 6 zaplatí daňovému subjektu sankčný úrok. O zaplatení sankčného úroku vydá správca dane daňovému subjektu rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať.“.
87.
V § 35b ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.
88.
V § 35b odsek 9 znie:
„(9)
Sankčný úrok nemožno vyrubiť, ak uplynulo 5 rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona alebo osobitného zákona.11ab) Právo vybrať a vymáhať sankčný úrok sa premlčuje po šiestich rokoch po skončení roka, v ktorom bol sankčný úrok vyrubený.“.
89.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Správca dane je oprávnený na návrh daňového subjektu alebo z vlastného podnetu zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie o záznamovej povinnosti. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať.“.
90.
V § 38 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo urobené v súlade s dohodou podľa § 20 ods. 8".
91.
V § 39 ods. 4 druhá veta znie: „Ak sa začala daňová kontrola podľa § 15 ods. 3, 4 alebo § 15 ods. 14, alebo § 15 ods. 15 alebo opakovaná daňová kontrola, dodatočné daňové priznanie alebo hlásenie nemožno podať za kontrolované obdobie počas jej výkonu.".
92.
V § 39 ods. 6 sa za slovo „hláseniu" vkladajú slová „alebo rozdiely oproti platobnému výmeru alebo dodatočnému platobnému výmeru".
93.
V § 41 ods. 1 sa za slovo „hlásenia" vkladajú slová „alebo súhrnného výkazu" a slovo „daňovníkom" sa nahrádza slovami „daňovým subjektom" a slovo „daňovníkovi" slovami „daňovému subjektu".
94.
V § 41 ods. 2 sa slovo „daňovníkovi" nahrádza slovami „daňovému subjektu".
95.
V § 42 sa za slovo „pomôcok" vkladajú slová „(§ 29)" a na konci sa pripája táto veta: „Správca dane o určení dane vyhotoví protokol o určení dane podľa pomôcok, pričom postupuje podľa § 15 ods. 2 piatej vety.".
96.
Nadpis pod § 44 znie: „Vyrubenie dane alebo rozdielu dane".
97.
V § 44 ods. 3 sa za slovom „uplatnené" vypúšťa čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak (§ 42)".
98.
V § 44 odsek 5 znie:
„(5)
Za vyrubenie dane, pri ktorej sa podáva daňové priznanie alebo hlásenie, považuje sa podané daňové priznanie alebo hlásenie alebo zaplatenie dane aj bez podania daňového priznania alebo hlásenia; ak sa má daň platiť bez podania daňového priznania alebo hlásenia, považuje sa za vyrubenie dane posledný deň lehoty na zaplatenie dane. Za deň vyrubenia dane,
a)
pri ktorej sa podáva daňové priznanie alebo hlásenie, považuje sa
1.
posledný deň lehoty na podanie daňového priznania alebo hlásenia, ak daňové priznanie alebo hlásenie bolo podané v lehote podľa osobitných zákonov,
2.
posledný deň lehoty na zaplatenie dane aj bez podania daňového priznania alebo hlásenia, ak bola daň zaplatená v lehote podľa osobitných zákonov,
3.
deň, keď bolo daňové priznanie alebo hlásenie správcovi dane doručené, ak bolo daňové priznanie alebo hlásenie podané oneskorene a daň nebola zaplatená do dňa podania daňového priznania alebo hlásenia,
4.
deň, keď bola daň aj bez podania daňového priznania alebo hlásenia zaplatená po lehote podľa osobitných zákonov,
5.
deň doručenia dodatočného daňového priznania alebo dodatočného hlásenia, na ktorého základe daňovému subjektu vznikne povinnosť daň alebo rozdiel dane zaplatiť, alebo
6.
deň zaplatenia dane alebo rozdielu dane aj bez podania dodatočného daňového priznania alebo dodatočného hlásenia,
b)
ktorá sa má zaplatiť bez podania daňového priznania podľa osobitných zákonov, považuje sa posledný deň lehoty na zaplatenie dane alebo splátky dane.“.
99.
V § 44 ods. 8 sa vypúšťa slovo „tlačív".
100.
§ 45 vrátane nadpisu znie:
㤠45
Zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane
(1)
Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane alebo priznať nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo vrátenie dane po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo hlásenie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo hlásenie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo nárok na vrátenie dane.
(2)
Ak bol pred uplynutím lehoty vykonaný úkon smerujúci na vyrubenie dane alebo rozdielu dane, plynie päťročná lehota znovu od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt o tomto úkone vyrozumený. Vyrubiť daň alebo rozdiel dane je možné najneskôr do desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo hlásenie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo hlásenie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu, alebo nárok na vrátenie dane.
(3)
Pri uplatnení medzinárodných zmlúv v oblasti daní, ktorými je Slovenská republika viazaná, možno daňovému subjektu vyrubiť daň alebo rozdiel dane alebo priznať nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo vrátenie dane najneskôr do desiatich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo hlásenie, alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo hlásenie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na vrátenie nadmerného odpočtu, alebo nárok na vrátenie dane; v týchto prípadoch sa nepoužijú ustanovenia odsekov 1 a 2.“.
101.
V § 46 odsek 3 znie:
„(3)
Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane alebo orgánu, ktorého rozhodnutie je odvolaním napadnuté (ďalej len „prvostupňový orgán“).“.
102.
V § 46 ods. 4 písm. a) sa slová „správcu dane" nahrádzajú slovami „prvostupňového orgánu".
103.
V § 46 ods. 4 písm. c) sa slová „platobného výmeru" nahrádzajú slovom „rozhodnutia".
104.
V § 46 ods. 5 sa slová „správca dane" nahrádzajú slovami „prvostupňový orgán".
105.
V § 46 ods. 5 štvrtá veta znie: „Ak nevyhovie odvolávajúci sa výzve v lehote určenej vo výzve, prvostupňový orgán odvolacie konanie zastaví.".
106.
V § 46 ods. 6 sa slová „správca dane" nahrádzajú slovami „prvostupňový orgán".
107.
V § 46 ods. 8 sa slová „správcom dane" nahrádzajú slovami „prvostupňovým orgánom".
108.
Nadpis pod § 47 znie: „Postup prvostupňového orgánu".
109.
V § 47 odsek 1 znie:
„(1)
Prvostupňový orgán môže rozhodnúť o odvolaní sám, ak mu v plnom rozsahu vyhovie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Prvostupňový orgán môže rozhodnúť o odvolaní aj v prípade, ak mu vyhovie iba čiastočne. Proti takému rozhodnutiu sa možno odvolať.“.
110.
V § 47 ods. 2 a 3 sa slová „správca dane" nahrádzajú slovami „prvostupňový orgán".
111.
V § 47 odsek 5 znie:
„(5)
Prvostupňový orgán odvolanie zamietne, ak
a)
smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému je odvolanie neprípustné,
b)
je podané po určenej lehote,
c)
je podané osobou na to nepríslušnou,
d)
smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia bez toho, aby súčasne bol napadnutý jeho výrok.“.
112.
V § 48 ods. 3 sa za slovo „časti" vkladá čiarka a slová „a § 41" sa nahrádzajú slovami „§ 32 a 41".
113.
V § 50 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak námietka smeruje proti postupu vedúceho zamestnanca správcu dane, ktorý nemá nadriadeného vedúceho zamestnanca, rozhodne o námietke orgán najbližšie nadriadený správcovi dane." a v tretej vete sa vypúšťa slovo „tomuto".
114.
V § 51 ods. 1 sa za slovo „rozhodnutím" vkladajú slová „okrem rozhodnutia, ktorým sa rozhodnutie zmenilo mimo odvolacieho konania (§ 53 ods. 3),".
115.
V § 53 ods. 1 sa za slovo „výzvy" vkladajú slová „a rozhodnutia o odvolaní proti daňovej exekučnej výzve".
116.
V § 53 ods. 5 sa slová „zrušiť rozhodnutie" nahrádzajú slovami „rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie podľa odseku 3".
117.
V § 53 odsek 7 znie:
„(7)
Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže mimo odvolacieho konania platobný výmer alebo dodatočný platobný výmer zrušiť, zmeniť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie, ak nezaniklo právo na vyrubenie dane alebo rozdielu dane. Ak ide o rozhodnutie neuvedené v prvej vete, orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemôže rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušiť, zmeniť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.“.
118.
V § 53 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania smeruje proti rozhodnutiu o dani určenej podľa pomôcok alebo o dani dohodnutej v daňovom konaní, skúma príslušný orgán iba dodržanie zákonných podmienok na použite tohto spôsobu určenia dane.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
119.
§ 58 vrátane nadpisu znie:
㤠58
Spôsob platenia dane a použitie platieb
(1)
Daň sa platí príslušnému správcovi dane v slovenskej mene. Pri každej platbe na daň musí byť uvedená príslušná daň, na ktorej úhradu je platba určená. Správca dane prijme platbu na úhradu príslušnej dane, a ak platba nie je označená, použije ju v poradí podľa odseku 5; v takom prípade správca dane daňovému subjektu oznámi, na aký účel podľa odseku 5 prijatú platbu použil.
(2)
Ak nemožno platbu použiť podľa odseku 5, správca dane vyzve daňový subjekt, aby v určenej lehote oznámil, na úhradu ktorej dane má byť platba použitá; ak daňový subjekt túto skutočnosť neoznámi v určenej lehote, správca dane bude považovať túto platbu za daňový preplatok (§ 63).
(3)
Prijatú platbu na daň správca dane eviduje, pričom deň zaevidovania platby je zhodný s dňom jej zaúčtovania.
(4)
Daň možno platiť
a)
bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane,
b)
v hotovosti,
1.
poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane,
2.
zamestnancovi správcu dane pri výkone daňovej exekúcie, ak ide o platby, ktoré majú byť daňovou exekúciou vymožené, ak nie je v daňovom exekučnom príkaze určené inak,
3.
zamestnancovi správcu dane v blokovom konaní,
4.
pri platbách do 10 000 Sk správcovi dane, ktorým je obec; na prijatú platbu je zamestnanec správcu dane, ktorým je obec, povinný vydať potvrdenie.
(5)
Prijatá platba na daň sa použije na úhradu v tomto poradí:
a)
peňažné plnenie uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky,
b)
bežné platby daní vrátane preddavkov na daň,
c)
vyrubený rozdiel dane,
d)
najstaršie daňové nedoplatky,
e)
úrok,
f)
pokuta,
g)
sankčný úrok.
(6)
Správca dane je povinný prijať každú platbu na daň, i keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daňový subjekt. Vrátenie platby tomu, kto ju za daňový subjekt zaplatil, nie je prípustné.“.
120.
V § 59 ods. 7 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak daňový subjekt zaplatí odloženú sumu dane alebo daň v splátkach uloženú rozhodnutím správcu dane v lehote kratšej, ako ukladá rozhodnutie, správca dane úrok z odloženej sumy vyrubí do dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo do dňa zaplatenia dane v splátkach.".
121.
V § 59 ods. 11 a 12 sa slovo „neplní" nahrádza slovom „nesplní".
122.
V § 63 ods. 2 prvej vete sa za slovom „dane" vypúšťa čiarka a slová „alebo ak nie je takýto daňový nedoplatok, ako preddavok na dosiaľ nesplatnú daňovú povinnosť pri dani, pri ktorej preplatok vznikol".
123.
V § 63a odsek 2 znie:
„(2)
Započítať možno len nepremlčané pohľadávky, ak výška pohľadávky v jednotlivom prípade presiahne 10 000 Sk.“.
124.
V § 63a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak daňový dlžník nepredloží daňovému úradu alebo colnému úradu úplnú žiadosť, daňový úrad alebo colný úrad vyzve daňového dlžníka na doplnenie žiadosti v lehote najmenej ôsmich dní a poučí ho o následkoch nevyhovenia výzve. Do predloženia úplnej žiadosti daňovým dlžníkom sa postup podľa odseku 8 prvej vety neuplatní.".
125.
V § 63a odsek 6 znie:
„(6)
Daňové riaditeľstvo alebo colné riaditeľstvo overí správnosť údajov uvedených v žiadosti a požiada príslušného správcu pohľadávky o potvrdenie, že záväzok zodpovedajúci pohľadávke daňového dlžníka uznáva. Po potvrdení pohľadávky podľa prvej vety je správca pohľadávky povinný zdržať sa úkonov smerujúcich k zmene potvrdených údajov. Daňové riaditeľstvo alebo colné riaditeľstvo po overení a potvrdení údajov príslušným správcom pohľadávky vydá potvrdenie o započítaní, ktoré doručí daňovému dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a príslušnému daňovému úradu alebo colnému úradu; daňovému dlžníkovi a štátnej rozpočtovej organizácii sa toto potvrdenie doručuje do vlastných rúk. Ak daňové riaditeľstvo alebo colné riaditeľstvo vzájomné pohľadávky nezapočíta, oznámi túto skutočnosť daňovému dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a daňovému úradu alebo colnému úradu; daňovému dlžníkovi a štátnej rozpočtovej organizácii sa toto oznámenie doručuje do vlastných rúk.“.
126.
Nadpis pod § 65 znie: „Odpísanie daňového nedoplatku".
127.
V § 65 ods. 5 sa slová „3 a 4" nahrádzajú slovami „3, 4 a 6".
128.
V § 65 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Správca dane odpíše daňový nedoplatok aj v prípadoch, ak zanikne daňový nedoplatok podľa § 103 ods. 9.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
129.
V § 65c sa slová „presiahne 100 000 Sk" nahrádzajú slovami „v úhrne za všetky dane presiahne 1 000 000 Sk".
130.
V § 70 ods. 3 sa slovo „platnosť" nahrádza slovom „účinnosť".
131.
V § 71 odsek 9 znie:
„(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 10 sa rovnako vzťahujú aj na zabezpečenie daňovej pohľadávky a istej daňovej pohľadávky, ktorá vznikne v budúcnosti.“.
132.
V § 71a ods. 2 prvej vete sa slová „daňový nedoplatok zaplatil celkom alebo sčasti" nahrádzajú slovami „alebo iná osoba (§ 58 ods. 6) daňový nedoplatok zaplatila celkom alebo sčasti, alebo ak zanikol predmet záložného práva".
133.
V § 73 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa vymáhajú aj peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky.".
134.
V § 73 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vrátane jeho zastupovania v súdnom konaní".
135.
V § 73 ods. 6 sa za slová „§ 84m ods. 7" vkladajú slová „a § 84n ods. 2".
136.
V § 75 ods. 2 písm. g) sa za slovo „osobám" vkladá slovo „užívajúcim,".
137.
V § 75 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú zaručeným elektronickým podpisom.6aa)“.
138.
V § 76 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú zaručeným elektronickým podpisom. 6aa)“.
139.
V § 76 odsek 6 znie:
„(6)
Ak majetok daňového dlžníka označený v daňovej exekučnej výzve nepostačuje na úhradu vymáhaného daňového nedoplatku a v priebehu daňového exekučného konania sa správca dane dozvie o ďalšom majetku daňového dlžníka a na tento majetok nezriadi záložné právo, zašle rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania podľa § 75 ods. 5 osobe, ktorá takýto majetok daňového dlžníka užíva, spravuje, eviduje alebo s ním nakladá. Tento postup správca dane uplatní len vtedy, ak iný záložný veriteľ nezaťažil majetok záložným právom. Ak na majetok daňového dlžníka podľa prvej vety správca dane zriadi záložné právo, a tento majetok nie je zaťažený záložným právom iného záložného veriteľa, oznámi osobe, ktorá takýto majetok daňového dlžníka užíva, spravuje, eviduje alebo je oprávnená s ním nakladať, že dňom doručenia tohto oznámenia sa na tento majetok vzťahuje zákaz nakladania. Ak na majetok daňového dlžníka je zriadené záložné právo iným záložným veriteľom, správca dane postupuje podľa § 73 ods. 10. Ak správca dane uplatní daňovú exekúciu na takýto majetok daňového dlžníka, zašle daňovému dlžníkovi daňovú exekučnú výzvu; na takúto daňovú exekučnú výzvu sa rovnako vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 5.“.
140.
V § 77 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú zaručeným elektronickým podpisom.6aa)“.
141.
V § 80 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Odvolanie nemá odkladný účinok.".
142.
V § 83b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako daňovej exekúcii nepodliehajú peňažné prostriedky na účte fyzickej osoby do výšky 5 000 Sk; ak má fyzická osoba viac účtov, daňovej exekúcii nepodliehajú peňažné prostriedky do úhrnnej výšky 5 000 Sk na všetkých jej účtoch.".
143.
V § 84h ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú zaručeným elektronickým podpisom.6aa)“.
144.
V § 84m ods. 4 písmeno h) znie:
„h)
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú zaručeným elektronickým podpisom. 6aa)“.
145.
V § 85 odsek 4 znie:
„(4)
Ak správca dane pri súpise podľa odseku 1 nájde devízové hodnoty,19a) nakladá s nimi podľa osobitného predpisu.19aa) Ak správca dane nájde výrobky z drahých kovov, ktorými sú klenotnícke, bižutérske, medailérske a iné zlatnícke a striebornícke výrobky zo zliatin zlata, striebra alebo platiny, prípadne kombinované s prírodnými alebo syntetickými kameňmi, s perlami, so smaltom, s koralmi, so sklom alebo s inými nekovovými materiálmi, ako aj opotrebovaný, nekompletný alebo poškodený výrobok, postupuje pri daňovej exekúcii rovnako ako pri daňovej exekúcii predajom hnuteľných vecí (§ 84 až 84n), pričom cena výrobku sa vždy zisťuje znaleckým posudkom. Pri klenotníckych zliatinách, lístkovom zlate, lístkovom striebre a polotovaroch z drahých kovov určených na výrobu, správca dane zabezpečí predaj prostredníctvom osoby oprávnenej podľa osobitného predpisu.19ab) Získané peňažné prostriedky použije rovnako ako výťažok z predaja hnuteľných vecí na dražbe (§ 84k ods. 12).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a, 19aa a 19ab znejú:
„19a)
§ 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
19aa)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19ab)
Zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).“.
146.
V § 87 ods. 5 druhej vete sa za slovo „právo" vkladajú slová „alebo iné vecné právo".
147.
V § 87b ods. 2 písmeno m) znie:
„m)
vlastnoručný podpis povereného zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, s uvedením mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, podpis starostu obce alebo ním povereného zamestnanca obce s uvedením mena, priezviska starostu obce a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie doručuje elektronickými prostriedkami, vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú zaručeným elektronickým podpisom.6aa)“.
148.
§ 89 vrátane nadpisu znie:
㤠89
Daňová exekúcia postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnosti
(1)
Správca dane môže vykonať daňovú exekúciu voči daňovému dlžníkovi, ktorý je spoločníkom obchodnej spoločnosti, a to postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom tohto spoločníka v obchodnej spoločnosti na jeho
a)
vyrovnací podiel,
b)
podiel na zisku,
c)
podiel na likvidačnom zostatku.
(2)
Pri daňovej exekúcii postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom spoločníka v obchodnej spoločnosti podľa odseku 1 ustanovenia všeobecného predpisu19l) nie sú dotknuté. Výpočet výšky podielov podľa odseku 1 ustanovuje osobitný predpis.19m)
(3)
Daňová exekúcia je prípustná na podiely vyplácané alebo vyrovnávané v peňažných prostriedkoch, a to aj keď sú vyplácané alebo vyrovnávané v peňažných prostriedkoch len sčasti. Ak sú podiely podľa odseku 1 písm. a) voči daňovému dlžníkovi vyrovnávané nadobudnutím vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, nehnuteľnostiam, právam a iným majetkovým hodnotám, správca dane vykoná daňovú exekúciu spôsobom zodpovedajúcim druhu majetku.
(4)
Rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania sa doručí obchodnej spoločnosti, v ktorej je daňový dlžník spoločníkom. V tomto rozhodnutí zakáže správca dane obchodnej spoločnosti, v ktorej je daňový dlžník spoločníkom, aby sa dohodla s daňovým dlžníkom o skutočnostiach, ktoré by mohli znížiť jeho nárok na vyrovnací podiel alebo podiel na zisku obchodnej spoločnosti. Po doručení daňového exekučného príkazu a po splnení podmienok na vyplatenie podielu poukáže obchodná spoločnosť prostriedky zodpovedajúce jeho príslušnému podielu, najviac do výšky vymáhaného daňového nedoplatku na účet správcu dane.
(5)
Správca dane doručí daňovú exekučnú výzvu daňovému dlžníkovi. Doručením daňovej exekučnej výzvy stráca daňový dlžník nárok na vyplatenie alebo vyrovnanie podielov podľa odseku 1, najviac do výšky vymáhaného daňového nedoplatku.
(6)
Ak obchodná spoločnosť poruší povinnosť uloženú v rozhodnutí o začatí daňového exekučného konania, v oznámení podľa § 76 ods. 6 alebo v daňovom exekučnom príkaze a zmarí úplne alebo čiastočne daňovú exekúciu, správca dane je oprávnený vymáhať od obchodnej spoločnosti daňový nedoplatok do výšky príslušného podielu spoločníka, ktorý je daňovým dlžníkom, spôsobom podľa tohto zákona, najviac do výšky vymáhaného daňového nedoplatku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 19l a 19m znejú:
„19l)
Obchodný zákonník.
19m)
§ 76 až 153 Obchodného zákonníka.“.
149.
V § 93 ods. 2 sa za slovo „daňového nedoplatku" vkladajú slová „alebo peňažného plnenia uloženého rozhodnutím".
150.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19n sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov." nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 554/2003 Z. z., zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z.".
151.
§ 96 znie:
㤠96
Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, zaokrúhľuje sa daň, základ dane, preddavky na daň, sankčný úrok, pokuta a úrok na celé koruny nadol.“.
152.
V § 97 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 19r.
153.
§ 100 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
odpustenie sankcie (§ 103).“.
154.
§ 103 znie:
㤠103
(1)
Ministerstvo, ak ide o sumy vyššie ako sumy podľa odsekov 3 a 4 a ak nerozhoduje obec podľa odseku 5,
a)
na žiadosť daňového subjektu odpustí sankciu, ak by jej vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb odkázaných na jeho výživu; splnenie tejto podmienky, ako aj zaplatenie dane okrem sankcie je daňový subjekt povinný preukázať,
b)
na žiadosť dediča odpustí sankciu, ak daňový subjekt zomrie, dedičské konanie bolo ukončené a jeho majetok nepostačuje na zaplatenie sankcie; splnenie týchto podmienok, ako aj zaplatenie dane okrem sankcie je dedič povinný preukázať,
c)
na žiadosť daňového subjektu môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ak by jej vymáhanie viedlo k hospodárskemu zániku daňového subjektu a výnos z jeho likvidácie by bol pravdepodobne nižší než vyrubená sankcia; splnenie tejto podmienky, ako aj zaplatenie dane okrem sankcie je daňový subjekt povinný preukázať,
d)
na žiadosť daňového subjektu, ak zaplatil daň okrem sankcie, môže povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu, ktorá mu bola uložená alebo vyrubená z dôvodu, že daňový subjekt nesprávne vykázal daňovú povinnosť len z dôvodu nesprávnej aplikácie právneho predpisu.
(2)
Ministerstvo môže
a)
rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe zdanenia, ak ide o daňové subjekty so sídlom alebo bydliskom v zahraničí,
b)
vo vzťahu k zahraničiu vykonať opatrenia na zabezpečenie vzájomnosti alebo odvetné opatrenia na účely vzájomného daňového vyrovnania.
(3)
Daňové riaditeľstvo a colné riaditeľstvo na žiadosť daňového subjektu alebo dediča odpustia sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) alebo môžu povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) a d), ak výška uloženej sankcie v jednotlivom prípade nepresiahne, ak ide
a)
o fyzickú osobu, sumu 5 000 000 Sk,
b)
o právnickú osobu, sumu 50 000 000 Sk.
(4)
Daňový úrad a colný úrad na žiadosť daňového subjektu alebo dediča odpustia sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) alebo môžu povoliť úľavu zo sankcie alebo odpustiť sankciu z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. c) a d), ak výška uloženej sankcie v jednotlivom prípade nepresiahne, ak ide
a)
o fyzickú osobu, sumu 1 000 000 Sk,
b)
o právnickú osobu, sumu 10 000 000 Sk.
(5)
Správca dane, ktorým je obec, môže pri daniach, ktoré spravuje, na žiadosť daňového subjektu alebo dediča odpustiť sankciu alebo povoliť úľavu zo sankcie z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a) až d).
(6)
Odpustiť sankciu alebo povoliť úľavu zo sankcie možno podľa odseku 1 písm. a) až d) a odsekov 3, 4 a 5 v súlade s týmto zákonom a s osobitným predpisom.8g) V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c) a d) sa rozhodnutie nevydáva.
(7)
Ministerstvo môže vydať opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania ustanovení daňového predpisu alebo na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania daňových predpisov. Toto opatrenie uverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom orgáne a vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní.
(8)
Ministerstvo je oprávnené vydať metodické usmernenie na zabezpečenie jednotnej aplikácie tohto zákona a osobitných zákonov.1) Toto usmernenie uverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom orgáne a je pre orgány vykonávajúce správu daní záväzné; tým nie je dotknuté právo daňového subjektu domáhať sa ochrany svojich práv súdnou cestou.
(9)
Vláda Slovenskej republiky môže vydať nariadenie, ktorým ustanoví, že daňovým subjektom, ktoré do termínu ustanoveného v nariadení zaplatia aspoň daň okrem sankcie, zaniká daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k tejto dani. V nariadení vláda Slovenskej republiky môže ustanoviť ďalšie podmienky zániku daňového nedoplatku podľa prvej vety.
(10)
Správca dane na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby oznámi o inom daňovom subjekte údaje uvedené v § 23b ods. 12.“.
155.
§ 110d znie:
㤠110d
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
156.
Za § 110d sa vkladá § 110e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2005
Ustanovenia tohto zákona sa použijú na pokuty a sankčný úrok účinné od 1. januára 2004, ako aj na zrušené penále, pokuty a zvýšenie dane, ak konanie o nich bude prebiehať po nadobudnutí účinnosti tohto zákona a nezaniklo právo na ich vyrubenie, vybratie a vymáhanie; na konanie o penále sa rovnako použije ustanovenie tohto zákona o sankčnom úroku a na konanie o pokutách a zvýšení dane sa rovnako použije ustanovenie tohto zákona o správnych deliktoch.“.
157.
Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 679/2004 Z. z. vrátane jej názvu znie:
„Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci kompetentných úradov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 336, 27. 12. 1977) v znení smernice Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27. 12. 1979), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 76, 23. 3. 1992), smernice Rady 2003/93/ES zo 7. októbra 2003 (Úradný vestník Európskej únie, L 48, 21. 2. 2003) a smernice Rady 2004/56/ES z 21. apríla 2004 (Úradný vestník Európskej únie, L 127, 29. 4. 2004).
2.
Smernica Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 73, 19. 3. 1976) v znení smernice Rady 79/1071/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27. 12. 1979), smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 390, 31.12.1992) a smernice Rady 2001/44/ES z 15. júna 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 175, 28. 6. 2001).
3.
Smernica Komisie 2002/94/ES z 9. decembra 2002, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení Smernice Rady 76/308/EHS o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, ciel, daní a iných opatrení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 337, 13. 12. 2002).
4.
Článok 8 a 9 smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov - (Úradný vestník Európskej únie, L 157, 26. 6. 2003).
5.
Rozhodnutie Rady 2004/587/ES z 19. júla 2004 o dátume aplikácií smernice Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (Úradný vestník Európskej únie, L 257, 4. 8. 2004).“.
Čl. II
Zákon č. 446/2002 Z. z. o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok v znení zákona č. 223/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „Ministerstvo financií" nahrádzajú slovami „príslušný orgán" a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „ministerstvo“)".
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Napríklad zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z., zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve." nahrádza citáciou „Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.".
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
príslušným orgánom Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) alebo ním poverený daňový orgán1a) alebo colný orgán1b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a)
Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.
1b)
§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Pôsobnosť príslušného orgánu Slovenskej republiky a vymáhajúceho úradu
(1)
Ministerstvo a vymáhajúci úrad pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky postupujú podľa tohto zákona. Vymáhajúci úrad postupuje pri vymáhaní pohľadávky podľa osobitného zákona,11) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ministerstvo môže poveriť daňový orgán alebo colný orgán poskytovaním, požadovaním alebo prijímaním vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky.
(3)
Poverený daňový orgán alebo poverený colný orgán poskytuje, požaduje alebo prijíma pomoc podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.11)
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky je na účely tohto zákona oprávnený požadovať od správcu dane, ktorým je obec, informáciu potrebnú na vymáhanie pohľadávky, týkajúcu sa dane, ktorú spravuje; obec je povinná bez zbytočného odkladu informáciu potrebnú na vymáhanie pohľadávky v požadovanom rozsahu poskytnúť.“.
5.
V § 5 ods. 3 písm. d) sa za slovo „adresu" vkladá slovo „príslušného".
6.
V § 5 ods. 3 písm. e) sa slová „miesto a dátum narodenia" nahrádzajú slovami „identifikačné číslo a dátum narodenia".
7.
V § 5 ods. 3 písm. f) sa slová „dátum a miesto narodenia" nahrádzajú slovami „identifikačné číslo a dátum narodenia".
8.
V § 5 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú slová „vrátane výšky úrokov, pokút a iných sankcií a nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky".
9.
V § 5a ods. 3 písm. d) sa za slovo „adresu" vkladá slovo „príslušného".
10.
V § 5a ods. 3 písm. e) sa slová „miesto a dátum narodenia" nahrádzajú slovami „identifikačné číslo a dátum narodenia".
11.
V § 5a ods. 3 písm. f) sa slová „dátum a miesto narodenia" nahrádzajú slovami „identifikačné číslo a dátum narodenia".
12.
V § 5a ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú slová „vrátane výšky úrokov, pokút a iných sankcií a nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky".
13.
V § 6 ods. 3 písm. e) sa slová „miesto a dátum narodenia" nahrádzajú slovami „identifikačné číslo a dátum narodenia".
14.
V § 6 ods. 3 písm. f) sa slová „dátum a miesto narodenia" nahrádzajú slovami „identifikačné číslo a dátum narodenia".
15.
V § 6 ods. 3 písm. g) sa na konci pripájajú slová „vrátane výšky úrokov, pokút a iných sankcií a nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky".
16.
V § 6a ods. 3 a 10 sa slovo „povinné" nahrádza slovom „povinný".
17.
V § 6a ods. 7 sa na konci pripájajú slová „a bez zbytočného odkladu ho informuje o úkonoch uskutočnených na základe žiadosti o vymáhanie pohľadávky.".
18.
V § 6a sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15)
Príslušný orgán Slovenskej republiky bezodkladne písomne informuje príslušný úrad zmluvného štátu o vykonaných úkonoch súvisiacich s poukázaním vymoženej sumy pohľadávky alebo s poukázaním vymoženej spornej pohľadávky.“.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.
19.
V § 6a novooznačený odsek 16 znie:
„(16)
Vymoženú sumu pohľadávky príslušný orgán Slovenskej republiky poukazuje na účet príslušného úradu zmluvného štátu po prepočítaní na menu tohto zmluvného štátu do jedného mesiaca odo dňa jej vymoženia. Prepočet sa vykoná kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu podpísania žiadosti o vymáhanie pohľadávky osobou oprávnenou konať za príslušný úrad zmluvného štátu.“.
20.
§ 9a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Úlohy v oblasti komunikácie elektronickými prostriedkami s iným zmluvným štátom prostredníctvom siete CCN/CSI vykonáva poverený daňový orgán1a) okrem úloh vo veciach spotrebných daní a ciel, ktoré plní poverený colný orgán.1b)“.
21.
V § 9b ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Poverený daňový orgán1a) a poverený colný orgán1b) poskytujú ministerstvu údaje o počte zaslaných a prijatých žiadostí o poskytnutie informácií, žiadostí o doručenie písomností a žiadostí o vymáhanie pohľadávky a údaje o výške pohľadávky a o vymožených pohľadávkach vo vzťahu k členským štátom Európskej únie za predchádzajúci kalendárny rok, najneskôr do 30. marca bežného roka.".
22.
V § 9b ods. 2 sa za slovom „spoločenstiev" vypúšťa čiarka a slová „že je príslušným orgánom Slovenskej republiky oprávneným" sa nahrádzajú slovami „príslušné orgány Slovenskej republiky, ktoré sú oprávnené".
23.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak sa príslušný orgán Slovenskej republiky a príslušný úrad zmluvného štátu nedohodnú na úhrade nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky, príslušný orgán Slovenskej republiky pokračuje vo vymáhaní pohľadávky podľa § 6a.“.
24.
Slovo „ministerstvo" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „príslušný orgán Slovenskej republiky" v príslušnom tvare s výnimkou § 4 a 9b.
25.
V prílohe č. 1 v prvej časti sa slovo „prijal" nahrádza slovom „podal" a v druhej časti sa slovo „podal" nahrádza slovom „prijal".
26.
V prílohe č. 3 v prvej časti sa slovo „prijal" nahrádza slovom „podal" a v druhej časti sa slovo „podal" nahrádza slovom „prijal".
27.
V prílohe č. 1 v tretej a štvrtej časti v písm. a) sa slová „miesto narodenia" nahrádzajú slovami „identifikačné číslo".
28.
V prílohe č. 3 v tretej a štvrtej časti v písm. a) sa slová „miesto narodenia" nahrádzajú slovami „identifikačné číslo".
29.
V prílohe č. 6 v tretej a štvrtej časti v písm. a) sa slová „miesto narodenia" nahrádzajú slovami „identifikačné číslo".
30.
Príloha č. 9 k zákonu č. 446/2002 Z. z. v znení zákona č. 223/2004 Z. z. vrátane nadpisu znie:
„Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 73, 19. 3. 1976) v znení smernice Rady 79/1071/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27. 12. 1979), smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 390, 31. 12. 1992) a smernice Rady 2001/44/ES z 15. júna 2001 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 175, 28. 6. 2001).
2.
Smernica Komisie 2002/94/ES z 9. decembra 2002, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 76/308/EHS o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, ciel, daní a iných opatrení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 337, 13. 12. 2002).
3.
Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci kompetentných úradov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 336, 27. 12. 1977) v znení smernice Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27. 12. 1979) a smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 76, 23. 3. 1992).“.
Čl. III
Zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 191/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Oznamovanie
(1)
Na žiadosť príslušného úradu zmluvného štátu príslušný orgán Slovenskej republiky doručí podľa osobitného predpisu1) daňovému subjektu rozhodnutie alebo inú písomnosť súvisiacu s uplatnením všeobecne záväzných právnych predpisov príslušného úradu zmluvného štátu vzťahujúcich sa na dane podľa § 3, vydané príslušným úradom zmluvného štátu, ak žiadosť príslušného úradu zmluvného štátu obsahuje predmet rozhodnutia alebo inej písomnosti, označenie daňového subjektu, najmä meno a adresu, prípadne iné údaje, ktoré vedú k identifikácii daňového subjektu.
(2)
Príslušný orgán Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému úradu iného zmluvného štátu, ako bola jeho žiadosť vybavená, najmä oznámi dátum, kedy bolo rozhodnutie alebo iná písomnosť doručená.
(3)
Príslušný orgán Slovenskej republiky je oprávnený žiadať o doručenie jeho rozhodnutí alebo iných písomností daňovému subjektu príslušný úrad zmluvného štátu; na túto žiadosť sa vzťahuje postup podľa odsekov 1 a 2 primerane.“.
3.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Simultánna daňová kontrola
(1)
Príslušný orgán Slovenskej republiky sa môže dohodnúť s príslušným úradom jedného alebo viacerých zmluvných štátov na vykonaní simultánnej daňovej kontroly u jedného alebo viacerých daňových subjektov. Príslušné orgány vykonajú daňovú kontrolu simultánne, a to každý na svojom území.
(2)
Návrh na vykonanie simultánnej daňovej kontroly jednotlivých daňových subjektov predkladá príslušný orgán Slovenskej republiky príslušnému úradu zmluvného štátu. V návrhu uvedie daňový subjekt a jeho identifikačné údaje, dôvod návrhu, súvisiace informácie a lehotu, počas ktorej sa má daňová kontrola vykonať.
(3)
Ak príslušný orgán Slovenskej republiky dostane návrh na simultánnu daňovú kontrolu od príslušného úradu iného zmluvného štátu, bez zbytočného odkladu potvrdí účasť na simultánnej daňovej kontrole alebo odmietne účasť na nej a zároveň oznámi príslušnému úradu zmluvného štátu dôvody odmietnutia. Ak príslušný orgán Slovenskej republiky potvrdí svoju účasť na simultánnej daňovej kontrole, určí zástupcu zodpovedného za dohľad a koordináciu vykonávanej daňovej kontroly.
(4)
Príslušný orgán Slovenskej republiky môže zúčastneným príslušným úradom zmluvných štátov poskytovať, požadovať alebo prijímať od nich informácie získané pri výkone simultánnej daňovej kontroly.“.
4.
V § 10 ods. 1 sa za prvú vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú: „Tieto informácie možno uvádzať na verejných súdnych konaniach alebo v súdnych rozhodnutiach, ak proti uvedeniu informácií príslušný orgán zmluvného štátu nenamietal v čase, keď ich prvýkrát poskytol. Prijaté informácie nemôžu byť poskytnuté na iné účely ako na účely správy daní alebo na účely súdneho konania týkajúceho sa daní uvedených v § 3.".
5.
V § 12 písm. c) sa za slová „daňového tajomstva,7)" vkladajú slová „k porušeniu osobitných predpisov".
6.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo sleduje dodržiavanie postupu pri poskytovaní, požadovaní alebo prijímaní medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní podľa tohto zákona vo vzťahu k členským štátom Európskej únie. Získané poznatky a skúsenosti predovšetkým v oblasti úpravy základu dane zahraničných závislých osôb10) ministerstvo poskytuje členským štátom Európskej únie a Komisii a v prípade potreby navrhuje alebo spolupracuje pri úprave postupov alebo predpisov týkajúcich sa medzinárodnej pomoci a spolupráce pri správe daní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
7.
Príloha k zákonu č. 472/2002 Z. z. v znení zákona č. 191/2004 Z. z. vrátane jej názvu znie:
„Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci kompetentných úradov členských štátov v oblasti priamych a nepriamych daní (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 336, 27. 12. 1977) v znení smernice Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27. 12. 1979), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 76, 23. 3. 1992), smernice Rady 2003/93/ES zo 7. októbra 2003 (Úradný vestník Európskej únie, L 48, 21. 2. 2003) a smernice Rady 2004/56/ES z 21. apríla 2004 (Úradný vestník Európskej únie, L 127, 29. 4. 2004).
2.
Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov - články 8 a 9 (Úradný vestník Európskej únie, L 157, 26. 6. 2003).“.
Čl. IV
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
§ 2 sa dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
prenosom pomocou elektronických prostriedkov prenos s použitím elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálneho zhusťovania) údajov a použitie drôtového spojenia, rádiového prenosu, optických technológií alebo iných elektromagnetických prostriedkov.“.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z., zákonom č. 219/1999 Z. z., zákonom č. 367/1999 Z. z., zákonom č. 240/2000 Z. z., zákonom č. 493/2001 Z. z., zákonom č. 215/2002 Z. z., zákonom č. 233/2002 Z. z., zákonom č. 291/2002 Z. z., zákonom č. 526/2002 Z. z., zákonom č. 114/2003 Z. z., zákonom č. 609/2003 Z. z., zákonom č. 191/2004 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 350/2004 Z. z., zákonom č. 443/2004 Z. z., zákonom č. 523/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem čl. I bodu 75 a čl. III bodu 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.