655/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

655
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. novembra 2004
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Vyhláška upravuje spôsob určenia a výšku odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času advokáta za právne služby poskytované klientom na základe dohody alebo ustanovenia na to oprávneným orgánom.
(2)
Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (ďalej len „zmluvná odmena“); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky o tarifnej odmene (§ 9 až 14).
(3)
Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka, ak odsek 4 neustanovuje inak (ďalej len „výpočtový základ“).
(4)
Výpočtovým základom na účely výpočtu tarifnej odmeny advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a konaní o priestupkoch je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý o tri roky predchádza roku určujúcemu výpočtový základ podľa odseku 3.
(5)
V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.
DRUHÁ ČASŤ
ODMENA ADVOKÁTA
PRVÁ HLAVA
ZMLUVNÁ ODMENA
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.
(2)
Zmluvná odmena sa určuje
a)
súčinom počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci a hodinovej sadzby (hodinová odmena),
b)
paušálnou sumou (paušálna odmena),
c)
podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d)
tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
(3)
Spôsoby určenia zmluvnej odmeny podľa odseku 2 môžu byť kombinované.
Hodinová odmena
§ 3
Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby a výšky hodinovej sadzby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.
§ 4
Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.
Paušálna odmena
§ 5
Paušálna odmena sa môže dohodnúť
a)
za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
b)
za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.
§ 6
Ak advokát neposkytuje právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ich neposkytuje za celé dohodnuté obdobie, patrí mu pomerná časť dohodnutej paušálnej odmeny; ak je paušálna odmena dojednaná podľa § 5 písm. b), advokát predloží na žiadosť klienta pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce.
Podielová odmena
§ 7
(1)
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci.
(2)
Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci.
§ 8
(1)
Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol na poskytnutí právnych služieb za túto odmenu, mal plný úspech vo veci.
(2)
Ak skončí konanie uvedené v § 7 len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na tarifnú odmenu vo výške určenej podľa miery úspechu vo veci.
(3)
Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu hotových výdavkov.
(4)
Ak sa advokát s klientom nedohodnú inak, advokát má v prípade skončenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb pred vybavením veci právo na tarifnú odmenu.
DRUHÁ HLAVA
TARIFNÁ ODMENA
Základné ustanovenia
§ 9
(1)
Celková výška tarifnej odmeny sa určí súčinom základnej sadzby tarifnej odmeny stanovenej podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak.
(2)
Základná sadzba tarifnej odmeny sa môže znížiť alebo zvýšiť v prípadoch uvedených v tejto vyhláške.
§ 10
Tarifná odmena advokáta za zastupovanie v občianskom konaní a iné úkony právnej služby
(1)
Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je
do 165,97 eura 16,60 eura,
   
nad 165,97 eura do 663,88 eura 16,60 eura
+ 1,66 eura
     za každých aj začatých
     prevyšujúcich   sumu
33,19 eura
165,97eura,
   
nad 663,88 eura do 6 638,78 eura 41,49 eura
+ 9,96 eura
     za každých aj začatých
     prevyšujúcich sumu

331,94 eura
663,88 eura,
   
nad 6 638,78 eura do 33 193,92 eura 220,74 eura
+ 16,60 eura
     za každých aj začatých
     prevyšujúcich sumu
1 659,70 eura
6 638,78 eura,
   
nad 33 193,92 eura 486,29 eura
+ 6,64 eura
     za každých aj začatých
     prevyšujúcich sumu
3 319,39 eura
33 193,92 eura.
(2)
Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.
(3)
Ak je predmetom právnej služby opakujúce sa plnenie, tarifná hodnota sa určí súčtom hodnôt týchto plnení; ak ide o plnenie na čas dlhší ako päť rokov alebo o plnenie na čas neurčitý, tarifnou hodnotou je päťnásobok ročného plnenia.
(4)
Pre výkon rozhodnutia alebo exekúciu na opakujúce sa plnenia sú tarifnou hodnotou splátky, ktoré sú zročné v čase podania návrhu na výkon rozhodnutia alebo vykonanie exekúcie.
(5)
Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je tarifnou hodnotou cena požadovaného podielu.
(6)
Vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je tarifnou hodnotou polovica hodnoty všetkých vecí, pohľadávok a záväzkov, ktoré sú predmetom vyporiadania.
(7)
Za správu majetku patrí tarifná odmena vo výške 10 % hrubého ročného príjmu zo spravovaného majetku.
(8)
Vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, vo veciach upravených osobitnými predpismi, ktoré umožňujú uplatnenie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy,1) alebo vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch, je tarifnou hodnotou 3 000 eur, ak sa nežiada náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch, a 5 000 eur, ak sa žiada náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch.
(9)
Vo veciach ochrany osobných údajov, vo veciach týkajúcich sa nekalého súťažného konania, vo veciach týkajúcich sa ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo alebo vo veciach ochrany práva duševného vlastníctva je tarifnou hodnotou 5 000 eur.
§ 11
(1)
Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna trinástina výpočtového základu, ak
a)
nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch,
b)
klientom je spotrebiteľ a ide o zastupovanie v spore zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo
c)
klientom je fyzická osoba a predmet konania sa týka nehnuteľnosti, ktorá je určená na bývanie alebo slúži jej na bývanie; to neplatí vo veciach vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak bol klient v spore podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) čo i len čiastočne úspešný.
(3)
Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna štvrtina výpočtového základu vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je možné oceniť peniazmi; v ostatných prípadoch sa základná sadzba tarifnej odmeny určí podľa § 10.
(4)
Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je jedna šestina výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa Správneho súdneho poriadku. V dávkových veciach sociálneho poistenia a vo veciach sociálnych služieb patrí odmena za jeden úkon právnej služby vo výške jednej trinástiny výpočtového základu.
§ 12
Tarifná odmena advokáta za zastupovanie klienta v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch
(1)
Pri obhajobe v trestnom konaní vo veciach, v ktorých súd prvého stupňa rozhoduje na neverejnom zasadnutí, je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.
(2)
Pri zastupovaní v konaní o priestupkoch je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu.
(3)
Pri obhajobe v trestnom konaní okrem vecí podľa odseku 1 je základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica
a)
neprevyšuje päť rokov, jedna dvanástina výpočtového základu,
b)
prevyšuje päť rokov a neprevyšuje desať rokov, jedna osmina výpočtového základu,
c)
prevyšuje desať rokov alebo za ktorý možno uložiť výnimočný trest, jedna šestina výpočtového základu.
(4)
Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých sa neprihliada.
(5)
Na zákonné zvýšenie trestnej sadzby u obzvlášť nebezpečných recidivistov pri ukladaní trestu za viac trestných činov a pri ukladaní trestu podľa osobitného predpisu2) sa prihliada.
(6)
Na zmenu kvalifikácie trestného činu v trestnom konaní v prípade zmiernenia kvalifikácie trestného činu sa neprihliada.
(7)
Odmena 200 eur za celé konanie patrí advokátovi ustanovenému za opatrovníka na ochranu práv poškodeného v prípadoch, v ktorých zákonný zástupca poškodeného nemôže vykonávať svoje práva. Ak advokát nezastupoval ako opatrovník oprávnenú osobu do právoplatného skončenia veci, patrí mu 50 % odmeny podľa prvej vety. Ak došlo k zániku zastupovania v odvolacom konaní alebo dovolacom konaní, odmena za zastupovanie pred súdom nižšieho stupňa sa neznižuje.
§ 13
Zvýšenie alebo zníženie tarifnej odmeny
(1)
Advokát môže znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny.
(2)
Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 50 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní dvoch alebo viacerých osôb; zníženie sa uplatní pri zastupovaní druhej a ďalšej osoby.
(3)
Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí sa základná sadzba tarifnej odmeny určenej z tarifnej hodnoty veci s najvyššou hodnotou zvyšuje o tretinu základnej sadzby tarifnej odmeny, ktorá by advokátovi patrila v každej ďalšej spojenej veci, bez ohľadu na počet spojených vecí.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak spojenie vecí na spoločné prejednanie vyplýva zo zákona. V takej veci sa určí výška tarifnej odmeny podľa veci, ktorej hodnota je najvyššia.
(5)
Advokát môže zvýšiť základnú sadzbu tarifnej odmeny najviac o 50 %, ak v rámci poskytovania právnej služby ide o úkony mimoriadne obťažné, časovo náročné, vyžadujúce si znalosť cudzieho práva alebo znalosť cudzieho jazyka.
§ 13a
Úkony právnej služby v občianskom konaní a iné úkony právnej služby
(1)
Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej služby:
a)
prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom,
b)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu,
c)
písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,
d)
predžalobná výzva ako súčasť nároku na náhradu trov konania,
e)
účasť na konaní pred súdom, vrátane nahliadnutia do súdneho spisu na súde, alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín; ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,
f)
vypracovanie právneho rozboru veci,
g)
rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu,
h)
návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti takémuto rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, návrh na podanie mimoriadneho dovolania,
i)
vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.
(2)
Odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:
a)
návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva,
b)
odvolanie alebo sťažnosť proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,
c)
ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, vyjadrenie k takému návrhu, zastupovanie na pojednávaní, odvolanie proti rozhodnutiu a vyjadrenie k takému odvolaniu,
d)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, kratšia ako jedna hodina,
e)
ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, kratšia ako jedna hodina,
f)
návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach.
(3)
Ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia porada alebo rokovanie a medzitým nedošlo k inému úkonu právnej služby, ak nejde o prípad hodný osobitného zreteľa, tak odmena za túto ďalšiu poradu alebo rokovanie advokátovi nepatrí.
(4)
Za zastúpenie na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny. Za zastúpenie na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci, patrí odmena vo výške jednej štvrtiny základnej sadzby tarifnej odmeny.
(5)
Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.
§ 14
Úkony právnej služby v trestnom konaní a v konaní o priestupkoch
(1)
Odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za tieto úkony právnej služby:
a)
prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,
b)
písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej,
c)
účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri nahliadnutí do spisu, pri preštudovaní vyšetrovacieho spisu alebo na konaní pred súdom alebo iným orgánom,4) na konaní o dohode o vine a treste, na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín, a ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, za každé dve skončené hodiny; za nadväzujúci úkon sa považuje úkon nasledujúci v čase kratšom ako pätnásť minút po skončení predchádzajúceho úkonu, pričom pokračovanie v už skôr začatom úkone po prerušení trvajúcom dlhšie ako pätnásť minút sa považuje za nový úkon právnej služby,
d)
návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie,
e)
vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.
(2)
Odmena vo výške dvoch tretín základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:
a)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu; dĺžka trvania porady alebo rokovania s klientom, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa preukazuje potvrdením príslušného ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody,
b)
rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu.
(3)
Odmena vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:
a)
návrh na zabezpečenie dôkazu,
b)
odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,
c)
návrhy a sťažnosti vo veciach, o ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, okrem návrhu na obnovu konania,
d)
účasť na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania.
(4)
Odmena vo výške jednej tretiny základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:
a)
ďalšia porada alebo rokovanie s klientom, kratšia ako jedna hodina,
b)
ďalšia porada alebo rokovanie s protistranou, kratšia ako jedna hodina.
(5)
Odmena vo výške jednej štvrtiny základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:
a)
návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania lehoty a na zmenu rozhodnutia o plnení v splátkach,
b)
zastupovanie alebo obhajoba na pojednávaní, pri ktorom sa iba vyhlásilo rozhodnutie, alebo zastupovanie a obhajoba na pojednávaní, ktoré bolo odročené bez prejednania veci.
(6)
Ak po poslednej porade alebo rokovaní s klientom alebo protistranou nasleduje ďalšia porada alebo rokovanie a medzitým nedošlo k inému úkonu právnej služby, ak nejde o prípad hodný osobitného zreteľa, tak odmena za túto ďalšiu poradu alebo rokovanie advokátovi nepatrí.
(7)
Ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby, patrí obhajcovi okrem odmeny za úkony podľa odsekov 1 a 2 aj odmena vo výške štvornásobku základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.
(8)
Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 až 5, patrí odmena ako za úkony, ktoré sú im svojou povahou a účelom najbližšie.
TRETIA HLAVA
PAUŠÁLNA ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V MATERIÁLNEJ NÚDZI VYPLÁCANÁ CENTROM PRÁVNEJ POMOCI
§ 14a
(1)
Ak ďalej nie je uvedené inak, odmena je 130 eur.
(2)
Odmena je
a)
vo veciach upravených Občianskym zákonníkom 200 eur,
b)
vo veciach upravených Zákonom o rodine 130 eur,
c)
vo veciach upravených Zákonníkom práce 150 eur,
d)
vo veciach upravených Obchodným zákonníkom 200 eur.
(3)
Rovnaká odmena ako v odseku 2 patrí advokátovi za zastupovanie v odvolacom konaní a dovolacom konaní.
(4)
Vo veciach obnovy konania je odmena 160 eur za celé konanie o povolenie obnovy konania vrátane odvolacieho konania.
(5)
Vo veciach mimoriadneho dovolania je odmena 130 eur.
(6)
Ak je advokát ustanovený za opatrovníka v konaní, patrí mu odmena 15 eur za celé konanie vrátane odvolacieho konania a dovolacieho konania.
§ 14b
(1)
Ak je predmetom odvolania alebo dovolania len rozhodnutie o náhrade trov konania, o určení lehoty na plnenie, o predbežnej vykonateľnosti, o príslušenstve pohľadávky alebo rozhodnutie procesnej povahy, odmena je 50 eur.
(2)
Ak oprávnenú osobu zastupoval advokát v mimoriadne náročnej alebo skutkovo zložitej veci, Centrum právnej pomoci môže zvýšiť odmenu najviac o 100 %.
(3)
Ak advokát zastupuje v rovnakej veci v konaní spoločne dve oprávnené osoby alebo viac osôb, odmena sa zvýši o 20 % bez ohľadu na počet spoločne zastupovaných osôb.
(4)
Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí, ktoré skutkovo súvisia, najvyššia odmena sa zvyšuje o polovicu; odmena za ostatné veci sa neprizná. To neplatí, ak spojenie veci vyplýva zo zákona.
(5)
Ak je vec vyriešená mimosúdne bez podania návrhu na začatie konania na súd, odmena je 100 eur.
(6)
Ak advokát nezastupoval oprávnenú osobu do právoplatného skončenia veci, patrí mu 50 % odmeny. Ak došlo k zániku zastupovania v odvolacom konaní alebo dovolacom konaní, odmena za zastupovanie pred súdom nižšieho stupňa sa neznižuje.
§ 14c
Ustanovenia § 14a a 14b sa nepoužijú, ak náhradu trov advokátovi priznáva súd ako zástupcovi určenému Centrom právnej pomoci.
ŠTVRTÁ HLAVA
PAUŠÁLNA ODMENA ADVOKÁTA ZA ZASTUPOVANIE OSOBY V KONANÍ O ODDLŽENÍ
§ 14d
Odmena advokáta za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení4a) je 160 eur.
TRETIA ČASŤ
HOTOVÉ VÝDAVKY A NÁHRADA ZA STRATU ČASU
§ 15
Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok
a)
na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
b)
na náhradu za stratu času (§ 17).
§ 16
(1)
Advokát sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.
(2)
Ak sa advokát dohodne s klientom na zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej sume ako náhrade všetkých alebo niektorých hotových výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá v súvislosti s poskytovaním právnych služieb. Klient potom nemôže požadovať pri vyúčtovaní špecifikáciu týchto hotových výdavkov.
(3)
Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné sumu vo výške jednej stotiny výpočtového základu za každý úkon právnej služby. Túto sumu môže advokát požadovať aj vtedy, ak sa na jej náhrade s klientom osobitne nedohodol.
(4)
Na výšku náhrady preukázaných cestovných výdavkov sa vzťahujú osobitné predpisy,5) ak táto vyhláška neustanovuje inak.
§ 17
(1)
Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí advokátovi náhrada za stratu času vo výške jednej šesťdesiatiny výpočtového základu za každú aj začatú polhodinu.
(2)
Ak sa cesta podľa odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená podľa odseku 1 sa pomerne rozdelí medzi jednotlivých klientov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 18
(1)
Advokát upozorní klienta pri rokovaní o zmluvnej odmene na to, že pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, sa odmena advokáta určí podľa ustanovení tejto vyhlášky o tarifnej odmene.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na výšku odmeny advokáta ustanoveného oprávneným orgánom.
(3)
Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je advokát povinný platiť podľa osobitného predpisu.5a)
§ 19
(1)
Advokát sa môže dohodnúť s klientom, ktorý je cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej výške, aká je obvyklá v štáte jeho bydliska (sídla) alebo aká sa obvykle požaduje za obdobné právne služby v cudzine.
(2)
Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak tomu nebránia osobitné predpisy,6) môže sa odmena advokáta dohodnúť aj v tejto mene.
(3)
Na dohodu podľa odseku 1 sa neprihliada pri určovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Advokát na túto skutočnosť klienta upozorní.
§ 20
Za úkony právnych služieb vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi odmena podľa doterajších predpisov.
§ 20a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2009
Za úkony právnych služieb vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi odmena podľa doterajších predpisov.
§ 20b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2010
Za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané pred 1. júnom 2010, patrí advokátovi odmena podľa doterajších predpisov.
§ 20c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013
Za úkony právnych služieb, ktoré boli vykonané pred 1. júlom 2013, patrí advokátovi odmena podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.
§ 20d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024
Za úkon právnej služby, ktorý bol vykonaný do 31. decembra 2023, patrí advokátovi odmena podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2023.
§ 21
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 163/2002 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
§ 22
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Daniel Lipšic v. r.
1)
Napríklad § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, § 9 ods. 3 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
2)
§ 43 Trestného zákona.
3)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
Štvrtá časť zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
5a)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.