653/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 14.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

653
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č.174/2004 Z. z. a zákona č. 215/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „zahraničia“ vkladajú slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
2.
V § 2 ods. 3, § 13 ods. 5, § 14 ods. 3 písm. d), § 15 ods. 2, § 16 ods. 1 a 3, § 18 ods. 2 a 4 sa slová „15 rokov“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Občanovi Európskej únie, ktorému bol vydaný cestovný doklad, nesmie byť odopretý vstup na územie Slovenskej republiky, ak sa počas pobytu v zahraničí skončila platnosť jeho cestovného dokladu, alebo sa cestovným dokladom nemôže preukázať z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia v zahraničí.“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu.“.
5.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Cestovný pas sa občanom vydáva s platnosťou na 10 rokov; občanom mladším ako 5 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky a občanom od 5 rokov do 15 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov.“.
6.
V § 7 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Diplomatický pas vydáva Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí")
a)
prezidentovi Slovenskej republiky a jeho manželke,
b)
poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
členovi vlády Slovenskej republiky,
d)
štátnemu tajomníkovi ministerstva,
e)
riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu,
f)
predsedovi Úradu pre štátnu službu,
g)
verejnému ochrancovi práv,
h)
členovi Európskej komisie,
i)
poslancovi Európskeho parlamentu,
j)
sudcovi Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a sudcovi Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev,
k)
sudcovi Európskeho súdu pre ľudské práva,
l)
zástupcovi Slovenskej republiky v konaní pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev a Súdom prvého stupňa Európskych spoločenstiev,
m)
zástupcovi Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva,
n)
predsedovi, podpredsedovi a sudcovi Ústavného súdu Slovenskej republiky,
o)
predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
p)
generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky,
q)
predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
r)
riaditeľovi Slovenskej informačnej služby,
s)
guvernérovi a viceguvernérovi Národnej banky Slovenska,
t)
bývalému prezidentovi Slovenskej republiky a jeho manželke,
u)
generálnemu tajomníkovi, zástupcovi generálneho tajomníka a zamestnancovi medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom,
v)
diplomatickému zamestnancovi ministerstva zahraničných vecí,
w)
diplomatickému kuriérovi,
x)
diplomatickému zamestnancovi pracujúcemu v diplomatickej misii alebo v konzulárnom úrade Slovenskej republiky (ďalej len „zastupiteľský úrad") vrátane vojenského a policajného pridelenca, jeho manželke alebo manželovi a nezaopatreným deťom mladším ako 21 rokov, ktorí ho nasledujú do miesta vyslania.
(2)
Diplomatický pas možno vydať na nevyhnutne potrebný čas aj inému občanovi, ktorý bude v zahraničí plniť úlohy na diplomatickej úrovni v záujme Slovenskej republiky, ak by bolo bez diplomatického pasu podstatným spôsobom sťažené vykonanie zahraničnej pracovnej cesty alebo splnenie jej účelu; o vydaní diplomatického pasu rozhoduje minister zahraničných vecí Slovenskej republiky na základe žiadosti vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý rozhodol o vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu.“.
7.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Držiteľ diplomatického pasu uvedený v odseku 2 je povinný po skončení zahraničnej pracovnej cesty alebo splnení úlohy vrátiť diplomatický pas ministerstvu zahraničných vecí.“.
8.
V § 8 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Služobný pas vydáva ministerstvo zahraničných vecí
a)
predsedovi a podpredsedovi ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, na ktorého čele nie je člen vlády Slovenskej republiky,
b)
námestníkovi generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
c)
zamestnancovi ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska na zahraničné pracovné cesty, ktorý bude v zahraničí plniť úlohy v záujme Slovenskej republiky,
d)
predsedovi vyššieho územného celku,
e)
prednostovi krajského úradu,
f)
primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
g)
vyslanému zamestnancovi zastupiteľského úradu, ak nie je držiteľom diplomatického pasu, jeho manželke alebo manželovi a ich nezaopatreným deťom mladším ako 21 rokov, ktorí ho nasledujú do miesta vyslania,
h)
príslušníkovi ozbrojených síl a ozbrojených zborov vyslanému do osobitnej misie.
(2)
Ministerstvo zahraničných vecí môže vo výnimočnom prípade na základe žiadosti vedúceho príslušného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúceho vedeckej inštitúcie rozhodnúť o vydaní služobného pasu aj inému občanovi, ktorý bude v zahraničí plniť úlohy v záujme Slovenskej republiky.“.
9.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Cestovný preukaz je cestovný doklad na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty; vydáva sa najviac na dobu šiestich mesiacov. Občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad, vydáva ho zastupiteľský úrad na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.“.
10.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Občanovi, ktorý nie je držiteľom iného platného cestovného dokladu, vydá zastupiteľský úrad cestovný preukaz na návrat do Slovenskej republiky, aj ak nastali okolnosti podľa § 19.
(4)
Ak občan, ktorý má byť vyhostený na územie Slovenskej republiky, odmietne požiadať zastupiteľský úrad o vydanie cestovného preukazu, zastupiteľský úrad môže cestovný preukaz vydať na žiadosť orgánu cudzieho štátu, ktorý zabezpečuje vyhostenie; cestovný preukaz môže byť odovzdaný do rúk zástupcovi orgánu cudzieho štátu.
(5)
Zastupiteľský úrad môže vo výnimočnom prípade na návrat do Slovenskej republiky vydať cestovný preukaz pre občana mladšieho ako 15 rokov narodeného počas pobytu občianky v zahraničí; k žiadosti o vydanie cestovného preukazu možno namiesto podkladu podľa § 14 ods. 3 písm. i) predložiť doklad o narodení dieťaťa vydaný orgánom štátu, v ktorom sa občan mladší ako 15 rokov narodil.“.
11.
V § 12 písm. c) sa vypúšťa slovo „už“.
12.
§ 12 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
držiteľ nahlásil jeho stratu alebo odcudzenie,
i)
je zaplnený záznamami.“.
13.
V § 13 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
„Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný s výnimkou občana, ktorý pre bezvládnosť tak nemôže urobiť.“.
14.
V § 13 ods. 6 sa vypúšťajú slová „starobu, chorobu alebo“.
15.
V § 14 ods. 3 písm. g) sa slová „18 rokov“ nahrádzajú slovami „21 rokov“ a slová „§ 7 ods. 1 písm. k)“ sa nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. x)“.
16.
V § 14 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenie odseku 4 neplatí, ak je orgán, ktorému sa žiadosť o vydanie cestovného dokladu podáva, vybavený prístrojom na nasnímanie podoby. Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, je povinný sa nasnímaniu podrobiť. Nasnímanie podoby sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami s tým, že v prípade žiadosti členky rehoľnej spoločnosti a nevidiaceho platia odseky 5 a 6 primerane. Ak ide o občana, ktorý nemôže byť pre bezvládnosť pri podaní žiadosti osobne prítomný, platí ustanovenie odseku 4.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
17.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Cestovný doklad musí obsahovať tieto údaje o totožnosti jeho držiteľa:
a)
meno a priezvisko,
b)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
pohlavie,
e)
štátnu príslušnosť; to sa nevzťahuje na cestovný doklad cudzinca,
f)
diplomatickú hodnosť alebo služobnú hodnosť, ak ide o diplomatický pas alebo služobný pas,
g)
podobu,
h)
podpis.“.
18.
V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Podpis v cestovnom doklade musí zodpovedať priezvisku jeho držiteľa, alebo menu a priezvisku jeho držiteľa v ľubovoľnom poradí. Podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
19.
V § 17 odsek 6 znie:
„(6)
Údaje podľa odseku 1 písm. f) zapisuje do pasu orgán vydávajúci cestovný doklad občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pruhom.13b) Na žiadosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa do pasu zapíše aj druh zdravotného postihnutia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
13b) Príloha č. 6 k zákonu č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 450/2000 Z. z.“.
20.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Policajný útvar je oprávnený nepovoliť vycestovanie do zahraničia občanovi, ktorému bolo odopreté vydanie cestovného dokladu alebo ktorému bol cestovný doklad odňatý.“.
21.
V § 20 ods. 2 sa za slová „policajný útvar“ vkladá čiarka a slová „orgán, ktorý cestovný doklad vydal“.
22.
V § 24 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo cestovný doklad, ktorý je zaplnený záznamami,“.
23.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
㤠29a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
24.
Za § 30b sa vkladá § 30c, ktorý znie:
㤠30c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Platnosť cestovných dokladov vydaných do 31. decembra 2004 sa končí dňom uplynutia v nich uvedenej lehoty platnosti.
(2)
Občan, ktorý je držiteľom viacerých cestovných dokladov rovnakého druhu vydaných podľa doterajších predpisov, si môže ponechať najviac dva takéto cestovné doklady. Ostatné cestovné doklady je povinný vrátiť orgánu, ktorý ich vydal, alebo v zahraničí zastupiteľskému úradu do 30. júna 2005.
(3)
Žiadosti o vydanie cestovných dokladov prijaté do 31. decembra 2004 sa vybavujú podľa doterajších predpisov.“.
25.
Dopĺňa sa príloha, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 381/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 64/221/EHS z 25. februára 1964 o koordinácii osobitných opatrení o pohybe a pobyte cudzích štátnych príslušníkov prijatých z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia (Úradný vestník Európskych spoločenstiev P 056, 4. 4. 1964) v znení smernice Rady 75/35/EHS zo 17. decembra 1974, ktorou sa rozširuje rozsah uplatnenia smernice č. 64/221/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 014, 20. 1. 1975).
2.
Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a zrušujú sa smernice 64/221 EHS, 68/360 EHS, 72/194 EHS, 73/148 EHS, 75/34 EHS, 75/35 EHS, 90/364 EHS, 90/365 EHS a 93/96 EHS (Úradný vestník Európskej únie L 158, 30. 4. 2004).
Preklad uvedených smerníc sa nachádza v databáze centrálnej prekladateľskej jednotky sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z. a zákona č. 434/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 23 písmená a) a b) znejú:
„a)
Vydanie cestovného pasu alebo
cestovného dokladu cudzinca 1 000 Sk
b)
Vydanie cestovného pasu alebo
cestovného dokladu cudzinca
osobe od 5 rokov do 15 rokov 400 Sk“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 23 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
Vydanie cestovného pasu alebo
cestovného dokladu cudzinca
osobe mladšej ako 5 rokov 250 Sk“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.