652/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013 do 31.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

652
ZÁKON
z 26. októbra 2004
o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v colníctve a
b)
povinnosti, oprávnenia a prostriedky colníka.1)
§ 2
Orgány štátnej správy v colníctve
(1)
Orgány štátnej správy v colníctve sú:
a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),
c)
colné úrady,
d)
Kriminálny úrad finančnej správy.
(2)
Finančné riaditeľstvo, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú súčasťou finančnej správy.
(3)
Colníci tvoria ozbrojený zbor a plnia úlohy podľa tohto zákona, osobitných predpisov,2) iných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), na finančnom riaditeľstve, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 3
Úlohy finančnej správy v oblasti colníctva
Finančná správa
a)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov,2) iných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými sa zabezpečuje realizácia obchodnej politiky, finančnej politiky a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími štátmi,4) a na vnútornom trhu, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,4a) a robí opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a
b)
plní úlohy
1.
v oblasti colnej politiky, osobitne colných formalít, colných sadzieb, colnej hodnoty, nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, štatistiky obchodu s tretími štátmi (ďalej len „colná štatistika“) a štatistiky obchodu medzi členskými štátmi Európskej únie,5)
2.
v oblasti správy nepriamych daní,6)
3.
v oblasti zisťovania zodpovednosti osôb za porušenie právnych predpisov,7) ktorých vykonávanie je jej zverené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými predpismi v oblasti colníctva (ďalej len „colný predpis“),
4.
ustanovené osobitným predpisom,8)
c)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním osobitných predpisov.9)
§ 4
Vzťahy finančnej správy v oblasti colníctva k zahraničiu
(1)
O vysielaní colníkov na výkon štátnej služby do zahraničia rozhoduje minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na návrh prezidenta finančnej správy.
(2)
Minister na návrh prezidenta finančnej správy po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky môže do zahraničia na plnenie úloh finančnej správy v oblasti colníctva vyslať colníkov do medzinárodných organizácií, operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou alebo k finančným správam iných štátov. O vyslaní colníkov do zahraničia do mierových pozorovateľských misií rozhoduje vláda Slovenskej republiky.10)
§ 5
(1)
Colník je oprávnený pôsobiť v zahraničí, kam je vyslaný na plnenie úloh finančnej správy v oblasti colníctva,
a)
podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou,
b)
na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o jeho vyslaní do mierových pozorovateľských misií alebo
c)
v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou.
(2)
Na vyslanie colníka do zahraničia podľa § 4 sa vzťahuje osobitný predpis.3)
§ 5a
(1)
Príslušník finančnej správy iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou10aa) a týmto zákonom vykonávať na území Slovenskej republiky oprávnenia a povinnosti colníka.
(2)
Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva a je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy, môže príslušník finančnej správy iného štátu so súhlasom ministra alebo ním poverenej osoby a so súhlasom príslušného orgánu iného štátu pre potreby finančnej správy a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom
a)
vykonávať sledovanie osôb a vecí alebo
b)
používať informačno-technické prostriedky a nástrahovú a zabezpečovaciu techniku; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.10ab)
(3)
Činnosť príslušníka finančnej správy iného štátu pri vykonávaní úloh podľa odseku 2 riadi colník poverený riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy.
(4)
Pri náhrade škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním úloh podľa odseku 2 sa postupuje podľa § 50 a 51 alebo podľa osobitného predpisu.10ac)
§ 7
Pôsobnosť ministerstva ako orgánu štátnej správy pre oblasť colníctva upravuje osobitný predpis.11)
§ 8
Postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť finančného riaditeľstva upravuje osobitný predpis.11)
Colný úrad
§ 9
(1)
Colný úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode. Zoznam územných obvodov, zoznam colných úradov a ich sídla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Colný úrad je preddavková organizácia napojená na rozpočet finančného riaditeľstva.
(3)
Colný úrad plní tieto úlohy:
a)
rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného dohľadu, ak tento zákon alebo osobitný predpis19) neustanovuje inak,
b)
rozhoduje o zaistení tovaru, o zhabaní tovaru a o zabezpečení a prepadnutí tovaru alebo veci podľa osobitného predpisu,20)
c)
rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane podľa osobitného predpisu,9)
d)
povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platieb a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa osobitného predpisu,21)
e)
schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
f)
objasňuje a prejednáva colné priestupky podľa osobitných predpisov,22) odhaľuje a prerokúva colné delikty podľa osobitného predpisu,23) odhaľuje a prerokúva porušenie daňových predpisov, odhaľuje trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov a zisťuje ich páchateľov,14)
g)
rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu,17)
h)
objasňuje a prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu23a) a odhaľuje a prejednáva iné správne delikty podľa osobitného predpisu,23b)
i)
rozhoduje o upustení od vybratia úroku z omeškania podľa osobitného predpisu,24)
j)
vymáha nedoplatky na cle25) a vymáha daňové nedoplatky, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,26)
k)
vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu preplatkami na inom cle, vyrubuje a eviduje dane vyberané podľa daňových predpisov, predpisuje zvýšenie dane a plní ďalšie úlohy ustanovené daňovými predpismi,
l)
pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
m)
pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daňových predpisov, vedie boj proti pašovaniu,27)
n)
vykonáva následnú kontrolu,28)
o)
zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia,
p)
usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore vnútrozemského colného úradu,
q)
zisťuje, či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo daňovými predpismi a v prípade ich porušenia prijíma opatrenia,
r)
používa informačné systémy finančnej správy,12a)
s)
zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorému bolo pridelené colne schválené určenie, vedie údajovú základňu o dovoze a vývoze tovaru; zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku15) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie, a s tým súvisiace činnosti,
t)
prideľuje colné registračné číslo na účely colného konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi nepridelili iné identifikačné číslo príslušné orgány Slovenskej republiky,
u)
vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu,29)
v)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,9)
w)
plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v rozsahu poverenia prezidenta finančnej správy a
x)
ďalšie úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.19)
(4)
Vnútornú organizačnú štruktúru colných úradov na návrh riaditeľa colného úradu určuje prezident finančnej správy.
(5)
Organizačné zložky colného úradu sú pobočky colného úradu a stanice colného úradu, ktoré na návrh riaditeľa colného úradu zriaďuje prezident finančnej správy.
(6)
Na čele colného úradu je riaditeľ. Riaditeľa colného úradu vymenúva a odvoláva prezident finančnej správy.
(7)
Na čele pobočky colného úradu a na čele stanice colného úradu je vedúci. Vedúceho pobočky colného úradu a vedúceho stanice colného úradu vymenúva a odvoláva riaditeľ colného úradu.
(8)
Pohraničný colný úrad je colný úrad, ktorý vykonáva svoju pôsobnosť na železničných staniciach, v prístavoch, na letiskách, na poštách a na iných miestach, ak vykonáva vstupný colný dohľad a výstupný colný dohľad; iný colný úrad je vnútrozemský colný úrad.
§ 10
Colný úrad Bratislava vydáva záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru; túto pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky.
§ 10a
Colný úrad Žilina rozhoduje v konaní o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu a zabezpečuje výmenu informácií s príslušnými colnými orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie a Európskou komisiou v tomto konaní;21a) túto pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky.
§ 11
Postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť Kriminálneho úradu finančnej správy upravuje osobitný predpis.11)
Povinnosti colníka
§ 12
(1)
Colník je pri plnení úloh finančnej správy v služobnom pomere (ďalej len „výkon služby“) povinný dbať, aby v súvislosti s tým nevznikla inej osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného výkonom jeho služby.
(2)
Colník je povinný pri výkone služby spojenom so zásahom do práv alebo slobôd osoby poučiť ju o jej právach pri prvom úkone, a ak to nie je vzhľadom na okolnosti prípadu možné, ihneď po odpadnutí prekážky.
§ 13
(1)
Colník je povinný pri výkone služby aj mimo výkonu služby v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov páchaný trestný čin, priestupok,22) colný delikt alebo iný správny delikt alebo je podozrenie, že sa takýto trestný čin, priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt pácha.
(2)
Služobný zákrok je týmto zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť colníka, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.
§ 14
(1)
Colník nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
b)
jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
c)
tomu bráni dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)
Ak colníkovi vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe vykonať služobný zákrok najbližší colný úrad.
(3)
Dôležitý záujem výkonu služby podľa odseku 1 písm. c) je, ak colník vykonáva alebo zabezpečuje
a)
bezprostredné prenasledovanie páchateľa trestnej činnosti, ktorý ju pácha v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov,
b)
operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c)
služobný zákrok pod jednotným velením,
d)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového služobného zákroku alebo opatrenia nevyhnutného na odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(4)
Pri plnení úloh podľa odseku 3 je však colník povinný vykonať služobný zákrok na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak je zjavne
a)
ohrozený život alebo zdravie alebo ak hrozí závažná škoda na majetku,
b)
ohrozené plnenie dôležitejšej úlohy, ako je úloha, ktorú plní.
(5)
Závažná škoda podľa odseku 4 písm. a) je taká škoda, ktorá je zjavne väčšia ako škoda, ktorá by vznikla nevykonaním služobného zákroku.
§ 15
(1)
Colník je pri vykonávaní služobného zákroku povinný použiť výzvu zodpovedajúcu služobnému zákroku.
(2)
Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, najmä vzhľadom na závažnosť služobného zákroku a možné následky jeho použitia, pred výzvou použije colník slová „V mene zákona“.
(3)
Každý je povinný poslúchnuť výzvu colníka pri vykonávaní služobného zákroku.
(4)
Proti tomu, kto neuposlúchne výzvu colníka pri vykonávaní služobného zákroku, sa postupuje podľa osobitného predpisu.33)
§ 16
Preukazovanie príslušnosti
(1)
Colník je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k finančnej správe, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku, najmä vzhľadom na bezprostrednosť hroziaceho alebo trvajúceho útoku osoby, proti ktorej colník zakročuje, dovoľujú.
(2)
Príslušnosť k finančnej správe preukazuje colník
a)
služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom,
c)
služobným odznakom alebo
d)
ústnym vyhlásením „finančná správa“.
(3)
Ústnym vyhlásením „finančná správa“ preukazuje colník svoju príslušnosť iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo služobným odznakom. Služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo služobným odznakom sa colník preukáže, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.
(4)
Colník v služobnej rovnošate s identifikačným číslom preukazuje príslušnosť k finančnej správe aj služobným preukazom a podľa okolností aj ústnym vyhlásením pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou, alebo ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.
(5)
Colník v služobnej rovnošate s identifikačným číslom sa nepreukazuje služobným preukazom pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, osobe pristihnutej pri trestnom čine alebo priestupku22) páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov, osobe ozbrojenej zbraňou,34) predvedenej osobe a osobe, ktorá narušila colnú hranicu.
(6)
Colník v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k finančnej správe pred začatím služobného zákroku ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo služobným odznakom.
(7)
V prípadoch uvedených v odseku 5 colník v občianskom odeve preukazuje príslušnosť k finančnej správe iba ústnym vyhlásením a služobným preukazom len v prípade, ak to okolnosti a podmienky služobného zákroku, najmä vzhľadom na potrebu bezprostredného zákroku, dovoľujú.
(8)
Colník pri preukazovaní príslušnosti k finančnej správe nesmie vydať služobný preukaz a služobný odznak z rúk. Na požiadanie dá na nahliadnutie prednú stranu služobného preukazu, nie je pritom povinný oznámiť svoje meno a priezvisko, hodnosť ani funkčné zaradenie.
Oprávnenia colníka
§ 17
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)
Colník je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie colného priestupku,22) colného deliktu23) alebo porušenia daňových predpisov a na zistenie ich páchateľov, ako aj na vypátranie tovaru a vecí, ktoré unikli colnému dohľadu alebo tovaru a vecí, pri ktorých došlo k porušeniu osobitných predpisov.6) V prípade potreby je colník oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na colný úrad na účely spísania zápisnice a podania vysvetlenia.
(2)
Vysvetlenie môže odmietnuť iba ten, kto by ním sebe alebo blízkej osobe35) spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt, alebo ten, kto je viazaný spovedným tajomstvom alebo nedotknuteľnosťou tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti, ak je poverený pastoračnou starostlivosťou.
(3)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od toho, kto upozornil, že by ním porušil zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti a nebol od tejto povinnosti oslobodený.
(4)
Colník je povinný poučiť o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu mzdy, ktorá mu preukázateľne ušla36) (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje finančná správa. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil iba vo vlastnom záujme alebo v dôsledku svojho protiprávneho konania.
(6)
Nárok na náhradu podľa odseku 5 treba uplatniť do ôsmich dní odo dňa, keď sa vyzvaná osoba dostavila, inak zaniká; o tom treba vyzvanú osobu poučiť.
(7)
Ak vyzvaná osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie, môže ju colník predviesť na najbližší colný úrad, aby sa s ňou mohla spísať zápisnica o podaní vysvetlenia. O predvedení spíše colník úradný záznam.
(8)
Zápisnica o podaní vysvetlenia musí byť s predvedenou osobou spísaná bez zbytočného odkladu.
(9)
Colník je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak z podaného vysvetlenia zistí dôvody na takýto postup; inak osobu ihneď prepustí. O odovzdaní osoby vyhotoví úradný záznam.
§ 18
Oprávnenie požadovať informácie
Colník je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu spáchaného v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov a na zistenie jeho páchateľa.
§ 19
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)
Colník je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy, vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, cestovným dokladom cudzinca opatreným platným vstupným vízom Slovenskej republiky alebo povolením na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt cudzinca.
(2)
Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 možno predložiť platný
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru, služobný preukaz príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo osobnú identifikačnú kartu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,
f)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
g)
potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení preukazu totožnosti.
(3)
Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, colník je oprávnený túto osobu predviesť na colný úrad na účel zistenia totožnosti.
(4)
Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, colník je oprávnený predviesť osobu na colný úrad a o zistenie totožnosti požiadať príslušný útvar Policajného zboru.37)
(5)
Ak colník nezistí totožnosť osoby do 12 hodín od jej predvedenia ani na základe údajov v evidenciách obyvateľov a ak je podozrenie, že fyzická osoba uvádza o sebe nepravdivé údaje, je povinný túto osobu odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru na účely zistenia totožnosti podľa osobitného predpisu37a).
(6)
Colník je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, ak zistí dôvody na jej odovzdanie; inak predvedenú osobu ihneď prepustí.
(7)
Ak je predvedená osoba vyhlásená za nezvestnú, colník o nej vyrozumie toho, kto jej nezvestnosť oznámil. Ak ide o neplnoletú osobu, odovzdá ju zákonnému zástupcovi, príslušnému orgánu alebo zariadeniu; ak ide o osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony, odovzdá ju jej zákonnému zástupcovi alebo príslušnému zariadeniu a ak ide o duševne chorú osobu, odovzdá ju príslušnému zariadeniu.
(8)
O predvedení a odovzdaní osoby spíše colník úradný záznam.
§ 20
Oprávnenie na prehliadku osoby
(1)
V prípade dôvodného podozrenia, že osoba má u seba tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu, colník je oprávnený vykonať prehliadku tejto osoby. Prehliadku osoby môže vykonať len osoba rovnakého pohlavia.
(2)
Prehliadku osoby možno vykonať až vtedy, ak je výzva colníka na vydanie tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu, bezvýsledná.
(3)
Prehliadka sa vykoná za prítomnosti nezúčastnenej osoby rovnakého pohlavia; to neplatí, ak by pri prehliadke mohol byť ohrozený jej život alebo zdravie. O vyslovení súhlasu nezúčastnenej osoby colník vyhotoví zápisnicu.
(4)
V prípade, ak prehliadaná osoba kladie pasívny odpor, colník je oprávnený vykonať odloženie jednotlivých súčastí odevu prehliadanej osoby tak, aby sa spoľahlivo presvedčil, či osoba v odeve alebo na tele prepravuje tovar podliehajúci colnému dohľadu, a prikázať osobe, aby sa podrobila lekárskej prehliadke na dosiahnutie účelu, ktorý sa ňou sleduje. Ak sa má osoba podrobiť lekárskej prehliadke, colník je povinný túto osobu s dôvodmi lekárskej prehliadky oboznámiť a poučiť ju o možnosti podať námietku proti lekárskej prehliadke z dôvodov ustanovených osobitným predpisom.38)
(5)
Colník je povinný o vykonaní prehliadky osoby vyhotoviť úradný záznam. Náležitosti úradného záznamu o vykonaní prehliadky osoby a náležitosti zápisnice o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 21
Oprávnenie na zaistenie osoby
(1)
Colník je pri výkone služby oprávnený zaistiť osobu,
a)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život, svoje zdravie alebo svoj majetok alebo život, zdravie alebo majetok iných osôb,
b)
pristihnutú pri priestupku22) páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov alebo u ktorej je podozrenie, že odňala tovar colnému dohľadu, alebo u ktorej je podozrenie, že porušila daňové predpisy, ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie veci,
c)
pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo zaistenie dôkazov.
(2)
Colník je povinný pred úkonom zaistenia oznámiť osobe dôvody zaistenia.
(3)
Colník je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie.
(4)
Ak colník podľa odseku 3 neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, musí osobu ihneď prepustiť. Zaistenie osoby z dôvodov uvedených v odseku 1 nesmie trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody.
(5)
Zaistenej osobe podľa odseku 1 sa umožní na jej požiadanie upovedomiť o zaistení niektorú z blízkych osôb alebo advokáta. Ak ide o vojaka, colník upovedomí najbližší vojenský útvar, a ak ide o osobu, ktorá nie je plnoletá, jej zákonného zástupcu.
(6)
O zaistení a odovzdaní osoby spíše colník úradný záznam.
§ 21a
Oprávnenie na odoberanie daktyloskopických odtlačkov
Colník Kriminálneho úradu finančnej správy je oprávnený osobe zaistenej podľa § 21 ods. 1, osobe zadržanej, osobe zatknutej, osobe podozrivej alebo obvinenej zo spáchania trestného činu v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní odobrať daktyloskopické odtlačky.
§ 22
Oprávnenie na zaistenie veci
(1)
Ak je dôvodné podozrenie, že vec, tovar alebo písomnosti súvisia s trestným činom alebo priestupkom22) spáchaným v súvislosti s porušením colných predpisov alebo s colným deliktom podľa osobitného predpisu,23) priestupkom alebo iným správnym deliktom podľa osobitného predpisu,38aa) alebo s porušením daňových predpisov alebo súvisia s trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom spáchaným v súvislosti s porušením predpisov o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty38a) a ak je to potrebné na zistenie skutkového stavu, colník je oprávnený ich zaistiť na vykonanie potrebných úkonov; zaistenie môže trvať len do rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní vo veci, pri priestupku alebo colnom delikte najviac 60 dní odo dňa zaistenia.
(2)
Kto má vec, tovar alebo písomnosť uvedené v odseku 1, je povinný na výzvu colníka ich vydať; to sa nevzťahuje na listinu, ktorej obsah sa týka okolnosti, o ktorej platí zákaz požadovať vysvetlenie, okrem prípadu, keď došlo k oslobodeniu od povinnosti zachovať vec v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti.
(3)
Ak vec, tovar alebo písomnosť uvedené v odseku 1 nebudú na výzvu vydané, môže ich colník odňať.
(4)
Vec, tovar alebo písomnosť, ktoré boli vydané, prevzaté alebo odňaté, vrátia sa tomu, kto ich vydal alebo komu boli odňaté, alebo od koho boli prevzaté, ak dôvody na vydanie, odňatie alebo prevzatie pominuli; na zaistenie tovaru podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,39) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak je predmet zaistenia potrebný na vykonanie procesných úkonov, colník ho odovzdá colnému úradu alebo orgánom činným v trestnom konaní.
(6)
Ak colník vec, tovar alebo písomnosť podľa odseku 5 neodovzdal alebo podľa odseku 4 ju nevrátil, colný úrad príslušný podľa služobného zaradenia colníka, ktorý vec, tovar alebo písomnosť zaistil, vydá o zaistení rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré bola vec, tovar alebo písomnosť zaistená, ich presný opis a doručí ho osobe, ktorej bola vec, tovar alebo písomnosť zaistená. Proti rozhodnutiu o zaistení veci, tovaru alebo písomnosti sa môže táto osoba odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(7)
Orgány činné v trestnom konaní sú povinné vrátiť predmet zaistenia príslušnému colnému úradu po skončení trestného stíhania na vykonanie colného konania, a to aj vtedy, ak súd uložil trest jeho prepadnutia alebo ak súd uloží, že sa predmet zaistenia zhabáva.
(8)
Ak vlastník predmetu zaistenia nie je známy, colník odovzdá predmet zaistenia príslušnému colnému úradu.
(9)
O zaistení, vrátení, odovzdaní na vykonanie procesných úkonov alebo na uskladnenie predmetu zaistenia spíše colník úradný záznam a o zaistení veci vydá potvrdenie. Úradný záznam a potvrdenie musia obsahovať aj dostatočne presný opis vydanej, odňatej alebo prevzatej veci, aby nemohla byť zamenená s inou vecou.
§ 23
Oprávnenie odňať zbraň
(1)
Colník je oprávnený presvedčiť sa, či predvádzaná osoba alebo zaistená osoba nemá pri sebe zbraň a odňať jej ju. Na tento účel je colník oprávnený vykonať prehliadku osoby.
(2)
Colník je povinný vrátiť odňatú zbraň predvedenej osobe alebo zaistenej osobe pri jej prepustení. Vrátenie zbrane potvrdí dotknutá osoba svojím podpisom. Ak bránia vráteniu zbrane zákonné dôvody, colník vydá dotknutej osobe potvrdenie o odňatí zbrane a oznámi jej, že zbraň sa odovzdá útvaru Policajného zboru, a ihneď zabezpečí odovzdanie zbrane tomuto útvaru.
§ 24
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesta
Ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh podľa tohto zákona, colník je oprávnený prikázať, aby v nevyhnutne potrebnom čase osoby na určené miesta nevstupovali alebo sa na nich nezdržiavali.
§ 25
Oprávnenia colníka pri colnom dohľade, pri pátraní po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu, pri následnej kontrole a pri kontrole dodržiavania daňových predpisov
(1)
Pri vykonávaní colného dohľadu alebo pri kontrole dodržiavania daňových predpisov colník je oprávnený vstupovať na pozemky, ktoré nie sú súčasťou obydlia, do skladov obchodných, výrobných, prevádzkových a iných nebytových priestorov, kde sa nachádza tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu alebo podlieha spotrebným daniam, požadovať doklady o tomto tovare a potrebné vysvetlenie, nahliadať do účtovných a iných evidencií bez ohľadu na spôsob ich vedenia a vyhotovovať potrebnú dokumentáciu.
(2)
Pri pátraní po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu alebo podlieha spotrebným daniam, a po dokladoch o tomto tovare, pri pátraní po osobách, ktoré takýto tovar prepravujú, uskladňujú, majú v držbe alebo predávajú, alebo pri následnej kontrole colník je oprávnený uzavrieť priestory uvedené v odseku 1 a verejné miesta a vykonať ich prehliadku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby, tovar alebo doklady, po ktorých sa pátra, sa v týchto priestoroch nachádzajú alebo že údaje uvedené v colnom vyhlásení, na ktorých základe bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu, sú nepravdivé.
§ 26
Oprávnenie na území Slovenskej republiky
Colník na území Slovenskej republiky je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený spôsobom ustanoveným podľa osobitných predpisov40) dávať pokyny na zastavenie osoby a dopravného prostriedku, vykonávať colnú kontrolu batožiny, dopravného prostriedku, jeho nákladu, prepravných a sprievodných listín a kontrolu z hľadiska dodržiavania daňových predpisov; na tento účel je oprávnený použiť vhodné technické prostriedky vrátane technických zariadení na zisťovanie látok a predmetov. Zastavovanie osoby a dopravného prostriedku a kontrola batožiny, nákladu, prepravných a sprievodných listín nesmie sledovať iný záujem než odhalenie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu, alebo tovaru, pri ktorom je podozrenie, že unikol colnému dohľadu, zistenie totožnosti osoby, ktorá tovar colnému dohľadu odňala alebo sa na tomto odňatí zúčastnila, ako aj vykonanie opatrení podľa colných predpisov alebo daňových predpisov.
§ 27
Oprávnenie na prekonanie odporu alebo utvorenej prekážky
(1)
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn alebo príkaz colníka a strpieť vykonanie jeho oprávnenia podľa tohto zákona.
(2)
Ak osoba, voči ktorej smeruje vykonanie oprávnení colníka ustanovených v § 17 až 26, neumožní tieto oprávnenia vykonať, colník je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve prostriedkami a spôsobom podľa tohto zákona prekonať odpor takej osoby alebo ňou vytvorenú prekážku. O tomto opatrení vyhotoví zápisnicu.
§ 28
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
(1)
Určený colník je oprávnený na účely výučby, výcviku a skúšok držať, skladovať a používať nebezpečné látky a zakázané veci. Takýmito látkami a vecami sa rozumejú najmä omamné látky a psychotropné látky, prekurzory, výbušniny, výbušné predmety, jedy, falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.
(2)
Colníka na účely odseku 1 písomne určuje služobný úrad,41) ktorý zabezpečí, aby sa určený colník riadne oboznámil so svojimi povinnosťami pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami pred začatím prác s nimi.
(3)
Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami sa určený colník spravuje osobitným predpisom.42)
§ 28a
Oprávnenie na cezhraničné prenasledovanie
Colník je oprávnený vykonávať cezhraničné prenasledovanie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou.42a)
§ 29
Informačno-technické prostriedky a podmienky ich použitia
Finančná správa je oprávnená používať informačno-technické prostriedky pri
a)
odhaľovaní obzvlášť závažných trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní na úseku
1.
dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok a ich prekurzorov, jedov, rádioaktívnych látok a zbraní,
2.
boja proti hospodárskej trestnej činnosti,
3.
colných a daňových únikov a nezákonných finančných operácií alebo iných úmyselných trestných činov, na ktorých konanie zaväzuje medzinárodná zmluva,
b)
odhaľovaní páchateľov trestných činov uvedených v písmene a).
§ 30
Operatívno-pátracia činnosť
(1)
Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených spravodajských opatrení vykonávaných finančnou správou na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania ochrany určených osôb, zabezpečovania ochrany strážených objektov, technicky chránených objektov a vypátrania osôb a vecí.
(2)
Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú určení colníci finančného riaditeľstva a určení colníci Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorí sú na tento účel oprávnení využiť aj služobného psa na pachové práce.
§ 31
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1)
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti na účely tohto zákona sú sledovanie osôb a vecí, cezhraničné sledovanie osôb podľa medzinárodnej zmluvy,10aa) kontrolovaná dodávka,43) krycie doklady, nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie osôb konajúcich v prospech finančnej správy.
(2)
Finančná správa je oprávnená použiť prostriedky operatívno-pátracej činnosti v prípadoch uvedených v § 29 a na odhaľovanie úmyselnej trestnej činnosti vrátane úmyselnej trestnej činnosti páchanej pracovníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby43aa) alebo práce vo verejnom záujme43ab).
(3)
Sledovanie osôb pre potreby finančnej správy vykonáva Kriminálny úrad finančnej správy alebo Policajný zbor na žiadosť prezidenta finančnej správy alebo ním poverenej osoby.
(4)
Povolenie na cezhraničné sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy10aa) udeľuje prezident finančnej správy alebo ním poverená osoba; prezident finančnej správy alebo ním poverená osoba tiež žiada príslušný orgán iného štátu o povolenie na cezhraničné sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy10aa) na území tohto iného štátu.
(5)
Ak majú informácie získané použitím prostriedkov operatívno-pátracej činnosti slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní, postupuje sa podľa osobitného predpisu.43a)
§ 31a
Používanie krycích dokladov
(1)
Krycími dokladmi na účely tohto zákona sú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti colníka, svedka a osoby konajúcej v prospech finančnej správy. Na zakrytie činnosti colníka alebo svedka možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým v informačných systémoch finančnej správy podľa § 52, Policajného zboru, štátnych orgánov, verejnoprávnych inštitúcií, orgánov samosprávy a iných právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov zaznamenávať a vyberať potrebné údaje.
(2)
Krycím dokladom nesmie byť
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka Policajného zboru, Železničnej polície a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
f)
osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky,
g)
služobný preukaz príslušníka Vojenského spravodajstva,
h)
služobný preukaz príslušníka Vojenskej polície,
i)
služobný preukaz príslušníka Slovenskej informačnej služby,
j)
služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
k)
diplomatický pas.
(3)
O použití krycích dokladov pri plnení úloh podľa tohto zákona rozhoduje prezident finančnej správy.
(4)
Krycie doklady vydáva Policajný zbor podľa osobitného predpisu.43a) O ich vydanie žiada prezident finančnej správy.
(5)
Kriminálny úrad finančnej správy vedie evidenciu používaných krycích dokladov.
§ 32
Osobitné finančné prostriedky
(1)
Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky finančného riaditeľstva, ktoré finančná správa používa na hradenie výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti.
(2)
Používanie osobitných finančných prostriedkov a kontrolu upraví prezident finančnej správy interným predpisom.
§ 33
Osoby konajúce v prospech finančnej správy
(1)
Osoba konajúca v prospech finančnej správy na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajovaným spôsobom poskytuje informácie a služby finančnej správe pri odhaľovaní trestnej činnosti.
(2)
Finančná správa môže viesť evidenciu osôb konajúcich v jej prospech len počas plnenia jednotlivých úloh.
(3)
Osobou konajúcou v prospech finančnej správy nesmie byť príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Vojenského spravodajstva a príslušník Národného bezpečnostného úradu.
Donucovacie prostriedky
§ 34
Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie
(1)
Donucovacie prostriedky, ktoré je colník oprávnený použiť pri výkone služby, sú
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
služobný pes,
e)
technické prostriedky na zabránenie odchodu vozidla a na násilné zastavenie vozidla,
f)
úder strelnou zbraňou,
g)
hrozba zbraňou,
h)
varovný výstrel do vzduchu,
i)
použitie zbrane.
(2)
Prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, slzotvorné prostriedky, obranné tyče a elektrické paralyzátory.
(3)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je colník povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.
(4)
O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje colník podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom.
§ 35
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku
(1)
Colník je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby
a)
zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
predviedol osobu, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do objektov finančnej správy alebo na miesta, kde je vstup zakázaný.
(2)
Hmaty a chvaty sebaobrany je colník oprávnený použiť, aby predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor.
§ 36
Použitie pút
(1)
Putá je colník oprávnený použiť
a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej alebo zadržanej osoby, ak kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby alebo colníka, alebo poškodzuje majetok po výzve, aby od takého konania upustila,
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených alebo zadržaných osôb za podmienok uvedených v písmene a),
c)
pri vykonávaní služobných zákrokov zameraných na predvedené, zaistené alebo zadržané osoby, ak je dôvodná obava, že sa pokúsia o útek.
(2)
Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, avšak len na čas, kým trvajú dôvody uvedené v odseku 1.
§ 37
Použitie služobného psa
(1)
Služobného psa je colník oprávnený použiť,
a)
aby zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do objektov finančnej správy alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie osoby, ktorá sa v blízkosti colnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa uniknúť a nemôže byť iným spôsobom zadržaná,
e)
na prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť zaistená alebo zadržaná,
f)
aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má byť zaistená alebo zadržaná, opustiť úkryt,
g)
na stráženie predvedenej, zaistenej alebo zadržanej osoby,
h)
na pachové práce, a to najmä na sledovanie stopy osoby, vyhľadávanie osôb a vecí a vyhľadávanie omamných látok a psychotropných látok a ich prekurzorov, tabaku a tabakových výrobkov, chránených druhov rastlín a živočíchov a exemplárov, zbraní a výbušnín.
(2)
Pri plnení úloh podľa odseku 1 písm. a) až g) colník používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžaduje, môže použiť služobného psa bez náhubku.
(3)
Colník je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe nebola spôsobená ujma na zdraví, bola rešpektovaná jej ľudská dôstojnosť a boli dodržané základné hygienické potreby.
(4)
Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo spáchania trestného činu v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní.
§ 38
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odchodu dopravného prostriedku a na násilné zastavenie dopravného prostriedku
(1)
Colník je oprávnený použiť na zabránenie odchodu dopravného prostriedku technické a iné prostriedky, ak sa vodič vozidla odmieta aj po opakovanej výzve podrobiť činnosti colníka pri výkone služby a z jeho konania je zrejmé, že s dopravným prostriedkom chce z miesta odísť.
(2)
Colník je oprávnený použiť na území Slovenskej republiky zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku, ak vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie colníka dané spôsobom ustanoveným podľa osobitných predpisov40) nezastaví a ak je dôvodné podozrenie, že sa
a)
pokúsi o prechod colnej hranice s použitím násilia alebo
b)
v dopravnom prostriedku prepravujú hľadané osoby alebo tovar, ktorý unikol colnému dohľadu.
(3)
Iné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 sú najmä služobné vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a iné prekážky.
§ 39
Použitie úderu strelnou zbraňou
Úder strelnou zbraňou je colník oprávnený použiť v nutnej obrane44) alebo v krajnej núdzi45) spravidla pri zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať iným spôsobom.
§ 40
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu
Hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu je colník oprávnený použiť, aby
a)
zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí alebo trvá, alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
c)
zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok v colnom priestore,
d)
zabránil vstupu nepovolaných osôb do objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný, s použitím násilia,
e)
zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená alebo zadržaná,
f)
zabránil prechodu colnej hranice s použitím násilia.
§ 41
Použitie zbrane
(1)
Colník je oprávnený použiť zbraň iba
a)
v nutnej obrane44) alebo v krajnej núdzi,45)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu colníka smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej alebo jeho vlastnej osoby,
f)
ak nemožno inak zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie dané colníkom spôsobom ustanoveným podľa osobitných predpisov40) nezastaví,
g)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
h)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie colníka alebo iných osôb,
i)
aby v bezprostrednom priestore colnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov40) nezastaví.
(2)
Zbraň podľa odseku 1 je strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3)
Pred použitím zbrane je colník povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, spolu s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je colník povinný použiť varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý, ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo ak vec neznesie odklad.
(4)
Pri použití zbrane je colník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
§ 42
Špeciálne zbrane a ich použitie
(1)
Špeciálne zbrane sú:
a)
strelná zbraň s tlmičom zvuku,
b)
strelná zbraň so zariadením na osvetľovanie cieľa.
(2)
Na použitie špeciálnych zbraní sa použijú ustanovenia § 39 až 41 a § 45 až 47.
Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov colníkom v jednotke služobných zákrokov
§ 43
(1)
Colník v jednotke služobných zákrokov vykonáva služobné zákroky proti nebezpečným páchateľom trestnej činnosti páchanej v súvislosti s porušovaním colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní.
(2)
O nasadení colníkov v jednotke služobných zákrokov rozhoduje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy.
§ 44
(1)
Služobné zákroky colníkov v jednotke služobných zákrokov sa vykonávajú pod priamym velením veliteľa zákroku.
(2)
O použití donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych zbraní pri služobných zákrokoch rozhoduje veliteľ zákroku. O použití donucovacích prostriedkov môže na mieste zákroku rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa. Rozhodnutia veliteľa zákroku a nadriadeného tohto veliteľa musia byť uchované na zvukovom alebo písomnom zázname.
(3)
Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia § 47 ods. 1 až 3.
(4)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti colníkov v jednotke služobných zákrokov a osôb im blízkych,35) colníci sú oprávnení použiť pri služobnom zákroku ochranné kukly. O použití ochranných kukiel rozhoduje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy alebo veliteľ zákroku.
§ 45
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly colníkom
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti colníka a osoby jemu blízkej,35) colník je oprávnený použiť pri služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu alebo pri služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi ochrannú kuklu. Pri takomto zákroku musí mať na viditeľnom mieste umiestnený nápis „FINANČNÁ SPRÁVA“ a identifikačné číslo zakročujúceho colníka. O použití ochrannej kukly rozhoduje riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy alebo veliteľ zákroku.
§ 46
Hlásenie o použití zbrane
Colník je povinný prostredníctvom svojho nadriadeného hlásiť každé použitie zbrane najbližšiemu útvaru Policajného zboru. Ustanovenie § 47 ods. 2 tým nie je dotknuté.
Spoločné a zrušovacie ustanovenia
§ 47
Povinnosti colníka po použití donucovacích prostriedkov
(1)
Ak colník zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie.
(2)
Colník je povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil donucovacie prostriedky.
(3)
Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti pri použití donucovacích prostriedkov alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, nadriadený je povinný zistiť, či donucovacie prostriedky boli použité v súlade so zákonom. O výsledku zistenia spíše úradný záznam.
(4)
Ak použije colník donucovacie prostriedky mimo miesta územného obvodu colného úradu, v ktorom je zaradený, ohlási ich použitie najbližšiemu colnému úradu alebo colnej stanici. Na ďalší postup sa primerane vzťahuje odsek 2.
§ 48
Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím alebo s duševnou poruchou a osobe mladšej ako 15 rokov je colník oprávnený použiť iba hmaty, chvaty a putá. Ostatné donucovacie prostriedky je colník oprávnený použiť len vtedy, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje život a zdravie colníka alebo iných osôb alebo ak hrozí značná škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
§ 49
Povinnosť poskytnúť pomoc
Colník je oprávnený v prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku požiadať kohokoľvek o pomoc. Ten, kto bol o túto pomoc požiadaný, je povinný ju poskytnúť; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízku osobu35) alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.
§ 49a
Zákaz používať označenie „finančná správa“ a zákaz používať služobnú rovnošatu, služobný preukaz a služobný odznak
(1)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis45a) neustanovuje inak, zakazuje sa iným osobám ako colníkom v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény webovej stránky a na vozidle používať označenie „finančná správa“ vo všetkých gramatických tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike, a akékoľvek označenie, ktoré môže byť zameniteľné s týmto označením.
(2)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis45a) neustanovuje inak, zakazuje sa iným osobám ako colníkom používať služobnú rovnošatu colníka a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou colníka; rovnako sa zakazuje iným osobám ako colníkom používať služobný preukaz colníka a služobný odznak colníka alebo preukaz a odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom colníka a so služobným odznakom colníka.
(3)
Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 môže udeliť ministerstvo. Na konanie a rozhodovanie o výnimke sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.47)
Náhrada škody
§ 50
(1)
Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobe pri poskytnutí pomoci finančnej správe alebo colníkovi pri plnení ich úloh a na ich žiadosť alebo s ich vedomím (ďalej len „poškodený“). Štát sa tejto zodpovednosti môže zbaviť len vtedy, ak preukáže, že si poškodený spôsobil túto škodu úmyselne.
(2)
Poškodenému, ktorý poskytol pomoc finančnej správe alebo colníkovi na ich žiadosť alebo s ich vedomím a utrpel v tejto súvislosti ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa považuje podľa pracovnoprávnych predpisov za chorobu z povolania a následkom ktorých sa stal osobou so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnou alebo invalidnou, patrí popri nárokoch na náhradu škody podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie.
(3)
Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby za podmienok uvedených v odseku 2, zvyšuje sa jeho manželovi, deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, a osobám, ktoré boli odkázané výživou na poškodeného, jednorazové odškodnenie, patriace im podľa pracovnoprávnych predpisov, na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie takto zvýšiť aj rodičom zomretého.
(4)
Výšku odškodnenia pre jednotlivé prípady uvedené v odsekoch 2 a 3 ustanoví vláda nariadením.
(5)
Poškodenému sa uhrádza aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa odseku 1. Pritom sa uhrádza skutočná škoda, ktorá sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do pôvodného stavu. Poškodenému sa môže priznať úhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.
§ 51
(1)
Štát uhrádza aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou finančnej správe alebo colníkovi.
(2)
Štát zodpovedá aj za škody spôsobené finančnou správou alebo colníkmi v súvislosti s plnením ich úloh ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak k spôsobeniu škody došlo v dôsledku protiprávneho konania poškodeného.
(3)
Štát zodpovedá aj za škodu45b) spôsobenú finančnou správou, ktorá vznikla v dôsledku nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré finančnej správe poskytol orgán členského štátu Európskej únie oprávnený na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov alebo orgán zriadený Európskou úniou na tento účel (ďalej len „orgán členského štátu“).
(4)
Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.
(5)
Ministerstvo požaduje regresnú náhradu od orgánu členského štátu, ak uhradilo škodu podľa odseku 3.
§ 52
Spracúvanie informácií finančnou správou
(1)
Finančná správa zriaďuje a prevádzkuje informačné systémy a spracúva v nich informácie a osobné údaje o fyzických osobách zhromaždené pri plnení úloh finančnej správy vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie podľa osobitného predpisu,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Finančná správa je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy
a)
z miest verejne prístupných,
b)
o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3)
Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 písm. a) zriadené monitorovacie systémy, finančná správa je povinná vhodným spôsobom uverejniť informáciu o zriadení takých systémov.
(4)
Informácie a osobné údaje z informačných systémov, ktoré vedie finančná správa podľa odseku 1, zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných, ktoré vedie finančná správa podľa odseku 2 písm. a), sa poskytujú alebo sprístupňujú
a)
prokuratúre,
b)
súdom,
c)
Slovenskej informačnej službe,
d)
Vojenskému spravodajstvu,
e)
Vojenskej polícii,
f)
Policajnému zboru,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h)
Národnému bezpečnostnému úradu,
i)
iným štátnym orgánom alebo osobám, ak tak ustanovuje osobitný predpis,46)
j)
do zahraničia, ak tak ustanovuje tento zákon, osobitný predpis46a) alebo medzinárodná zmluva.30)
(5)
Finančná správa je povinná pri výmene osobných údajov podľa odseku 1 prijať opatrenia na zabránenie poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov. Ak to okolnosti dovoľujú, pri poskytovaní alebo sprístupňovaní osobných údajov finančná správa pripojí informácie, ktoré príjemcovi osobných údajov umožnia posúdiť mieru ich správnosti, úplnosti, aktuálnosti a spoľahlivosti. Ak finančná správa prijala osobné údaje bez vyžiadania, preverí, či sú tieto údaje potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté. Ak dôjde k poskytnutiu alebo sprístupneniu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo k nezákonnému poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov, finančná správa je povinná bez zbytočného odkladu informovať príjemcov osobných údajov, ktorým sa takéto osobné údaje poskytli alebo sprístupnili. Ak bola finančná správa informovaná, že jej boli poskytnuté nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje alebo osobné údaje jej boli poskytnuté nezákonne, finančná správa tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu opraví alebo zlikviduje; ak boli takéto osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1, finančná správa ich bez zbytočného odkladu opraví, zlikviduje alebo zablokuje.
(6)
Informácie a osobné údaje z informačných systémov podľa odseku 4 nie sú verejne prístupné a osoby uvedené v odseku 4 ich môžu poskytnúť alebo sprístupniť tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom finančnej správy.
(7)
Ak finančná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh finančnej správy, bez zbytočného odkladu také osobné údaje zlikviduje.
(8)
Finančná správa najmenej raz za rok preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh finančnej správy.
(9)
Prevádzkovateľom informačných systémov finančnej správy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, je finančné riaditeľstvo, okrem spoločného automatizovaného informačného systému na colné účely, ktorého prevádzkovateľom je Kriminálny úrad finančnej správy.
§ 53
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania
(1)
Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov a vyšetrovaní trestných činov v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní (ďalej len „plnenie úloh finančnej správy na účely trestného konania“) je finančná správa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov povinná
a)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený účel,
b)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
c)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení iných úloh finančnej správy.
(2)
Pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania je finančná správa oprávnená spracúvať aj osobné údaje, ktoré nie sú uvedené v zozname osobných údajov podľa § 57 ods. 1.
(3)
Finančná správa je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania oprávnená v rozsahu potrebnom na plnenie tých úloh
a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; tie osobné údaje sa musia takto označiť.
(4)
Finančná správa je oprávnená spracúvať osobné údaje pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania aj bez súhlasu osoby, ktorej sa týkajú, pričom je povinná dbať na ochranu jej súkromia. Ak nie je predpoklad ohrozenia plnenia úloh finančnej správy na účely trestného konania, finančná správa zlikviduje osobné údaje po splnení účelu bez zbytočného odkladu.
§ 54
Poskytovanie osobných údajov
(1)
Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje iným štátnym orgánom alebo osobám, ak
a)
to ustanovuje osobitný predpis,46)
b)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak tá osoba dala na poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov písomný súhlas,
c)
je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme46aa) alebo
d)
to ustanovuje medzinárodná zmluva.30)
(2)
Finančná správa poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže finančná správa poskytnúť alebo sprístupniť iným štátnym orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; štátny orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli alebo sprístupnili, je povinná do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť finančnej správe.
(3)
K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s tými údajmi súvisia.
(4)
Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 3 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim písomným súhlasom finančnej správy.
(5)
Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje aj bez písomnej žiadosti, ak tak ustanoví osobitný predpis46a) alebo medzinárodná zmluva30).
(6)
Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje colnému orgánu tretieho štátu, ak je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy alebo na plnenie úloh colného orgánu tretieho štátu a ak tento orgán poskytne primerané záruky ochrany osobných údajov alebo je to v oprávnenom záujme osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, alebo je to v dôležitom verejnom záujme.
§ 54a
Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh finančnej správy na účely trestného konania
(1)
Finančná správa je oprávnená pri plnení svojich úloh na účely trestného konania žiadať a prijímať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu alebo z informačného systému zriadeného Európskou úniou na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov.
(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré finančná správa prijala od orgánu členského štátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou osobitného spôsobu spracúvania, je finančná správa touto podmienkou osobitného spôsobu spracúvania viazaná.
(3)
Finančná správa poskytuje alebo sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu Európskej únie
a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.46b)
(4)
Na žiadosť o informácie a osobné údaje finančná správa odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má finančná správa priamy prístup,
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má finančná správa priamy prístup,
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.
(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, finančná správa poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.
(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie alebo sprístupnenie informácií a osobných údajov presiahnuť tri dni.
(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, finančná správa na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, finančná správa mu poskytnutie alebo sprístupnenie odmietne.
(8)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz iného orgánu, finančná správa na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas orgánu, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak orgán, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, finančná správa mu poskytnutie alebo sprístupnenie odmietne.
(9)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu Európskej únie, získala finančná správa od iného členského štátu Európskej únie, finančná správa na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť, získala finančná správa od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, finančná správa o tento súhlas požiada.
(10)
Finančná správa môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie alebo sprístupnenie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu, trestného stíhania alebo výkonu trestov,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.
(11)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
(12)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 54b
Ochrana osobných údajov pri ich výmene s členskými štátmi Európskej únie na účely trestného konania
(1)
Finančná správa na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 54a vrátane vnútornej kontroly a zabezpečenia integrity a bezpečnosti osobných údajov vedie dokumentáciu o každom prijatí, poskytnutí alebo sprístupnení takýchto osobných údajov.
(2)
Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 ďalej spracúvať na iné účely, než na ktoré sa poskytli, len ak ide o
a)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov,
b)
iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo súvisia s predchádzaním a odhaľovaním trestných činov, zisťovaním páchateľov trestných činov, vyšetrovaním trestných činov a výkonom trestov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku,
d)
historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich finančná správa anonymizovala, alebo
e)
akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, alebo so súhlasom dotknutej osoby.
(3)
Finančná správa môže požiadať príjemcu osobných údajov, ktorému poskytla osobné údaje podľa § 54a ods. 3, aby ju oboznámil s ich spracúvaním. Ak orgán členského štátu, ktorý finančnej správe poskytol osobné údaje podľa § 54a ods. 1, požiada finančnú správu, aby ho oboznámila so spracúvaním takýchto osobných údajov, finančná správa je povinná jeho žiadosti vyhovieť.
(4)
Finančná správa je oprávnená pri poskytnutí osobných údajov podľa § 54a ods. 3 požiadať orgán členského štátu, aby neinformoval dotknutú osobu o spracúvaní týchto osobných údajov, ak ide o prípady uvedené v § 55 ods. 4.
(5)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis ustanoví podmienky osobitného spôsobu spracúvania osobných údajov, finančná správa tieto podmienky uvedie pri ich poskytnutí podľa § 54a ods. 3.
(6)
Ak finančná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov prijatých podľa § 54a ods. 1 zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh finančnej správy, bez zbytočného odkladu také osobné údaje zlikviduje alebo anonymizuje.46c)
(7)
Finančná správa môže pri poskytovaní osobných údajov podľa § 54a ods. 3 uviesť príjemcovi osobných údajov lehotu, po ktorej uplynutí je povinný takéto osobné údaje zlikvidovať, zablokovať alebo preveriť, či ich naďalej potrebuje.
(8)
Ak finančná správa spracúva osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1, ktoré jej boli poskytnuté s uvedením lehoty, po ktorej uplynutí sa musia takéto osobné údaje zlikvidovať, zablokovať alebo preveriť, či sú na plnenie úloh finančnej správy naďalej potrebné, finančná správa je touto lehotou viazaná; to neplatí, ak v čase uplynutia lehoty sú takéto osobné údaje potrebné na prebiehajúce odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov alebo výkon trestov. Ak orgán členského štátu, ktorý poskytol osobné údaje, lehotu podľa prvej vety neuviedol, použije sa ustanovenie odseku 6 a § 52 ods. 8.
§ 54c
Ďalšie poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov prijatých z členských štátov Európskej únie na účely trestného konania
(1)
Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý jej osobné údaje poskytol, ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej osoby a ak je takéto poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na
a)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu,2)
b)
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov,
c)
predchádzanie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku, alebo
d)
predchádzanie vážnej ujme na právach fyzických osôb.
(2)
Finančná správa poučí osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ktorej boli poskytnuté osobné údaje podľa odseku 1, že ich môže spracúvať len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté.
(3)
Finančná správa môže poskytnúť alebo sprístupniť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným orgánom osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1, len ak
a)
je to nevyhnutné na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov a výkon trestov,
b)
prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán plnia alebo zabezpečujú úlohy v oblasti predchádzania a odhaľovania trestných činov, zisťovania páchateľov trestných činov, vyšetrovania trestných činov a výkonu trestov,
c)
orgán členského štátu, od ktorého osobné údaje prijala, súhlasil s poskytnutím alebo sprístupnením osobných údajov a
d)
dotknutý orgán tretieho štátu alebo medzinárodný orgán zaručia primeranú úroveň ochrany poskytnutých osobných údajov pri ich zamýšľanom spracúvaní.
(4)
Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 poskytnúť alebo sprístupniť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným orgánom aj bez predchádzajúceho súhlasu orgánu členského štátu, od ktorého tieto osobné údaje prijala, len na účely predchádzania bezprostrednému a závažnému ohrozeniu bezpečnosti osôb, verejného poriadku členského štátu alebo tretieho štátu alebo základných záujmov členského štátu Európskej únie, a ak predchádzajúci súhlas nemožno získať vopred. Orgán členského štátu oprávnený na udelenie súhlasu s poskytnutím alebo sprístupnením osobných údajov musí byť o tejto skutočnosti informovaný bez zbytočného odkladu.
(5)
Finančná správa môže osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1 poskytnúť orgánom tretích štátov alebo medzinárodným orgánom, aj keď nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak orgány tretích štátov alebo medzinárodné orgánom poskytnú iné primerané záruky alebo je to v oprávnenom záujme dotknutej osoby alebo z dôvodu iného dôležitého verejného záujmu.
§ 55
Uplatňovanie práv dotknutej osoby
(1)
Každý, kto svoju totožnosť preukáže hodnoverným spôsobom,46d) môže písomne požiadať finančnú správu o
a)
poskytnutie informácie, aké osobné údaje finančná správa spracúva o jeho osobe,
b)
poskytnutie informácie, aké osobné údaje o jeho osobe boli poskytnuté alebo sprístupnené a komu boli tieto osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené,
c)
opravu, doplnenie, aktualizáciu alebo likvidáciu osobných údajov o jeho osobe alebo
d)
blokovanie osobných údajov o jeho osobe, ak ide o osobné údaje prijaté podľa § 54a ods. 1.
(2)
Finančná správa je povinná na žiadosť podľa odseku 1 bezplatne odpovedať do 30 dní od jej doručenia.
(3)
Finančná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu prijatú od orgánu členského štátu Európskej únie podľa § 54a ods. 1 o tom, aké osobné údaje o nej spracúva, ak tento orgán požiadal, aby dotknutá osoba nebola informovaná o spracúvaní takýchto osobných údajov alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.46e)
(4)
Finančná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu podľa odseku 1 alebo túto informáciu obmedzí, ak
a)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo zisťovania,
b)
môže dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľov trestných činov, vyšetrovaní trestných činov alebo výkone trestov,
c)
je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu, alebo
d)
je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb.
(5)
Ak finančná správa neposkytne dotknutej osobe informáciu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) alebo túto informáciu obmedzí, písomne jej oznámi túto skutočnosť do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie informácie. Finančná správa v písomnom oznámení uvedie konkrétne dôvody neposkytnutia alebo obmedzenia informácie. Ak sa dotknutej osobe neposkytnú alebo obmedzia informácie podľa odseku 4, finančná správa ako dôvod uvedie len odkaz na toto ustanovenie. Finančná správa je zároveň povinná poučiť žiadateľa o možnosti preskúmať neposkytnutie alebo obmedzenie informácie podľa osobitného zákona.46f)
(6)
Finančná správa na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraví nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje alebo zlikviduje nepotrebné osobné údaje.
(7)
Finančná správa namiesto opravy alebo likvidácie osobných údajov prijatých podľa § 54a ods. 1 tieto osobné údaje zablokuje, ak je to potrebné na zabezpečenie ochrany práv dotknutej osoby. V žiadosti o blokovanie osobných údajov je dotknutá osoba povinná preukázať, že blokovanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie ochrany jej práv. Blokované osobné údaje sa ďalej spracúvajú len na účel, ktorý zabránil ich likvidácii.
(8)
Ak dotknutá osoba poprie správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť niektorého z osobných údajov a ak nie je možné presvedčiť sa o jeho správnosti, úplnosti alebo aktuálnosti, finančná správa môže takýto osobný údaj označiť. Označenie nebráni ďalšiemu spracúvaniu osobných údajov.
(9)
Ak finančná správa žiadosti podľa odseku 1 písm. c) alebo d) vyhovie, oznámi to žiadateľovi v rozsahu, ktorý neohrozí plnenie jej úloh.
(10)
Ak finančná správa žiadosti podľa odseku 1 písm. c) alebo d) nevyhovie, písomne to oznámi žiadateľovi do 30 dní od jej doručenia. Zároveň poučí žiadateľa o možnosti preskúmať jej postup podľa osobitného predpisu.46f)
(11)
Na konanie podľa odsekov 1 až 10 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.47)
§ 56
Zverejňovanie osobných údajov
Finančná správa je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh finančnej správy a na účely trestného konania s prihliadnutím na ochranu osobnosti a súkromia osôb tým dotknutých.
§ 57
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracovania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb
(1)
Zoznam osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných pri plnení úloh finančnej správy vrátane osobných údajov prijímaných zo zahraničia a poskytovaných do zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh finančnej správy podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.48)
(3)
Osobné údaje získavajú pracovníci finančnej správy pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu48) cestou sprostredkovateľa, od oprávnených osôb podľa osobitného predpisu46) a zo zahraničia, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.
(4)
Dotknuté osoby na účely spracovania osobných údajov v informačných systémoch finančnej správy podľa tohto zákona sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh finančnej správy podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.49)
§ 58
Oprávnenia a povinnosti finančnej správy a prevádzkovateľa a sprostredkovateľa informačného systému
(1)
Finančná správa je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnená žiadať údaje a informácie z informačného systému prevádzkovaného na základe osobitného predpisu,12) poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa informačného systému50) alebo od sprostredkovateľa informačného systému,51) a to na náklady prevádzkovateľa informačného systému alebo sprostredkovateľa informačného systému. Prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému je povinný písomnej žiadosti finančnej správy bez zbytočného odkladu vyhovieť.49)
(2)
Prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému užívateľov verejnej telefónnej služby52) je povinný finančnej správe na plnenie jej úloh umožniť diaľkový, nepretržitý a priamy prístup k informáciám a k osobným údajom z príslušného informačného systému.
(3)
Finančná správa je pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti oprávnená žiadať v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu48) a na čas nevyhnutný na splnenie týchto úloh od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré zabezpečujú elektronickú komunikáciu,53) údaje súvisiace s poskytovaním elektronickej komunikačnej služby54) spôsobom umožňujúcim diaľkový, nepretržitý a priamy prístup. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zabezpečujú elektronickú komunikáciu, sú povinné písomnej žiadosti finančnej správy bez zbytočného odkladu vyhovieť.
(4)
Finančná správa je oprávnená využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej miere na služobné účely spôsobom, ktorý uchováva identifikačné údaje o útvare finančnej správy alebo o colníkovi, ktorý o výdaj informácií žiadal, a o účele, na ktorý sa výdaj informácií žiadal, najmenej na päť rokov. O skutočnostiach podľa prvej vety je prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému povinný zachovávať mlčanlivosť.
(5)
Finančná správa poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na plnenie úloh finančnej správy. Na poskytovanie informácií do zahraničia sa ustanovenia tohto paragrafu použijú primerane.
(6)
Finančná správa je povinná zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením, poskytovaním alebo sprístupnením. Informácie a osobné údaje získané podľa odsekov 1 až 3 a 5 možno využívať len na plnenie úloh finančnej správy.
(7)
Ustanovenia osobitného predpisu12) o povinnosti informovať osobu o stave spracúvania osobných údajov sa na poskytovanie údajov podľa odsekov 1 a 2 nepoužijú.
(8)
Finančná správa je povinná prerokovať s Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zriadenie nového informačného systému, ktorý
a)
z hľadiska charakteru spracúvania osobných údajov, najmä používania nových technológií, mechanizmov a postupov, by mohol predstavovať riziko týkajúce sa základných práv a slobôd fyzických osôb, predovšetkým z hľadiska ochrany súkromia,
b)
na účely uvedené v § 53 bude spracúvať osobitné kategórie osobných údajov.54a)
§ 59
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Colníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh finančnej správy podľa tohto zákona alebo v súvislosti s nimi alebo podľa osobitného predpisu19) a ktoré si v záujme právnických osôb a fyzických osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré musia občania uviesť na uplatnenie svojich práv.
(3)
Ak sa informácia požaduje podľa osobitného predpisu,55) na ktorú sa podľa odseku 1 vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, takže z tohto dôvodu k nej žiadateľ56) nemá oprávnený prístup, povinná osoba57) ju nesprístupní s uvedením odkazu na ustanovenie odseku 1.
(4)
Od povinnosti mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2 môže oslobodiť ten, v koho záujme colník povinnosť mlčanlivosti má. Na účely trestného konania od povinnosti mlčanlivosti uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže oslobodiť prezident finančnej správy. Prezidenta finančnej správy môže od povinnosti mlčanlivosti na účely trestného konania oslobodiť minister.
(5)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oslobodenie od mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.58)
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nepoužijú na skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje daňové tajomstvo podľa osobitného predpisu.58a)
§ 59a
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
(1)
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby podľa tohto zákona sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok a v príslušnom čase v súlade so zásadami správnej výživy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a náboženské vyznanie tejto osoby. Prvýkrát sa strava tejto osobe poskytne, ak jej predvedenie alebo zaistenie prekročí šesť hodín. Ak predvedenie alebo zaistenie netrvá dlhšie ako šesť hodín, stravovanie sa zabezpečuje, iba ak to vyžaduje zdravotný stav tejto osoby, jej vek alebo iná vážna okolnosť, ktorá je colníkovi známa.
(2)
Výdavky na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby hradí osoba, ktorej sa strava poskytuje, ak to jej finančná situácia počas predvedenia alebo zaistenia umožňuje; inak výdavky na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby znáša štát. Ak táto osoba odmietne poskytnutie stravy, colník o tom spíše úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy. Úradný záznam v prítomnosti iného colníka predloží na podpis osobe, ktorá poskytnutie stravy odmietla. Ak táto osoba odmietne aj podpísanie úradného záznamu o odmietnutí stravy, túto skutočnosť zaznamenajú colníci v úradnom zázname a predložia ho svojmu nadriadenému.
(3)
Limit výdavkov na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, je 70 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní nad 18 hodín.59) Ďalšie podrobnosti o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 59b
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 59c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2011
Správa majetku štátu, ktorý bol do 31. augusta 2011 v správe ministerstva a ktorý slúžil na zabezpečenie výkonu kompetencií finančného riaditeľstva pri utváraní, udržiavaní a prevádzkovaní informačných systémov finančnej správy, vrátane súvisiacich práv a povinností z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknutých do 31. augusta 2011, prechádza 1. septembra 2011 na finančné riaditeľstvo. Podrobnosti o prechode správy majetku štátu a o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou medzi ministerstvom a finančným riaditeľstvom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
§ 60
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 250/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z. a zákona č. 199/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 382/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Kriminálny úrad finančnej správy
Funkcia Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
3.01 Riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy
3.02 Námestník riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy
3.03 Vedúci pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy
3.04 Zástupca vedúceho pobočky Kriminálneho úradu finančnej správy
3.05 Vedúci oddelenia
3.06 Zástupca vedúceho oddelenia
20 % až 35%
15 % až 32%
9 % až 23%
7 % až 21 %
5 % až 17 %
5 % až 12 %“.
Čl. III
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 prvá veta znie:
„Colnému dohľadu podlieha dovoz, vývoz a tranzit peňažných prostriedkov v hotovosti alebo iných rovnocenných platobných prostriedkov cez colné územie únie.“.
2.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Colný orgán je oprávnený rozšíriť výkon následnej kontroly aj o iný predmet následnej kontroly, ktorý nebol uvedený v oznámení o začatí následnej kontroly; túto skutočnosť je colný orgán povinný písomne oznámiť bez zbytočného odkladu kontrolovanej osobe.".
3.
V § 12 ods. 2 sa za slovo „zničené" vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo „alebo" a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ak hrozí, že začatiu následnej kontroly sa bude brániť iným spôsobom".
4.
V § 12 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo zadržané" a na konci sa pripája táto veta: „Ak pominuli dôvody zadržania, colný orgán vráti zadržané doklady kontrolovanej osobe v rovnakej lehote; v ostatných prípadoch vydá rozhodnutie o ich zaistení.".
5.
V § 12 ods. 11 sa vypúšťa posledná veta.
6.
V § 12 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Ak je výsledkom následnej kontroly skutočnosť odôvodňujúca dodatočné vymeranie colného dlhu, colný orgán kontrolovanú osobu vyzve, aby sa v primeranej lehote písomne vyjadrila k výsledku uvedenému v protokole o následnej kontrole alebo sa dostavila na účely prerokovania protokolu o následnej kontrole, o čom colný orgán vyhotoví zápisnicu. Na základe písomného vyjadrenia kontrolovanej osoby colný orgán vydá rozhodnutie o dodatočnom vymeraní colného dlhu v zákonom ustanovenej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia písomného vyjadrenia kontrolovanej osoby colnému orgánu alebo odo dňa podpisu zápisnice o prerokovaní protokolu o následnej kontrole. Ak kontrolovaná osoba nedoručí písomné vyjadrenie colnému orgánu v lehote uvedenej vo výzve alebo kontrolovaná osoba odmietne podpísať alebo prevziať protokol o následnej kontrole, alebo sa nezúčastní na prerokovaní protokolu o následnej kontrole v deň určený vo výzve, za deň začatia plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia colného orgánu o dodatočnom vymeraní colného dlhu sa považuje deň, ktorý je vo výzve určený ako deň, do ktorého sa má k výsledku uvedenému v protokole kontrolovaná osoba písomne vyjadriť, alebo v ktorom sa malo uskutočniť prerokovanie protokolu o následnej kontrole.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
7.
V § 16 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
8.
V § 22 ods. 1 písm. e) sa za slovo „opúšťa" vkladajú slová „potrubie alebo inú".
9.
Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Miestnu príslušnosť na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
10.
V § 32 ods. 2 sa za slovo „tranzitného" vkladá slovo „colného" a slová „majetkom ozbrojených síl" sa nahrádzajú slovami „používaný ozbrojenými silami".
11.
V § 36 odsek 2 znie:
„(2)
Služobná pečiatka je pečiatka pridelená colníkovi19) alebo osobe konajúcej v mene colného úradu na plnenie jeho úloh, ktorá obsahuje dátum a ďalšie rozlišovacie znaky umožňujúce identifikáciu osoby, ktorá v colnom konaní rozhodla.“.
12.
V § 40 sa za slovo „pásmo" vkladá čiarka a slová „okrem slobodného pásma kontrolného typu II,52a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:
„52a)
Čl. 168a ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, čl. 799 písm. b) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.
13.
V § 44 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu sa považuje za rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla.
(3)
Ak je potrebné ustanoviť osobitné podmienky na poskytnutie oslobodenia tovaru od dovozného cla, colný úrad vydáva písomné rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla; to sa vzťahuje aj na to, ak sa žiadosť podľa odseku 1 podá dodatočne.“.
14.
V § 49 ods. 1 sa za slovo „oslobodené" vkladajú slová „na princípe vzájomnosti vo vzťahu k tretiemu štátu".
15.
V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Peňažné prostriedky použité na zabezpečenie colného dlhu nepodliehajú výkonu rozhodnutia.60a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 55 ods. 8 sa slová „prílohe č. 5" nahrádzajú slovami „prílohe č. 4".
17.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Colný dlh možno uhradiť v hotovosti, ak neprevyšuje sumu 50 000 Sk, na príslušnom colnom úrade alebo u jeho organizačnej zložky.“.
18.
V § 59 sa pred doterajší text vkladá táto veta:
„Úrok z omeškania je príslušenstvom colného dlhu.“.
19.
V § 65 ods. 2 a 3 sa slová „o pripadnutí" nahrádzajú slovami „o prepadnutí".
20.
V § 66 ods. 1 prvej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri predaji tohto tovaru sa primerane použijú ustanovenia § 69.".
21.
V § 67 sa slovo „nepripadol" nahrádza slovom „neprepadol".
22.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý znie:
㤠67a
Z výnosu, ktorý sa získal predajom tovaru, sa prednostne uhradí colný dlh a úrok, náklady konania, skladné a pokuta uložená podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.5) Zvyšok výnosu vyplatí colný úrad oprávnenej osobe. Ak sa táto osoba neprihlási do troch rokov odo dňa predaja tovaru, prepadne zvyšok výnosu z predaja v prospech štátu.“.
23.
V § 69 ods. 1 písm. d) sa slovo „pripadol" nahrádza slovom „prepadol".
24.
V § 69 ods. 2 sa číslo „4" nahrádza číslom „3".
25.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
„72)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 69 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Colný úrad je oprávnený tovar podľa odseku 1 predať.
(4)
Ak sa s tovarom podľa odseku 1 nenaložilo spôsobom podľa odseku 3, môže colný úrad bezodplatne previesť správu alebo vlastníctvo na zariadenie sociálnych služieb,74) zdravotnícke zariadenie,75) predškolské zariadenie alebo školu,76) neziskovú organizáciu 77) alebo inú právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom,12) ak tá osoba preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zdravotníckych zariadeniach alebo zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach alebo v školách. Na tie účely finančné riaditeľstvo zverejňuje ponuky o tovare podľa odseku 1 na svojej internetovej stránke.“.
27.
V § 69 ods. 5 prvej vete sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odseku 3" a v druhej vete sa slová „alebo ich" nahrádzajú slovom „a".
28.
V § 69 ods. 6 sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odseku 3".
29.
V § 69 ods. 8 sa vypúšťajú druhá a tretia veta.
30.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak nie je možné alebo vhodné s tovarom podľa odseku 1 naložiť spôsobom podľa odsekov 3 až 5, colný úrad môže majetok štátu podľa odseku 1 zničiť, ak náklady na jeho zničenie nie sú vyššie ako náklady na splnenie podmienok podľa osobitných predpisov73) a ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
31.
Doterajší text § 76 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Plynutie lehoty podľa odseku 1 sa prerušuje odo dňa podania žaloby na súd do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.“.
32.
V § 88 odsek 2 znie:
„(2)
Započítať možno len splatné nepremlčané pohľadávky, ak výška pohľadávky v jednotlivom prípade presiahne 10 000 Sk.“.
33.
V § 88 odsek 6 znie:
„(6)
Finančné riaditeľstvo overí správnosť údajov uvedených v žiadosti a požiada príslušného správcu záväzku o potvrdenie, že záväzok zodpovedajúci pohľadávke dlžníka uznáva. Po overení a potvrdení údajov príslušným správcom záväzku finančné riaditeľstvo vydá potvrdenie o započítaní, ktoré doručí dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a príslušnému colnému úradu; dlžníkovi sa doručuje do vlastných rúk. Ak finančné riaditeľstvo pohľadávku dlžníka nezapočíta, oznámi túto skutočnosť dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a colnému úradu.“.
34.
V § 88 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7 a dopĺňa sa odsekom 8, ktoré znejú:
„(7)
Správca záväzku sa po vydaní potvrdenia záväzku podľa odseku 6 zdrží úkonov, ktoré by mohli mať za následok zmenu potvrdených údajov.
(8)
Ak colná pohľadávka zanikla započítaním v celej výške, colný úrad môže vyrubiť úrok z omeškania podľa osobitného predpisu únie85a) len za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti colnej pohľadávky do dňa predchádzajúceho dňu doručenia žiadosti o započítanie colnej pohľadávky colnému úradu. Ak colná pohľadávka zanikla započítaním čiastočne, na tú časť colnej pohľadávky, ktorá zanikla započítaním, sa pri vyrubení úroku z omeškania vzťahuje prvá veta; na nezapočítanú časť colnej pohľadávky sa vzťahuje ustanovenie osobitného predpisu únie.85a)“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 85a znie:
„85a)
Čl. 232 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.
35.
V § 89 ods. 1 posledná veta znie:
„Táto osoba môže pohľadávku ďalej postúpiť len inej právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu alebo právnickej osobe zriadenej zákonom; na postupcu sa postup podľa odseku 3 vzťahuje primerane.“.
36.
V prílohe č. 2 v Zozname colných letísk sa na konci pripájajú tieto body:
„4. Letisko Žilina
5. Letisko Piešťany
6. Letisko Sliač“.
37.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 199/2004 Z. z.
38.
Príloha č. 5 sa vypúšťa.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 2 k zákonu č. 652/2004 Z. z.
Zoznam osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch finančnej správy
1.
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
štátna príslušnosť,
5.
pohlavie,
6.
trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí,
7.
prechodný pobyt,
8.
iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava,
9.
prezývky a pseudonymy,
10.
zvláštne znamenia,
11.
biometrické údaje.
Príloha č. 3 k zákonu č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
2.
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ, L 350, 30. 12. 2008).
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
2)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992) v platnom znení.
3)
Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 písm. c) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
Napríklad zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 022 z 26.1.2005) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o drogových prekurzoroch (Ú. v. EÚ L 047 z 18.2.2004).
5)
Napríklad nariadenie (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. EÚ L 102, 7. 04. 2004).
6)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad § 5 zákona č. 199/2004 Z. z., zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Článok 119 Ústavy Slovenskej republiky.
10a)
Napríklad čl. 802 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.
10aa)
Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami podpísaný v Bruseli 18. decembra 1997 (oznámenie č. 245/2009 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci (oznámenie č. 252/2005 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (oznámenie č. 248/2007 Z. z.).
10ab)
Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.
10ac)
§ 150 až 179 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
12)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
12a)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16; Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v platnom znení.
12b)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
15)
§ 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
15a)
Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
17)
Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 13; Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30. 10. 2004).
Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení zákona č. 116/2006 Z. z.
19)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/2007 Z. z.
20)
§ 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
21)
§ 57 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
21a)
Napríklad čl. 14l a 14m, čl. 14p až 14r, čl. 14t až 14x nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
23a)
23b)
24)
Čl. 232 Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
25)
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z.
26)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
27)
Článok 1 Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov (oznámenie č. 347/2000 Z. z.).
28)
Čl. 78 Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
29)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 z 26. mája 2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 143, 3. 6. 2008), nariadenie Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol (Ú. v. EÚ L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení, § 5 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (podpísaný v Bruseli 18. 12. 1997).
30a)
Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ, L 323, 10. 12. 2009).
30b)
Čl. 3 a 4 a čl. 10 ods. 2 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30c)
Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30d)
Čl. 8 ods. 4 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30e)
Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30f)
Čl. 2 bod 1 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
30g)
Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia Rady 2009/917/SVV.
36)
Napríklad § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
38)
§ 6 a 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38a)
§ 3, 4 a 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38aa)
§ 12 až 24 zákona č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 64 zákona č. 199/2004 Z. z.
40)
Napríklad § 64 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
41)
42)
Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
42a)
Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami podpísaný v Bruseli 18. decembra 1997 (oznámenie č. 245/2009 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice (oznámenie č. 35/2005 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci (oznámenie č. 252/2005 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (oznámenie č. 248/2007 Z. z.).
43aa)
Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
43ab)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
45b)
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Napríklad § 58 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
46a)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/1997 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8; Ú. v. ES L 82, 22. 3. 1997) v platnom znení.
46b)
§ 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
46d)
Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z.
46e)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
46f)
§ 45 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
47)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
48)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z., zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákon č. 98/2004 Z. z.
49)
§ 55 ods. 3 a 6 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 69/2005 Z. z.
50)
51)
52)
53)
§ 2 zákona č. 610/2003 Z. z.
54)
55)
§ 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
56)
57)
§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
58)
§ 40 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
58a)
§ 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
59)