652/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

652
ZÁKON
z 26. októbra 2004
o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
postavenie, organizáciu, právomoc a pôsobnosť orgánov štátnej správy v colníctve a
b)
povinnosti, oprávnenia a prostriedky colníka.1)
§ 2
Orgány štátnej správy v colníctve
(1)
Orgány štátnej správy v colníctve sú:
a)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“),
c)
colné úrady,
d)
colný kriminálny úrad.
(2)
Colné riaditeľstvo, colné úrady a colný kriminálny úrad tvoria colnú správu.
(3)
Colníci tvoria ozbrojený zbor (ďalej len „zbor colnej správy“) a plnia úlohy podľa tohto zákona, osobitných predpisov,2) iných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), na colnom riaditeľstve, colných úradoch a colnom kriminálnom úrade, ak tento zákon neustanovuje inak. Colníci plnia úlohy colnej správy v služobnom pomere.3)
§ 3
Colná správa
(1) Colná správa
a)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov,2) iných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými sa zabezpečuje realizácia obchodnej politiky, finančnej politiky a poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v styku s tretími štátmi,4) a na vnútornom trhu, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,4a) a robí opatrenia na zabránenie protiprávnemu konaniu pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a
b)
plní úlohy
1.
v oblasti colnej politiky, osobitne colných formalít, colných sadzieb, colnej hodnoty, nomenklatúrneho zatrieďovania tovaru, pôvodu tovaru, štatistiky obchodu s tretími štátmi (ďalej len „colná štatistika“) a štatistiky obchodu medzi členskými štátmi Európskej únie,5)
2.
v oblasti správy nepriamych daní,6)
3.
v oblasti zisťovania zodpovednosti osôb za porušenie právnych predpisov,7) ktorých vykonávanie je jej zverené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými predpismi v oblasti colníctva (ďalej len „colný predpis“),
4.
ustanovené osobitným predpisom,8)
c)
vykonáva dohľad nad dodržiavaním osobitných predpisov.9)
(2)
Colnú správu riadi generálny riaditeľ colného riaditeľstva. Generálneho riaditeľa colného riaditeľstva vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
Vzťahy colnej správy k štátnym orgánom, právnickým osobám, fyzickým osobám a k zahraničiu
§ 4
(1)
Colná správa pri plnení úloh spolupracuje s Policajným zborom a s inými ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami Slovenskej republiky, so štátnymi orgánmi, s vyššími územnými celkami a obcami, s inými právnickými osobami a fyzickými osobami.
(2)
Colná správa spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a s colnými správami iných štátov v rozsahu a za podmienok ustanovených právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie, medzinárodnou zmluvou alebo dohodou zúčastnených strán.
(3)
Colná správa môže plniť úlohy colnej správy aj v zahraničí, ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy alebo na základe dohody zúčastnených strán. O vysielaní colníkov na výkon štátnej služby do zahraničia rozhoduje minister na návrh generálneho riaditeľa colného riaditeľstva.
(4)
Minister na návrh generálneho riaditeľa colného riaditeľstva po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky môže na plnenie úloh colnej správy v zahraničí vyslať colníkov do medzinárodných organizácií, operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou alebo k colným správam iných štátov. O vyslaní colníkov do zahraničia do mierových pozorovateľských misií rozhoduje vláda Slovenskej republiky.10)
§ 5
(1)
Colník je oprávnený pôsobiť v zahraničí, kam je vyslaný na plnenie úloh colnej správy,
a)
podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou,
b)
na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o jeho vyslaní do mierových pozorovateľských misií alebo
c)
v rámci operácií civilného krízového manažmentu vedených medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovenská republika členom, alebo Európskou úniou.
(2)
Na vyslanie colníka do zahraničia podľa § 4 sa vzťahuje osobitný predpis.3)
§ 6
Symboly colnej správy
(1)
Symboly colnej správy sú znak colnej správy, zástava zboru colnej správy (ďalej len „zástava“) a znak colníctva.
(2)
Znak colnej správy je symbol príslušnosti k colnej správe. Používa sa na označenie služobnej rovnošaty, budov, motorových vozidiel, písomností a listín, výzdobu rokovacích miestností, na vyobrazenie pečatidiel colnej správy, služobného odznaku a vyznamenaní.
(3)
Zástava je symbol colníckej cti, statočnosti a disciplíny. Zástavu odovzdáva zboru colnej správy do rúk generálneho riaditeľa colného riaditeľstva minister. Zástava je uložená u generálneho riaditeľa colného riaditeľstva v priestoroch colného riaditeľstva a pri plnení mimoriadnych úloh štátu v priestoroch plnenia týchto mimoriadnych úloh. Všetci colníci sú povinní chrániť a brániť zástavu a nedopustiť jej zničenie alebo zneuctenie. Zástava sa používa pri
a)
slávnostných príležitostiach, pri nástupoch v zomknutom tvare a uvítacom pochode,
b)
vymenúvaní do funkcie riaditeľa colného úradu, riaditeľa odboru colného riaditeľstva, námestníka generálneho riaditeľa colného riaditeľstva, ak ide o colníka, a generálneho riaditeľa colného riaditeľstva,
c)
povýšení do hodnosti vyšší colný radca a do vyššej hodnosti,
d)
skladaní služobnej prísahy.
(4)
Znak colníctva je symbol starobylosti colníckeho povolania a colníctva. Používa sa samostatne alebo ako súčasť znaku colnej správy a zástavy. Samostatne sa používa ako súčasť označenia služobnej rovnošaty a na účely podľa odseku 2, ak sa na tento účel nepoužije znak colnej správy.
(5)
Opis symbolov, rozmery zástavy a jej jednotlivých častí a rozmery štátneho znaku a jeho umiestnenia na líci zástavy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 7
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť colníctva plní tieto úlohy:
a)
vypracúva koncepciu colnej politiky a colníctva,
b)
pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
c)
vypracúva návrhy medzinárodných zmlúv a dohôd pre oblasť colníctva,
d)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam colného riaditeľstva a preskúmava jeho rozhodnutia v mimoodvolacom konaní,
e)
úlohy súvisiace s otváraním colných priechodov, zrušením colných priechodov a zmenou ich charakteru,
f)
určuje vnútornú organizačnú štruktúru colného riaditeľstva na návrh jeho generálneho riaditeľa,
g)
informuje Európsku komisiu v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom10a) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,11a)
h)
ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.11)
(2)
Na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu11a) je ministerstvo oprávnené spracúvať osobné údaje podľa osobitného predpisu12) o fyzických osobách, ktoré sú účastníkmi správneho konania, zástupcami účastníkov správneho konania, zúčastnenými osobami, svedkami, znalcami alebo tlmočníkmi, a o iných fyzických osobách, ktoré doručili ministerstvu na vybavenie žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie; zoznam osobných údajov je uvedený v prílohe č. 1.
§ 8
Colné riaditeľstvo
(1)
Colné riaditeľstvo vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.
(2)
Colné riaditeľstvo je rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave.
(3)
Colné riaditeľstvo plní tieto úlohy:
a)
riadi a kontroluje colné úrady a colný kriminálny úrad,
b)
plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv,
c)
utvára, udržiava a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ochraňuje a vyraďuje informácie o skutočnostiach a osobách, ktoré spáchali trestné činy alebo je dôvodné podozrenie, že páchajú trestné činy v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti nepriamych daní6) (ďalej len „daňový predpis“), alebo ktoré v oblasti pôsobnosti colnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že narúšajú verejný poriadok, ak tieto informácie získalo pri plnení úloh vo svojej pôsobnosti; na tieto informačné systémy sa vzťahuje osobitný predpis,12)
d)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, chránených druhov rastlín a živočíchov a exemplárov,13) proti nedovolenej preprave rádioaktívnych materiálov a iných vysokonebezpečných materiálov, ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov a chránených druhov rastlín a živočíchov a exemplárov v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom,
e)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov a zisťovania ich páchateľov,14)
f)
vykonáva činnosti v postavení správcu integrovaného colného sadzobníka,
g)
vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
h)
spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,
i)
usmerňuje prijímanie záruk pri zabezpečovaní colného dlhu,
j)
koordinuje uplatňovanie pravidiel určovania colnej hodnoty colnými úradmi,
k)
schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
l)
koordinuje činnosť colných úradov pri uplatňovaní pravidiel pôvodu tovaru,
m)
zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorému bolo pridelené colne schválené určenie, a vedie colnú štatistiku; zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku15) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie, a s tým súvisiace činnosti,
n)
robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti colných úradov a colného kriminálneho úradu, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo na živote, zdraví alebo majetku a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
3.
na dosiahnutie cieľa sledovaného colnými predpismi alebo daňovými predpismi treba bezprostredný zákrok,
4.
úkony colného úradu, ktoré súvisia s úkonmi z pôsobnosti colného riaditeľstva, treba utajiť,
5.
je potrebné overiť úroveň colného dohľadu zabezpečovaného colným úradom,
6.
tak rozhodne generálny riaditeľ colného riaditeľstva,
o)
zabezpečuje súčinnosť s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,16)
p)
zabezpečuje mzdové prostriedky a vecné potreby colnej správy z prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu,
q)
zodpovedá za jednotné uplatňovanie osobitných predpisov9) colnou správou a dáva podnety na ich zmeny,
r)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,9)
s)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam colných úradov a colného kriminálneho úradu a preskúmava ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
t)
rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu17) (ďalej len „žiadosť o prijatie opatrenia"),
u)
informuje Európsku komisiu o svojej príslušnosti na prijímanie žiadostí o prijatie opatrenia a na konanie o týchto žiadostiach podľa osobitného predpisu,17)
v)
poskytuje Európskej komisii v lehotách a štruktúre podľa osobitného predpisu17a)
1.
zoznam žiadostí o prijatie opatrenia,
2.
zoznam prípadov, v ktorých bolo prerušené colné konanie alebo bol tovar zaistený pre podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva,
w)
v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom17) informuje príslušné colné orgány členských štátov Európskej únie o rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje žiadosť o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva,
x)
poskytuje Európskej komisii zoznam colných úradov príslušných na prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu podľa osobitného predpisu,17b)
y)
schvaľuje tlač jednotného colného dokladu a tlačív uvedených v osobitnom predpise,18)
z)
informuje Európsku komisiu v ďalších prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom18a) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
za)
ďalšie úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.19)
(4)
Na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu8) generálny riaditeľ colného riaditeľstva môže zriadiť ako osobitné organizačné útvary colného riaditeľstva colné laboratórium, colný inštitút a zdravotnú službu colnej správy, určiť ich úlohy a vymenovať ich vedúcich.
Colný úrad
§ 9
(1)
Colný úrad vykonáva svoju pôsobnosť v územnom obvode. Zoznam územných obvodov, zoznam colných úradov a ich sídla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Colný úrad je preddavková organizácia napojená na rozpočet colného riaditeľstva.
(3)
Colný úrad plní tieto úlohy:
a)
rozhoduje a vykonáva úkony vo veciach colného dohľadu, ak tento zákon alebo osobitný predpis19) neustanovuje inak,
b)
rozhoduje o zaistení tovaru, o zhabaní tovaru a o zabezpečení a prepadnutí tovaru alebo veci podľa osobitného predpisu,20)
c)
rozhoduje o vrátení cla alebo o odpustení cla a o vrátení dane podľa osobitného predpisu,9)
d)
povoľuje odklad platenia cla a iné uľahčenia platieb a povoľuje odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa osobitného predpisu,21)
e)
schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,
f)
objasňuje a prejednáva colné priestupky podľa osobitných predpisov,22) odhaľuje a prerokúva colné delikty podľa osobitného predpisu,23) odhaľuje a prerokúva porušenie daňových predpisov, odhaľuje trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov a zisťuje ich páchateľov,14)
g)
rozhoduje a vykonáva úkony v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu,17)
h)
objasňuje a prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu23a) a odhaľuje a prejednáva iné správne delikty podľa osobitného predpisu,23b)
i)
rozhoduje o upustení od vybratia úroku z omeškania podľa osobitného predpisu,24)
j)
vymáha nedoplatky na cle25) a vymáha daňové nedoplatky, peňažné plnenia uložené rozhodnutím, exekučné náklady a hotové výdavky v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu,26)
k)
vymeriava, vyberá a eviduje clo, vymeriava úroky z omeškania a zabezpečuje splnenie colného dlhu preplatkami na inom cle, vyrubuje a eviduje dane vyberané podľa daňových predpisov, predpisuje zvýšenie dane a plní ďalšie úlohy ustanovené daňovými predpismi,
l)
pátra po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu,
m)
pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daňových predpisov, vedie boj proti pašovaniu,27)
n)
vykonáva následnú kontrolu,28)
o)
zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia,
p)
usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov v colnom priestore a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore vnútrozemského colného úradu,
q)
zisťuje, či tovar a dopravné prostriedky prestúpili colnú hranicu v súlade s colnými predpismi alebo daňovými predpismi a v prípade ich porušenia prijíma opatrenia,
r)
v rámci svojho územného obvodu utvára, udržiava a prevádzkuje informačné systémy o osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy alebo je dôvodné podozrenie, že porušujú colné predpisy alebo daňové predpisy,
s)
zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorému bolo pridelené colne schválené určenie, vedie údajovú základňu o dovoze a vývoze tovaru; zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku15) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie, a s tým súvisiace činnosti,
t)
prideľuje colné registračné číslo na účely colného konania, ak deklarantovi alebo jeho zástupcovi nepridelili iné identifikačné číslo príslušné orgány Slovenskej republiky,
u)
vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu,29)
v)
informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní,9)
w)
plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v rozsahu poverenia generálneho riaditeľa colného riaditeľstva a
x)
ďalšie úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.19)
(4)
Vnútornú organizačnú štruktúru colných úradov na návrh riaditeľa colného úradu určuje generálny riaditeľ colného riaditeľstva.
(5)
Organizačné zložky colného úradu sú pobočky colného úradu a stanice colného úradu, ktoré na návrh riaditeľa colného úradu zriaďuje generálny riaditeľ colného riaditeľstva.
(6)
Generálny riaditeľ colného riaditeľstva môže rozhodnúť, že súčasti organizačnej štruktúry colných úradov, pobočiek colných úradov a staníc colných úradov z oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov a z oblasti operatívno-pátracej činnosti budú podriadené colnému kriminálnemu úradu.
(7)
Na čele colného úradu je riaditeľ. Riaditeľa colného úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ colného riaditeľstva.
(8)
Na čele pobočky colného úradu a na čele stanice colného úradu je vedúci. Vedúceho pobočky colného úradu a vedúceho stanice colného úradu vymenúva a odvoláva riaditeľ colného úradu.
(9)
Pohraničný colný úrad je colný úrad, ktorý vykonáva svoju pôsobnosť na železničných staniciach, v prístavoch, na letiskách, na poštách a na iných miestach, ak vykonáva vstupný colný dohľad a výstupný colný dohľad; iný colný úrad je vnútrozemský colný úrad.
§ 10
Colný úrad Bratislava vydáva záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a záväzné informácie o pôvode tovaru; túto pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky.
§ 10a
Colný úrad Žilina rozhoduje v konaní o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu a zabezpečuje výmenu informácií s príslušnými colnými orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie a Európskou komisiou v tomto konaní;21a) túto pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky.
§ 11
Colný kriminálny úrad
(1)
Colný kriminálny úrad vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom colného kriminálneho úradu je Bratislava.
(2)
Colný kriminálny úrad je preddavková organizácia napojená na rozpočet colného riaditeľstva.
(3)
Colný kriminálny úrad plní tieto úlohy:
a)
plní úlohy centrálnej koordinačnej jednotky a ďalšie úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv30) vo vymedzenej oblasti,
b)
utvára, udržiava a prevádzkuje informačné systémy, v ktorých zhromažďuje, spracúva, uchováva, odovzdáva, využíva, ochraňuje a vyraďuje informácie o skutočnostiach a osobách, ktoré spáchali trestné činy alebo je dôvodné podozrenie, že páchajú trestné činy v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov, alebo ktoré v oblasti pôsobnosti colnej správy narušili alebo je dôvodné podozrenie, že narúšajú verejný poriadok; na tieto informačné systémy sa vzťahuje osobitný predpis,12)
c)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok, ich prekurzorov, chránených druhov rastlín a živočíchov a exemplárov,13) proti nedovolenej preprave rádioaktívnych a iných vysokonebezpečných materiálov, ak si to vyžaduje zistenie osôb, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných látok a psychotropných látok, ich prekurzorov a chránených druhov rastlín a živočíchov a exemplárov v súvislosti s ich dovozom, vývozom alebo tranzitom,
d)
zabezpečuje a vykonáva colný dohľad po dohode s colnými orgánmi iných štátov utajeným spôsobom dodávky alebo iným utajeným spôsobom sledovania31) (ďalej len „sledovaná dodávka“), ak je odôvodnený predpoklad, že zásielka obsahuje omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory, chránené druhy rastlín a živočíchov a exempláre,13) na ktoré nebolo vydané príslušné povolenie alebo inú vec, na ktorej držbu je potrebné zvláštne povolenie,32) veci určené na spáchanie trestného činu alebo veci pochádzajúce z trestného činu v záujme zistenia osôb, ktoré majú účasť na nakladaní s touto zásielkou,
e)
plní a zabezpečuje úlohy v oblasti odhaľovania a vyšetrovania trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov a zisťovania ich páchateľov,
f)
robí úkony, ktoré inak patria do pôsobnosti colných úradov, ak
1.
to vyžaduje bezpečnosť štátu,
2.
hrozí nebezpečenstvo na živote, zdraví alebo majetku a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
3.
na dosiahnutie cieľa sledovaného colnými predpismi a daňovými predpismi treba bezprostredný zákrok,
4.
úkony colného úradu, ktoré súvisia s úkonmi v pôsobnosti colného kriminálneho úradu, treba utajiť,
5.
je potrebné overiť úroveň colného dohľadu zabezpečovaného colným úradom,
g)
zabezpečuje súčinnosť vo vymedzenej oblasti s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,16)
h)
pátra po osobách, ktoré porušili colné predpisy alebo daňové predpisy, zisťuje a zamedzuje porušovanie colných predpisov alebo daňových predpisov, vedie boj proti pašovaniu,27)
i)
zabezpečuje bezpečnosť prepravy tovaru zaisteného colnými orgánmi, vykonáva sprievod osôb podozrivých zo spáchania trestného činu a
j)
poskytuje súčinnosť Colnému úradu Žilina pri preverovaní splnenia podmienok na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu podľa osobitného predpisu,32a)
k)
informuje Európsku komisiu v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom32b) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,
l)
ďalšie úlohy, ak tak ustanovujú osobitné predpisy.19)
(4)
Na čele colného kriminálneho úradu je riaditeľ. Riaditeľa colného kriminálneho úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ colného riaditeľstva.
(5)
Vnútornú organizačnú štruktúru colného kriminálneho úradu na návrh riaditeľa colného kriminálneho úradu určuje generálny riaditeľ colného riaditeľstva; súčasťou organizačnej štruktúry colného kriminálneho úradu je jednotka služobných zákrokov.
Povinnosti colníka
§ 12
(1)
Colník je pri plnení úloh colnej správy v služobnom pomere (ďalej len „výkon služby“) povinný dbať, aby v súvislosti s tým nevznikla inej osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného výkonom jeho služby.
(2)
Colník je povinný pri výkone služby spojenom so zásahom do práv alebo slobôd osoby poučiť ju o jej právach pri prvom úkone, a ak to nie je vzhľadom na okolnosti prípadu možné, ihneď po odpadnutí prekážky.
§ 13
(1)
Colník je povinný pri výkone služby aj mimo výkonu služby v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov páchaný trestný čin, priestupok,22) colný delikt alebo iný správny delikt alebo je podozrenie, že sa takýto trestný čin, priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt pácha.
(2)
Služobný zákrok je týmto zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť colníka, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.
§ 14
(1)
Colník nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a)
na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
b)
jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
c)
tomu bráni dôležitý záujem služby,
d)
vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2)
Ak colníkovi vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie o potrebe vykonať služobný zákrok najbližší colný úrad.
(3)
Dôležitý záujem výkonu služby podľa odseku 1 písm. c) je, ak colník vykonáva alebo zabezpečuje
a)
bezprostredné prenasledovanie páchateľa trestnej činnosti, ktorý ju pácha v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov,
b)
operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c)
služobný zákrok pod jednotným velením,
d)
služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky ako nevykonanie nového služobného zákroku alebo opatrenia nevyhnutného na odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(4)
Pri plnení úloh podľa odseku 3 je však colník povinný vykonať služobný zákrok na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak je zjavne
a)
ohrozený život alebo zdravie alebo ak hrozí závažná škoda na majetku,
b)
ohrozené plnenie dôležitejšej úlohy, ako je úloha, ktorú plní.
(5)
Závažná škoda podľa odseku 4 písm. a) je taká škoda, ktorá je zjavne väčšia ako škoda, ktorá by vznikla nevykonaním služobného zákroku.
§ 15
(1)
Colník je pri vykonávaní služobného zákroku povinný použiť výzvu zodpovedajúcu služobnému zákroku.
(2)
Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, najmä vzhľadom na závažnosť služobného zákroku a možné následky jeho použitia, pred výzvou použije colník slová „V mene zákona“.
(3)
Každý je povinný poslúchnuť výzvu colníka pri vykonávaní služobného zákroku.
(4)
Proti tomu, kto neuposlúchne výzvu colníka pri vykonávaní služobného zákroku, sa postupuje podľa osobitného predpisu.33)
§ 16
Preukazovanie príslušnosti
(1)
Colník je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k colnej správe, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku, najmä vzhľadom na bezprostrednosť hroziaceho alebo trvajúceho útoku osoby, proti ktorej colník zakročuje, dovoľujú.
(2)
Príslušnosť k colnej správe preukazuje colník
a)
služobnou rovnošatou s identifikačným číslom,
b)
služobným preukazom,
c)
služobným odznakom alebo
d)
ústnym vyhlásením „colná správa“.
(3)
Ústnym vyhlásením „colná správa“ preukazuje colník svoju príslušnosť iba vo výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť preukázať služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo služobným odznakom. Služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom alebo služobným odznakom sa colník preukáže, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.
(4)
Colník v služobnej rovnošate s identifikačným číslom preukazuje príslušnosť k colnej správe aj služobným preukazom a podľa okolností aj ústnym vyhlásením pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou, alebo ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.
(5)
Colník v služobnej rovnošate s identifikačným číslom sa nepreukazuje služobným preukazom pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, osobe pristihnutej pri trestnom čine alebo priestupku22) páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov, osobe ozbrojenej zbraňou,34) predvedenej osobe a osobe, ktorá narušila colnú hranicu.
(6)
Colník v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k colnej správe pred začatím služobného zákroku ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo služobným odznakom.
(7)
V prípadoch uvedených v odseku 5 colník v občianskom odeve preukazuje príslušnosť k colnej správe iba ústnym vyhlásením a služobným preukazom len v prípade, ak to okolnosti a podmienky služobného zákroku, najmä vzhľadom na potrebu bezprostredného zákroku, dovoľujú.
(8)
Colník pri preukazovaní príslušnosti k colnej správe nesmie vydať služobný preukaz a služobný odznak z rúk. Na požiadanie dá na nahliadnutie prednú stranu služobného preukazu, nie je pritom povinný oznámiť svoje meno a priezvisko, hodnosť ani funkčné zaradenie.
Oprávnenia colníka
§ 17
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1)
Colník je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie colného priestupku,22) colného deliktu23) alebo porušenia daňových predpisov a na zistenie ich páchateľov, ako aj na vypátranie tovaru a vecí, ktoré unikli colnému dohľadu alebo tovaru a vecí, pri ktorých došlo k porušeniu osobitných predpisov.6) V prípade potreby je colník oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na colný úrad na účely spísania zápisnice a podania vysvetlenia.
(2)
Vysvetlenie môže odmietnuť iba ten, kto by ním sebe alebo blízkej osobe35) spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania alebo nebezpečenstvo postihu za priestupok, colný delikt alebo iný správny delikt, alebo ten, kto je viazaný spovedným tajomstvom alebo nedotknuteľnosťou tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti, ak je poverený pastoračnou starostlivosťou.
(3)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od toho, kto upozornil, že by ním porušil zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti a nebol od tejto povinnosti oslobodený.
(4)
Colník je povinný poučiť o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odsekov 2 a 3.
(5)
Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu mzdy, ktorá mu preukázateľne ušla36) (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje colná správa. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil iba vo vlastnom záujme alebo v dôsledku svojho protiprávneho konania.
(6)
Nárok na náhradu podľa odseku 5 treba uplatniť do ôsmich dní odo dňa, keď sa vyzvaná osoba dostavila, inak zaniká; o tom treba vyzvanú osobu poučiť.
(7)
Ak vyzvaná osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku 1 nevyhovie, môže ju colník predviesť na najbližší colný úrad, aby sa s ňou mohla spísať zápisnica o podaní vysvetlenia. O predvedení spíše colník úradný záznam.
(8)
Zápisnica o podaní vysvetlenia musí byť s predvedenou osobou spísaná bez zbytočného odkladu.
(9)
Colník je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak z podaného vysvetlenia zistí dôvody na takýto postup; inak osobu ihneď prepustí. O odovzdaní osoby vyhotoví úradný záznam.
§ 18
Oprávnenie požadovať informácie
Colník je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu spáchaného v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov a na zistenie jeho páchateľa.
§ 19
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1)
Colník je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie úloh colnej správy, vyzvať osobu, aby preukázala svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, cestovným dokladom cudzinca opatreným platným vstupným vízom Slovenskej republiky alebo povolením na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt cudzinca.
(2)
Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 možno predložiť platný
a)
preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c)
služobný preukaz sudcu,
d)
služobný preukaz prokurátora,
e)
služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru,
f)
potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení preukazu totožnosti.
(3)
Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, colník je oprávnený túto osobu predviesť na colný úrad na účel zistenia totožnosti.
(4)
Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani nemôže hodnoverne preukázať svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, colník je oprávnený predviesť osobu na colný úrad a o zistenie totožnosti požiadať príslušný útvar Policajného zboru.37)
(5)
Ak colník nezistí totožnosť osoby do 12 hodín od jej predvedenia ani na základe údajov v evidenciách obyvateľov a ak je podozrenie, že fyzická osoba uvádza o sebe nepravdivé údaje, je povinný túto osobu odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru na účely zistenia totožnosti podľa osobitného predpisu37a).
(6)
Colník je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, ak zistí dôvody na jej odovzdanie; inak predvedenú osobu ihneď prepustí.
(7)
Ak je predvedená osoba vyhlásená za nezvestnú, colník o nej vyrozumie toho, kto jej nezvestnosť oznámil. Ak ide o neplnoletú osobu, odovzdá ju zákonnému zástupcovi, príslušnému orgánu alebo zariadeniu; ak ide o osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony, odovzdá ju jej zákonnému zástupcovi alebo príslušnému zariadeniu a ak ide o duševne chorú osobu, odovzdá ju príslušnému zariadeniu.
(8)
O predvedení a odovzdaní osoby spíše colník úradný záznam.
§ 20
Oprávnenie na prehliadku osoby
(1)
V prípade dôvodného podozrenia, že osoba má u seba tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu, colník je oprávnený vykonať prehliadku tejto osoby. Prehliadku osoby môže vykonať len osoba rovnakého pohlavia.
(2)
Prehliadku osoby možno vykonať až vtedy, ak je výzva colníka na vydanie tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu, bezvýsledná.
(3)
Prehliadka sa vykoná za prítomnosti nezúčastnenej osoby rovnakého pohlavia; to neplatí, ak by pri prehliadke mohol byť ohrozený jej život alebo zdravie. O vyslovení súhlasu nezúčastnenej osoby colník vyhotoví zápisnicu.
(4)
V prípade, ak prehliadaná osoba kladie pasívny odpor, colník je oprávnený vykonať odloženie jednotlivých súčastí odevu prehliadanej osoby tak, aby sa spoľahlivo presvedčil, či osoba v odeve alebo na tele prepravuje tovar podliehajúci colnému dohľadu, a prikázať osobe, aby sa podrobila lekárskej prehliadke na dosiahnutie účelu, ktorý sa ňou sleduje. Ak sa má osoba podrobiť lekárskej prehliadke, colník je povinný túto osobu s dôvodmi lekárskej prehliadky oboznámiť a poučiť ju o možnosti podať námietku proti lekárskej prehliadke z dôvodov ustanovených osobitným predpisom.38)
(5)
Colník je povinný o vykonaní prehliadky osoby vyhotoviť úradný záznam. Náležitosti úradného záznamu o vykonaní prehliadky osoby a náležitosti zápisnice o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 21
Oprávnenie na zaistenie osoby
(1)
Colník je pri výkone služby oprávnený zaistiť osobu,
a)
ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život, svoje zdravie alebo svoj majetok alebo život, zdravie alebo majetok iných osôb,
b)
pristihnutú pri priestupku22) páchanom v súvislosti s porušením colných predpisov alebo u ktorej je podozrenie, že odňala tovar colnému dohľadu, alebo u ktorej je podozrenie, že porušila daňové predpisy, ak je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie veci,
c)
pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo zaistenie dôkazov.
(2)
Colník je povinný pred úkonom zaistenia oznámiť osobe dôvody zaistenia.
(3)
Colník je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie.
(4)
Ak colník podľa odseku 3 neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, musí osobu ihneď prepustiť. Zaistenie osoby z dôvodov uvedených v odseku 1 nesmie trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody.
(5)
Zaistenej osobe podľa odseku 1 sa umožní na jej požiadanie upovedomiť o zaistení niektorú z blízkych osôb alebo advokáta. Ak ide o vojaka, colník upovedomí najbližší vojenský útvar, a ak ide o osobu, ktorá nie je plnoletá, jej zákonného zástupcu.
(6)
O zaistení a odovzdaní osoby spíše colník úradný záznam.
§ 22
Oprávnenie na zaistenie veci
(1)
Ak je dôvodné podozrenie, že vec, tovar alebo písomnosti súvisia s trestným činom alebo priestupkom22) spáchaným v súvislosti s porušením colných predpisov alebo s colným deliktom podľa osobitného predpisu,23) alebo s porušením daňových predpisov alebo súvisia s trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom spáchaným v súvislosti s porušením predpisov o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty38a) a ak je to potrebné na zistenie skutkového stavu, colník je oprávnený ich zaistiť na vykonanie potrebných úkonov; zaistenie môže trvať len do rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní vo veci, pri priestupku alebo colnom delikte najviac 60 dní odo dňa zaistenia.
(2)
Kto má vec, tovar alebo písomnosť uvedené v odseku 1, je povinný na výzvu colníka ich vydať; to sa nevzťahuje na listinu, ktorej obsah sa týka okolnosti, o ktorej platí zákaz požadovať vysvetlenie, okrem prípadu, keď došlo k oslobodeniu od povinnosti zachovať vec v tajnosti alebo k oslobodeniu od povinnosti mlčanlivosti.
(3)
Ak vec, tovar alebo písomnosť uvedené v odseku 1 nebudú na výzvu vydané, môže ich colník odňať.
(4)
Vec, tovar alebo písomnosť, ktoré boli vydané, prevzaté alebo odňaté, vrátia sa tomu, kto ich vydal alebo komu boli odňaté, alebo od koho boli prevzaté, ak dôvody na vydanie, odňatie alebo prevzatie pominuli; na zaistenie tovaru podľa tohto zákona sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,39) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Ak je predmet zaistenia potrebný na vykonanie procesných úkonov, colník ho odovzdá colnému úradu alebo orgánom činným v trestnom konaní.
(6)
Ak colník vec, tovar alebo písomnosť podľa odseku 5 neodovzdal alebo podľa odseku 4 ju nevrátil, colný úrad príslušný podľa služobného zaradenia colníka, ktorý vec, tovar alebo písomnosť zaistil, vydá o zaistení rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré bola vec, tovar alebo písomnosť zaistená, ich presný opis a doručí ho osobe, ktorej bola vec, tovar alebo písomnosť zaistená. Proti rozhodnutiu o zaistení veci, tovaru alebo písomnosti sa môže táto osoba odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(7)
Orgány činné v trestnom konaní sú povinné vrátiť predmet zaistenia príslušnému colnému úradu po skončení trestného stíhania na vykonanie colného konania, a to aj vtedy, ak súd uložil trest jeho prepadnutia alebo ak súd uloží, že sa predmet zaistenia zhabáva.
(8)
Ak vlastník predmetu zaistenia nie je známy, colník odovzdá predmet zaistenia príslušnému colnému úradu.
(9)
O zaistení, vrátení, odovzdaní na vykonanie procesných úkonov alebo na uskladnenie predmetu zaistenia spíše colník úradný záznam a o zaistení veci vydá potvrdenie. Úradný záznam a potvrdenie musia obsahovať aj dostatočne presný opis vydanej, odňatej alebo prevzatej veci, aby nemohla byť zamenená s inou vecou.
§ 23
Oprávnenie odňať zbraň
(1)
Colník je oprávnený presvedčiť sa, či predvádzaná osoba alebo zaistená osoba nemá pri sebe zbraň a odňať jej ju. Na tento účel je colník oprávnený vykonať prehliadku osoby.
(2)
Colník je povinný vrátiť odňatú zbraň predvedenej osobe alebo zaistenej osobe pri jej prepustení. Vrátenie zbrane potvrdí dotknutá osoba svojím podpisom. Ak bránia vráteniu zbrane zákonné dôvody, colník vydá dotknutej osobe potvrdenie o odňatí zbrane a oznámi jej, že zbraň sa odovzdá útvaru Policajného zboru, a ihneď zabezpečí odovzdanie zbrane tomuto útvaru.
§ 24
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesta
Ak to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh podľa tohto zákona, colník je oprávnený prikázať, aby v nevyhnutne potrebnom čase osoby na určené miesta nevstupovali alebo sa na nich nezdržiavali.
§ 25
Oprávnenia colníka pri colnom dohľade, pri pátraní po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu, pri následnej kontrole a pri kontrole dodržiavania daňových predpisov
(1)
Pri vykonávaní colného dohľadu alebo pri kontrole dodržiavania daňových predpisov colník je oprávnený vstupovať na pozemky, ktoré nie sú súčasťou obydlia, do skladov obchodných, výrobných, prevádzkových a iných nebytových priestorov, kde sa nachádza tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu alebo podlieha spotrebným daniam, požadovať doklady o tomto tovare a potrebné vysvetlenie, nahliadať do účtovných a iných evidencií bez ohľadu na spôsob ich vedenia a vyhotovovať potrebnú dokumentáciu.
(2)
Pri pátraní po tovare, ktorý unikol colnému dohľadu alebo podlieha spotrebným daniam, a po dokladoch o tomto tovare, pri pátraní po osobách, ktoré takýto tovar prepravujú, uskladňujú, majú v držbe alebo predávajú, alebo pri následnej kontrole colník je oprávnený uzavrieť priestory uvedené v odseku 1 a verejné miesta a vykonať ich prehliadku, ak je dôvodné podozrenie, že osoby, tovar alebo doklady, po ktorých sa pátra, sa v týchto priestoroch nachádzajú alebo že údaje uvedené v colnom vyhlásení, na ktorých základe bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu, sú nepravdivé.
§ 26
Oprávnenie na území Slovenskej republiky
Colník na území Slovenskej republiky je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený spôsobom ustanoveným podľa osobitných predpisov40) dávať pokyny na zastavenie osoby a dopravného prostriedku, vykonávať colnú kontrolu batožiny, dopravného prostriedku, jeho nákladu, prepravných a sprievodných listín a kontrolu z hľadiska dodržiavania daňových predpisov. Zastavovanie osoby a dopravného prostriedku a kontrola batožiny, nákladu, prepravných a sprievodných listín nesmie sledovať iný záujem než odhalenie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu, alebo tovaru, pri ktorom je podozrenie, že unikol colnému dohľadu, zistenie totožnosti osoby, ktorá tovar colnému dohľadu odňala alebo sa na tomto odňatí zúčastnila, ako aj vykonanie opatrení podľa colných predpisov alebo daňových predpisov.
§ 27
Oprávnenie na prekonanie odporu alebo utvorenej prekážky
(1)
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn alebo príkaz colníka a strpieť vykonanie jeho oprávnenia podľa tohto zákona.
(2)
Ak osoba, voči ktorej smeruje vykonanie oprávnení colníka ustanovených v § 17 až 26, neumožní tieto oprávnenia vykonať, colník je oprávnený po predchádzajúcej márnej výzve prostriedkami a spôsobom podľa tohto zákona prekonať odpor takej osoby alebo ňou vytvorenú prekážku. O tomto opatrení vyhotoví zápisnicu.
§ 28
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
(1)
Určený colník je oprávnený na účely výučby, výcviku a skúšok držať, skladovať a používať nebezpečné látky a zakázané veci. Takýmito látkami a vecami sa rozumejú najmä omamné látky a psychotropné látky, prekurzory, výbušniny, výbušné predmety, jedy, falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.
(2)
Colníka na účely odseku 1 písomne určuje služobný úrad,41) ktorý zabezpečí, aby sa určený colník riadne oboznámil so svojimi povinnosťami pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami pred začatím prác s nimi.
(3)
Pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a zakázanými vecami sa určený colník spravuje osobitným predpisom.42)
§ 29
Informačno-technické prostriedky a podmienky ich použitia
Colná správa je oprávnená používať informačno-technické prostriedky pri
a)
odhaľovaní obzvlášť závažných trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov na úseku
1.
dovozu, vývozu a tranzitu omamných látok, psychotropných látok a ich prekurzorov, jedov, rádioaktívnych látok a zbraní,
2.
boja proti hospodárskej trestnej činnosti,
3.
colných a daňových únikov a nezákonných finančných operácií alebo iných úmyselných trestných činov, na ktorých konanie zaväzuje medzinárodná zmluva,
b)
odhaľovaní páchateľov trestných činov uvedených v písmene a).
§ 30
Operatívno-pátracia činnosť
(1)
Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených spravodajských opatrení vykonávaných colnou správou na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania ochrany určených osôb, zabezpečovania ochrany strážených objektov, technicky chránených objektov a vypátrania osôb a vecí.
(2)
Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú určené organizačné útvary colnej správy, ktoré sú na tento účel oprávnené využiť aj služobného psa na pachové práce.
§ 31
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1)
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti na účely tohto zákona sú sledovanie osôb a vecí42a), kontrolovaná dodávka,43) nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie osôb konajúcich v prospech colnej správy.
(2)
Colná správa je oprávnená použiť prostriedky operatívno-pátracej činnosti v prípadoch uvedených v § 29 a na odhaľovanie úmyselnej trestnej činnosti.
(3)
Sledovanie osôb pre potreby colnej správy vykonáva colný kriminálny úrad alebo Policajný zbor na žiadosť generálneho riaditeľa colného riaditeľstva alebo ním poverenej osoby.
§ 32
Osobitné finančné prostriedky
(1)
Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky colného riaditeľstva, ktoré colná správa používa na hradenie výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti.
(2)
Používanie osobitných finančných prostriedkov a kontrolu upraví generálny riaditeľ colného riaditeľstva interným predpisom.
§ 33
Osoby konajúce v prospech colnej správy
(1)
Osoba konajúca v prospech colnej správy na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dobrovoľne, utajovaným spôsobom poskytuje informácie a služby colnej správe pri odhaľovaní trestnej činnosti.
(2)
Colná správa môže viesť evidenciu osôb konajúcich v jej prospech len počas plnenia jednotlivých úloh.
Donucovacie prostriedky
§ 34
Druhy donucovacích prostriedkov a ich použitie
(1)
Donucovacie prostriedky, ktoré je colník oprávnený použiť pri výkone služby, sú
a)
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
c)
putá,
d)
služobný pes,
e)
technické prostriedky na zabránenie odchodu vozidla a na násilné zastavenie vozidla,
f)
úder strelnou zbraňou,
g)
hrozba zbraňou,
h)
varovný výstrel do vzduchu,
i)
použitie zbrane.
(2)
Prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, slzotvorné prostriedky, obranné tyče a elektrické paralyzátory.
(3)
Pred použitím donucovacích prostriedkov je colník povinný osobu, proti ktorej zakročuje, vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu bránia iné okolnosti.
(4)
O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje colník podľa konkrétnej situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom.
§ 35
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku
(1)
Colník je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby
a)
zaistil bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
predviedol osobu, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d)
zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do objektov colnej správy alebo na miesta, kde je vstup zakázaný.
(2)
Hmaty a chvaty sebaobrany je colník oprávnený použiť, aby predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor.
§ 36
Použitie pút
(1)
Putá je colník oprávnený použiť
a)
na spútanie predvádzanej, zaistenej alebo zadržanej osoby, ak kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby alebo colníka, alebo poškodzuje majetok po výzve, aby od takého konania upustila,
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených alebo zadržaných osôb za podmienok uvedených v písmene a),
c)
pri vykonávaní služobných zákrokov zameraných na predvedené, zaistené alebo zadržané osoby, ak je dôvodná obava, že sa pokúsia o útek.
(2)
Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému predmetu, avšak len na čas, kým trvajú dôvody uvedené v odseku 1.
§ 37
Použitie služobného psa
(1)
Služobného psa je colník oprávnený použiť,
a)
aby zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu,
c)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do objektov colnej správy alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
d)
na prenasledovanie osoby, ktorá sa v blízkosti colnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa uniknúť a nemôže byť iným spôsobom zadržaná,
e)
na prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť zaistená alebo zadržaná,
f)
aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má byť zaistená alebo zadržaná, opustiť úkryt,
g)
na stráženie predvedenej, zaistenej alebo zadržanej osoby.
(2)
Colník používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne prekonanie odporu osoby vyžaduje, môže použiť služobného psa bez náhubku.
§ 38
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odchodu dopravného prostriedku a na násilné zastavenie dopravného prostriedku
(1)
Colník je oprávnený použiť na zabránenie odchodu dopravného prostriedku technické a iné prostriedky, ak sa vodič vozidla odmieta aj po opakovanej výzve podrobiť činnosti colníka pri výkone služby a z jeho konania je zrejmé, že s dopravným prostriedkom chce z miesta odísť.
(2)
Colník je oprávnený použiť na území Slovenskej republiky zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku, ak vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie colníka dané spôsobom ustanoveným podľa osobitných predpisov40) nezastaví a ak je dôvodné podozrenie, že sa
a)
pokúsi o prechod colnej hranice s použitím násilia alebo
b)
v dopravnom prostriedku prepravujú hľadané osoby alebo tovar, ktorý unikol colnému dohľadu.
(3)
Iné prostriedky podľa odsekov 1 a 2 sú najmä služobné vozidlo, povoz, stavebné mechanizmy a iné prekážky.
§ 39
Použitie úderu strelnou zbraňou
Úder strelnou zbraňou je colník oprávnený použiť v nutnej obrane44) alebo v krajnej núdzi45) spravidla pri zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať iným spôsobom.
§ 40
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu
Hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu je colník oprávnený použiť, aby
a)
zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí alebo trvá, alebo podľa všetkých predpokladov bude pokračovať,
b)
predviedol, zaistil alebo zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
c)
zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok v colnom priestore,
d)
zabránil vstupu nepovolaných osôb do objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný, s použitím násilia,
e)
zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená alebo zadržaná,
f)
zabránil prechodu colnej hranice s použitím násilia.
§ 41
Použitie zbrane
(1)
Colník je oprávnený použiť zbraň iba
a)
v nutnej obrane44) alebo v krajnej núdzi,45)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu colníka smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej alebo jeho vlastnej osoby,
f)
ak nemožno inak zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie dané colníkom spôsobom ustanoveným podľa osobitných predpisov40) nezastaví,
g)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
h)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie colníka alebo iných osôb,
i)
aby v bezprostrednom priestore colnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov40) nezastaví.
(2)
Zbraň podľa odseku 1 je strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3)
Pred použitím zbrane je colník povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, spolu s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je colník povinný použiť varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý, ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo ak vec neznesie odklad.
(4)
Pri použití zbrane je colník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
§ 42
Špeciálne zbrane a ich použitie
(1)
Špeciálne zbrane sú:
a)
strelná zbraň s tlmičom zvuku,
b)
strelná zbraň so zariadením na osvetľovanie cieľa.
(2)
Na použitie špeciálnych zbraní sa použijú ustanovenia § 39 až 41 a § 45 až 47.
Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov colníkom v jednotke služobných zákrokov
§ 43
(1)
Colník v jednotke služobných zákrokov vykonáva služobné zákroky proti nebezpečným páchateľom trestnej činnosti páchanej v súvislosti s porušovaním colných predpisov alebo daňových predpisov.
(2)
O nasadení colníkov v jednotke služobných zákrokov rozhoduje riaditeľ colného kriminálneho úradu.
§ 44
(1)
Služobné zákroky colníkov v jednotke služobných zákrokov sa vykonávajú pod priamym velením veliteľa zákroku.
(2)
O použití donucovacích prostriedkov alebo špeciálnych zbraní pri služobných zákrokoch rozhoduje veliteľ zákroku. O použití donucovacích prostriedkov môže na mieste zákroku rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa. Rozhodnutia veliteľa zákroku a nadriadeného tohto veliteľa musia byť uchované na zvukovom alebo písomnom zázname.
(3)
Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia § 47 ods. 1 až 3.
(4)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti colníkov v jednotke služobných zákrokov a osôb im blízkych,35) colníci sú oprávnení použiť pri služobnom zákroku ochranné kukly. O použití ochranných kukiel rozhoduje riaditeľ colného kriminálneho úradu alebo veliteľ zákroku.
§ 45
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly colníkom
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti colníka a osoby jemu blízkej,35) colník je oprávnený použiť pri služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu alebo pri služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi ochrannú kuklu. Pri takomto zákroku musí mať na viditeľnom mieste umiestnený nápis „COLNÁ SPRÁVA“ a identifikačné číslo zakročujúceho colníka. O použití ochrannej kukly rozhoduje riaditeľ colného kriminálneho úradu alebo veliteľ zákroku.
§ 46
Hlásenie o použití zbrane
Colník je povinný prostredníctvom svojho nadriadeného hlásiť každé použitie zbrane najbližšiemu útvaru Policajného zboru. Ustanovenie § 47 ods. 2 tým nie je dotknuté.
Spoločné a zrušovacie ustanovenia
§ 47
Povinnosti colníka po použití donucovacích prostriedkov
(1)
Ak colník zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie.
(2)
Colník je povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil donucovacie prostriedky.
(3)
Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti pri použití donucovacích prostriedkov alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku, nadriadený je povinný zistiť, či donucovacie prostriedky boli použité v súlade so zákonom. O výsledku zistenia spíše úradný záznam.
(4)
Ak použije colník donucovacie prostriedky mimo miesta územného obvodu colného úradu, v ktorom je zaradený, ohlási ich použitie najbližšiemu colnému úradu alebo colnej stanici. Na ďalší postup sa primerane vzťahuje odsek 2.
§ 48
Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným telesným postihnutím alebo s duševnou poruchou a osobe mladšej ako 15 rokov je colník oprávnený použiť iba hmaty, chvaty a putá. Ostatné donucovacie prostriedky je colník oprávnený použiť len vtedy, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje život a zdravie colníka alebo iných osôb alebo ak hrozí značná škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
§ 49
Povinnosť poskytnúť pomoc
Colník je oprávnený v prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo majetku požiadať kohokoľvek o pomoc. Ten, kto bol o túto pomoc požiadaný, je povinný ju poskytnúť; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízku osobu35) alebo ak tomu bránia iné dôležité okolnosti.
Náhrada škody
§ 50
(1)
Štát zodpovedá za škodu, ktorá vznikla osobe pri poskytnutí pomoci colnej správe alebo colníkovi pri plnení ich úloh a na ich žiadosť alebo s ich vedomím (ďalej len „poškodený“). Štát sa tejto zodpovednosti môže zbaviť len vtedy, ak preukáže, že si poškodený spôsobil túto škodu úmyselne.
(2)
Poškodenému, ktorý poskytol pomoc colnej správe alebo colníkovi na ich žiadosť alebo s ich vedomím a utrpel v tejto súvislosti ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa považuje podľa pracovnoprávnych predpisov za chorobu z povolania a následkom ktorých sa stal osobou so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnou alebo invalidnou, patrí popri nárokoch na náhradu škody podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie.
(3)
Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby za podmienok uvedených v odseku 2, zvyšuje sa jeho manželovi, deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, a osobám, ktoré boli odkázané výživou na poškodeného, jednorazové odškodnenie, patriace im podľa pracovnoprávnych predpisov, na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie takto zvýšiť aj rodičom zomretého.
(4)
Výšku odškodnenia pre jednotlivé prípady uvedené v odsekoch 2 a 3 ustanoví vláda nariadením.
(5)
Poškodenému sa uhrádza aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím pomoci podľa odseku 1. Pritom sa uhrádza skutočná škoda, ktorá sa uhrádza v peniazoch; ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné, uhrádza sa škoda uvedením do pôvodného stavu. Poškodenému sa môže priznať úhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.
§ 51
(1)
Štát uhrádza aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou colnej správe alebo colníkovi.
(2)
Štát zodpovedá aj za škody spôsobené colnou správou alebo colníkmi v súvislosti s plnením ich úloh ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak k spôsobeniu škody došlo v dôsledku protiprávneho konania poškodeného.
(3)
Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.
§ 52
Spracúvanie informácií colnou správou
(1)
Colná správa zriaďuje a prevádzkuje informačné systémy a spracúva v nich informácie a osobné údaje o fyzických osobách zhromaždené pri plnení úloh colnej správy vrátane informácií a osobných údajov poskytnutých zo zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie podľa osobitného predpisu,12) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Colná správa je oprávnená, ak je to potrebné na plnenie jej úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové alebo iné záznamy
a)
z miest verejne prístupných,
b)
o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3)
Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 písm. a) zriadené monitorovacie systémy, colná správa je povinná vhodným spôsobom uverejniť informáciu o zriadení takých systémov.
(4)
Informácie a osobné údaje z informačných systémov, ktoré vedie colná správa podľa odseku 1, zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných, ktoré vedie colná správa podľa odseku 2 písm. a), sa poskytujú
a)
prokuratúre,
b)
súdom,
c)
Slovenskej informačnej službe,
d)
Vojenskému spravodajstvu,
e)
Vojenskej polícii,
f)
Policajnému zboru,
g)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,
h)
Železničnej polícii,
i)
Národnému bezpečnostnému úradu,
j)
iným štátnym orgánom alebo osobám, ak tak ustanovuje osobitný predpis,46)
k)
do zahraničia, ak tak ustanovuje osobitný predpis46a) alebo medzinárodná zmluva.30)
(5)
Nepravdivé osobné údaje nemožno poskytovať; neoverené osobné údaje sa musia pri poskytovaní takto označiť a musí sa uviesť miera ich spoľahlivosti. Ak dôjde k poskytnutiu nepravdivých alebo nesprávnych osobných údajov, colná správa je povinná bez zbytočného odkladu informovať všetkých príjemcov údajov, ktorým sa také osobné údaje poskytli.
(6)
Informácie a osobné údaje z informačných systémov podľa odseku 4 nie sú verejne prístupné a osoby uvedené v odseku 4 ich môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom colnej správy.
(7)
Ak colná správa preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh colnej správy, bez zbytočného odkladu také osobné údaje zlikviduje.
(8)
Colná správa najmenej raz za rok preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh colnej správy.
§ 53
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh colnej správy na účely trestného konania
(1)
Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov a vyšetrovaní trestných činov v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov (ďalej len „plnenie úloh colnej správy na účely trestného konania“) je colná správa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov povinná
a)
písomne určiť účel, na ktorý sa majú osobné údaje spracúvať,
b)
zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na určený účel,
c)
uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
d)
spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri plnení iných úloh colnej správy.
(2)
Colná správa je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh colnej správy na účely trestného konania oprávnená v rozsahu potrebnom na plnenie tých úloh
a)
zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b)
spracúvať nepravdivé osobné údaje; tie osobné údaje sa musia takto označiť.
(3)
Colná správa je oprávnená spracúvať osobné údaje pri plnení úloh colnej správy na účely trestného konania aj bez súhlasu osoby, ktorej sa týkajú, pričom je povinná dbať na ochranu jej súkromia. Ak nie je predpoklad ohrozenia plnenia úloh colnej správy na účely trestného konania, colná správa zlikviduje osobné údaje v zákonom ustanovenej lehote.12)
§ 54
Poskytovanie osobných údajov
(1)
Colná správa poskytuje osobné údaje iným štátnym orgánom alebo osobám, ak
a)
to ustanovuje osobitný predpis,46)
b)
je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak tá osoba dala na poskytnutie osobných údajov súhlas,
c)
je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo ak
d)
to ustanovuje medzinárodná zmluva.30)
(2)
Colná správa poskytne podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje poskytnúť. Osobné údaje podľa odseku 1 písm. c) môže colná správa poskytnúť iným štátnym orgánom alebo osobám aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; štátny orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli, je povinná do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej žiadosti, predložiť písomnú žiadosť colnej správe.
(3)
K poskytovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s tými údajmi súvisia.
(4)
Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 3 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než na aký sa poskytli, len s predchádzajúcim písomným súhlasom colnej správy.
(5)
Do zahraničia možno poskytovať osobné údaje aj bez písomnej žiadosti, ak tak ustanoví osobitný predpis46a) alebo medzinárodná zmluva30).
§ 54a
Výmena informácií a osobných údajov so štátmi Európskej únie pri plnení úloh colnej správy na účely trestného konania
(1)
Colná správa je oprávnená pri plnení úloh na účely trestného konania žiadať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov (ďalej len „orgán členského štátu Európskej únie“), ak možno predpokladať, že informácie a osobné údaje sú dostupné v tomto štáte.
(2)
Ak boli informácie a osobné údaje, ktoré colná správa prijala od orgánu členského štátu Európskej únie, poskytnuté s podmienkou, je colná správa touto podmienkou viazaná.
(3)
Colná správa poskytuje na účely predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov a vyšetrovania trestných činov informácie a osobné údaje orgánu členského štátu Európskej únie
a)
na jeho požiadanie alebo
b)
bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím informácie alebo osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľa trestného činu a vyšetrovaní trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.46b)
(4)
Na žiadosť o informácie a osobné údaje colná správa odpovie
a)
najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má colná správa priamy prístup,
b)
najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie a osobné údaje, ktorá sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie a osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má colná správa priamy prístup,
c)
najneskôr do 14 dní, ak ide o bežnú žiadosť.
(5)
Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, colná správa poskytne žiadateľovi vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.
(6)
Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie informácií presiahnuť tri dni.
(7)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo prokurátora, colná správa na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas súdu alebo prokurátora, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak súd alebo prokurátor, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, colná správa mu poskytnutie odmietne.
(8)
Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz iného orgánu, colná správa na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas orgánu, na základe súhlasu alebo príkazu ktorého, bola informácia alebo osobný údaj získaný. Ak orgán, na základe ktorého súhlasu alebo príkazu bola informácia alebo osobný údaj získaný, nepovolí poskytnutie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu Európskej únie, colná správa mu poskytnutie odmietne.
(9)
Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť orgánu členského štátu Európskej únie, získala colná správa od iného členského štátu Európskej únie, colná správa na takéto poskytnutie potrebuje predchádzajúci súhlas členského štátu Európskej únie, ktorý informáciu alebo osobný údaj poskytol. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť, získala colná správa od štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie a na poskytnutie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto štátu, colná správa o tento súhlas požiada.
(10)
Colná správa môže odmietnuť poskytnutie informácie alebo osobného údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie
a)
ohrozilo bezpečnosť osôb,
b)
poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c)
ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania alebo vyšetrovania trestného činu,
d)
bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e)
sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby jeden rok alebo menej.
(11)
Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
(12)
Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 55
Poskytovanie informácií o osobných údajoch a oprava nepravdivých alebo nesprávnych osobných údajov
(1)
Každý má právo písomne požiadať colnú správu o poskytnutie informácie, aké osobné údaje colná správa spracúva o jeho osobe. Colná správa je povinná bezplatne žiadateľovi odpovedať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.
(2)
Colná správa na základe písomnej žiadosti bezplatne a bez zbytočného odkladu zlikviduje alebo opraví nepravdivé osobné údaje vzťahujúce sa na osobu žiadateľa; túto skutočnosť oznámi žiadateľovi. V ostatných prípadoch oznámi žiadateľovi, že jeho žiadosť sa preverila a nezistila nesprávne alebo nepravdivé údaje.
(3)
Na konanie podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.47)
§ 56
Zverejňovanie osobných údajov
Colná správa je oprávnená zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh colnej správy a na účely trestného konania s prihliadnutím na ochranu osobnosti a súkromia osôb tým dotknutých.
§ 57
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracovania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb
(1)
Zoznam osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných pri plnení úloh colnej správy vrátane osobných údajov prijímaných zo zahraničia a poskytovaných do zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie je uvedený v prílohe č. 2.
(2)
Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh colnej správy podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.48)
(3)
Osobné údaje získavajú pracovníci colnej správy pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu48) cestou sprostredkovateľa, od oprávnených osôb podľa osobitného predpisu46) a zo zahraničia, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.
(4)
Dotknuté osoby na účely spracovania osobných údajov v informačných systémoch colnej správy podľa tohto zákona sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh colnej správy podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.49)
§ 58
Oprávnenia a povinnosti colnej správy a prevádzkovateľa a sprostredkovateľa informačného systému
(1)
Colná správa je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnená žiadať údaje a informácie z informačného systému prevádzkovaného na základe osobitného predpisu,12) poskytovanie informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa informačného systému50) alebo od sprostredkovateľa informačného systému,51) a to na náklady prevádzkovateľa informačného systému alebo sprostredkovateľa informačného systému. Prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému je povinný písomnej žiadosti colnej správy bez zbytočného odkladu vyhovieť.49)
(2)
Prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému užívateľov verejnej telefónnej služby52) je povinný colnej správe na plnenie jej úloh umožniť diaľkový, nepretržitý a priamy prístup k informáciám a k osobným údajom z príslušného informačného systému.
(3)
Colná správa je pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti oprávnená žiadať v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu48) a na čas nevyhnutný na splnenie týchto úloh od právnických osôb a fyzických osôb, ktoré zabezpečujú elektronickú komunikáciu,53) údaje súvisiace s poskytovaním elektronickej komunikačnej služby54) spôsobom umožňujúcim diaľkový, nepretržitý a priamy prístup. Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré zabezpečujú elektronickú komunikáciu, sú povinné písomnej žiadosti colnej správy bez zbytočného odkladu vyhovieť.
(4)
Colná správa je oprávnená využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len v nevyhnutnej miere na služobné účely spôsobom, ktorý uchováva identifikačné údaje o útvare colnej správy alebo o colníkovi, ktorý o výdaj informácií žiadal, a o účele, na ktorý sa výdaj informácií žiadal, najmenej na päť rokov. O skutočnostiach podľa prvej vety je prevádzkovateľ informačného systému alebo sprostredkovateľ informačného systému povinný zachovávať mlčanlivosť.
(5)
Colná správa poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to potrebné na plnenie úloh colnej správy. Na poskytovanie informácií do zahraničia sa ustanovenia tohto paragrafu použijú primerane.
(6)
Colná správa je povinná zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich neoprávneným zverejnením, poskytovaním alebo sprístupnením. Informácie a osobné údaje získané podľa odsekov 1 až 3 a 5 možno využívať len na plnenie úloh colnej správy.
(7)
Ustanovenia osobitného predpisu12) o povinnosti informovať osobu o stave spracúvania osobných údajov sa na poskytovanie údajov podľa odsekov 1 a 2 nepoužijú.
§ 59
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Colníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri plnení úloh colnej správy podľa tohto zákona alebo v súvislosti s nimi alebo podľa osobitného predpisu19) a ktoré si v záujme právnických osôb a fyzických osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti, ktoré musia občania uviesť na uplatnenie svojich práv.
(3)
Ak sa informácia požaduje podľa osobitného predpisu,55) na ktorú sa podľa odseku 1 vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, takže z tohto dôvodu k nej žiadateľ56) nemá oprávnený prístup, povinná osoba57) ju nesprístupní s uvedením odkazu na ustanovenie odseku 1.
(4)
Od povinnosti mlčanlivosti podľa odsekov 1 a 2 môže oslobodiť ten, v koho záujme colník povinnosť mlčanlivosti má. Na účely trestného konania od povinnosti mlčanlivosti uvedenej v odsekoch 1 a 2 môže oslobodiť generálny riaditeľ colného riaditeľstva. Generálneho riaditeľa colného riaditeľstva môže od povinnosti mlčanlivosti na účely trestného konania oslobodiť minister.
(5)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na oslobodenie od mlčanlivosti podľa osobitného predpisu.58)
§ 59a
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby
(1)
Stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby podľa tohto zákona sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok a v príslušnom čase v súlade so zásadami správnej výživy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a náboženské vyznanie tejto osoby. Prvýkrát sa strava tejto osobe poskytne, ak jej predvedenie alebo zaistenie prekročí šesť hodín. Ak predvedenie alebo zaistenie netrvá dlhšie ako šesť hodín, stravovanie sa zabezpečuje, iba ak to vyžaduje zdravotný stav tejto osoby, jej vek alebo iná vážna okolnosť, ktorá je colníkovi známa.
(2)
Výdavky na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby hradí osoba, ktorej sa strava poskytuje, ak to jej finančná situácia počas predvedenia alebo zaistenia umožňuje; inak výdavky na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby znáša štát. Ak táto osoba odmietne poskytnutie stravy, colník o tom spíše úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy. Úradný záznam v prítomnosti iného colníka predloží na podpis osobe, ktorá poskytnutie stravy odmietla. Ak táto osoba odmietne aj podpísanie úradného záznamu o odmietnutí stravy, túto skutočnosť zaznamenajú colníci v úradnom zázname a predložia ho svojmu nadriadenému.
(3)
Limit výdavkov na stravovanie predvedenej osoby alebo zaistenej osoby vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát, je 70 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní nad 18 hodín.59) Ďalšie podrobnosti o stravovaní predvedenej osoby alebo zaistenej osoby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 59b
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 60
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 250/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z. a zákona č. 199/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 382/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Colný kriminálny úrad
Funkcia Percentuálny podiel príplatku
za riadenie mesačne
3.01 Riaditeľ colného kriminálneho úradu
3.02 Námestník riaditeľa colného kriminálneho úradu
3.03 Vedúci pobočky colného kriminálneho úradu
3.04 Zástupca vedúceho pobočky colného kriminálneho úradu
3.05 Vedúci oddelenia
3.06 Zástupca vedúceho oddelenia
20 % až 35%
15 % až 32%
9 % až 23%
7 % až 21 %
5 % až 17 %
5 % až 12 %“.
Čl. III
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 prvá veta znie:
„Colnému dohľadu podlieha dovoz, vývoz a tranzit peňažných prostriedkov v hotovosti alebo iných rovnocenných platobných prostriedkov cez colné územie únie.“.
2.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Colný orgán je oprávnený rozšíriť výkon následnej kontroly aj o iný predmet následnej kontroly, ktorý nebol uvedený v oznámení o začatí následnej kontroly; túto skutočnosť je colný orgán povinný písomne oznámiť bez zbytočného odkladu kontrolovanej osobe.".
3.
V § 12 ods. 2 sa za slovo „zničené" vkladá čiarka, vypúšťa sa slovo „alebo" a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ak hrozí, že začatiu následnej kontroly sa bude brániť iným spôsobom".
4.
V § 12 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo zadržané" a na konci sa pripája táto veta: „Ak pominuli dôvody zadržania, colný orgán vráti zadržané doklady kontrolovanej osobe v rovnakej lehote; v ostatných prípadoch vydá rozhodnutie o ich zaistení.".
5.
V § 12 ods. 11 sa vypúšťa posledná veta.
6.
V § 12 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Ak je výsledkom následnej kontroly skutočnosť odôvodňujúca dodatočné vymeranie colného dlhu, colný orgán kontrolovanú osobu vyzve, aby sa v primeranej lehote písomne vyjadrila k výsledku uvedenému v protokole o následnej kontrole alebo sa dostavila na účely prerokovania protokolu o následnej kontrole, o čom colný orgán vyhotoví zápisnicu. Na základe písomného vyjadrenia kontrolovanej osoby colný orgán vydá rozhodnutie o dodatočnom vymeraní colného dlhu v zákonom ustanovenej lehote, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia písomného vyjadrenia kontrolovanej osoby colnému orgánu alebo odo dňa podpisu zápisnice o prerokovaní protokolu o následnej kontrole. Ak kontrolovaná osoba nedoručí písomné vyjadrenie colnému orgánu v lehote uvedenej vo výzve alebo kontrolovaná osoba odmietne podpísať alebo prevziať protokol o následnej kontrole, alebo sa nezúčastní na prerokovaní protokolu o následnej kontrole v deň určený vo výzve, za deň začatia plynutia lehoty na vydanie rozhodnutia colného orgánu o dodatočnom vymeraní colného dlhu sa považuje deň, ktorý je vo výzve určený ako deň, do ktorého sa má k výsledku uvedenému v protokole kontrolovaná osoba písomne vyjadriť, alebo v ktorom sa malo uskutočniť prerokovanie protokolu o následnej kontrole.“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
7.
V § 16 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
8.
V § 22 ods. 1 písm. e) sa za slovo „opúšťa" vkladajú slová „potrubie alebo inú".
9.
Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Miestnu príslušnosť na podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
10.
V § 32 ods. 2 sa za slovo „tranzitného" vkladá slovo „colného" a slová „majetkom ozbrojených síl" sa nahrádzajú slovami „používaný ozbrojenými silami".
11.
V § 36 odsek 2 znie:
„(2)
Služobná pečiatka je pečiatka pridelená colníkovi19) alebo osobe konajúcej v mene colného úradu na plnenie jeho úloh, ktorá obsahuje dátum a ďalšie rozlišovacie znaky umožňujúce identifikáciu osoby, ktorá v colnom konaní rozhodla.“.
12.
V § 40 sa za slovo „pásmo" vkladá čiarka a slová „okrem slobodného pásma kontrolného typu II,52a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:
„52a)
Čl. 168a ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, čl. 799 písm. b) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.
13.
V § 44 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Rozhodnutie o prepustení tovaru do navrhovaného colného režimu sa považuje za rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla.
(3)
Ak je potrebné ustanoviť osobitné podmienky na poskytnutie oslobodenia tovaru od dovozného cla, colný úrad vydáva písomné rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla; to sa vzťahuje aj na to, ak sa žiadosť podľa odseku 1 podá dodatočne.“.
14.
V § 49 ods. 1 sa za slovo „oslobodené" vkladajú slová „na princípe vzájomnosti vo vzťahu k tretiemu štátu".
15.
V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Peňažné prostriedky použité na zabezpečenie colného dlhu nepodliehajú výkonu rozhodnutia.60a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 55 ods. 8 sa slová „prílohe č. 5" nahrádzajú slovami „prílohe č. 4".
17.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Colný dlh možno uhradiť v hotovosti, ak neprevyšuje sumu 50 000 Sk, na príslušnom colnom úrade alebo u jeho organizačnej zložky.“.
18.
V § 59 sa pred doterajší text vkladá táto veta:
„Úrok z omeškania je príslušenstvom colného dlhu.“.
19.
V § 65 ods. 2 a 3 sa slová „o pripadnutí" nahrádzajú slovami „o prepadnutí".
20.
V § 66 ods. 1 prvej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri predaji tohto tovaru sa primerane použijú ustanovenia § 69.".
21.
V § 67 sa slovo „nepripadol" nahrádza slovom „neprepadol".
22.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý znie:
㤠67a
Z výnosu, ktorý sa získal predajom tovaru, sa prednostne uhradí colný dlh a úrok, náklady konania, skladné a pokuta uložená podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.5) Zvyšok výnosu vyplatí colný úrad oprávnenej osobe. Ak sa táto osoba neprihlási do troch rokov odo dňa predaja tovaru, prepadne zvyšok výnosu z predaja v prospech štátu.“.
23.
V § 69 ods. 1 písm. d) sa slovo „pripadol" nahrádza slovom „prepadol".
24.
V § 69 ods. 2 sa číslo „4" nahrádza číslom „3".
25.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
„72)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 69 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Colný úrad je oprávnený tovar podľa odseku 1 predať.
(4)
Ak sa s tovarom podľa odseku 1 nenaložilo spôsobom podľa odseku 3, môže colný úrad bezodplatne previesť správu alebo vlastníctvo na zariadenie sociálnych služieb,74) zdravotnícke zariadenie,75) predškolské zariadenie alebo školu,76) neziskovú organizáciu 77) alebo inú právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom,12) ak tá osoba preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zdravotníckych zariadeniach alebo zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v predškolských zariadeniach alebo v školách. Na tie účely colné riaditeľstvo zverejňuje ponuky o tovare podľa odseku 1 na svojej internetovej stránke.“.
27.
V § 69 ods. 5 prvej vete sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odseku 3" a v druhej vete sa slová „alebo ich" nahrádzajú slovom „a".
28.
V § 69 ods. 6 sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odseku 3".
29.
V § 69 ods. 8 sa vypúšťajú druhá a tretia veta.
30.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak nie je možné alebo vhodné s tovarom podľa odseku 1 naložiť spôsobom podľa odsekov 3 až 5, colný úrad môže majetok štátu podľa odseku 1 zničiť, ak náklady na jeho zničenie nie sú vyššie ako náklady na splnenie podmienok podľa osobitných predpisov73) a ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
31.
Doterajší text § 76 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Plynutie lehoty podľa odseku 1 sa prerušuje odo dňa podania žaloby na súd do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.“.
32.
V § 88 odsek 2 znie:
„(2)
Započítať možno len splatné nepremlčané pohľadávky, ak výška pohľadávky v jednotlivom prípade presiahne 10 000 Sk.“.
33.
V § 88 odsek 6 znie:
„(6)
Colné riaditeľstvo overí správnosť údajov uvedených v žiadosti a požiada príslušného správcu záväzku o potvrdenie, že záväzok zodpovedajúci pohľadávke dlžníka uznáva. Po overení a potvrdení údajov príslušným správcom záväzku colné riaditeľstvo vydá potvrdenie o započítaní, ktoré doručí dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a príslušnému colnému úradu; dlžníkovi sa doručuje do vlastných rúk. Ak colné riaditeľstvo pohľadávku dlžníka nezapočíta, oznámi túto skutočnosť dlžníkovi, štátnej rozpočtovej organizácii a colnému úradu.“.
34.
V § 88 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7 a dopĺňa sa odsekom 8, ktoré znejú:
„(7)
Správca záväzku sa po vydaní potvrdenia záväzku podľa odseku 6 zdrží úkonov, ktoré by mohli mať za následok zmenu potvrdených údajov.
(8)
Ak colná pohľadávka zanikla započítaním v celej výške, colný úrad môže vyrubiť úrok z omeškania podľa osobitného predpisu únie85a) len za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti colnej pohľadávky do dňa predchádzajúceho dňu doručenia žiadosti o započítanie colnej pohľadávky colnému úradu. Ak colná pohľadávka zanikla započítaním čiastočne, na tú časť colnej pohľadávky, ktorá zanikla započítaním, sa pri vyrubení úroku z omeškania vzťahuje prvá veta; na nezapočítanú časť colnej pohľadávky sa vzťahuje ustanovenie osobitného predpisu únie.85a)“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 85a znie:
„85a)
Čl. 232 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.
35.
V § 89 ods. 1 posledná veta znie:
„Táto osoba môže pohľadávku ďalej postúpiť len inej právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu alebo právnickej osobe zriadenej zákonom; na postupcu sa postup podľa odseku 3 vzťahuje primerane.“.
36.
V prílohe č. 2 v Zozname colných letísk sa na konci pripájajú tieto body:
„4. Letisko Žilina
5. Letisko Piešťany
6. Letisko Sliač“.
37.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 199/2004 Z. z.
38.
Príloha č. 5 sa vypúšťa.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 652/2004 Z. z.
Zoznam osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch ministerstva
1.
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
štátna príslušnosť,
5.
trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí,
6.
prechodný pobyt,
7.
iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.
Príloha č. 2 k zákonu č. 652/2004 Z. z.
Zoznam osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch colnej správy
1.
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
2.
dátum a miesto narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
štátna príslušnosť,
5.
pohlavie,
6.
trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí,
7.
prechodný pobyt,
8.
iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava,
9.
prezývky a pseudonymy,
10.
zvláštne znamenia,
11.
biometrické údaje.
Príloha č. 3 k zákonu č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
2)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992) v platnom znení.
3)
Zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 písm. c) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4a)
Napríklad zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 022 z 26.1.2005) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o drogových prekurzoroch (Ú. v. EÚ L 047 z 18.2.2004).
5)
Napríklad nariadenie (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. EÚ L 102, 7. 04. 2004).
6)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad § 5 zákona č. 199/2004 Z. z., zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Článok 119 Ústavy Slovenskej republiky.
10a)
Napríklad čl. 802 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.
11)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 2 a 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2, 5 a 7 zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení
15)
§ 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
17)
Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 13; Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30. 10. 2004).
Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení zákona č. 116/2006 Z. z.
17a)
Čl. 8 ods. 2 až 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1891/2004.
17b)
Čl. 14e nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993).
18)
§ 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 652/2004 Z. z.
18a)
Napríklad čl. 197, 228, 308a, 308d a čl. 458 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.
19)
Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 21/2007 Z. z.
20)
§ 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 59 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
21a)
Napríklad čl. 14l a 14m, čl. 14p až 14r, čl. 14t až 14x nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
23a)
23b)
24)
Čl. 232 Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
25)
§ 61 zákona č. 199/2004 Z. z.
26)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
Článok 1 Medzinárodného dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov (oznámenie č. 347/2000 Z. z.).
28)
Čl. 78 Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
29)
Napríklad Nariadenie Rady (EHS) č. 4045/89 z 21. decembra 1989 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), vykonávaných členskými štátmi, a o zrušení smernice č. 77/435/EHS v platnom znení (Ú. v. ES L 388, 30. 12. 1989), Nariadenie Rady (EHS) č. 386/90 z 12. februára 1990 o monitorovaní vykonávanom v čase vývozu poľnohospodárskych produktov, na ktoré sú poskytované náhrady alebo iné finančné čiastky (Ú. v. ES L 042, 16. 02. 1990) v znení nariadenia Rady (EHS) č. 163/94 z 24. januára 1994 (Ú. v. ES L 024, 29. 01. 1994) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 2090/2002 z 26. novembra 2002, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 386/90 (Ú. v. ES L 322, 27. 11. 2002).
30)
Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (podpísaný v Bruseli 18. 12. 1997), Dohovor vypracovaný na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o používaní informačných technológií na colné účely (podpísaný v Bruseli dňa 26. 7. 1995) v znení doplňujúceho protokolu vzťahujúceho sa na utvorenie databáz colných identifikačných súborov (podpísaný v Bruseli 8. mája 2003).
31)
Článok 11 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami (oznámenie č. 462/1991 Zb.).
32)
Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32a)
Napríklad čl. 14h až 14k nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
32b)
Napríklad čl. 29 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3. 8. 2005).
36)
Napríklad § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
38)
§ 6 a 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38a)
§ 3, 4 a 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
39)
§ 64 zákona č. 199/2004 Z. z.
40)
Napríklad § 64 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
41)
42)
Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
46)
Napríklad § 58 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
46a)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/1997 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8; Ú. v. ES L 82, 22. 3. 1997) v platnom znení.
46b)
§ 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
48)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z.
49)
§ 55 ods. 3 a 6 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 69/2005 Z. z.
50)
51)
52)
53)
§ 2 zákona č. 610/2003 Z. z.
54)
55)
§ 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 628/2005 Z. z.
56)
57)
§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
58)
§ 40 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
59)