645/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

645
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z. a zákona č. 580/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. f) prvý bod a druhý bod znejú:
„1.
priamy podiel alebo nepriamy podiel alebo ich súčet prevyšujúci 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2.
právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby, a to aj vtedy, ak toto právo bolo možné uplatniť kedykoľvek v dvoch predchádzajúcich rokoch,“.
2.
V § 4 ods. 1 prvej vete sa slovo „úradom“ nahrádza slovami „Úradom pre finančný trh (ďalej len „úrad")“.
3.
V § 4 ods. 9, 10 a ods. 12 písm. b) úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „č. 1“.
4.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo akcionármi kontrolujúcimi zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť a preukázanie vhodnosti akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ak je poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa vrátane ich pobočiek, zaisťovňa, zahraničná zaisťovňa vrátane ich pobočiek súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť; vhodnosťou akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť sa rozumie schopnosť zabezpečiť riadny a bezpečný výkon činností regulovaných osôb tvoriacich finančný konglomerát kontrolovaný touto zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v záujme stability finančného trhu.“.
5.
V § 5 ods. 9 štvrtá veta znie:
„Žiadateľ je povinný preukázať u osoby navrhovanej za zodpovedného aktuára splnenie podmienok podľa § 37 ods. 5.“.
6.
§ 8 znie:
㤠8
(1)
Úrad je povinný prerokovať s príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu udelenie povolenia podľa § 5, ak sa má toto povolenie udeliť právnickej osobe, ktorá je
a)
dcérskou spoločnosťou poisťovne z iného členského štátu,
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti poisťovne z iného členského štátu,
c)
kontrolovaná tými istými osobami, ktoré kontrolujú poisťovňu z iného členského štátu.
(2)
Úrad je povinný prerokovať s príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, orgánom bankového dohľadu iného členského štátu alebo orgánom dohľadu nad kapitálovým trhom iného členského štátu udelenie povolenia podľa § 5, ak sa má toto povolenie udeliť právnickej osobe, ktorá je
a)
dcérskou spoločnosťou banky alebo obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného členského štátu,
b)
dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti banky alebo obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného členského štátu,
c)
kontrolovaná tými istými fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré kontrolujú banku alebo obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného členského štátu.
(3)
Úrad je povinný prerokovať s orgánmi dohľadu podľa odsekov 1 a 2 najmä vhodnosť akcionárov, vedúcich zamestnancov10) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva podliehajúcich dohľadu a vymieňať si s týmito orgánmi všetky informácie dôležité na udelenie povolenia podľa § 5 a na kontrolu činnosti osôb podľa odsekov 1 a 2.“.
7.
V § 17 ods. 4 sa za slovami „podľa odseku 3“ vypúšťa čiarka a slová „najneskôr však“ sa nahrádzajú slovom „alebo“.
8.
V § 27 ods. 4 sa slovo „splatnosti“ nahrádza slovom „uzavretia“.
9.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
㤠21a
Úrad písomne informuje komisiu o
a)
problémoch, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, a o problémoch súvisiacich s prevodom poisťovacej činnosti poisťovne v prospech jej pobočky zriadenej na území iného členského štátu,
b)
tom, že potvrdenia podľa § 3 písm. a) prvého bodu predkladajú cudzinci, ktorí majú obvyklý pobyt v inom členskom štáte úradu; to sa vzťahuje rovnako aj na predkladanie dokumentov fyzickými osobami podľa § 6 ods. 4 písm. c), pričom o týchto skutočnostiach úrad informuje aj príslušné orgány dohľadu iných členských štátov.“.
10.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Skutočnou mierou solventnosti sa rozumie hodnota voľných nezaťažených aktív poisťovne, ktoré tvoria jej vlastné zdroje, znížená o tieto položky:
a)
nehmotný majetok poisťovne,
b)
vlastné akcie, ktoré sú v majetku poisťovne,
c)
majetkovú účasť podľa § 43 ods. 5 písm. m) poisťovne v inej poisťovni, poisťovni z iného členského štátu, zaisťovni, zahraničnej zaisťovni, finančnej holdingovej inštitúcii alebo v inej finančnej inštitúcii okrem doplnkovej dôchodkovej poisťovne,
d)
nástroje a záväzky, ktoré poisťovňa má vo vzťahu k subjektom uvedeným v písmene c).“.
11.
V § 31 ods. 6 písm. a) sa slová „medzi zillmerizovanou“ nahrádzajú slovami „medzi nezillmerizovanou“ a slovo „nezillmerizovanou“ sa nahrádza slovom „zillmerizovanou“.
12.
V § 31 ods. 7 sa za slová „podľa §“ vkladá slovo „70a“.
13.
V § 36 ods. 1 písm. g) sa za slová „§ 31 ods. 6“ vkladajú slová „a § 70a ods. 3“.
14.
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
na vykonávanie sprostredkovateľských činností pre finančné inštitúcie v súlade s osobitnými predpismi.4a)“.
15.
V § 36 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
podľa odseku 1 písm. h) podáva poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne.“.
16.
V § 36 odsek 7 znie:
„(7)
Ak nadobúdateľom podielu na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach uvedených v odseku 1 písm. a) je zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa so sídlom v inom členskom štáte, zahraničná banka so sídlom v inom členskom štáte, zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v inom členskom štáte, materská spoločnosť zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne alebo osoba kontrolujúca takéto osoby a ak v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 písm. a) touto osobou by sa poisťovňa alebo zaisťovňa stala dcérskou spoločnosťou tejto osoby alebo prejde pod kontrolu tejto osoby, udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) je úrad povinný prerokovať s orgánmi dohľadu iného členského štátu podľa § 8.“.
17.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak v dôsledku získania podielu podľa odseku 1 by sa poisťovňa alebo zaisťovňa stala súčasťou finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je aj zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, podmienkou na udelenie predchádzajúceho súhlasu úradu je aj preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo akcionármi kontrolujúcimi zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, a vhodnosti akcionárov kontrolujúcich zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť.“.
18.
V § 41 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
poisťovňami, poisťovňami z iného členského štátu, zaisťovňami, pobočkami zahraničných zaisťovní, ak ide o vzájomnú výmenu informácií týkajúcich sa poistných zmlúv uzavieraných fyzickou osobou alebo právnickou osobou v prípade
1.
podozrenia z uvedenia nepravdivých a neúplných údajov,
2.
vyšetrovania nevyhnutného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne poskytnúť poistné plnenie,
3.
zániku poistnej zmluvy z dôvodu nezaplatenia poistného,“.
19.
V § 42 ods. 9 sa za slová „odseku 1“ vkladá čiarka a slová „dohľadu na konsolidovanom základe a doplňujúcemu dohľadu nad finančnými konglomerátmi (ďalej len „doplňujúci dohľad")“ a za slová „požadované údaje“ sa vkladajú slová „vrátane záznamov telefonických rozhovorov a záznamov o práci s údajmi“.
20.
§ 43 až 48 vrátane nadpisu nad § 43 znejú:
„Dohľad na konsolidovanom základe
§ 43
(1)
Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie sledovanie a regulácia rizík konsolidovaných celkov a subkonsolidovaných celkov, ktorých súčasťou sú poisťovne alebo zaisťovne, na účel obmedzenia rizík, ktorým je poisťovňa alebo zaisťovňa vystavená z dôvodu jej účasti v konsolidovanom celku alebo subkonsolidovanom celku.
(2)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe podľa tohto zákona nad poisťovacím konsolidovanom celkom a nad poisťovacím subkonsolidovaným celkom.
(3)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad finančným konsolidovaným celkom, ak osoba ovládajúca konsolidovaný celok je finančnou holdingovou inštitúciou, ktorá nepodlieha dohľadu podľa osobitného predpisu,5) a nad finančným subkonsolidovaným celkom, ak osoba ovládajúca subkonsolidovaný celok je finančná holdingová inštitúcia, ktorá nepodlieha dohľadu podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad zmiešaným konsolidovaným celkom a nad zmiešaným subkonsolidovaným celkom v rozsahu sledovania vnútroskupinových obchodov podľa § 48i ods. 2 medzi poisťovňou alebo zaisťovňou a holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou, jej dcérskymi spoločnosťami a v rozsahu poskytovania informácií podľa § 46.
(5)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
konsolidovaným celkom skupina osôb, v ktorej jedna osoba ovláda ostatné osoby a ktorá nie je ovládaná žiadnou inou osobou,
b)
poisťovacím konsolidovaným celkom konsolidovaný celok ovládaný poisťovňou alebo zaisťovňou, ktorého členmi sú nimi ovládané osoby, ktoré sú poisťovňami alebo zaisťovňami,
c)
finančným konsolidovaným celkom konsolidovaný celok ovládaný finančnou holdingovou inštitúciou,
d)
zmiešaným konsolidovaným celkom konsolidovaný celok ovládaný holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou,
e)
subkonsolidovaným celkom skupina osôb, v ktorej jedna osoba ovláda ostatné osoby a ktorá je ovládaná inou osobou, ktorú sama neovláda,
f)
poisťovacím subkonsolidovaným celkom subkonsolidovaný celok ovládaný poisťovňou alebo zaisťovňou, ktorého členmi sú nimi ovládané osoby, ktoré sú poisťovňami alebo zaisťovňami, pričom poisťovňa alebo zaisťovňa ovládajúca tento subkonsolidovaný celok je ovládaná inou osobou, ktorú sama neovláda,
g)
finančným subkonsolidovaným celkom subkonsolidovaný celok ovládaný finančnou holdingovou inštitúciou,
h)
zmiešaným subkonsolidovaným celkom subkonsolidovaný celok ovládaný holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou,
i)
finančnou holdingovou inštitúciou finančná inštitúcia, ktorej dcérskymi spoločnosťami sú prevažne poisťovne alebo zaisťovne alebo finančné inštitúcie, pričom aspoň jedna jej dcérska spoločnosť je poisťovňou alebo zaisťovňou alebo inštitúciou elektronických peňazí a ktorá nie je zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou,
j)
holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou materská spoločnosť iná ako finančná holdingová inštitúcia, poisťovňa alebo zaisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, pričom aspoň jedna jej dcérska spoločnosť je poisťovňou alebo zaisťovňou,
k)
zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou materská spoločnosť iná ako regulovaná osoba, ktorá spolu so svojimi dcérskymi spoločnosťami, z ktorých aspoň jedna je regulovanou osobou so sídlom v členskom štáte, a spolu s ostatnými ovládanými osobami tvorí finančný konglomerát,
l)
ovládaním vzťah v skupine osôb, v ktorých
1.
jedna osoba kontroluje inú osobu,
2.
jedna osoba má majetkovú účasť v inej osobe alebo
3.
osoby sú navzájom prepojené vzťahom
3a.
vzniknutým na základe zmluvy medzi dvomi osobami alebo viacerými osobami, podľa ktorej sú tieto osoby riadené jednou osobou na spoločnom základe, pričom tieto osoby nie sú prepojené vzťahom kontroly podľa § 3 písm. f), alebo
3b.
cez tie isté osoby v štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch dvoch osôb alebo viacerých osôb, ktoré nie sú prepojené vzťahom kontroly podľa § 3 písm. f), pričom tieto isté osoby majú väčšinu v štatutárnych orgánoch alebo v dozorných orgánoch týchto osôb,
m)
majetkovou účasťou priamy podiel alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
n)
regulovanou osobou poisťovňa alebo zaisťovňa, banka, inštitúcia elektronických peňazí, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť a rovnaká zahraničná osoba.
§ 44
(1)
Úrad vedie zoznam finančných holdingových inštitúcií podľa § 43 ods. 3.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 zasiela úrad Národnej banke Slovenska, príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov a komisii.
§ 45
(1)
Úrad je oprávnený nezahrnúť do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe osobu,
a)
ktorá má sídlo na území iného štátu a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe, najmä ak celkové aktíva tejto právnickej osoby sú menšie ako 10 000 000 EUR alebo ako 1 % z celkových aktív osoby ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok,
c)
ktorej zaradenie do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku je nevhodné z hľadiska cieľov dohľadu na konsolidovanom základe.
(2)
Úrad je oprávnený vyňať z dohľadu na konsolidovanom základe konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok, ktorý je súčasťou iného konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad na konsolidovanom základe úrad alebo príslušný orgán dohľadu iného štátu na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi úradom a príslušným orgánom dohľadu iného štátu.
(3)
Úrad oznámi nezahrnutie osoby podľa odseku 1 písm. b) alebo c) do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku tejto osobe; táto osoba je povinná poskytnúť na požiadanie informácie potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe príslušnému orgánu dohľadu štátu, v ktorom má sídlo jej materská spoločnosť.
(4)
Ak poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorej materskou spoločnosťou je zahraničná poisťovňa alebo zahraničná zaisťovňa alebo zahraničná finančná inštitúcia kontrolujúca finančný konsolidovaný celok so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona, úrad preverí, či táto poisťovňa alebo zaisťovňa podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný s dohľadom na konsolidovanom základe podľa tohto zákona.
(5)
Úrad preverí skutočnosť uvedenú v odseku 4 z vlastného podnetu alebo na žiadosť regulovanej osoby, ktorej bolo udelené povolenie v členskom štáte, alebo na žiadosť materskej spoločnosti. Úrad toto preverenie prerokuje s Národnou bankou Slovenska.
(6)
Ak úrad podľa odseku 4 zistí, že nad poisťovňou alebo zaisťovňou sa nevykonáva dohľad na konsolidovanom základe rovnocenný s dohľadom na konsolidovanom základe podľa tohto zákona, zahrnie túto poisťovňu alebo zaisťovňu do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku podliehajúcemu dohľadu na konsolidovanom základe podľa tohto zákona.
§ 46
(1)
Finančná holdingová inštitúcia podľa § 43 ods. 3 je povinná zabezpečovať, aby konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok, ktorý ovláda, dodržiaval požiadavky podľa § 31.
(2)
Osoba, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je povinná vypracúvať a predkladať úradu priamo alebo prostredníctvom osoby ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok alebo poisťovne alebo zaisťovne určenej úradom všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; poisťovňa alebo zaisťovňa ovládajúca konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok a finančná holdingová inštitúcia sú povinné vypracúvať a predkladať úradu za konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, poisťovňa, zaisťovňa, finančná holdingová inštitúcia alebo iná osoba, ktorá ich vypracovala a predložila, je povinná na vyžiadanie úradu predložiť podklady a podať vysvetlenie v ním určenej lehote.
(3)
Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov, hlásení a iných správ podľa odseku 2 vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Na tieto výkazy, hlásenia a iné správy sa inak vzťahuje § 34 ods. 6.
(4)
Audítor osoby, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe povinný poskytnúť informácie úradu a audítorom osoby ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok.
(5)
Osoba ovládajúca konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok oznámi úradu audítorov, ktorí budú vykonávať audit osôb zahrnutých do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, najneskôr do konca kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný.
(6)
Odseky 2 a 3 sa rovnako vzťahujú na osobu, ktorá ovláda zmiešaný konsolidovaný celok alebo zmiešaný subkonsolidovaný celok, na osobu, ktorá je zahrnutá do zmiešaného konsolidovaného celku alebo zmiešaného subkonsolidovaného celku a na audítora takýchto osôb.
§ 47
(1)
Osoba, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, je povinná vytvoriť kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú správnosť poskytovaných informácií na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe.
(2)
Úrad je oprávnený vykonať dohľad na mieste3) alebo je oprávnený požiadať o vykonanie dohľadu na mieste iný príslušný orgán dohľadu nad osobami, ktoré sú zahrnuté do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe; tento orgán dohľadu je povinný požadovaný dohľad na mieste vykonať.
(3)
Poisťovňa alebo zaisťovňa ovládajúca konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok je povinná zabezpečiť vykonanie auditu nad osobami zahrnutými do konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe. Tieto osoby sú povinné na žiadosť poisťovne alebo zaisťovne ovládajúcej konsolidovaný celok alebo subkonsolidovaný celok uzavrieť zmluvu o audítorskej činnosti.
§ 48
(1)
Ak je poisťovňa alebo zaisťovňa súčasťou konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, ktorý ovláda poisťovňa z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa alebo finančná inštitúcia, ktorá má sídlo na území iného štátu, úrad je oprávnený dohodnúť podmienky výkonu dohľadu na konsolidovanom základe v písomnej dohode uzavretej medzi úradom a príslušným orgánom dohľadu iného štátu a ich vzájomnú výmenu informácií. Ak takáto dohoda nie je uzavretá, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva príslušný orgán dohľadu, ktorý udelil povolenie podľa § 4 alebo 11 poisťovni, zaisťovni, zahraničnej poisťovni alebo zahraničnej zaisťovni s najvyššími celkovými aktívami; ak je výška celkových aktív rovnaká, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva príslušný orgán dohľadu, ktorý udelil povolenie ako prvý.
(2)
Úrad na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu vykoná dohľad na mieste na konsolidovanom základe alebo umožní výkon dohľadu na mieste na konsolidovanom základe povereným osobám príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu v konsolidovaných celkoch alebo subkonsolidovaných celkoch; podrobnosti o výkone tohto dohľadu na mieste na konsolidovanom základe môže upraviť dohoda podľa odseku 1. Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je príslušný orgán dohľadu iného členského štátu povinný vopred oznámiť úradu. Poverené osoby príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu majú rovnaké oprávnenia, povinnosti a zodpovednosť ako zamestnanci úradu poverení výkonom dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu;3) nemajú však povinnosť vyhotoviť písomný protokol o nimi vykonanom dohľade a povinnosť určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty na prijatie a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri dohľade.
(3)
Úrad oznámi komisii uzavretie písomnej dohody podľa odseku 1 a jej obsah.“.
21.
Za § 48 sa vkladajú § 48a až 48o, ktoré vrátane nadpisu nad § 48a znejú:
„Doplňujúci dohľad
§ 48a
Doplňujúcim dohľadom je sledovanie a regulácia rizík finančných konglomerátov, ktorých súčasťou sú poisťovne alebo zaisťovne, obchodníci s cennými papiermi, banky, inštitúcie elektronických peňazí, správcovské spoločnosti, na účely obmedzenia rizík, ktorým je poisťovňa, zaisťovňa alebo iná regulovaná osoba vystavená z dôvodu svojej účasti vo finančnom konglomeráte.
§ 48b
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
finančným konglomerátom
1.
skupina, ak
1a.
je ovládaná regulovanou osobou,
1b.
regulovaná osoba podľa bodu 1a. je materskou spoločnosťou osoby vo finančnom sektore alebo je osobou, ktorá má majetkovú účasť podľa § 43 ods. 5 písm. m) na osobe vo finančnom sektore, alebo je osobou prepojenou s osobou vo finančnom sektore vzťahom ovládania podľa písmena c),
1c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo sektora investičných služieb a
1d.
konsolidované čínnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v bankovom sektore a v sektore investičných služieb sú významné podľa § 48e ods. 2 a 4,
2.
skupina, ak
2a.
aspoň jedna z dcérskych spoločností v skupine je regulovanou osobou,
2b.
nie je ovládaná regulovanou osobou a činnosť skupiny sa sústreďuje vo finančnom sektore podľa § 48e ods. 2 a 4,
2c.
aspoň jedna z osôb v skupine je zo sektora poisťovníctva a aspoň jedna z bankového sektora alebo zo sektora investičných služieb a
2d.
konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v sektore poisťovníctva a konsolidované činnosti alebo súhrn činností osôb v skupine v bankovom sektore a v sektore investičných služieb sú významné podľa § 48e ods. 2 a 4,
3.
podskupina iného finančného konglomerátu, ktorá spĺňa podmienky podľa prvého bodu alebo druhého bodu,
b)
finančným sektorom sektor, v ktorom pôsobí jedna alebo viaceré z týchto právnických osôb:
1.
banka, inštitúcia elektronických peňazí, iná právnická osoba podľa osobitného zákona24a) alebo podnik pomocných bankových služieb; tieto tvoria bankový sektor,
2.
poisťovňa, zaisťovňa alebo právnická osoba ovládajúca finančný konsolidovaný celok; tieto tvoria sektor poisťovníctva,
3.
obchodník s cennými papiermi alebo iná právnická osoba podľa osobitného zákona4a) okrem inštitúcie elektronických peňazí; tieto tvoria sektor investičných služieb,
4.
zmiešaná finančná holdingová spoločnosť,
c)
skupinou skupina osôb navzájom prepojených vzťahom ovládania podľa § 43 ods. 5 písm. l).
§ 48c
(1)
Úrad vykonáva doplňujúci dohľad, ak
a)
finančný konglomerát je ovládaný poisťovňou alebo zaisťovňou,
b)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá je materskou spoločnosťou poisťovne alebo zaisťovne a finančný konglomerát netvoria ďalšie regulované osoby,
c)
materskou spoločnosťou poisťovne alebo zaisťovne je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a finančný konglomerát tvoria ďalšie regulované osoby so sídlom v inom členskom štáte, pričom najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor poisťovníctva,
d)
finančný konglomerát je ovládaný viac ako jednou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v rôznych členských štátoch a v každom z týchto členských štátov má sídlo regulovaná osoba, pričom regulovanou osobou s najvyššími celkovými aktívami vo finančnom konglomeráte je poisťovňa alebo zaisťovňa, alebo ak najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor poisťovníctva; ak je súčasťou sektora poisťovníctva aj poisťovňa z iného členského štátu alebo zaisťovňa so sídlom v inom členskom štáte, ak sa tak úrad dohodol s príslušným orgánom dohľadu tohto členského štátu,
e)
finančný konglomerát je ovládaný zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je materskou spoločnosťou viac ako jednej regulovanej osoby so sídlom v inom členskom štáte a žiadnej z týchto regulovaných osôb nebolo udelené povolenie v Slovenskej republike, pričom najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor poisťovníctva,
f)
finančný konglomerát nie je ovládaný materskou spoločnosťou alebo je ovládaný inak, ako je uvedené v písmenách a) až e), ak najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor poisťovníctva a regulovanou osobou s najvyššími celkovými aktívami v tomto sektore je poisťovňa alebo zaisťovňa.
(2)
Úrad môže na základe dohody s Národnou bankou Slovenska alebo s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, a po vyjadrení osoby ovládajúcej príslušný finančný konglomerát prevziať výkon doplňujúceho dohľadu aj v prípadoch neuvedených v odseku 1, ak je to vhodné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
(3)
Úrad môže na základe dohody s Národnou bankou Slovenska alebo s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, a po vyjadrení osoby ovládajúcej príslušný finančný konglomerát prenechať výkon doplňujúceho dohľadu v prípadoch uvedených v odseku 1 Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu, ak je to vhodné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
§ 48d
(1)
Úrad v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, určí na základe kritérií podľa § 48e, ktoré finančné konglomeráty podliehajú doplňujúcemu dohľadu.
(2)
Úrad oznámi Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, každý ďalší návrh na zaradenie finančného konglomerátu do doplňujúceho dohľadu.
(3)
Úrad oznámi právnickej osobe, ktorá ovláda finančný konglomerát podľa § 48c ods. 1, alebo poisťovni, alebo zaisťovni s najväčšími celkovými aktívami, ak najvýznamnejším finančným sektorom finančného konglomerátu je sektor poisťovníctva, že tento finančný konglomerát bude podliehať doplňujúcemu dohľadu. Úrad o tom informuje aj Národnú banku Slovenska, príslušné orgány dohľadu iných členských štátov, v ktorom má sídlo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, a komisiu.
(4)
Úrad oznámi Výboru pre finančné konglomeráty pri komisii princípy, ktoré uplatňuje pri doplňujúcom dohľade nad koncentráciou rizík finančného konglomerátu podľa § 48h a nad vnútroskupinovými obchodmi podľa § 48i.
§ 48e
(1)
Činnosti sa považujú za sústredené vo finančnom sektore, ak podiel celkových aktív regulovaných osôb a neregulovaných osôb finančného sektora v skupine k celkovým aktívam skupiny ako celku je vyšší ako 40 %.
(2)
Činnosti vo finančných sektoroch sú významné, ak priemer z hodnôt podielov za každý finančný sektor je vyšší ako 10 %, pričom priemer sa vypočíta z týchto podielov:
a)
z podielu celkových aktív jedného finančného sektora k celkovým aktívam osôb finančného sektora v skupine a
b)
z podielu minimálnej výšky vlastných zdrojov jedného finančného sektora k súčtu minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb finančného sektora v skupine.
(3)
Najmenší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer z podielov podľa odseku 2 je najnižší; najvýznamnejší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je finančný sektor, ktorého priemer z podielov podľa odseku 2 je najvyšší. Na účely výpočtu priemeru z podielov podľa odseku 2 a na meranie najmenšieho finančného sektora vo finančnom konglomeráte a najvýznamnejšieho finančného sektora vo finančnom konglomeráte sa bankový sektor a sektor poisťovníctva považujú za jeden sektor.
(4)
Ak skupina nedosiahne hodnotu priemeru z podielov podľa odseku 2, ale celkové aktíva najmenšieho finančného sektora v skupine sú vyššie ako 6 000 000 000 EUR, úrad je oprávnený určiť po dohode s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, že skupina sa nebude považovať za finančný konglomerát alebo že sa nebudú uplatňovať ustanovenia § 48g až 48j, ak vykonávanie doplňujúceho dohľadu nie je vhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu, najmä ak
a)
priemer z podielov podľa odseku 2 nepresiahne 5 %,
b)
jeden z podielov podľa odseku 2 nepresiahne 5 % alebo
c)
podiel na trhu najmenšieho finančného sektora vo finančnom konglomeráte nepresiahne 5 % v žiadnom členskom štáte, ak je meraný z hľadiska celkových aktív v bankovom sektore alebo v sektore investičných služieb a z hľadiska hrubej výšky predpísaného poistného poistných zmlúv uzatvorených v sektore poisťovníctva.
(5)
Rozhodnutia úradu prijaté podľa odseku 4 úrad oznámi aj Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(6)
Úrad je oprávnený po dohode s Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, vylúčiť právnickú osobu z výpočtu podielov podľa odsekov 1 až 3, ak ide o osobu,
a)
ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
ktorej zaradenie do finančného konglomerátu je nevhodné z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)
Úrad je oprávnený po vyjadrení Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, brať do úvahy hodnoty podielov podľa odsekov 1 a 2 za tri po sebe nasledujúce roky, aby sa zamedzilo náhlej zmene režimu výkonu doplňujúceho dohľadu, a nebrať do úvahy hodnoty podielov podľa odsekov 1 a 2, ak nastanú významné zmeny v štruktúre skupiny.
(8)
Úrad je oprávnený v osobitne odôvodnených prípadoch a po vyjadrení Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, pri výpočte hodnoty podielov podľa odsekov 1 a 2 nahradiť alebo doplniť kritérium založené na celkových aktívach kritériami založenými na štruktúre príjmov a podsúvahových činnostiach, a to jedným alebo oboma súčasne, alebo pridať jedno alebo obidve tieto kritériá, ak majú osobitný význam z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(9)
Ak hodnota podielu podľa odseku 1 klesne pod 40 % alebo hodnota priemeru z podielov podľa odseku 2 klesne pod 10 % v prípade finančných konglomerátov, na ktoré sa už vzťahuje doplňujúci dohľad, na nasledujúce tri roky platí pri výpočte podľa odseku 1 hodnota podielu vo výške 35 % a pri výpočte podľa odseku 2 hodnota priemeru z podielov 8 %.
(10)
Ak v prípade skupiny, nad ktorou sa už vykonáva doplňujúci dohľad, celkové aktíva najmenšieho finančného sektora skupiny klesnú pod 6 000 000 000 EUR, na nasledujúce tri roky platí pri výpočte podľa odseku 4 suma 5 000 000 000 EUR.
(11)
Úrad môže so súhlasom Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, počas obdobia ustanoveného v odsekoch 7 až 10 určiť, že prestanú platiť nižšie hodnoty podielov alebo nižšia suma ustanovená v odsekoch 7 až 10 pre finančné konglomeráty podliehajúce doplňujúcemu dohľadu.
(12)
Výpočty týkajúce sa celkových aktív sa robia súhrnom celkových aktív osôb v skupine z ich ročných účtovných závierok. Na účely tohto výpočtu sa pre osoby, v ktorých je nadobudnutá majetková účasť, berie do úvahy výška podielu nadobudnutého v danej osobe. Ak boli zostavené konsolidované účtovné závierky, tieto sa použijú namiesto súhrnu údajov.
(13)
Minimálna výška vlastných zdrojov poisťovne alebo zaisťovne na účely doplňujúceho dohľadu musí dosahovať výšku požadovanej miery solventnosti podľa § 31 ods. 3.
(14)
Požiadavky na minimálnu výšku vlastných zdrojov regulovaných osôb iných ako obchodník s cennými papiermi, ktoré sa zahŕňajú do výpočtov podľa odsekov 2 až 6, sa určia podľa osobitných zákonov,4a) ktoré sa vzťahujú na výpočet primeranosti vlastných zdrojov a výšky vlastných zdrojov príslušnej regulovanej osoby.
§ 48f
(1)
Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná dodržiavať podmienky podľa § 48g až 48j, ak
a)
ovláda finančný konglomerát,
b)
jej materskou spoločnosťou je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza v inom členskom štáte,
c)
je prepojená s právnickou osobou iného finančného sektora vzťahom ovládania podľa § 3 písm. f) tretieho bodu a štvrtého bodu alebo
d)
jej materskou spoločnosťou je regulovaná osoba alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak je v tomto štáte vykonávaný dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný s doplňujúcim dohľadom podľa tohto zákona.
(2)
Ak je finančný konglomerát podskupinou iného finančného konglomerátu, ktorého súčasťou je poisťovňa alebo zaisťovňa spĺňajúca niektorú z podmienok podľa odseku 1, podmienky podľa § 48g až 48j sa vzťahujú na poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu zahŕňajúceho podskupinu.
(3)
Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorej materskou spoločnosťou je regulovaná osoba alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom a v tomto štáte nie je vykonávaný dohľad nad finančnými konglomerátmi, ktorý je rovnocenný s doplňujúcim dohľadom podľa tohto zákona, je povinná dodržiavať podmienky podľa § 48g až 48j. Ak nemožno dodržať podmienky podľa § 48g až 48j z dôvodu, že dohľad vykonávaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, nie je rovnocenný s doplňujúcim dohľadom podľa tohto zákona, úrad môže určiť, že poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou takéhoto finančného konglomerátu, bude predkladať úradu osobitné výkazy, hlásenia a správy o účasti v takomto finančnom konglomeráte, a môže aj obmedziť alebo zakázať takejto poisťovni alebo zaisťovni vnútroskupinové obchody, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie podmienok solventnosti.
(4)
Úrad preverí, či nad finančným konglomerátom podľa odseku 3 je vykonávaný dohľad, ktorý je rovnocenný s doplňujúcim dohľadom podľa tohto zákona, ak sa tak dohodol s Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu iného členského štátu, v ktorom majú sídlo regulované osoby tvoriace súčasť finančného konglomerátu, a to na žiadosť materskej spoločnosti podľa odseku 3, na žiadosť regulovanej osoby, ktorá tvorí súčasť finančného konglomerátu, alebo z vlastného podnetu. Úrad prerokuje s Výborom pre finančné konglomeráty pri komisii vydanie rozhodnutia podľa odseku 3.
(5)
Ak právnické osoby majú majetkovú účasť v jednej regulovanej osobe alebo vo viacerých regulovaných osobách alebo bez majetkovej účasti uplatňujú vo vzťahu k týmto regulovaným osobám iný významný vplyv, ako je vplyv podľa odsekov 1 až 3, úrad v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, určí, či a v akom rozsahu sa bude vykonávať doplňujúci dohľad nad regulovanými osobami tak, ako keby predstavovali finančný konglomerát, ktorý by mal podliehať doplňujúcemu dohľadu. Aby sa mohol vykonávať taký doplňujúci dohľad, aspoň jedna z právnických osôb podľa prvej vety musí byť poisťovňa alebo zaisťovňa, musia byť splnené podmienky ustanovené v § 48b písm. a) bodoch 1c. a 1d. a je to potrebné z hľadiska plnenia cieľov doplňujúceho dohľadu.
§ 48g
(1)
Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná zabezpečiť, aby na úrovni finančného konglomerátu bola dodržaná dostatočná výška vlastných zdrojov a aby na úrovni finančného konglomerátu boli prijaté pravidlá zabezpečujúce dodržiavanie dostatočnej výšky vlastných zdrojov. Vlastné zdroje finančného konglomerátu sú dostatočné, ak rozdiel medzi vlastnými zdrojmi na úrovni finančného konglomerátu a súčtom minimálnej výšky vlastných zdrojov osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu je nula alebo kladné číslo.
(2)
Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vykonávať výpočty dostatočnej výšky vlastných zdrojov podľa jednej z metód ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo podľa odseku 9.
(3)
Úrad po vyjadrení Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, je oprávnený z vlastného podnetu alebo na žiadosť regulovanej osoby alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa odseku 4 oznámiť regulovanej osobe alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktorá z metód výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom podľa odseku 9 sa použije.
(4)
Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná polročne, ako aj na žiadosť úradu predkladať úradu údaje o výške vlastných zdrojov a o výške vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu potrebných na splnenie podmienok dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu, ktorý podlieha doplňujúcemu dohľadu. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný poisťovňou alebo zaisťovňou, údaje podľa prvej vety je povinná predložiť úradu zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená úradom po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností tvoriacich súčasť finančného konglomerátu.
(5)
Do výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu sa zahŕňajú požiadavky na vlastné zdroje len za právnické osoby podľa § 48b písm. b).
(6)
Úrad môže po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska rozhodnúť, že do výpočtu požiadaviek na dostatočnú výšku vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podliehajúcemu doplňujúcemu dohľadu nezaradí osobu,
a)
ktorá má sídlo v štáte, ktorý nie je členským štátom a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií potrebných na výkon doplňujúceho dohľadu,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely doplňujúceho dohľadu nad regulovanými osobami tvoriacimi finančný konglomerát; to neplatí, ak by bolo z výpočtu vylúčených viac právnických osôb, ktorých podiel na finančnom konglomeráte je v celkovom súčte významný podľa § 48e ods. 2 a 4,
c)
ktorej zaradenie by bolo nevhodné alebo neprimerané z hľadiska cieľov doplňujúceho dohľadu.
(7)
Úrad nezaradenie osoby podľa odseku 6 písm. c) prerokuje s Národnou bankou Slovenska a orgánmi dohľadu členských štátov, ktoré zodpovedajú za doplňujúci dohľad v príslušnom členskom štáte.
(8)
Ustanovením odseku 6 nie je dotknutá povinnosť dotknutých osôb poskytovať informácie na účely výkonu doplňujúceho dohľadu ani oprávnenie orgánov dohľadu poskytovať informácie o týchto osobách na účely výkonu doplňujúceho dohľadu alebo dohľadu nad finančnými konglomerátmi v inom členskom štáte.
(9)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví na účely výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu,
a)
čo tvorí vlastné zdroje na úrovni finančného konglomerátu a spôsob ich výpočtu vrátane vlastných zdrojov zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
b)
čo sa rozumie minimálnou výškou vlastných zdrojov osôb vo finančnom konglomeráte a spôsob ich výpočtu,
c)
metódy výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu.
§ 48h
(1)
Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná k 31. marcu kalendárneho roka alebo na žiadosť úradu predkladať úradu údaje o koncentrácii rizík finančného konglomerátu. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný poisťovňou alebo zaisťovňou, údaje podľa prvej vety predkladá úradu zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená úradom po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností tvoriacich súčasť finančného konglomerátu.
(2)
Koncentráciou rizík finančného konglomerátu sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie každá činnosť osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu, ktorá môže spôsobiť takú stratu, ktorá môže ohroziť platobnú schopnosť alebo bezpečnosť a zdravie regulovaných osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu; takáto koncentrácia môže byť v riziku protistrany, úverovom riziku, investičnom riziku, poistnom riziku, trhovom riziku, riziku likvidity, operačnom riziku a inom riziku alebo kombinácii týchto rizík.
(3)
Ak finančný konglomerát ovláda poisťovňa alebo zaisťovňa, vzťahuje sa na koncentráciu rizík finančného konglomerátu rovnako § 31. Ak finančný konglomerát ovláda iná regulovaná osoba, vzťahujú sa na koncentráciu rizík finančného konglomerátu primerane ustanovenia osobitného predpisu.4a)
(4)
Ak finančný konglomerát ovláda zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a ak je najvýznamnejším finančným sektorom vo finančnom konglomeráte sektor poisťovníctva, vzťahujú sa na koncentráciu rizík sektora poisťovníctva a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti primerane ustanovenia § 31.
(5)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví na účely zisťovania koncentrácie rizík finančného konglomerátu spôsob výpočtu
a)
majetkovej angažovanosti finančného konglomerátu a čo sa rozumie majetkovou angažovanosťou finančného konglomerátu,
b)
majetkovej angažovanosti sektora poisťovníctva a čo sa rozumie majetkovou angažovanosťou sektora poisťovníctva,
c)
majetkovej angažovanosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a čo sa rozumie majetkovou angažovanosťou zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
d)
koncentrácie rizík finančného konglomerátu a podrobnosti o koncentrácii rizík finančného konglomerátu.
§ 48i
(1)
Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá ovláda finančný konglomerát, je povinná na žiadosť úradu, najmenej však raz ročne k 31. marcu kalendárneho roka, predkladať úradu údaje o významných vnútroskupinových obchodoch. Ak finančný konglomerát nie je ovládaný poisťovňou alebo zaisťovňou, údaje podľa prvej vety je povinná predložiť úradu zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo regulovaná osoba určená úradom po predchádzajúcom vyjadrení regulovaných osôb alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností tvoriacich súčasť finančného konglomerátu.
(2)
Vnútroskupinovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie obchod, v ktorom regulované osoby tvoriace súčasť finančného konglomerátu priamo alebo nepriamo využívajú iné spoločnosti tej istej skupiny alebo fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktoré ovládajú na splnenie povinnosti, a to bez ohľadu na to, či je táto povinnosť určená zmluvou a či je splnenie tejto povinnosti za úhradu.
(3)
Významným vnútroskupinovým obchodom sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumie vnútroskupinový obchod, ktorého výška je najmenej 5 % zo zistenej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa § 48g ods. 9 písm. a).
(4)
Pri významných vnútroskupinových obchodoch s osobami s osobitným vzťahom sa postupuje podľa osobitného zákona.24b)
§ 48j
(1)
Poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, je povinná vytvoriť systém riadenia rizík a systém vnútornej kontroly vrátane riadiacich postupov a vedenia účtovníctva s cieľom sledovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona na úrovni finančného konglomerátu.
(2)
Systém riadenia rizík na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa
a)
vhodný systém riadenia zabezpečujúci na úrovni finančného konglomerátu schvaľovanie a pravidelnú kontrolu podnikateľskej stratégie vo vzťahu k rizikám vyplývajúcim z činnosti finančného konglomerátu,
b)
postupy na zabezpečenie dostatočnej výšky vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú možný vplyv podnikateľskej stratégie na rizikový profil a na vlastné zdroje poisťovne alebo zaisťovne,
c)
postupy na sledovanie rizík a opatrenia zabezpečujúce sledovanie a kontrolu rizík na úrovni finančného konglomerátu.
(3)
Systém vnútornej kontroly na účely doplňujúceho dohľadu zahŕňa hodnotenie postupov
a)
na identifikáciu a meranie rizík ovplyvňujúcich plnenie ustanovení tohto zákona o dostatočnej výške vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu a hodnotenie ich funkčnosti a účinnosti,
b)
účtovania a poskytovania informácií, ktoré slúžia na zisťovanie, meranie, sledovanie a kontrolu vnútroskupinových obchodov a koncentráciu rizík finančného konglomerátu.
§ 48k
(1)
Úrad pri výkone doplňujúceho dohľadu podľa § 48c
a)
zabezpečuje koordináciu zhromažďovania a rozširovania informácií potrebných na sledovanie činnosti finančného konglomerátu a aj zabezpečuje poskytovanie informácií dôležitých na výkon doplňujúceho dohľadu v jednotlivých finančných sektoroch Národnej banke Slovenska a príslušným orgánom dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
b)
zhromažďuje informácie potrebné na zhodnotenie finančnej situácie finančného konglomerátu na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
sleduje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o dostatočnej výške vlastných zdrojov, koncentráciách rizík finančného konglomerátu a vnútroskupinových obchodoch,
d)
sleduje štruktúru finančného konglomerátu, jeho organizáciu a sleduje funkčnosť systému vnútornej kontroly podľa § 48j,
e)
plánuje a koordinuje výkon doplňujúceho dohľadu za akejkoľvek situácie v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
f)
plní ďalšie úlohy potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu.
(2)
Úrad je povinný v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu iných štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, koordinovať výkon doplňujúceho dohľadu a upraviť postupy spolupráce pri uplatňovaní ustanovení § 48d, 48e, § 48f ods. 3 a 5, § 48g, § 48l ods. 2 a § 49a.
(3)
Informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu, ktoré už boli poskytnuté Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu dohľadu iného štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, si úrad vyžiada od tohto orgánu. Ak tieto informácie úrad nezískal postupom podľa prvej vety, je oprávnený vyžiadať si ich priamo od osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu, ktoré sú uvedené v § 48g ods. 2.
§ 48l
(1)
Úrad spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, pri výkone doplňujúceho dohľadu, a to aj vtedy ak doplňujúci dohľad vykonáva Národná banka Slovenska alebo príslušný orgán dohľadu iného členského štátu, a to najmenej v rozsahu podľa odseku 3.
(2)
Úrad je povinný na žiadosť Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, poskytnúť im informácie potrebné na výkon dohľadu nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu a doplňujúceho dohľadu, najmenej však v rozsahu podľa odseku 3. Úrad je povinný poskytnúť tieto informácie aj z vlastného podnetu, ak zistí, že uvedené informácie sú dôležité na výkon dohľadu nad finančnými konglomerátmi. Úrad je oprávnený vyžiadať si od Národnej banky Slovenska a príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu najmenej v rozsahu podľa odseku 3 a je oprávnený aj vymieňať si informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu aj so zahraničnými centrálnymi bankami, Európskym systémom centrálnych bánk a Európskou centrálnou bankou.
(3)
Spolupráca a výmena informácií podľa odsekov 1 a 2 sa týka najmä
a)
štruktúry finančného konglomerátu a príslušných orgánov dohľadu iných členských štátov , ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
b)
stratégie a zamerania finančného konglomerátu,
c)
finančnej situácie finančného konglomerátu, najmä dostatočnej výšky vlastných zdrojov, vnútroskupinových obchodov, koncentrácie rizík finančného konglomerátu a výsledkov hospodárenia,
d)
akcionárov s kvalifikovanou účasťou v osobách tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a členov štatutárnych orgánov osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu,
e)
organizácie, riadenia rizík a systému vnútornej kontroly na úrovni finančného konglomerátu,
f)
postupov zberu informácií od osôb tvoriacich súčasť finančného konglomerátu a preverovania týchto informácií,
g)
nepriaznivého vývoja v regulovaných osobách alebo v iných osobách tvoriacich súčasť finančného konglomerátu, ktorý by mohol mať vážny negatívny vplyv na poisťovňu alebo zaisťovňu,
h)
závažných sankcií a mimoriadnych opatrení prijatých úradom, Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(4)
Úrad je povinný prerokovať s Národnou bankou Slovenska alebo s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu,
a)
vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase podľa § 36 ods. 1 písm. a), c) a d), ak by zmeny v akcionárskej štruktúre alebo zmeny v orgánoch poisťovne alebo zaisťovne ovplyvnili výkon doplňujúceho dohľadu,
b)
uloženie sankcií alebo prijatie opatrení voči regulovaným osobám tvoriacim súčasť finančného konglomerátu, ktoré by mohli mať vplyv aj na regulované osoby podliehajúce doplňujúcemu dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(5)
Úrad nie je povinný prerokovať skutočnosti podľa odseku 4, ak toto prerokovanie môže ohroziť prijatie rozhodnutí v príslušnej lehote alebo ak prijatie sankcií a opatrení neznesie odklad. Úrad v takom prípade bez zbytočného odkladu informuje Národnú banku Slovenska alebo príslušné orgány dohľadu iných členských štátov, ktoré zodpovedajú za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu.
(6)
Úrad je pri výkone doplňujúceho dohľadu oprávnený vyzvať príslušný orgán dohľadu iného členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, v tom členskom štáte, v ktorom má sídlo materská spoločnosť, aby požiadal materskú spoločnosť o informácie potrebné na vykonávanie úloh úradu podľa § 48k a aby mu postúpili tieto informácie.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na spoluprácu úradu s orgánmi dohľadu štátov, s ktorými Európska únia podpísala dohodu o spolupráci pri výkone doplňujúceho dohľadu.
(8)
Ustanovením odseku 7 nie je dotknuté oprávnenie uzavrieť dohodu o podmienkach výkonu dohľadu nad finančnými konglomerátmi a o vzájomnej výmene informácií s príslušným orgánom dohľadu iného štátu, ktorý nie je členským štátom, ak takáto dohoda nie je v rozpore s pravidlami výkonu doplňujúceho dohľadu.
§ 48m
(1)
Úrad na požiadanie príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, preverí informácie potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu o osobe, ktorá tvorí súčasť finančného konglomerátu a ktorej sídlo je na území Slovenskej republiky, alebo preverí tieto informácie prostredníctvom poverených osôb. Osoby poverené príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu sú oprávnené zúčastniť sa na preverovaní vykonávanom úradom alebo môžu preveriť tieto informácie so súhlasom úradu samostatne.
(2)
Úrad je oprávnený požiadať príslušný orgán dohľadu iného členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad regulovanými osobami tvoriacimi súčasť finančného konglomerátu, o preverenie informácií potrebných na výkon dohľadu nad finančným konglomerátom a o osobe, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu a ktorej sídlo je na území členského štátu, alebo o preverenie týchto informácií prostredníctvom poverených osôb. Osoby poverené úradom sú oprávnené zúčastniť sa na preverovaní vykonávanom príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu alebo môžu preveriť tieto informácie so súhlasom príslušného orgánu dohľadu členského štátu samostatne.
§ 48n
Osoby, ktoré sú súčasťou finančného konglomerátu, sú na účely doplňujúceho dohľadu povinné poskytovať si navzájom informácie potrebné na plnenie povinností podľa § 48g až 48j.
§ 48o
(1)
Zmiešané finančné holdingové spoločnosti podľa § 48c sú povinné vypracúvať a predkladať úradu všetky výkazy, hlásenia a iné správy obsahujúce údaje, ktoré sú potrebné na výkon doplňujúceho dohľadu podľa § 48g ods. 2, § 48h ods. 1 a § 48i ods. 1, a to ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; ich štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania vrátane metodiky na ich vypracúvanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je povinná na vyžiadanie úradu predložiť podklady a podať vysvetlenie v lehote určenej úradom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a)
§ 6 ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.
24b)
§ 35 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 Z. z.“.
22.
V § 49 ods. 1 v úvodnej vete, v ods. 2 v úvodnej vete, v odsekoch 5 a 7 sa slová „miery zavinenia“ nahrádzajú slovami „rozsahu, dĺžky trvania, následkov“.
23.
V § 49 ods. 1 písm. e) a ods. 5 sa slová „až do výšky 20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 100 000 Sk do 20 000 000 Sk“.
24.
V § 49 ods. 4 sa za slovami „podľa závažnosti“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a slová „miery zavinenia“ sa nahrádzajú slovami „rozsahu, dĺžky trvania a následkov“.
25.
V § 49 ods. 4 a 7 sa slová „až do výšky 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 100 000 Sk do 1 000 000 Sk“.
26.
V § 49 odsek 6 znie:
„(6)
Úrad môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti na individuálnom základe, na konsolidovanom základe a v rámci finančného konglomerátu, zo stanov poisťovne alebo zaisťovne alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
členovi predstavenstva alebo členovi dozornej rady poisťovne alebo zaisťovne, vedúcemu pobočky zahraničnej poisťovne alebo jeho zástupcovi, vedúcemu pobočky zahraničnej zaisťovne alebo jeho zástupcovi, nútenému správcovi alebo zástupcovi núteného správcu, členovi predstavenstva alebo vedúcemu zamestnancovi zmiešanej finančnej spoločnosti podľa § 48c ods. 1 písm. b) až e), zodpovednému aktuárovi, prokuristovi pokutu až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru celkových príjmov od poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, konsolidovaného celku, subkonsolidovaného celku alebo osôb tvoriacich finančný konglomerát, do ktorého patrí poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne,
b)
vedúcemu zamestnancovi10) riadiacemu útvar vnútornej kontroly alebo vedúcemu zamestnancovi10) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva poisťovne alebo zaisťovne pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne alebo konsolidovaného celku alebo subkonsolidovaného celku, do ktorého patrí poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne.“.
27.
V § 49 odseky 9 a 10 znejú:
„(9)
Osobu, ktorá na základe právoplatného uloženia pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 3 písm. a), je poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo pobočka zahraničnej zaisťovne, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 48c ods. 1 písm. b) až e) povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie alebo zabezpečiť jej odvolanie.
(10)
Sankcie a opatrenia podľa odsekov 1 až 8 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie a opatrenia podľa odsekov 1 až 7 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do piatich rokov od ich vzniku. Pokutu podľa odseku 6 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku.“.
28.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý znie:
㤠49a
(1)
Úrad môže zmiešanej holdingovej spoločnosti, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu, nad ktorým úrad vykonáva doplňujúci dohľad, podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov uložiť pokutu od 100 000 Sk do 20 000 000 Sk, ak
a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu doplňujúceho dohľadu,
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží termíny na ich predloženie, alebo
d)
nesplní povinnosti podľa § 48g až 48j.
(2)
Ak je ohrozená platobná schopnosť finančného konglomerátu alebo ak je ohrozené dodržanie dostatočnej výšky vlastných zdrojov vo finančnom konglomeráte, ktorý podlieha doplňujúcemu dohľadu, úrad je oprávnený
a)
uložiť opatrenia na ozdravenie finančného konglomerátu podľa § 50,
b)
obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorých vnútroskupinových obchodov.
(3)
Ak je súčasťou finančného konglomerátu osoba, nad ktorou podľa § 42 ods. 1 vykonáva dohľad úrad, je úrad oprávnený udeliť sankciu podľa § 49 aj na základe oznámenia Národnej banky Slovenska o porušení ustanovení osobitného zákona5) alebo na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu, ktorý zodpovedá za dohľad nad finančným konglomerátom, ktorého súčasťou je osoba podľa § 42 ods. 1.
(4)
Ak úrad udelil sankciu osobe podľa § 42 ods. 1, ktorá je súčasťou finančného konglomerátu podliehajúcemu dohľadu Národnej banky Slovenska alebo príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu, a ak udelenie tejto sankcie má význam pre výkon doplňujúceho dohľadu, oznámi túto skutočnosť Národnej banke Slovenska alebo príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu.“.
29.
V § 61a sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Rozhodnutie o schválení prevodu podľa odseku 1 je záväzné pre všetky osoby, ktoré majú práva alebo povinnosti vyplývajúce z poistných zmlúv, ktoré sú predmetom prevodu podľa odseku 1.
(5)
Úrad zabezpečí zverejnenie rozhodnutia o schválení prevodu podľa odseku 1 v členskom štáte záväzku.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
30.
Za § 65 sa pod nadpis piatej časti vkladajú § 65a až 65c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠65a
Spolupoistenie
(1)
Poisťovaciu činnosť možno vykonávať aj formou spolupoistenia. Pri spolupoistení možno uzavrieť poistnú zmluvu medzi poistníkom a viacerými poisťovňami, poisťovňami z iného členského štátu alebo zahraničnými poisťovňami, ktorí uzavreli vzájomnú dohodu o spoločnom postupe pri poistení určitých poistných rizík (ďalej len „spolupoisťovateľ"), a to v mene a na účet všetkých spolupoisťovateľov. Táto dohoda o spoločnom postupe musí určiť hlavného spolupoisťovateľa. Na plnenie povinností hlavného spolupoisťovateľa podľa tohto zákona možno vytvoriť samostatný spoločný útvar na tento účel, poverený orgán niektorého spolupoisťovateľa alebo spoločne určeného poisťovacieho makléra.
(2)
Dohoda o spoločnom postupe spolupoisťovateľov podľa odseku 1 musí obsahovať aj výšku podielov jednotlivých spolupoisťovateľov na právach a záväzkoch vyplývajúcich zo spolupoistenia.
(3)
Hlavný spolupoisťovateľ spravuje spolupoistenie, najmä určuje všeobecné poistné podmienky a výšku poistného, prijíma poistné, prijíma od poisteného oznámenia o poistnej udalosti, vedie vyšetrovanie nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti spolupoisťovateľov poskytnúť poistné plnenie a v tomto rozsahu koná hlavný spolupoisťovateľ v mene ostatných spolupoisťovateľov.
(4)
Oprávnená osoba má právo na poistné plnenie v plnej výške voči hlavnému spolupoisťovateľovi; spolupoisťovatelia sa medzi sebou vzájomne vyporiadajú podľa pomeru výšky svojich podielov podľa odseku 2.
(5)
Záväzky vyplývajúce zo spolupoistenia musia byť v prípade likvidácie spolupoisťovateľa vyporiadané rovnako ako ostatné záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv uzavretých týmto spolupoisťovateľom.
(6)
Formou spolupoistenia môžu byť kryté poistné riziká pre poistné odvetvia neživotného poistenia uvedené v prílohe č. 1 pod číslami 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 a 16; to neplatí, ak ide o krytie rizík týkajúcich sa škôd spôsobených jadrovými zdrojmi a farmaceutickými výrobkami.
§ 65b
Vyporiadanie nárokov z poistenia právnej ochrany
(1)
Pri vyporiadaní nárokov z poistenia právnej ochrany vrátane právneho poradenstva v tomto poistnom odvetví musí poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo zahraničná poisťovňa zabezpečiť, aby
a)
žiadny z ich zamestnancov poverených vyporiadaním nárokov z poistenia právnej ochrany vrátane právneho poradenstva v tomto poistnom odvetví nevykonával súčasne podobnú činnosť v inom poistnom odvetví poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, ktorá poistnú zmluvu o poistení právnej ochrany uzavrela; to platí, aj ak je táto činnosť vykonávaná inou poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu alebo zahraničnou poisťovňou v inom poistnom odvetví neživotného poistenia, ktorá je vo vzťahu k poisťovni, poisťovni z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovni, ktorá poistnú zmluvu týkajúcu sa poistenia právnej ochrany uzavrela, osobou ovládanou alebo ovládajúcou,
b)
vyporiadanie nárokov z poistenia právnej ochrany vykonávala iná poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo zahraničná poisťovňa nezávislá od poisťovne, poisťovne z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovne, uvedená v poistnej zmluve alebo v osobitnej zmluve; ak táto iná poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo zahraničná poisťovňa je vo vzťahu k inej poisťovni, poisťovni z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovni osobou ovládanou alebo ovládajúcou, jej zamestnanci poverení vyporiadaním nárokov z poistenia právnej ochrany vrátane právneho poradenstva súvisiaceho s týmto vyporiadaním nesmú súčasne vykonávať rovnakú alebo podobnú činnosť v tejto inej poisťovni, poisťovni z iného členského štátu alebo zahraničnej poisťovni, alebo
c)
poistná zmluva obsahovala právo poisteného na výber právneho zástupcu pri ochrane jeho práv.
(2)
Na poistenie právnej ochrany sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 65c
Rozhodujúce právo
(1)
Právnym poriadkom členského štátu, v ktorom je umiestnené poistné riziko, sa riadi poistná zmluva v neživotnom poistení, ak sa zmluvné strany nedohodli na použití iného právneho poriadku.
(2)
Ak poistná zmluva podľa odseku 1 obsahuje jedno alebo viac poistných rizík, ktoré sa nachádzajú vo viacerých členských štátoch, považuje sa táto zmluva za niekoľko poistných zmlúv, z ktorých sa každá spravuje právnym poriadkom členského štátu, v ktorom sa nachádza poistné riziko alebo jeho časť, ak sa zmluvné strany nedohodli na použití iného právneho poriadku.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak osobitný predpis ustanoví, že poistná zmluva sa musí riadiť slovenským právnym poriadkom, alebo ak právny poriadok členského štátu, v ktorom je umiestnené poistné riziko alebo ktorého právne predpisy ustanovujú povinnosť uzavrieť poistenie, ustanoví použitie tohto právneho poriadku bez ohľadu na to, ktorým právnym poriadkom by sa inak poistná zmluva riadila.
(4)
Ak členský štát pozostáva z niekoľkých územných jednotiek a v územnej jednotke sa zmluvné vzťahy riadia osobitnými predpismi tejto územnej jednotky, potom sa každá taká územná jednotka považuje na účely odsekov 1 až 4 za samostatný členský štát.“.
31.
Za § 66a sa vkladá § 66b, ktorý znie:
㤠66b
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
32.
V § 70a ods. 1 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
33.
Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý znie:
㤠70b
Doplňujúci dohľad sa začne vykonávať pri zohľadnení finančnej situácie a výsledku hospodárenia finančných konglomerátov v priebehu roka 2005.“.
34.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1. Smernica Rady 64/225/EHS z 25. februára 1964 o zrušení obmedzenia voľného pohybu osôb a voľného pohybu služieb v oblasti zaisťovania a retrocesií (Ú. v. ES L 56, 04. 04. 1964).
2. Smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa zakladania a činnosti v oblasti priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16. 08. 1973) v znení smernice Rady 84/641/EHS z 10. decembra 1984 (Ú. v. ES L 339, 27. 12. 1984), v znení smernice Rady 87/343/EHS z 22. júna 1987 (Ú. v. ES L 185, 04. 07. 1987), v znení smernice Rady 87/344/EHS z 22. júna 1987 (Ú. v. ES L 185, 04. 07. 1987), v znení smernice Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 (Ú. v. ES L 172, 04. 07. 1988), v znení smernice Rady 90/618/EHS z 8. novembra 1990 (Ú. v. ES L 330, 29. 11. 1990), v znení smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 (Ú. v. ES L 228, 11. 08. 1992), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Ú. v. ES L 168, 18. 07. 1995), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES zo 16. mája 2000 (Ú. v. ES L 181, 20. 07. 2000), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/13/ES z 5. marca 2002 (Ú. v. ES L 77, 20. 03. 2002), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002).
3. Smernica Rady 77/92/EHS z 13. decembra 1976 o opatreniach na umožnenie efektívneho vykonávania práva na podnikanie a slobody poskytovania služieb v súvislosti s činnosťou poisťovacích agentov a sprostredkovateľov (ISIN Skupina 630) a predovšetkým o prechodných opatreniach pre tieto činnosti (Ú. v. ES L 26, 31. 07. 1977).
4. Smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa priameho neživotného poistenia, určujúcu opatrenia k umožneniu slobodného poskytovania služieb a doplňujúca smernicu 73/239/EHS (Ú. v. ES L 172, 04. 07. 1988) v znení smernice Rady 90/618/EHS z 8. novembra 1990 (Ú. v. ES L 330, 29. 11. 1990), v znení smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 (Ú. v. ES L 228, 11. 08. 1992), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES zo 16. mája 2000 (Ú. v. ES L 181, 20. 07. 2000).
5. Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa podnikania v oblasti priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 11. 08. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Ú. v. ES L 168, 18. 07. 1995), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES zo 7. novembra 2000 (Ú. v. ES L 290, 17. 11. 2000), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dozore poisťovacích spoločností v skupine poisťovní (Ú. v. ES L 330, 05. 12. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES z 19. marca 2001 o reorganizácii a likvidácii poisťovacích spoločností (Ú. v. ES L 110, 20. 04. 2001).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 týkajúca sa životného poistenia (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplňujúcom dohľade nad úverovými ústavmi, poisťovňami a investičnými firmami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice 98/78/ES a 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 345, 19. 12. 2002).“.
Čl. II
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z. a zákona č. 186/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 15a ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Kancelária tieto informácie bez zbytočného odkladu poskytuje príslušným národným informačným strediskám iných členských štátov.“.
2.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.
3.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES zo 16. mája 2000 o aproximácii zákonov členských štátov vzťahujúcich sa na poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní motorových vozidiel (Ú. v. ES L 181, 20. 07. 2000) v znení smernice Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 (Ú. v. ES L 228, 16. 08. 1973) a smernice Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 (Ú. v. ES L 172, 04. 07. 1988).“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 430/2003 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 580/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.