616/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.2004 do 30.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

616
ZÁKON
z 28. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 137/1998 Z. z., zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 414/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z. a zákona č. 451/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. c) treťom bode sa slová „v prvom bode“ nahrádzajú slovami „v druhom bode“.
2.
V § 2 ods. 3 sa slová „občania, ktorí predávajú vlastné použité výrobky“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba, ktorá predáva vlastné použité výrobky“.
3.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
(1)
Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, na vzdelávanie, informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov, ako aj na náhradu škody.
(2)
Právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje povinnosťou orgánu verejnej moci v zákonom ustanovených prípadoch zverejniť právoplatné rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa ustanovení tohto zákona, ako aj ďalších osobitných predpisov upravujúcich práva spotrebiteľov. Ak spotrebiteľ uplatní právo na sprístupnenie právoplatného rozhodnutia nahliadnutím do rozhodnutia v sídle orgánu verejnej moci, ktorý rozhodnutie vydal, má právo robiť si z rozhodnutia výpisy a odpisy. Spotrebiteľ má aj právo požiadať orgán verejnej moci o vyhotovenie kópie rozhodnutia. Skutočné náklady späté s vyhotovením kópie znáša spotrebiteľ.
(3)
Každý spotrebiteľ má právo organizovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v organizáciách na ochranu spotrebiteľov a prostredníctvom týchto organizácií v súlade so zákonom chrániť a presadzovať oprávnené záujmy spotrebiteľov, ako aj uplatňovať práva zo zodpovednosti voči osobám, ktoré spôsobili škodu na právach spotrebiteľov.“.
4.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Predávajúci nesmie šikanovať spotrebiteľa.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5.
V § 3 ods. 3 sa za slová „Povinnosti podľa odseku 1 písm. b)“ vkladajú slová „a zákaz podľa odseku 2“.
6.
V § 6 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
„Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi.“.
7.
V § 7 ods. 5 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.
8.
V § 8 ods. 6 sa vypúšťajú slová „s výnimkou výrobkov podľa osobitného predpisu9e)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9e.
9.
V § 9 ods. 5 sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.
10.
V § 10 ods. 1 druhá veta znie: „Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby výrobky boli označené údajmi o kvalite, dátume výroby, dobe použiteľnosti a spôsobe použitia, údržby, uchovávania alebo skladovania týchto výrobkov.“.
11.
§ 23a vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Spotrebiteľské zmluvy
(1)
Spotrebiteľskými zmluvami sú zmluvy uzavreté podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, ako aj všetky iné zmluvy, ktorých charakteristickým znakom je, že sa uzavierajú vo viacerých prípadoch, a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje.
(2)
Na spotrebiteľské zmluvy, ktoré neboli uzavreté podľa osobitného predpisu,13d) sa primerane použijú ustanovenia tohto predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13d znie:
„13d)
§ 52 až 60 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.
12.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Právne postavenie organizácií na ochranu spotrebiteľov
Spotrebitelia majú právo organizovať sa v organizáciách na ochranu spotrebiteľov. Právne postavenie združení spotrebiteľov a iných právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľov (ďalej len „združenie") upravujú osobitné zákony.15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 26 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Osoba, ktorá na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na primerané finančné zadosťučinenie od toho, kto poškodil spotrebiteľa nerešpektovaním práva alebo povinnosti ustanovenej na ochranu spotrebiteľa.“.
14.
V § 26 ods. 4 sa slová „Vláda Slovenskej republiky podporuje činnosť mimovládnych organizácií, ktoré reprezentujú záujmy spotrebiteľa zamerané na“ nahrádzajú slovami „Združenia majú právo na podporu svojej činnosti Slovenskou republikou a jej orgánmi, ak ide o činnosť zameranú na“ a vkladá sa nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
uplatnenie práv spotrebiteľa na súde,“.
Doterajšie písmená a) až i) sa označujú ako písmená b) až j).
15.
V § 26 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).
16.
V § 26 odsek 5 znie:
„(5)
Združenie, ktoré sa aspoň 50 % nákladov spolupodieľa na činnosti uvedenej v § 26 ods. 4, má právo uchádzať sa o dotáciu zo štátneho rozpočtu na svoju činnosť.“.
17.
§ 26 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6)
Ministerstvo v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne dotácie na činnosť združení. Združenia predkladajú ministerstvu žiadosti o dotáciu do 30. októbra roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa dotácie prideľujú.
(7)
Ministerstvo na svojej internetovej stránke do siedmich dní od uplynutia lehoty na predloženie žiadostí zverejní zoznam združení žiadajúcich o dotáciu, čas a miesto konania verejnej prezentácie. Komisia ustanovená ministrom rozhodne o žiadostiach po verejnej prezentácii projektov. Združenie, ktoré svoj projekt verejne neprezentuje, stráca právo uchádzať sa o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Proti rozhodnutiu o dotácii nemožno podať opravný prostriedok.
(8)
Ministerstvo na svojej internetovej stránke do 24 hodín od rozhodnutia o dotáciách zverejní všetky rozhodnutia o podaných žiadostiach. Ministerstvo v súlade s rozhodnutím komisie o pridelení dotácie do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa dotácie prideľujú, uzavrie s oprávnenými združeniami zmluvy o pridelení dotácie. Po skončení rozpočtového roka ministerstvo na svojej internetovej stránke zverejní informáciu o spôsobe využitia pridelených dotácií každým združením.
(9)
Združeniu, ktoré nezúčtovalo dotáciu zo štátneho rozpočtu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvou o pridelení dotácie, nemožno prideliť ďalšiu dotáciu zo štátneho rozpočtu, pokiaľ nevyrovná svoj záväzok voči štátnemu rozpočtu.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákonom č. 137/1998 Z. z., zákonom č. 310/1999 Z. z., zákonom č. 128/2002 Z. z., zákonom č. 414/2002 Z. z., zákonom č. 529/2002 Z. z., zákonom č. 469/2003 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 451/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.