615/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

615
ZÁKON
z 28. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z. a zákona č. 535/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra.“.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.
2.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
3.
V § 18 ods. 1 tretej vete sa za slovo „nesmie“ vkladajú slová „bez súhlasu obecného zastupiteľstva“.
4.
V § 30a sa vypúšťa odsek 6.
5.
Za § 30b sa vkladá § 30c, ktorý znie:
㤠30c
Hlavný kontrolór, ktorý je zvolený podľa predpisov platných do 30. júna 2004 a nespĺňa podmienku podľa § 18 ods. 1 tretej vety, je povinný ju splniť do 1. marca 2005, inak sa má za to, že sa v tento deň svojej funkcie vzdal.“.
Čl. II
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z. a zákona č. 369/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
2.
V § 19a ods. 3 sa slová „platných hlasov prítomných“ nahrádzajú slovom „všetkých“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.