Predpis bol zrušený predpisom 387/2008 Z. z.

603/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

603
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 12. novembra 2004
o treťom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Dňa 6. decembra 2004 sa vydáva do obehu tretie vydanie bankovky po 100 Sk vzoru 1996.1)
(2)
Tretie vydanie bankovky po 100 Sk vzoru 1996 sa od bankovky po 100 Sk vzoru 1996 líši tým, že na rube tejto bankovky namiesto názvu tlačiarne „THOMAS DE LA RUE AND COMPANY LIMITED“ je vytlačená skratka názvu tlačiarne „PWPW S.A.“.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2004.
Marián Jusko v. r.
1)
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 159/1996 Z. z. o vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu v znení vyhlášky č. 219/1997 Z. z.