6/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2004 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2003,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5, § 28 ods. 4 a § 29 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení vyhlášky č. 437/2001 Z. z. a vyhlášky č. 725/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 úvodná veta znie: „Zákonný zástupca uchádzača, žiaka základnej školy, podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 15. februára na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, do 1. apríla na ostatné učebné odbory a študijné odbory.“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. b) sa slová „10. marca“ nahrádzajú slovami „6. apríla“.
3.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú slová: „na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, do 20. marca na ostatné učebné odbory a študijné odbory“.
4.
V § 6 ods. 5 sa na konci pripájajú slová: „a môže prihliadať na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.“.
5.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola podľa vzoru uvedeného v prílohe; základná škola pre uchádzača o štúdium vydá iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis a vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Voči uchádzačovi, ktorý sa nezúčastnil zápisu, sa postupuje podľa osobitného predpisu.5)“.
6.
V § 8 sa vypúšťa odsek 8.
7.
V celom texte vyhlášky sa slová „krajský úrad“ nahrádzajú slovami „krajský školský úrad“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2004.
Martin Fronc v. r.