588/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2004 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

588
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 19. októbra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení vyhlášky č. 140/1995 Z. z.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 5 písm. a) a § 35 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 140/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „osobitných škôl a pomocných škôl“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 10 ods. 5 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z.“.
4.
V § 1 sa vypúšťajú odseky 5 až 9 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 6 a 7.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 5.
5.
V § 1 ods. 5 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“.
6.
V § 7 ods. 3 v druhej vete sa vypúšťajú slová „osobitných škôl a pomocných škôl“.
7.
V § 10 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v klube detí, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve alebo obec, určená podľa osobitného predpisu,9a) môže byť na jedného žiaka najmenej 50 Sk a najviac 7,5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,9b) ak táto vyhláška neustanovuje inak. Tento príspevok sa uhrádza za príslušný mesiac do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(2)
Škola, v ktorej je školský klub detí súčasťou školy alebo samostatný školský klub detí, sú oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov9c) o prostriedky získané podľa odsekov 1 a 6.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a, 9b a 9c znejú:
„9a)
§ 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.
9b)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9c)
§ 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 10 ods. 4 sa slová „v odsekoch“ nahrádzajú slovami „v odseku“ a vypúšťajú sa slová „a 2“.
9.
V § 10 odsek 6 znie:
„(6)
Výška mesačného príspevku uvedeného v odseku 1 je 0 Sk až 50 Sk na jedného žiaka, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, predloží rozhodnutie podľa osobitného predpisu10) riaditeľovi školského klubu detí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 25 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
㤠10a
Príspevok podľa § 10 ods. 1 a 6 sa uhrádza prvýkrát za mesiac december 2004.“.
11.
V celom texte vyhlášky sa slová „príspevok na úhradu za pobyt žiaka v klube detí“ nahrádzajú slovami „príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube detí“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2004.
Martin Fronc v. r.