587/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 25.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

587
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Environmentálny fond (ďalej len „fond") ako štátny fond1) na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora“).
(2)
Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
§ 2
Správa a orgány fondu
(1)
Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Minister zriaďuje Radu Environmentálneho fondu (ďalej len „rada fondu“) ako svoj poradný orgán na poskytovanie a použitie finančných prostriedkov fondu (ďalej len „prostriedky fondu“).
(4)
Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a rady fondu upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje a vydá minister a zverejní ministerstvo vo Vestníku ministerstva (ďalej len „vestník“).
§ 3
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a)
pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,2)
b)
úhrady za zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie,3)
c)
výnosy z verejných zbierok4) určených na starostlivosť o životné prostredie,
d)
odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5)
e)
poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber podzemnej vody mimo odberu jednoduchými zariadeniami na odber vody,6)
f)
poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov znečisťovania,7)
g)
nenávratné podpory (ďalej len „dotácia“),
h)
výnosy z prostriedkov fondu uložených v Štátnej pokladnici s výnimkou výnosov z prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
i)
dary a príspevky od domácich a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
j)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok (§ 11 ods. 5),
k)
príjmy z výťažku pri výkone exekúcie veci, na ktorú bolo zriadené zmluvné záložné právo,
l)
zostatky prostriedkov fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roka s výnimkou zostatkov prostriedkov poskytnutých fondu zo štátneho rozpočtu,
m)
finančné prostriedky vrátené pôvodcom havárie (§ 4 ods. 6),
n)
splátky návratnej podpory (ďalej len „úver“) poskytnutej z fondu,
o)
splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
p)
úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch8a) a úhrada za prieskumné územie,8b)
r)
peňažné prostriedky získané z predaja kvót skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,9)
s)
finančné prostriedky Európskej únie,
t)
výnosy získané z dražieb kvót,9aa)
u)
disponibilné prostriedky prevedené z Recyklačného fondu v likvidácii,9ab)
v)
príjmy z poplatkov za uloženie odpadov podľa osobitného predpisu,9ac)
w)
iné zdroje, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
§ 4
Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia
(1)
Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na
a)
podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,
b)
podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
c)
podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
d)
podporu riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží,9a)
e)
podporu odstraňovania následkov havárie10) a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd11) ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie (ďalej len „havária“),
f)
správu fondu (§ 2 ods. 1),
g)
odvod do príjmov štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku,
h)
úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra,
i)
podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov,11a)
j)
financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov,
k)
modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa,
l)
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania,
m)
podporu činnosti na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky a na náklady spojené s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov,11aa)
n)
podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k verejnej doprave,
o)
úhradu nákladov spojených so sledovaním správnosti výpočtu a s určovaním výšky poplatkov a s vyberaním poplatkov za odber podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd podľa osobitného predpisu,11b)
p)
nenávratné financovanie environmentálnych projektov pripravených Slovenskou republikou v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami alebo inými inštitúciami členských štátov na základe predchádzajúceho pokynu ministerstva,
q)
odstraňovanie následkov po banskej činnosti a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel podľa osobitného predpisu,11c)
r)
podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami11d) s plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo s vysokým emisným zaťažením,
s)
vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území, v ktorých je vykonanie opatrení obmedzené z dôvodu ochrany prírody a krajiny,
t)
inštaláciu nových zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, geotermálnu energiu alebo druhotné energetické zdroje; druhotným energetickým zdrojom sa rozumie zdroj energie, ktorého energetický potenciál pochádza z vedľajšieho plynného produktu vznikajúceho pri výrobných procesoch a technologických procesoch,
u)
rekonštrukciu alebo modernizáciu11e) existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie alebo druhotné energetické zdroje,
v)
výmenu alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení využívajú fosílne palivá, za zariadenia využívajúce biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, za tepelné čerpadlá alebo za solárne kolektory vrátane výmeny celej sústavy alebo jej rekonštrukcie,
w)
inštaláciu nových zariadení, ktoré pri príprave tepla, teplej úžitkovej vody a pri chladení budú využívať biomasu, druhotné energetické zdroje alebo geotermálnu energiu, inštaláciu tepelných čerpadiel alebo na inštaláciu solárnych kolektorov vrátane inštalácie celej sústavy,
x)
zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v systémoch centralizovaného zásobovania teplom,
y)
modernizáciu existujúcich zariadení alebo inštaláciu nových zariadení na zachytávanie metánu,
z)
zvyšovanie energetickej účinnosti technologických celkov a jednotlivých zariadení,
aa)
kompenzáciu podnikom v odvetviach, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót do cien elektrickej energie,
ab)
investičnú pomoc na výstavbu vysoko účinných elektrární11f) alebo na výstavbu nových elektrární, ktoré budú zachytávať a ukladať oxid uhličitý,
ac)
podporu investícií do nízkouhlíkových technológií,
ad)
financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom, ktorým je
1.
stav počas povodne alebo po povodni,
2.
stav počas zosuvu alebo po zosuve,
3.
stav po požiari,
4.
hroziaci kalamitný výskyt hmyzu,
5.
mimoriadne závažná environmentálna situácia, na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v špecifikácii činností zverejnenej podľa odseku 2,
ae)
podporu manažmentu lesov zaradených do pásiem ohrozenia pod vplyvom imisií podľa osobitného predpisu11g) a na podporu projektov zameraných na úsporu a záchyt emisií skleníkových plynov v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva,
af)
príspevky do klimaticko-energetických fondov,
ag)
príspevky obciam z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov,11h)
ah)
dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.11i)
(2)
Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky. Fond najneskôr do 30. júna kalendárneho roka zverejní na svojom webovom sídle špecifikáciu činností podľa odseku 1 písm. a) až e) a i) až l), n), ad) piateho bodu a písm. ah), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku. Na návrh rady fondu môže fond túto zverejnenú špecifikáciu činností rozšíriť o nové činnosti, ktoré fond do siedmich dní zverejní na svojom webovom sídle.
(3)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. a) až e) a i) až l) a n) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory. Odporúčanie rady fondu nie je potrebné pred rozhodnutím o poskytnutí podpory podľa odseku 1 písm. d) a e).
(4)
Návrh rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom rozpočte fondu, ktoré majú vplyv na schodok alebo prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.
(5)
Prostriedky na správu fondu okrem nákladov za vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť 2 % z ročného príjmu fondu. Na odmeňovanie zamestnancov fondu sa vzťahuje osobitný predpis.12)
(6)
Prostriedky fondu na podporu podľa odseku 1 písm. e) nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie. Ak sa pôvodca havárie zistí až po poskytnutí podpory a použití prostriedkov fondu žiadateľom o podporu (§ 6 ods. 2), pôvodca havárie je povinný vrátiť fondu finančné prostriedky vo výške podpory poskytnutej žiadateľovi o podporu. Na vymáhanie týchto finančných prostriedkov je oprávnený fond.
(7)
Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. d) sa každoročne poskytnú v nevyhnutnom rozsahu tak, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia.
(8)
Správca vodohospodársky významných vodných tokov na účely úhrady podľa odseku 1 písm. o) doručí ministrovi do 15. mája oznámenie o výške poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré odvedie fondu podľa osobitného predpisu,12a) upravenej o ročné zúčtovanie nedoplatkov a preplatkov podľa osobitného predpisu.12b)
(9)
Minister písomným rozhodnutím určí výšku úhrady podľa odseku 1 písm. o) najviac vo výške 10 % zo sumy uvedenej v oznámení podľa odseku 8. Fond úhradu podľa odseku 1 písm. o) uhradí do 30 dní odo dňa doručenia písomného rozhodnutia ministra správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.
(10)
Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. p) sa určia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najviac vo výške príjmu fondu z predaja priznaných jednotiek (AAU) podľa osobitného predpisu.12c)
(11)
O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. q) rozhoduje minister po dohode s ministrom hospodárstva Slovenskej republiky.
(12)
O rozšírení špecifikácie činností na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. r) a s) rozhoduje minister po dohode s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(13)
Prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 1 písm. ad) sa určia na základe dohody ministerstva s Ministerstvom financií Slovenskej republiky najmenej vo výške 1 % z prostriedkov fondu určených na poskytnutie podpory formou dotácie, o ktoré sa tieto navyšujú.
(14)
Príjmy fondu podľa § 3 písm. v) sa použijú a poskytnú v súlade s osobitným predpisom12ca) a v súlade s § 4d.
§ 4a
Dotácia na projekt a kompenzácia financovaná z výnosov získaných z dražieb kvót
(1)
Dotáciu na projekt reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor emisií skleníkových plynov, zvýšenia energetickej účinnosti, znižovania spotreby primárnych zdrojov energie, náhrady fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie a zavádzania najlepšie dostupných technológií vedúcich k znižovaniu emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót (ďalej len "dotácia na projekt") a dotáciu prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie financovanú z výnosov získaných z dražieb kvót (ďalej len "kompenzácia") možno poskytnúť prevádzkovateľovi stacionárnej prevádzky, v ktorej sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v osobitnom predpise12d) za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi12e) na podporu financovania projektov12f) na základe výzvy na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie na projekty a kompenzácie (ďalej len "žiadosť). Výzvu na predloženie žiadosti zverejňuje fond na svojom webovom sídle najneskôr 30 dní pred termínom podania žiadosti.
(2)
Žiadosť sa podáva v písomnej forme v lehote uvedenej vo výzve na predloženie žiadostí. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno,
b)
miesto podnikania alebo sídlo,
c)
identifikačné číslo žiadateľa o poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie, ak je pridelené,
d)
údaje o štatutárnom orgáne,
e)
účel, na ktorý sa dotácia na projekt alebo kompenzácia žiada,
f)
požadovanú výšku dotácie na projekt alebo výšku kompenzácie,
g)
ďalšie údaje potrebné na posúdenie žiadosti.
(3)
Žiadateľ k žiadosti priloží najmä doklady preukazujúce účel, na ktorý sa žiada dotácia na projekt alebo kompenzácia, uvedené vo výzve, doklady podľa osobitných predpisov12g) a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa schémy štátnej pomoci.12h)
(4)
Fond vykoná kontrolu dokladov podľa odseku 3, pričom môže požadovať vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie dokladov v ním určenej lehote. Vysvetlenie, doplnenie alebo predloženie dokladov nemôže viesť k technickej zmene alebo finančnej zmene projektu, inak bude žiadosť považovaná za novú žiadosť.
(5)
Fond v spolupráci s ministerstvom k žiadosti vypracuje odborné hodnotenie v súlade s platnou schémou štátnej pomoci.12h) Fond podľa výsledkov odborného hodnotenia zostaví zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie. Ostatné žiadosti fond zaradí do zoznamu žiadateľov žiadostí, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie.
(6)
Maximálnu intenzitu pomoci podľa platnej schémy štátnej pomoci12i) je možné poskytnúť len vtedy, ak výška peňažných prostriedkov na príslušnú výzvu umožňuje podporiť maximálne 80 % žiadostí žiadateľov zaradených v zozname žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt. Ak výška peňažných prostriedkov na príslušný kalendárny rok umožňuje poskytnúť dotáciu na projekt viac ako 80 % žiadostí žiadateľov zaradených v zozname žiadostí, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt, fond zníži maximálnu intenzitu pomoci úmerne podľa platnej schémy štátnej pomoci. Pri znížení maximálnej intenzity pomoci sa prihliada na nárast prevádzkových výdavkov a alternatívnych investícií žiadateľov.
(7)
Žiadateľ, ktorý nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie, môže žiadosť opätovne predložiť v ďalšom kalendárnom roku účinnosti schémy štátnej pomoci. Maximálnu intenzitu pomoci podľa schémy štátnej pomoci je možné poskytnúť len vtedy, ak z počtu predložených žiadostí v príslušnom kalendárnom roku je najmenej 50 % nových žiadostí; inak fond zníži maximálnu intenzitu pomoci úmerne podľa platnej schémy štátnej pomoci s prihliadnutím na nárast prevádzkových výdavkov a alternatívnych investícií. V takom prípade fond požiada o predloženie dokladov na účel overenia splnenia podmienok na poskytnutie dotácie na projekt alebo kompenzácie.
(8)
Minister rozhodne o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie na základe vyjadrenia rady fondu podľa zoznamu žiadostí. Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie na projekt alebo zmluvu o poskytnutie kompenzácie.
(9)
Na rozhodovanie o poskytnutí dotácie na projekt a kompenzácie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(10)
Fond na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje
a)
zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie,
b)
zoznam žiadostí žiadateľov, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie na projekt a kompenzácie,
c)
zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia na projekt alebo kompenzácia a sumu poskytnutej dotácie na projekt alebo sumu kompenzácie.
(11)
Na poskytovanie dotácií na projekt a kompenzácie sa nevzťahujú § 6 až 9 a vykonávací predpis podľa § 13.
§ 4b
Poskytovanie finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky
(1)
Ministerstvo alebo právnická osoba v pôsobnosti ministerstva môže požiadať fond o poskytnutie finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. m). Žiadosť možno podať na fond v priebehu kalendárneho roka. Žiadosť obsahuje najmä názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, účel a výšku požadovaných finančných prostriedkov.
(2)
O poskytnutí prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. m) rozhoduje minister na základe odporúčania rady fondu, a to formou písomného rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov.
(3)
Výška finančných prostriedkov na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky sa určí na základe dohody ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej republiky každoročne do 30. septembra.
(4)
Na základe rozhodnutia ministra fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov.
(5)
Na poskytovanie finančných prostriedkov podľa odseku 1 sa nevzťahuje vykonávací predpis podľa § 13.
§ 4c
Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie
(1)
O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého bodu môže požiadať
a)
obec,
b)
samosprávny kraj,
c)
záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce alebo samosprávne kraje.
(2)
O prostriedky fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) piateho bodu môže požiadať žiadateľ oprávnený predložiť žiadosť na poskytnutie prostriedkov fondu podľa činností uvedených v špecifikácii činností zverejnených podľa § 4 ods. 2.
(3)
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi najviac do výšky 100 % priamych nákladov vynaložených na účely § 4 ods. 1 písm. ad); za priame náklady sa považujú náklady na služby alebo tovary priamo súvisiace s riešením, ktorým sa zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie.
(4)
Na základe odporúčania rady fondu fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad); rozhodnutie ministra o poskytnutí prostriedkov fondu na uvedené účely nie je potrebné.
(5)
Žiadosť sa podáva v písomnej forme bezodkladne po vzniku stavu v súvislosti s ktorým žiadateľ žiada prostriedky fondu. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle.
Žiadosť obsahuje
a)
názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
údaje o štatutárnom orgáne žiadateľa,
e)
účel a výšku požadovaných finančných prostriedkov,
f)
prílohy podľa odseku 6, ak ide o poskytnutie prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého bodu,
g)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti.
(6)
Žiadateľ k žiadosti priloží
a)
vyjadrenie okresného úradu k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) prvého bodu,12j)
b)
vyjadrenie ministerstva k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) druhého bodu,12k)
c)
správu o zásahu hasičskej jednotky,12l) ak ide stav podľa § 4 ods. 1 písm. ad) tretieho bodu, alebo
d)
vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva k stavu podľa § 4 ods. 1 písm. ad) štvrtého bodu.12m)
(7)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad). Zoznam žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad) je podkladom na rokovanie rady fondu.
(8)
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) nie je právny nárok.
(9)
Na poskytovanie prostriedkov fondu na účely § 4 ods. 1 písm. ad) sa nevzťahujú vykonávací predpis podľa § 13 a Správny poriadok.
§ 4d
Dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov
(1)
Príjmy podľa osobitného predpisu12n) fond poskytne v súlade s cieľmi Programu predchádzania vzniku odpadu a Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na projekt zameraný na
a)
predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie množstva produkcie odpadu, podporu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich zhodnocovania,
b)
podporu informačných kampaní obce pre oblasť odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
c)
monitoring a prevenciu nezákonne umiestneného odpadu,
d)
predchádzanie vzniku odpadu, triedený zber odpadu a recykláciu odpadu,
e)
predchádzanie vzniku odpadu a znižovanie produkcie odpadu vo výrobnom procese.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) až c) možno poskytnúť obci.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. d) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá podniká v odpadovom hospodárstve.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá preukáže, že v rámci svojho výrobného procesu zníži produkciu odpadu.
(5)
Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. ah), podáva žiadosť v písomnej forme najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka. Vzor žiadosti fond uverejní na svojom webovom sídle. Žiadosť obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa,
d)
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu,
e)
miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu,
f)
výšku požadovaných prostriedkov,
g)
výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h)
zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jeho environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,
i)
stručný opis a prínosy projektu,
j)
opis financovania projektu,
k)
ďalšie údaje a doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré určí špecifikácia činností zverejnená podľa § 4 ods. 2.
(6)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí a vykoná ich kontrolu formálnej správnosti a úplnosti. Fond môže vyzvať žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v tejto lehote žiadosť nedoplní, fond ju nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie obsahuje úplné, formálne a vecne správne žiadosti o podporu formou dotácie. Zoznam žiadostí o podporu formou dotácie je podkladom na rokovanie rady fondu a ministra.
(7)
Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory formou dotácie a po doručení dokladov,12o) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí dotácie, uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
(8)
Zoznam rozhodnutí o poskytnutí dotácie zverejní fond na svojom webovom sídle.
(9)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(10)
Na poskytnutie dotácie sa nevzťahujú § 8 a 9, všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 13 a správny poriadok.
§ 5
Hospodárenie s prostriedkami fondu
(1)
Fond hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(2)
Po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu a po schválení štátneho záverečného účtu Národnou radou Slovenskej republiky sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného roka prevádza do nasledujúceho rozpočtového roka.
(3)
Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá riaditeľ.13)
(4)
Prostriedky fondu sú vedené na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici.14)
(5)
Fond posúdi bonitu žiadateľa o podporu formou úveru, bonitu projektu žiadateľa a bonitu zábezpeky pre rozhodovanie o poskytnutí podpory formou úveru alebo môže o jej posúdenie požiadať tretiu osobu.
(6)
Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.16)
(7)
Fond je oprávnený zisťovať okolnosti potrebné na rozhodnutie o poskytnutí podpory a kontrolovať použitie poskytnutých prostriedkov; pri použití prostriedkov fondu na podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) a i) až l) a n) môže požiadať o spoluprácu orgány štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.2) Orgány štátnej správy, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť fondu na tento účel informácie.
§ 6
Žiadateľ o podporu
(1)
Žiadateľom o podporu (ďalej len „žiadateľ “) podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) a n) môže byť
a)
fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem, alebo
b)
právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ17) so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2)
Žiadateľom o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) na odstraňovanie následkov havárie je orgán štátnej správy odpadového hospodárstva10) a na odstraňovanie následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd je Slovenská inšpekcia životného prostredia.18)
§ 7
Druh podpory
Druhy podpory sú:
a)
úver,
b)
dotácia.
§ 8
Podmienky podpory
(1)
Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) môže žiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) formou dotácie.
(2)
Žiadateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) a n) formou úveru a podľa § 4 ods. 1 písm. b), c) a i) až l) a n) formou dotácie, pričom podpora sa v týchto prípadoch považuje za štátnu pomoc podľa osobitného predpisu.19)
(3)
Žiadateľ, ak ním je právnická osoba, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo cirkev a náboženská spoločnosť môže žiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) formou úveru alebo dotácie vrátane kombinácie týchto druhov podpory a podľa § 4 ods. 1 písm. b) a c) len formou dotácie.
(4)
Žiadateľ podľa § 6 ods. 2 môže požiadať o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e) formou dotácie.
(5)
Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva, sa poskytuje podpora na zabezpečovanie služieb vo verejnom záujme.
§ 9
Postup poskytovania podpory
(1)
Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) a n), podáva písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, uvedie aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu a stručný opis projektu,
d)
výšku požadovaných prostriedkov,
e)
druh podpory,
f)
výšku celkových rozpočtovaných nákladov na projekt,
g)
výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
h)
zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,
i)
opis a prínosy projektu,
j)
opis financovania projektu,
k)
preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovanej podpory vo forme úveru,
l)
návrh na zabezpečenie záväzkov, ak ide o žiadosť o podporu vo forme úveru,
m)
prílohy podľa § 13 písm. b).
(2)
Žiadateľ, ktorý žiada o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. e), podáva písomnú žiadosť o podporu, ktorá obsahuje
a)
označenie žiadateľa,
b)
opis havárie s návrhom opatrení na odstránenie jej následkov,
c)
predbežné vyčíslenie škody a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení na odstránenie následkov havárie,
d)
výšku požadovanej podpory.
(3)
Žiadosť o podporu formou dotácie musí žiadateľ doručiť fondu najneskôr do 31. októbra predchádzajúceho rozpočtového roka okrem žiadosti o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e) a žiadosti o podporu novej činnosti doplnenej podľa poslednej vety § 4 ods. 2. Žiadosti o podporu formou úveru podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a i) až l) a n) podáva žiadateľ fondu v priebehu kalendárneho roka.
(4)
Fond vedie evidenciu podaných žiadostí o podporu a vykoná kontrolu ich formálnej správnosti a úplnosti. Fond vedie evidenciu osobných údajov fyzických osôb len v rozsahu podľa odseku 1 písm. b) a len na účely poskytnutia podpory a uzavretia zmluvy o poskytnutí podpory podľa tohto zákona.
(5)
Ak žiadosť o podporu neobsahuje náležitosti podľa odseku 1 písm. a) až l), fond žiadosť o podporu nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu. Ak žiadosť o podporu neobsahuje prílohy podľa odseku 1 písm. m), fond vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej fondom žiadosť o podporu doplnil. Žiadosť o podporu, ktorú žiadateľ v tejto lehote nedoplní, fond nezaradí do zoznamu žiadostí o podporu. Zoznam žiadostí o podporu obsahuje úplné, formálne a vecne správne žiadosti o podporu. Zoznam žiadostí o podporu je podkladom na rokovanie rady fondu a ministra.
(6)
Fond na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí podpory a po doručení dokladov podľa § 13 písm. b) a osobitných predpisov,12o) ktoré sú potrebné na uzavretie zmluvy o poskytnutí podpory, uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí podpory.
(7)
Zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle a vo vestníku a fond na svojom webovom sídle. Rozhodnutia o poskytnutí podpory pre fyzické osoby sa nezverejňujú, ale fond ich doručuje žiadateľovi.
(8)
Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
(9)
Na postup poskytovania podpory a rozhodovanie o poskytnutí podpory sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.20)
(10)
Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý
a)
porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami fondu alebo
b)
je v likvidácii, alebo na ktorého bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu,21) alebo
c)
nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie.
(11)
Postup podľa odseku 1 písm. i) až m) a odsekov 3 a 5 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, a na účely podľa § 4 ods. 1 písm. h) aj na žiadateľa, ktorým je právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva.
§ 10
Zmluva
(1)
Zmluva musí obsahovať najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, výšku, druh a čerpanie poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie alebo finančných prostriedkov podľa § 4b a 4c,
c)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
d)
spôsob kontroly plnenia zmluvných podmienok a dôsledky ich nedodržania,
e)
postup a spôsob vrátenia finančných prostriedkov pri nedodržaní podmienok zmluvy o poskytnutí podpory, zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, zmluvy o poskytnutie kompenzácie, zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. m) a ad) a nepoužitých finančných prostriedkov.
(2)
Zmluva o poskytnutí úveru musí okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahovať
a)
výšku úrokovej sadzby,
b)
výšku jednotlivých splátok úveru a úrokov z úveru a lehoty a spôsob ich splácania a
c)
zábezpeky splácania úveru.
(3)
Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie a úveru obsahuje náležitosti uvedené v odsekoch 1 a 2.
§ 11
Kontrola
(1)
Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania ustanovení tohto zákona o podmienkach a postupe pri poskytovaní a použití prostriedkov fondu podľa osobitných predpisov.22)
(2)
Fond vykonáva finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí podpory, zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt, zmluvy o poskytnutí kompenzácie alebo zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. m) a ad) podľa osobitných predpisov.22)
(3)
Ak žiadateľ pri použití poskytnutej podpory, dotácie na projekt, kompenzácie alebo finančných prostriedkov podľa § 4b a 4c poruší finančnú disciplínu, fond postupuje podľa osobitného predpisu.22b)
(4)
Žiadateľ je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom ministerstva a zamestnancom orgánu štátnej správy podľa odseku 5 vykonávať kontrolu použitia podpory, dotácie na projekt, kompenzácie alebo finančných prostriedkov podľa § 4b a 4c.
(5)
Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky činnosťami podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) na celoštátnej a regionálnej úrovni Slovenská inšpekcia životného prostredia a na miestnej úrovni územne príslušný obvodný úrad životného prostredia.23)
§ 12
Informačný systém
(1)
Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach o podporu, žiadateľoch a o podporách poskytnutých podľa tohto zákona.
(2)
Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu. Údaje, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov pri prevádzke informačného systému podľa osobitného predpisu,25) fond poskytne ministerstvu.
(3)
Fond je povinný utvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu.
§ 13
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
podmienkach poskytovania a použitia podpory,
b)
náležitostiach príloh žiadosti o podporu, spôsobe kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadosti o podporu a o dokladoch potrebných na uzavretie zmluvy o poskytnutí podpory.
§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)
Pohľadávky a záväzky ministerstva týkajúce sa Programu realizácie environmentálnych opatrení sa dňom účinnosti tohto zákona stávajú pohľadávkami a záväzkami fondu podľa tohto zákona. Správa majetku štátu, ktorý slúžil na zabezpečenie Programu realizácie environmentálnych opatrení,26) ktorú k 30. júnu 2005 vykonáva ministerstvo, prechádza od 1. júla 2005 na fond.
(2)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu na ministerstve, ako aj z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na ministerstve, ktorí vykonávali činnosti spojené s programami ministerstva,26) prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona z ministerstva na fond.
(3)
Na štátneho zamestnanca ministerstva, ktorý prejde na fond, sa nevzťahuje skončenie štátnozamestnaneckého pomeru odvolaním podľa osobitného predpisu.27)
§ 15
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2007
Fond najneskôr do 31. augusta 2007 zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu na rok 2008.
§ 15a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2012
Fond môže na základe rozhodnutia ministra poskytnúť pôžičku s úrokom 0,5 % ročne právnickej osobe podľa osobitného predpisu28) na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok, najmä sucha, ako dôsledku klimatických zmien. Právnická osoba podľa osobitného predpisu28) je povinná vrátiť poskytnutú pôžičku vrátane úrokov do 31. decembra 2013.
§ 15b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013
Žiadosť o poskytnutie podpory podľa § 9, ktorá bola podaná do 31. júla 2013, je žiadateľ povinný doplniť do 31. októbra 2013 podľa § 9 účinného od 1. augusta 2013.
Čl. II
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z. a zákona č. 203/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 32a ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 42 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. V
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 478/2002 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa slová „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Environmentálny fond (ďalej len “fond„)“.
2.
V § 7 ods. 1 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.
3.
V § 8 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovom „fondu“.
Čl. VII
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z. a zákona č. 443/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
2.
V § 80 ods. 5 písm. b) sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. VIII
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 40 ods. 3 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. IX
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmoch sa mení takto:
V § 29 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. X
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa mení takto:
V § 74 ods. 4, § 77 ods. 5 písm. b) a § 79 ods. 6 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XIII
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 364/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 39 ods. 11 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XV
Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov sa mení takto:
V § 16 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XVIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z. a zákona č. 364/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 1, § 58 ods. 3, § 91 ods. 11 a 13, § 92 ods. 9 a § 96 ods. 5 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XX
Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa za slovo „organizácie“ vkladá čiarka a tieto slová: „ktorých riaditeľov vymenúva a odvoláva minister životného prostredia“.
2.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.“.
3.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iné organizačné útvary“.
4.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Pokuty uložené orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie sú príjmom Environmentálneho fondu.“.
5.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.“.
6.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vykonávanie funkcií riaditeľov osobitných odborných organizácií [§ 2 ods. 1 písm. f)] sa od účinnosti tohto zákona považuje za vykonávanie funkcií vymenovaním.“.
Čl. XXI
Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 7 sa slová „štátneho rozpočtu“ nahrádzajú slovami „Environmentálneho fondu“.
Čl. XXII
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 1 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 61 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
5)
§ 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
6)
§ 79 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
7)
§ 7 a § 8 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 32a ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 26 ods. 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).
9)
§ 18 ods. 11 a 14 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 3 ods. 2 a 3 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9aa)
§ 18 ods. 6 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
9ab)
§ 135c ods. 11 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
9ac)
§ 6 ods. 3 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
§ 21 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
11a)
§ 2 písm. d) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11aa)
§ 18 ods. 6 písm. c) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
11b)
§ 14 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.
11c)
§ 35 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
11e)
§ 29 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
11f)
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2011/877/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/74/ES (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).
11g)
§18 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.
12)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
12a)
§ 79 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12d)
12e)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
12f)
§ 18 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z.
12j)
§ 25 písm. f) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
12k)
§ 36 ods. 1 písm. z) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
12m)
§ 6 ods. 3 písm. aa) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 292/2017 Z. z.
12n)
§ 4 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.
12o)
Napríklad § 409 až 470 a § 536 až 565 Obchodného zákonníka, § 588 až 627 a § 631 až 656 Občianskeho zákonníka, § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
16)
§ 3a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
17)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
§ 9 zákona č. 525/2003 Z. z.
19)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
21)
§ 11 a § 108 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22b)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
26)
§ 3 a 5 zákona č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 40 ods. 2 písm. b) zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
§ 6 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.