580/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

580
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“).
§ 2
Pojem a druhy zdravotného poistenia
Zdravotné poistenie je
a)
verejné zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) za podmienok ustanovených týmto zákonom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zdravotná starostlivosť“) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1)
b)
individuálne zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom individuálneho zdravotného poistenia zdravotná starostlivosť v rozsahu určenom v zmluve podľa osobitného predpisu.2)
DRUHÁ ČASŤ
VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
§ 3
Osobný rozsah verejného zdravotného poistenia
(1)
Poistenec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona.
(2)
Verejne zdravotne poistená je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak
a)
je zamestnaná
1.
u zamestnávateľa, ktorý nemá sídlo na území Slovenskej republiky a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom má sídlo jej zamestnávateľ,
2.
v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, ktorým je služobne vyslaná na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a je zdravotne poistená počas takého pobytu v cudzine na základe dohody so zamestnávateľom,
b)
sa zdržiava v cudzine dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a je zdravotne poistená v cudzine.
(3)
Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky a
a)
je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
b)
vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť,
c)
je azylant,4)
d)
je zahraničný študent na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
e)
je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,5)
f)
je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky,6)
g)
je vo väzbe7) alebo vo výkone trestu odňatia slobody.8)
§ 4
Vznik verejného zdravotného poistenia
(1)
Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením, ak ide o fyzickú osobu s trvalým pobytom3) na území Slovenskej republiky (§ 3 ods. 2).
(2)
U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky (§ 3 ods. 2), verejné zdravotné poistenie vzniká aj dňom
a)
zániku zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom mal sídlo jej zamestnávateľ,
b)
zániku zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak bola služobne vyslaná služobným úradom, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
c)
zániku zdravotného poistenia v cudzine, ak sa zdržiavala v cudzine dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo
d)
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým súd zrušil rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho.
(3)
U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky (§ 3 ods. 3), verejné zdravotné poistenie vzniká dňom
a)
nástupu do zamestnania u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
vzniku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
udelenia azylu,
d)
začiatku školského roka, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,
e)
umiestnenia v zariadení sociálnych služieb,
f)
vydania rozhodnutia o zaistení alebo
g)
prevzatia do väzby alebo dňom nástupu do výkonu trestu odňatia slobody.
§ 5
Zánik verejného zdravotného poistenia
(1)
Verejné zdravotné poistenie zaniká smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
U fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky (§ 3 ods. 2), verejné zdravotné poistenie zaniká aj dňom
a)
zániku trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
b)
vzniku zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom má sídlo jej zamestnávateľ,
c)
vzniku zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak bola vyslaná na plnenie úloh v cudzine služobným úradom, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d)
vzniku zdravotného poistenia v cudzine, ak sa zdržiava v cudzine dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3)
U fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky (§ 3 ods. 3), verejné zdravotné poistenie zaniká aj
a)
dňom, od ktorého nie je zamestnancom zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
dňom, od ktorého je zamestnancom zamestnávateľa v Slovenskej republike, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
c)
dňom zániku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
d)
dňom zániku azylu,
e)
dňom skončenia štúdia na škole v Slovenskej republike, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak,
f)
dňom skončenia poskytovania starostlivosti maloletému cudzincovi v zariadení sociálnych služieb,
g)
dňom prepustenia cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky,
h)
dňom prepustenia z väzby alebo dňom prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.
Prihláška
§ 6
(1)
Poistenec je povinný podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „prihláška“) v zdravotnej poisťovni9) do ôsmich dní odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia (§ 4), ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný podať prihlášku jeho zákonný zástupca, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Za maloletého poistenca je povinný podať prihlášku
a)
zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy,10)
b)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) alebo zariadenie sociálnych služieb,5) ak zákonný zástupca nie je známy a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti12) alebo v zariadení sociálnych služieb,
c)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,11) ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.
(4)
Prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni.
(5)
Ak poistenec podal prihlášku v lehote ustanovenej v odseku 1, potvrdením prihlášky je zdravotná poisťovňa príslušná na vykonávanie verejného zdravotného poistenia poistenca (ďalej len „príslušná zdravotná poisťovňa“), a to odo dňa skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia (§ 4). Ak poistenec podal prihlášku po uplynutí lehoty ustanovenej v odseku 1, zdravotná poisťovňa je príslušná zdravotná poisťovňa poistenca odo dňa potvrdenia prihlášky.
(6)
Príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa je, a to odo dňa jeho narodenia, zdravotná poisťovňa, v ktorej je alebo bola v čase narodenia dieťaťa verejne zdravotne poistená jeho matka; ak táto zdravotná poisťovňa nie je alebo nebola, je príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
(7)
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa (odsek 6) alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia dieťaťa; to platí aj pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti11) a zariadenie sociálnych služieb.5) Ak dátum narodenia dieťaťa nie je známy, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie sociálnych služieb je povinné podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa (odsek 6) alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní odo dňa umiestnenia dieťaťa v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti12) alebo v zariadení sociálnych služieb.5) Ak prihláška bola podaná v ustanovenej lehote v inej zdravotnej poisťovni, príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa vykonáva jeho verejné zdravotné poistenie až do času potvrdenia prihlášky inou zdravotnou poisťovňou.
(8)
Zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu
a)
potvrdiť prihlášku, ak neodmietla jej potvrdenie podľa odseku 9,
b)
doručiť poistencovi rovnopis potvrdenej prihlášky,
c)
oznámiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou13) (ďalej len „úrad“) prijatie a potvrdenie prihlášky.
(9)
Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky, ak prihláška bola podaná aj v inej zdravotnej poisťovni. Odmietnutie potvrdenia prihlášky z dôvodu podania prihlášky aj v inej zdravotnej poisťovni je zdravotná poisťovňa povinná bez zbytočného odkladu oznámiť poistencovi.
(10)
Zdravotná poisťovňa je povinná doručiť poistencovi preukaz poistenca do siedmich dní odo dňa potvrdenia prihlášky.
§ 7
(1)
Poistenec má právo podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral.
(2)
Poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Prihlášku možno podať najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka.
(3)
Ak poistenec podal prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Ak poistenec podal prihlášku po 30. septembri kalendárneho roka, prihláška sa považuje za podanú 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(4)
Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne do ôsmich dní vrátiť preukaz poistenca zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou.
(5)
Ustanovenia § 6 ods. 2 až 4 a ods. 8 až 10 platia rovnako aj pri zmene príslušnej zdravotnej poisťovne.
§ 8
(1)
Prihláška musí mať písomnú formu a musí obsahovať
a)
označenie, že ide o prihlášku a dátum jej podania,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu poistenca; u cudzinca sa rodné číslo uvádza, ak ho má pridelené,
c)
v prípadoch ustanovených v § 6 ods. 2 a 3 meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
d)
obchodné meno zdravotnej poisťovne, v ktorej sa prihláška podáva,
e)
označenie poistenca podľa § 3,
f)
označenie platiteľa poistného (§ 11 ods. 1 a 2).
(2)
Ak prihlášku podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) alebo zariadenie sociálnych služieb5) za maloletého poistenca, ktorého údaje nie sú známe, prihláška musí obsahovať údaje umožňujúce jeho identifikáciu.
(3)
Ak prihlášku podáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) za poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, prihláška musí obsahovať deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, údaje podľa odseku 1 písm. a) a písm. c) až f) a údaj, že ide o poistenca podľa § 6 ods. 3 písm. c).
(4)
Prihláška pri zmene zdravotnej poisťovne (§ 7 ods. 2) musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v odseku 1 aj obchodné meno príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.
Úhrada zdravotnej starostlivosti
§ 9
(1)
Poistenec má právo na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1) ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné (§ 16) za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné (ďalej len „nedoplatok“) alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu14) alebo užitia návykovej látky, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1) ani na výzvu príslušnej zdravotnej poisťovne, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti15) (ďalej len „neodkladná starostlivosť“); to neplatí, ak poistenec je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ. Neodkladnú starostlivosť uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa. Skutočnosť, či ide o neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca.
(3)
Poistenec, ktorý nepodal prihlášku (§ 6 ods. 1 až 3) alebo ktorý podal prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, má právo len na úhradu neodkladnej starostlivosti, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov. Skutočnosť, či ide o neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje zdravotná poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
(4)
Náklady vzniknuté podľa odseku 3 uhradí zdravotnej poisťovni pri prvom poskytnutí neodkladnej starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“); pri jej ďalšom poskytnutí je povinná ich uhradiť zdravotnej poisťovni fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá porušila povinnosť podať prihlášku. Ak ide o bezdomovca zdržiavajúceho sa na území Slovenskej republiky, ktorý nemôže preukázať poistný vzťah preukazom poistenca, náklady vzniknuté podľa odseku 3 uhrádza zdravotnej poisťovni ministerstvo zdravotníctva.
(5)
Ministerstvo zdravotníctva uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov náklady neodkladnej starostlivosti podľa odseku 4 jedenkrát mesačne na základe jej žiadosti. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu poistenca, ktorému sa poskytla neodkladná starostlivosť; ak ide o bezdomovca podľa odseku 4, údaje umožňujúce jeho identifikáciu,
b)
dátum poskytnutia neodkladnej starostlivosti,
c)
výšku úhrady za poskytnutú neodkladnú starostlivosť,
d)
údaj o potvrdení žiadosti zdravotnou poisťovňou podľa odseku 6.
(6)
Skutočnosť, či ide o neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje zdravotná poisťovňa na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.16)
(7)
Zdravotná poisťovňa má právo uplatniť na úrade13) svoj nárok na úhradu
a)
za zdravotnú starostlivosť, ktorú jej nezaplatil poistenec podľa odseku 2,
b)
nákladov vzniknutých podľa odseku 3, ktoré neuhradila fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 4.
§ 10
(1)
Pri náhlom ochorení alebo stave ohrozujúcom život, ku ktorému dôjde v cudzine, má poistenec právo na úhradu neodkladnej starostlivosti15) do výšky jej úhrady na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(2)
Zdravotná poisťovňa môže uhradiť poistencovi náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v cudzine, ak poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti spĺňa kritériá vopred určené a zverejnené zdravotnou poisťovňou na jej úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste a na jej internetovej stránke.
§ 11
Platitelia poistného
(1)
Podľa tohto zákona je povinný platiť poistné
a)
zamestnanec,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba,
c)
zamestnávateľ,
d)
štát.
(2)
Poistné je povinný platiť aj poistenec, ktorý nie je zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, ak má v rozhodujúcom období príjem zo závislej činnosti17a) vyšší ako úhrn minimálnych miezd19) za každý mesiac rozhodujúceho obdobia.
(3)
Zamestnanec na účely tohto zákona je
a)
fyzická osoba v pracovnom pomere,20)
b)
fyzická osoba v štátnozamestnaneckom pomere,21)
c)
fyzická osoba v služobnom pomere,22)
d)
ústavný činiteľ,23) verejný ochranca práv24) a poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený za Slovenskú republiku,25)
e)
predseda vyššieho územného celku,26) starosta obce,27) starosta mestskej časti v Bratislave, starosta mestskej časti v Košiciach a primátor mesta,
f)
poslanec vyššieho územného celku, poslanec obecného zastupiteľstva, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave a poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach, ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie,
g)
spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditista komanditnej spoločnosti a člen družstva, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitného predpisu považuje za príjem zo závislej činnosti,
h)
doktorand v dennej forme doktorandského štúdia,28)
i)
pestún v zariadení pestúnskej starostlivosti,29)
j)
fyzická osoba vo výkone väzby7) a fyzická osoba vo výkone trestu odňatia slobody,8) ak sú zaradené do práce, okrem fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných prospešných prác.30)
(4)
Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá
a)
vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách31) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,27)
b)
má oprávnenie prevádzkovať živnosť,32)
c)
má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu33) okrem činnosti znalca, tlmočníka a prekladateľa, ktorú vykonávajú podľa osobitného predpisu,34) v konaní pred štátnym orgánom a orgánom, na ktorý prešli úlohy štátnych orgánov, a okrem činnosti fyzickej osoby v pracovnom pomere, na ktorej výkon je povinná mať oprávnenie podľa osobitného predpisu,35)
d)
je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,36)
e)
je konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným,36a)
f)
vykonáva športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
g)
vykonáva umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť, ktorej výsledok je chránený podľa osobitného predpisu,37)
h)
vykonáva činnosť obchodného zástupcu.38)
(5)
Zamestnávateľ na účely tohto zákona je pre
a)
fyzickú osobu v pracovnom pomere právnická osoba alebo fyzická osoba, ku ktorej je fyzická osoba v pracovnom pomere,
b)
fyzickú osobu v štátnozamestnaneckom pomere služobný úrad,
c)
fyzickú osobu v služobnom pomere služobný úrad alebo služobný orgán, v ktorom fyzická osoba vykonáva štátnu službu,
d)
ústavného činiteľa orgán, ktorý obstaráva veci ústavného činiteľa súvisiace s výkonom jeho mandátu alebo funkcie, pre verejného ochrancu práv Kancelária verejného ochrancu práv a pre poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený za Slovenskú republiku,25) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
e)
predsedu vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre starostu obce obec, pre starostu mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave, pre starostu mestskej časti v Košiciach mestská časť v Košiciach a pre primátora mesta mesto,
f)
poslanca vyššieho územného celku vyšší územný celok, pre poslanca obecného zastupiteľstva obec, pre poslanca mestského zastupiteľstva mesto, pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Bratislave mestská časť v Bratislave a pre poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti v Košiciach mestská časť v Košiciach,
g)
spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditistu komanditnej spoločnosti podľa odseku 3 písm. g) spoločnosť a člena družstva podľa odseku 3 písm. g) družstvo,
h)
doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia právnická osoba, v ktorej sa toto štúdium vykonáva,
i)
pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti vyšší územný celok alebo obec, ktorá zriadila zariadenie pestúnskej starostlivosti,
j)
fyzickú osobu vo výkone väzby7) a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody,8) ak sú zaradené do práce, okrem fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných prospešných prác,30) ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody.
(6)
Právnická osoba uvedená v odseku 5 písm. a) je zamestnávateľ, ak jej sídlo alebo jej organizačná zložka je na území Slovenskej republiky.
(7)
Fyzická osoba uvedená v odseku 5 písm. a) je zamestnávateľ, ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt3) alebo povolenie na prechodný pobyt.39)
(8)
Štát je platiteľom poistného za poistenca, ktorý nie je samostatne zárobkovo činnou osobou a
a)
nie je zamestnancom alebo poistencom podľa odseku 2,
b)
je zamestnancom, ale nemá príjem za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmu podľa osobitného predpisu.39a)
§ 12
Sadzba poistného
Sadzba poistného je pre
a)
zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu; ak je zamestnanec osoba so zdravotným postihnutím,40) sadzba poistného je 2 % z vymeriavacieho základu,
b)
samostatne zárobkovo činnú osobu 14 % z vymeriavacieho základu; ak je samostatne zárobkovo činná osoba osoba so zdravotným postihnutím,40) sadzba poistného je 7 % z vymeriavacieho základu,
c)
zamestnávateľa 10 % z vymeriavacieho základu; ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím,40) sadzba poistného je za tieto osoby 5 % z vymeriavacieho základu,
d)
poistenca podľa § 11 ods. 2 14 % z vymeriavacieho základu; ak je poistenec podľa § 11 ods. 2 osoba so zdravotným postihnutím,40) sadzba poistného je 7 % z vymeriavacieho základu,
e)
štát 4 % z vymeriavacieho základu.
§ 13
Vymeriavací základ
(1)
Vymeriavací základ zamestnanca je jeho príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorým je, ak ďalej nie je ustanovené inak,
a)
príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,39a)
b)
príjem, ktorý nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb preto, že tak ustanovujú osobitné predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia,41)
c)
náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok, náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitného predpisu,42) náhrada mzdy plynúca z neplatného skončenia pracovného pomeru.43)
(2)
Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v zahraničí, zamestnanca, ktorý vykonáva verejnú službu v zahraničí, a zahraničného spravodajcu Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie je zúčtovaný plat v slovenských korunách pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu;45) odsek 1 písm. b) a c) platia rovnako.
(3)
Vymeriavací základ
a)
spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti a člena družstva je príjem, ktorý podlieha dani z príjmov;18) odsek 1 písm. b) a c) platí rovnako,
b)
doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia je štipendium podľa osobitného predpisu;46) odsek 1 písm. b) a c) platí rovnako,
c)
pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti je odmena pestúna za výkon pestúnskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.47)
d)
fyzickej osoby vo výkone väzby7) a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody,8)ak sú zaradené do práce, okrem fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných prospešných prác,30) je pracovná odmena týchto fyzických osôb podľa osobitného predpisu.
(4)
Do vymeriavacieho základu podľa odsekov 1 až 3 sa nezapočítava
a)
odstupné,
b)
odchodné,
c)
cestovné náhrady,
d)
náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť,
e)
príspevky zo sociálneho fondu,
f)
príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely,
g)
odmeny podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv,
h)
odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách,
i)
odmeny pri odchode do starobného dôchodku,
j)
plnenia poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,
k)
náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.48)
(5)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je polovica základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu18) dosiahnutého v rozhodujúcom období v súvislosti so samostatnou zárobkovou činnosťou.
(6)
Vymeriavací základ poistenca podľa § 11 ods. 2 je príjem zo závislej činnosti17a) dosiahnutý v rozhodujúcom období.
(7)
Vymeriavací základ poistenca, u ktorého dochádza v rozhodujúcom období postupne alebo súčasne k súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b), je úhrn vymeriavacích základov podľa odsekov 1 až 5.
(8)
Vymeriavací základ podľa odsekov 1 až 7 je
a)
najmenej úhrn minimálnych miezd19) za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné,
b)
najviac úhrn trojnásobkov priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu (ďalej len „priemerná mesačná mzda"), za všetky kalendárne mesiace rozhodujúceho obdobia, počas ktorých mal príslušný platiteľ poistného povinnosť platiť poistné.
(9)
Vymeriavací základ zamestnávateľa je úhrn vymeriavacích základov jeho zamestnancov podľa odsekov 1 až 4 dosiahnutých v rozhodujúcom období a upravených podľa odseku 8. Ak mal zamestnanec v rozhodujúcom období postupne alebo súbežne viac platiteľov poistného (odsek 7), do vymeriavacieho základu každého jeho zamestnávateľa v rozhodujúcom období sa započíta pomerná časť vymeriavacieho základu poistenca. Pomerná časť sa určí ako súčin vymeriavacieho základu poistenca (odseky 7 a 8) a podielu vymeriavacieho základu platiteľa poistného neupraveného podľa odseku 8 k vymeriavaciemu základu poistenca neupravenému podľa odseku 8.
(10)
Vymeriavací základ štátu je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy [odsek 8 písm. b)].
(11)
Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.
§ 14
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu (§ 13) je kalendárny rok, v ktorom sa platí poistné.
§ 15
Platenie poistného
(1)
Povinnosť platiť poistné vzniká dňom vzniku verejného zdravotného poistenia (§ 4).
(2)
Poistné sa platí
a)
bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet príslušnej zdravotnej poisťovne,
b)
poštovou poukážkou na účet príslušnej zdravotnej poisťovne alebo
c)
v hotovosti v príslušnej zdravotnej poisťovni.
(3)
Poistné sa platí v slovenských korunách.
(4)
Poistné sa platí preddavkami na poistné (§ 16) a zúčtováva sa v ročnom zúčtovaní poistného (§ 19).
§ 16
Preddavok na poistné
(1)
Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet príslušnej zdravotnej poisťovne v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.
(2)
Preddavok na poistné sú povinní vypočítať, platiť a odvádzať
a)
zamestnanec vo výške 4 % z príjmu podľa § 13 ods. 1 až 4 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci; ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, vo výške 2 % z príjmu podľa § 13 ods. 1 až 4 dosiahnutého v príslušnom kalendárnom mesiaci,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba vo výške 1/12 poistného určeného sadzbou poistného [§ 12 písm. b)] z polovice základu dane z príjmu fyzických osôb podľa osobitného predpisu v súvislosti so samostatnou zárobkovou činnosťou za kalendárny rok, ktorý
1.
dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 30. júna,
2.
jeden rok predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. júla do 31. decembra,
c)
zamestnávateľ vo výške 10 % z úhrnu príjmov jeho zamestnancov (§ 13 ods. 1 až 4) dosiahnutých v príslušnom kalendárnom mesiaci; ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, vo výške 5 % z úhrnu príjmov takýchto zamestnancov (§ 13 ods. 1 až 4) a vo výške 10 % z úhrnu príjmov ostatných zamestnancov (§ 13 ods. 1 až 4) dosiahnutých v príslušnom kalendárnom mesiaci,
d)
štát vo výške 1/12 poistného určeného sadzbou poistného z vymeriavacieho základu [§ 12 písm. e) a § 13 ods. 10)] za každého poistenca podľa § 11 ods. 8.
(3)
Preddavok na poistné z príjmu podľa § 13 ods. 1 písm. a) a c) vypočítava a odvádza za zamestnanca zamestnávateľ.
(4)
Ak samostatne zárobkovo činná osoba nevykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v období uvedenom v odseku 2 písm. b) alebo jej základ dane v období uvedenom v odseku 2 písm. b) nie je známy, výšku preddavkov v uvedenom období si určí táto osoba sama.
(5)
Ak je zamestnanec súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou, preddavok na poistné podľa odseku 2 písm. b) vypočítava a odvádza sám.
(6)
Preddavok na poistné podľa odseku 2 písm. e) odvádza za štát ministerstvo zdravotníctva.
(7)
Výška preddavku na poistné
a)
zamestnanca je najmenej 4 % z minimálnej mzdy19) a najviac 4 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy; ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, najmenej 2 % z minimálnej mzdy a najviac 2 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
b)
samostatne zárobkovo činnej osoby je najmenej 14 % z minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou48a) a najviac 14 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy; ak je samostatne zárobkovo činná osoba osobou so zdravotným postihnutím, najmenej 7 % z minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou48a) a najviac 7 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
c)
samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je súčasne zamestnancom, je najviac 14 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy; ak je samostatne zárobkovo činná osoba osobou so zdravotným postihnutím, najviac 7 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy,
d)
zamestnávateľa je najmenej 10 % z minimálnej mzdy19) a najviac 10 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za každého zamestnanca; ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, najmenej 5 % z minimálnej mzdy19) a najviac 5 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za každého z takýchto zamestnancov, a najmenej 10 % z minimálnej mzdy19) a najviac 10 % z trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za každého z ostatných zamestnancov.
(8)
Preddavok na poistné sa neodvádza, ak jeho výška nedosahuje najmenej 100 Sk.
§ 17
Splatnosť preddavku na poistné
(1)
Preddavok na poistné zamestnancov [§ 11 ods. 1 písm. a)] a zamestnávateľov [§ 11 ods. 1 písm. c)] je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, preddavok na poistné je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je takýto deň určený, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.
(2)
Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb [§ 11 ods. 1 písm. b)] a platiteľov poistného podľa § 11 ods. 2 je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.
(3)
Samostatne zárobkovo činné osoby a poistenci podľa § 11 ods. 2 môžu na základe písomnej dohody so zdravotnou poisťovňou zaplatiť preddavok na poistné vopred.
(4)
Za deň platby preddavku na poistné sa považuje
a)
pri bezhotovostnom prevode z účtu deň, v ktorom sa uskutočnilo odpísanie platby z účtu platiteľa poistného,
b)
pri platbe poštovou poukážkou deň, v ktorý sa uskutočnila platba poštovou poukážkou,
c)
pri platbe v hotovosti deň, v ktorý sa uskutočnila platba v hotovosti v príslušnej zdravotnej poisťovni.
(5)
Ak sa neuskutočnilo pripísanie platby preddavku na poistné na účet zdravotnej poisťovne v deň jeho splatnosti, preddavok na poistné je zaplatený včas, ak pri platbe
a)
bezhotovostným prevodom platiteľ poistného v prevodnom príkaze, ktorý dal pred dňom splatnosti preddavku na poistné, ako deň prevodu predpísaným spôsobom určil najneskôr posledný deň splatnosti preddavku na poistné; to neplatí, ak sa platba preddavku na poistné uskutočnila oneskorene pre nedostatok finančných prostriedkov na účte platiteľa poistného,
b)
poštovou poukážkou platiteľ poistného poukázal preddavok na poistné najneskôr v posledný deň jeho splatnosti.
(6)
Platiteľ poistného je povinný bez zbytočného odkladu preukázať zdravotnej poisťovni na jej požiadanie včas uskutočnenú platbu preddavku na poistné podľa odseku 5.
(7)
Ak platiteľ poistného neodvedie preddavok na poistné riadne a včas, príslušná zdravotná poisťovňa si môže uplatniť nárok na tento preddavok na úrade.13)
(8)
Preddavok na poistné, ktorého platiteľom je štát, poukazuje ministerstvo zdravotníctva na účet zdravotnej poisťovne do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na základe údajov o počte poistencov, za ktorých platí poistné štát (§ 11 ods. 8), oznámených zdravotnou poisťovňou [§ 23 ods. 8 písm. c)].
§ 18
Úroky z omeškania
Ak platiteľ poistného neodvedie preddavok na poistné alebo nedoplatok riadne a včas, môže príslušná zdravotná poisťovňa uplatniť na úrade13) voči platiteľovi poistného okrem nároku na poistné (§ 17 ods. 7) aj nárok na úrok z omeškania. Úrok z omeškania sa vypočíta z dlžnej sumy poistného a počtu dní omeškania; na výpočet úroku z omeškania sa použije 2,5-násobok základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň splatnosti preddavku na poistné (§ 17 ods. 1 až 5) alebo nedoplatku [§ 19 ods. 10 písm. a)].
§ 19
Ročné zúčtovanie poistného
(1)
Platiteľ poistného je povinný vykonať ročné zúčtovanie poistného za predchádzajúci kalendárny rok a podať ho v príslušnej zdravotnej poisťovni v lehote ustanovenej na podávanie daňového priznania podľa osobitného predpisu.49)
(2)
Ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca je povinný vykonať a podať zamestnávateľ a za fyzickú osobu, ktorá bola v uplynulom kalendárnom roku zamestnancom, jej posledný zamestnávateľ, ak písomne požiadali o ročné zúčtovanie poistného najneskôr do 15. februára kalendárneho roka.
(3)
Ak má zamestnanec viacerých zamestnávateľov, môže požiadať o ročné zúčtovanie poistného ktoréhokoľvek z nich.
(4)
Ak zamestnanec požiada o ročné zúčtovanie poistného, je povinný predložiť zamestnávateľovi v lehote ustanovenej v odseku 2 všetky doklady o výške zaplatených preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok; uvedené neplatí, ak zamestnanec mal v predchádzajúcom kalendárnom roku len príjem podľa § 13 ods. 1 písm. a) a c) od tohto zamestnávateľa.
(5)
Ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie poistného v lehote ustanovenej v odseku 2, nepredloží doklady podľa odseku 4 alebo nemôže požiadať o ročné zúčtovanie poistného z dôvodu zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu, je povinný vykonať a podať ročné zúčtovanie sám.
(6)
Ak je zamestnanec súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný vykonať a podať ročné zúčtovanie poistného sám.
(7)
Ak poistenec, ktorý je platiteľom poistného, zomrie, ročné zúčtovanie poistného je povinný podať dedič. Ak je dedičov viac, podáva ročné zúčtovanie poistného ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich ročné zúčtovanie poistného podá, určí ho príslušná zdravotná poisťovňa. Ročné zúčtovanie sa podáva do troch mesiacov po úmrtí poistenca alebo po určení dediča, ktorý má ročné zúčtovanie vykonať. Ak dedičstvo pripadne štátu,50) ročné zúčtovanie poistného sa nepodáva.
(8)
Ak zaniká platiteľ poistného bez likvidácie, je platiteľ poistného alebo jeho právny nástupca povinný podať ročné zúčtovanie poistného v lehote troch mesiacov od jeho zrušenia.
(9)
Ak platiteľ poistného zrušuje stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky, je povinný podať ročné zúčtovanie poistného najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň.
(10)
Ak súčet preddavkov na poistné, ktoré platiteľ poistného za poistenca odviedol v predchádzajúcom kalendárnom roku, je
a)
menší ako súčin sadzby poistného (§ 12), vymeriavacieho základu poistenca (§ 13 ods. 1 až 8) a podielu vymeriavacieho základu platiteľa poistného neupraveného podľa § 13 ods. 8 k vymeriavaciemu základu poistenca neupravenému podľa § 13 ods. 8, má platiteľ poistného nedoplatok,
b)
väčší ako súčin sadzby poistného (§ 12), vymeriavacieho základu poistenca (§ 13 ods. 1 až 8) a podielu vymeriavacieho základu platiteľa poistného neupraveného podľa § 13 ods. 8 k vymeriavaciemu základu poistenca neupravenému podľa § 13 ods. 8, má platiteľ poistného preplatok na poistnom (ďalej len „preplatok").
(11)
Platiteľ poistného je povinný odviesť nedoplatok príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie poistného vykonalo. Ak sa ročné zúčtovanie poistného vykonalo v lehote na podanie daňového priznania, ktorá bola predĺžená správcom dane,51) platiteľ poistného je povinný odviesť nedoplatok príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie poistného vykonalo. Ustanovenia § 15 ods. 2 a 3 a § 17 ods. 4 a 5 platia rovnako aj pre nedoplatok.
(12)
Ak platiteľ poistného neodvedie nedoplatok riadne a včas, príslušná zdravotná poisťovňa si môže uplatniť nárok na tento nedoplatok na úrade.13)
(13)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného, ktorý vykonal ročné zúčtovanie poistného, alebo jeho právnemu nástupcovi na základe jeho žiadosti najneskôr v lehote ustanovenej v odseku 11.
(14)
Zamestnávateľ, ktorý vykonal ročné zúčtovanie poistného za zamestnanca, je povinný v lehote ustanovenej v odseku 1 oznámiť zamestnancovi výšku nedoplatku alebo preplatku a zúčtovať ho zamestnancovi najneskôr v lehote ustanovenej v odseku 11.
(15)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného plateného štátom za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov z centrálneho registra poistencov52) a podať ho ministerstvu zdravotníctva. K ročnému zúčtovaniu priloží skutočný počet poistencov za predchádzajúci kalendárny rok.
(16)
Podrobnosti o platení preddavkov na poistné a ročnom zúčtovaní poistného ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
§ 20
Vykazovanie poistného
(1)
Platiteľ poistného je povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni preddavky na poistné za príslušný kalendárny mesiac a poistné za príslušný kalendárny rok spôsobom určeným úradom.13)
(2)
Príslušná zdravotná poisťovňa je oprávnená vyžiadať si od platiteľa poistného doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného. Ak platiteľ poistného nepredloží požadované doklady, je príslušná zdravotná poisťovňa povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať úrad.
§ 21
Premlčanie
(1)
Právo zdravotnej poisťovne uplatniť nárok na poistné (§ 17 ods. 7, § 18 a § 19 ods. 12) a nárok na úhradu za zdravotnú starostlivosť (§ 9 ods. 7) sa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa splatnosti poistného alebo úhrady za zdravotnú starostlivosť.
(2)
Právo vymáhať poistné a úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti zaplatiť poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť.
(3)
Právo na vrátenie preplatku (§ 19 ods. 13) sa premlčí uplynutím piatich rokov od kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie poistného.
§ 22
Práva a povinnosti poistenca
(1)
Poistenec má právo
a)
na výber zdravotnej poisťovne za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 7 ods. 1),
b)
na úhradu zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 9 a 10),
c)
na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti11) má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,53)
d)
na poskytnutie neodkladnej starostlivosti15) poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa s ním nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,53)
e)
vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného (§ 19),
f)
podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
g)
domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom.13)
(2)
Poistenec je povinný
a)
uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu14) alebo užitia návykovej látky,
b)
vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne (§ 7 ods. 4),
c)
vykonať ročné zúčtovanie poistného za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 19 ods. 1 až 6),
d)
odviesť nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného (§ 19 ods. 11),
e)
plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 1, 3 a 4.
§ 23
Oznamovacie povinnosti
(1)
Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní
a)
zmenu mena, priezviska a zmenu trvalého pobytu,
b)
zmenu platiteľa poistného,
c)
skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia (§ 5 ods. 2 a 3) a vrátiť preukaz poistenca,
d)
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné (§ 11 ods. 8).
(2)
Skutočnosti podľa odseku 1 je povinný oznámiť za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, jeho zákonný zástupca a za maloletého poistenca jeho zákonný zástupca alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy,10) ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Poistenec, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni aj základ dane z príjmov, a to najneskôr do ôsmich dní od uplynutia posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania na daň z príjmov fyzických osôb.18)
(4)
Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi v deň nástupu do zamestnania a počas trvania zamestnania príslušnú zdravotnú poisťovňu (§ 6 ods. 5) a každú zmenu príslušnej zdravotnej poisťovne (§ 7 ods. 2); ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené skutočnosti oznámiť každému zamestnávateľovi.
(5)
Poistenec, ktorý mal v rozhodujúcom období príjmy podľa § 11 ods. 2, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni aj základ dane z príjmov, a to najneskôr do ôsmich dní od uplynutia posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania na daň z príjmov fyzických osôb.
(6)
Úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho (§ 5 ods. 1) je povinný oznámiť úradu13) príslušný úrad poverený vedením matriky do ôsmeho dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vykonaný zápis do knihy úmrtí.
(7)
Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.
(8)
Zdravotná poisťovňa je povinná oznámiť
a)
poistencovi bez zbytočného odkladu dôvod odmietnutia potvrdenia prihlášky (§ 6 ods. 9),
b)
úradu13) do 20. dňa v kalendárnom mesiaci údaje uvedené v § 28 ods. 1,
c)
ministerstvu zdravotníctva do 10. dňa v kalendárnom mesiaci počet poistencov, za ktorých platí poistné štát (§ 11 ods. 8).
§ 24
Povinnosti platiteľa poistného
Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2, je povinný
a)
vypočítať poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni (§ 15 až 17 a § 20),
b)
vykonávať ročné zúčtovanie poistného (§ 19),
c)
odviesť nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo (§ 19 ods. 11),
d)
viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, výšky poistného a jeho platenia,
e)
viesť a uchovávať po dobu desiatich rokov evidenciu o zamestnancoch, ktorá musí obsahovať
1.
meno a priezvisko,
2.
rodné číslo,
3.
trvalý pobyt,
4.
údaje o vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia,
5.
príjem za jednotlivé výplatné obdobia,
6.
výšku zaplateného poistného,
f)
preukazovať príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti potrebné na zistenie dodržania lehoty splatnosti preddavkov na poistné (§ 17),
g)
predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni na požiadanie doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného (§ 19 ods. 2),
h)
predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu54) účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania a vykazovania poistného a umožniť výkon kontroly zamestnancom zdravotnej poisťovne povereným vykonaním kontroly,
i)
predkladať úradu13) pri výkone dohľadu účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania a vykazovania poistného alebo ich na požiadanie zasielať a umožniť úradu výkon dohľadu podľa osobitného predpisu,55)
j)
plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 6.
§ 25
Povinnosti zdravotnej poisťovne
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná
a)
bez zbytočného odkladu potvrdiť prihlášku a doručiť poistencovi rovnopis potvrdenej prihlášky a preukaz poistenca (§ 6 ods. 8 písm. a) a b) a ods. 10),
b)
poskytnúť inej zdravotnej poisťovni na požiadanie informácie o podaných a potvrdených prihláškach,
d)
plniť oznamovacie povinnosti podľa § 23 ods. 8.
(2)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná
a)
zabezpečiť poistencovi zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom v osobitnom predpise,1)
b)
poskytnúť poistencovi na požiadanie informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.53)
§ 26
Pokuty
(1)
Úrad13) uloží pokutu
a)
do výšky 5 000 Sk poistencovi za nesplnenie povinností ustanovených v § 22 ods. 2 písm. a) až d),
b)
do výšky 10 000 Sk tomu, kto nesplnil oznamovacie povinnosti ustanovené v § 23,
c)
do výšky 100 000 Sk platiteľovi poistného za nesplnenie povinností ustanovených v § 24 písm. a) až i).
(2)
Úrad uloží pokutu za každé nesplnenie povinnosti podľa odseku 1; pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia povinnosti.
(3)
Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti úrad uloží pokutu vo výške dvojnásobku pokuty uloženej podľa odseku 1, ak k porušeniu povinnosti došlo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(4)
Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(6)
Na konanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.56)
(7)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Ukladanie pokút zdravotným poisťovniam upravuje osobitný predpis.57)
TRETIA ČASŤ
PREROZDEĽOVANIE POISTNÉHO NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
§ 27
(1)
Základ prerozdeľovania poistného je vybraté poistné, najmenej však 95 % poistného, ktoré je platiteľ poistného povinný odviesť zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci (ďalej len „povinné poistné“). Povinné poistné v príslušnom kalendárnom mesiaci zahŕňa aj povinné poistné z predchádzajúcich kalendárnych mesiacov, ktoré platiteľ poistného nahlásil dodatočne.
(2)
Ak zdravotná poisťovňa vyberie
a)
menej ako 95 % povinného poistného, základ prerozdeľovania poistného je 95 % povinného poistného,
b)
viac ako 95 % povinného poistného, základ prerozdeľovania poistného je 95 % povinného poistného; rozdiel medzi vybratým poistným a základom prerozdeľovania poistného je príjmom zdravotnej poisťovne.
(3)
Medzi zdravotné poisťovne sa prerozdeľuje 90 % základu prerozdeľovania poistného podľa odsekov 1 a 2, a to podľa počtu poistencov násobeného indexom rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť poistencov jednotlivých vekových skupín poistencov podľa § 28 ods. 1 písm. c) (ďalej len „index rizika nákladov“).
(4)
Poistné sa prerozdeľuje medzi zdravotné poisťovne podľa § 28. Na prerozdeľovanie poistného dohliada úrad podľa osobitného predpisu.55)
§ 28
(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná do 20. dňa v kalendárnom mesiaci oznámiť úradu
a)
celkovú sumu povinného poistného,
b)
celkovú sumu vybratého poistného,
c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku vo vekových skupinách po piatich rokoch od narodenia do 80 rokov veku a vo vekovej skupine od 80 rokov vyššie.
(2)
Celková suma z prerozdelenia poistného pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom na jedného prepočítaného poistenca.
(3)
Počet prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako súčet poistencov v jednotlivých vekových skupinách podľa odseku 1 písm. c) vynásobený indexom rizika nákladov.
(4)
Štandardizovaný príjem na jedného prepočítaného poistenca sa vypočíta vydelením sumy zodpovedajúcej 90 % základu prerozdeľovania poistného (§ 27 ods. 3) celkovým počtom prepočítaných poistencov. Celkový počet prepočítaných poistencov je súčet prepočítaných poistencov všetkých zdravotných poisťovní.
(5)
Index rizika nákladov sa vypočítava v každom kalendárnom roku na nasledujúci kalendárny rok z priemerných nákladov zdravotných poisťovní vynaložených najmenej na 95 % poistencov v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov.
(6)
Index rizika nákladov na príslušný kalendárny rok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa ustanovuje index rizika nákladov.
(7)
Úrad oznámi do 25. dňa v kalendárnom mesiaci každej zdravotnej poisťovni celkovú sumu z prerozdelenia poistného pre zdravotnú poisťovňu na jedného poistenca a celkovú sumu z prerozdelenia poistného pre zdravotnú poisťovňu vypočítanú podľa odseku 2 (ďalej len „celková suma z prerozdelenia poistného“).
(8)
Ak suma poistného zodpovedajúca 90 % základu prerozdeľovania poistného (§ 27 ods. 3) je
a)
väčšia ako celková suma z prerozdelenia poistného, zdravotná poisťovňa má záväzok voči inej zdravotnej poisťovni,
b)
menšia ako celková suma z prerozdelenia poistného, zdravotná poisťovňa má pohľadávku voči inej zdravotnej poisťovni.
(9)
Záväzky a pohľadávky zdravotných poisťovní zistené podľa odseku 8 sa započítavajú. Úrad v lehote ustanovenej v odseku 7 oznámi každej zdravotnej poisťovni sumu, ktorá zodpovedá jej záväzku alebo pohľadávke voči inej zdravotnej poisťovni po započítaní. Touto sumou je rozdiel poistného zodpovedajúceho 90 % základu prerozdeľovania poistného (§ 27 ods. 3) a celkovej sumy z prerozdelenia poistného.
(10)
Zdravotná poisťovňa, ktorá má po započítaní záväzok, je povinná odviesť sumu zodpovedajúcu jej záväzku tej zdravotnej poisťovni, voči ktorej má záväzok, do piatich kalendárnych dní odo dňa, ako jej úrad túto sumu oznámil. Povinnosť sa splní aj vtedy, ak suma, ktorá zodpovedá záväzku, bola v ustanovenej lehote odpísaná z účtu zdravotnej poisťovne.
(11)
Ak zdravotná poisťovňa neodvedie sumu, ktorá zodpovedá jej záväzku, v lehote ustanovenej v odseku 10 alebo ju odvedie v nesprávnej výške, je povinná zaplatiť zdravotnej poisťovni, voči ktorej má záväzok, poplatok vo výške 0,2 % z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania.
(12)
Celkovú sumu z prerozdelenia poistného za predchádzajúci kalendárny rok upraví úrad13) do 31. októbra nasledujúceho roka podľa počtu poistencov vedených v centrálnom registri poistencov, podľa vekových skupín poistencov a podľa ročného zúčtovania poistného (§ 19). Takto upravenú sumu úrad zúčtuje do 31. decembra nasledujúceho roka.
(13)
Podrobnosti o prerozdeľovaní poistného ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s ministerstvom financií.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 29
(1)
Poistencovi patria práva pri výkone verejného zdravotného poistenia rovnako, v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti ustanovenou osobitným predpisom.58)
(2)
Poistenec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde.59)
§ 29a
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov60) sa do 31. decembra 2005 vylučuje splatné poistné a poistné, ktoré sa stane splatné v budúcnosti.
§ 30
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová „zdravotné poistenie“ alebo „povinné zdravotné poistenie“, rozumie sa tým „verejné zdravotné poistenie“.
§ 31
(1)
V roku 2005 je poistenec povinný podať prihlášku v zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. júna 2005. Táto povinnosť sa nevzťahuje na poistencov zdravotných poisťovní zriadených podľa doterajších predpisov, ktorým do 31. mája 2005 úrad vydal povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.
(2)
Zdravotná poisťovňa je povinná potvrdiť prihlášku podanú podľa odseku 1, ak neodmietla jej potvrdenie podľa § 6 ods. 9, a poslať poistencovi rovnopis potvrdenej prihlášky a preukaz poistenca najneskôr do 31. júla 2005.
(3)
Prerozdelenie poistného za posledný štvrťrok 2004 vykoná ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou najneskôr do 31. marca 2005 podľa doterajších predpisov.
(4)
Prvé ročné zúčtovanie poistného podľa tohto zákona vykonajú platitelia poistného v roku 2006 za rok 2005.
Čl. II
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z. a zákona č. 186/2004 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa slová „zdravotného poistenia“ nahrádzajú slovami „verejného zdravotného poistenia“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Príloha č. 1 časť B v prvom a druhom bode sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
individuálne zdravotné poistenie.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem § 25 ods. 1 písm. c), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
3)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 2 písm. d) a § 54 ods. 4 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
6)
§ 62 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 27 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
11)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 28, 30. 01. 1977) v platnom znení.
18)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
28)
§ 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
§ 29 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
§ 29a ods. 1 zákona č. 59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.
31)
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
33)
Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
39a)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.
41)
§ 45 zákona č. 595/2003 Z. z.
42)
45)
Napríklad § 98 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
§ 54 ods. 19 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
§ 29 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
49)
§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z.
51)
53)
§ 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
55)
§ 43 zákona č. 581/2004 Z. z.
56)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
57)
Zákon č. 581/2004 Z. z.
58)
§ 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
59)
60)
Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 268 ods. 1 písm. d) a § 321 Občianskeho súdneho poriadku.