577/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

577
ZÁKON
z 21. októbra 2004
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti1) uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia2) za podmienok ustanovených osobitnými predpismi3) a úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.4)
(2)
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 1.
DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
§ 2
Preventívne prehliadky
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to
a)
deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku,
b)
jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
c)
jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 15 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
d)
jedna preventívna prehliadka poistenca od 15 rokov veku raz za dva roky u všeobecného lekára,5)
e)
jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku raz za šesť mesiacov u zubného lekára,
f)
jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára,
g)
dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára,
h)
jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
i)
jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
j)
jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku od 50 rokov veku raz za tri roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,
k)
jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi,6) raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
l)
preventívne prehliadky nariadené orgánmi na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam.7)
(2)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.
(3)
Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), u ktorého absolvoval preventívnu prehliadku podľa odseku 2, plnú úhradu za poskytnuté zdravotné výkony. Na základe potvrdenia o úhrade mu zdravotná poisťovňa následne preplatí zodpovedajúcu výšku úhrady na základe verejného zdravotného poistenia.
(4)
Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok podľa odsekov 1 a 2, je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotné výkony
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť.8)
(2)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony, ktoré predstavujú nevyhnutný predpoklad na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti9) a ktoré
a)
vedú k zisteniu choroby,
b)
sú poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je uvedený v prílohe č. 3, alebo
c)
sú poskytnuté v rámci dispenzarizácie, ak poistenca na dispenzarizáciu zaradila zdravotná poisťovňa.10)
(3)
Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k
a)
záchrane života,
b)
vyliečeniu choroby,
c)
zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d)
zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e)
zmierneniu prejavov choroby,
f)
účinnej prevencii.
(4)
Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára podľa prílohy č. 2.
(5)
Rozsah poskytnutých zdravotných výkonov podľa odseku 4, ich cenu a výšku spoluúčasti poistenca na úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej len „spoluúčasť poistenca“) je poistenec alebo jeho zákonný zástupca povinný potvrdiť svojím podpisom ošetrujúcemu lekárovi bezprostredne po ich poskytnutí.
(6)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádzajú zdravotné výkony uvedené v Katalógu zdravotných výkonov11) poskytnuté v súvislosti s chorobou uvedenou v Zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam chorôb“).
(7)
Zoznam chorôb vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením. Zoznam chorôb sa aktualizuje najmenej raz za rok.
§ 4
Lieky
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú lieky poskytované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti12) (ďalej len „ústavná starostlivosť“).
(2)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú lieky poskytované v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti13) (ďalej len „ambulantná starostlivosť“) alebo lekárenskej starostlivosti14) uvedené v Zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam liekov“) a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami uvedenými v tomto zozname. Najmenej jeden liek obsahujúci liečivo z každej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 4, sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.
(3)
Zoznam liekov vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) opatrením.15) Zoznam liekov sa aktualizuje najmenej raz za rok.
§ 5
Zdravotnícke pomôcky
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotnícke pomôcky poskytované v rámci ústavnej starostlivosti.12)
(2)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú zdravotnícke pomôcky poskytované v rámci ambulantnej starostlivosti13) alebo lekárenskej starostlivosti14) uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam zdravotníckych pomôcok“) a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami, množstvovými limitmi a finančnými limitmi uvedenými v tomto zozname. Z každej skupiny zdravotníckych pomôcok, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 5, sa základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.
(3)
Zoznam zdravotníckych pomôcok vydáva ministerstvo opatrením.15)
§ 6
Dietetické potraviny
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny uvedené v Zozname dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam dietetických potravín“) a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami, množstvovými limitmi a finančnými limitmi uvedenými v tomto zozname.
(2)
Zoznam dietetických potravín vydáva ministerstvo opatrením.15)
§ 7
Kúpeľná starostlivosť
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť, ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť13) alebo ústavnú starostlivosť.12)
(2)
Kúpeľná starostlivosť na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch.16)
(3)
Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý tvorí prílohu č. 6.
(4)
Úhradu kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára uvedeného pri jednotlivých indikáciách zoznamu podľa odseku 3.
§ 8
Na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov.
TRETIA ČASŤ
KATEGORIZÁCIA CHORÔB, LIEČIV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A DIETETICKÝCH POTRAVÍN
PRVÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA CHORÔB
§ 9
(1)
Zaradenie choroby do zoznamu chorôb, zmenu zaradenia choroby v zozname chorôb a vyradenie choroby zo zoznamu chorôb určuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva kategorizáciou chorôb.
(2)
Súčasťou kategorizácie choroby pri jej zaradení do zoznamu chorôb alebo pri zmene jej zaradenia v zozname chorôb je určenie spoluúčasti poistenca. Spoluúčasť poistenca sa určuje v zozname chorôb pri každej chorobe
a)
ako doplatok k ustanovenej výške úhrady zdravotnej poisťovne,
b)
percentuálnym podielom výšky úhrady poistenca k celkovej výške úhrady za zdravotnú starostlivosť alebo
c)
ustanovením výšky úhrady poistenca pevnou sumou.
(3)
Spoluúčasť poistenca uhrádza poistenec poskytovateľovi, ktorý mu poskytol zdravotnú starostlivosť, v hotovosti; ak ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.
(4)
Na kategorizáciu chorôb zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre choroby ako svoj poradný orgán.
§ 10
Kritériá kategorizácie choroby
(1)
Pri kategorizácii chorôb (§ 9) sa prihliada na
a)
závažnosť choroby,
b)
vek poistenca.
(2)
Spoluúčasť poistenca možno určiť v rôznej výške v závislosti od indikačných obmedzení.
DRUHÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA LIEČIV
§ 11
(1)
Zaradenie liečiva alebo kombinácie liečiv (ďalej len „liečivo“) do zoznamu liekov, zmenu zaradenia liečiva v zozname liekov a vyradenie liečiva zo zoznamu liekov určuje ministerstvo kategorizáciou liečiv.
(2)
Na kategorizáciu liečiv zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre liečivá ako svoj poradný orgán.
(3)
Súčasťou kategorizácie liečiva pri jeho zaradení do zoznamu liekov alebo pri zmene jeho zaradenia v zozname liekov je určenie
a)
štandardnej dávky liečiva,
b)
maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva.
(4)
Súčasťou kategorizácie liečiva podľa odseku 3 môže byť
a)
indikačné obmedzenie,
b)
preskripčné obmedzenie.
§ 12
Kritériá kategorizácie liečiv
(1)
Do zoznamu liekov sa môže zaradiť liečivo, ak sa klinickými skúškami preukáže, že podávaním tohto liečiva sa dosiahne
a)
záchrana života,
b)
vyliečenie choroby,
c)
zabránenie vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d)
zabránenie zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e)
účinná profylaxia alebo
f)
zmiernenie príznakov choroby.
(2)
Zo zoznamu liekov sa môže vyradiť liečivo, ak
a)
v zozname liekov nie je zaradený žiadny liek obsahujúci príslušné liečivo a nepodala sa žiadosť o zaradenie lieku obsahujúceho príslušné liečivo do zoznamu liekov, alebo
b)
liečba liečivom pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného liečebného účinku je vysokonákladná a súčasne sú v zozname liekov zaradené iné porovnateľné liečivá rovnakej generácie anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s nižšou nákladovosťou liečby.
(3)
Pri kategorizácii liečiva (§ 11) sa prihliada na
a)
účinnosť liečiva,
b)
prínos liečiva pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,
c)
porovnanie liečiv z hľadiska
1.
indikácie a kontraindikácie,
2.
výskytu nežiaducich účinkov,
3.
liečebnej dávky na danú indikáciu,
4.
dávkovania liečiva,
5.
interakcie s inými liečivami,
6.
liečebného prínosu liečiva,
7.
miery prijatia liečby osobou,
d)
zlepšenie liečby pri porovnaní s existujúcimi možnosťami liečby.
(4)
Jedno liečivo možno kategorizovať rôzne v závislosti od
a)
cesty podania liečiva,
b)
liekovej formy liečiva,
c)
množstva liečiva v liekovej forme vyjadreného v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo v kusových jednotkách alebo
d)
dávkovania liečiva.
(5)
Pri určovaní maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva sa zohľadňujú
a)
farmaceutické charakteristiky liečiva, ktorými sú
1.
cesta podania liečiva,
2.
lieková forma liečiva,
3.
množstvo liečiva v liekovej forme vyjadrené v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo v kusových jednotkách,
4.
dávkovanie liečiva,
b)
účinnosť liečiva,
c)
nákladovosť liečby liečivom,
d)
výška úhrady zdravotnej poisťovne za porovnateľné liečivá zaradené do danej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny.
(6)
Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva z každej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv (príloha č. 4) sa určí tak, aby najmenej jeden liek obsahujúci takéto liečivo sa plne uhrádzal na základe verejného zdravotného poistenia.
(7)
Podrobnosti o postupe pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov a o úradné určenie ceny lieku
(1)
Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov a o úradné určenie ceny lieku (ďalej len „žiadosť o zaradenie lieku“) podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť o zaradenie lieku musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiv,
c)
kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením všetkých v ňom obsiahnutých liečiv a pomocných látok,
d)
indikácie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii lieku,
e)
dávkovanie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii lieku,
f)
dennú definovanú dávku liečiva, ak ju určila Svetová zdravotnícka organizácia, a počet denných definovaných dávok v jednom balení lieku,
g)
údaj o cene od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je liek registrovaný
1.
v krajine výrobcu,
2.
v Českej republike,
3.
vo Francúzskej republike,
4.
v Maďarskej republike,
5.
v Rakúskej republike,
6.
v Spolkovej republike Nemecko,
7.
v Španielskom kráľovstve,
8.
v Talianskej republike,
9.
v Poľskej republike,
h)
zaradenie lieku do niektorej z týchto skupín:
1.
liečivo zatiaľ nezaradené do platného zoznamu liekov,
2.
nová lieková forma, nová cesta podania, nové množstvo liečiva v liekovej forme alebo nové dávkovanie liečiva zaradeného do zoznamu liekov,
3.
liečivo zaradené do platného zoznamu liekov (ďalej len „zaradené liečivo“),
i)
návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne,
j)
návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára,
k)
návrh indikačných obmedzení na
1.
chorobu,
2.
cieľovú skupinu osôb,
l)
súhrn charakteristických vlastností,
m)
údaje o liečebnej stratégii lieku,
n)
údaje o liečebnom postavení lieku,
o)
údaje o prínose lieku pre liečebnú prax,
p)
farmako-ekonomický rozbor lieku,
q)
návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu lieku v lekárni.
(3)
Podrobnosti o farmako-ekonomickom rozbore lieku [odsek 2 písm. p)] ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Žiadateľ podľa odseku 1 k žiadosti o zaradenie lieku pripojí
a)
osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia o registrácii lieku,
b)
prehľad významných porovnávacích klinických skúšaní,
c)
významné súhrnné články z odbornej literatúry v maximálnom počte desať článkov,
d)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
§ 14
Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu liekov
(1)
Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu liekov podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiv,
c)
dôvody vyradenia lieku zo zoznamu liekov.
§ 15
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu. Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 13 ods. 2 písm. a), b), f), g) a q).
§ 16
Rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku
(1)
O zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 13.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie lieku
a)
do 180 dní od jej doručenia alebo
b)
do 90 dní od jej doručenia, ak
1.
predmetom žiadosti je liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo,
2.
navrhovaná maximálna cena lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva je nižšia najmenej o 10 % v porovnaní s najnižšou maximálnou cenou lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva, ktorý je zaradený do platného zoznamu liekov.
(3)
Ak je doručená žiadosť neúplná, najmä ak neobsahuje náležitosti podľa § 13 ods. 2 a 4, ministerstvo vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti a určí mu na to lehotu, spravidla nie dlhšiu ako 30 dní.
(4)
Ministerstvo zaradí do zoznamu liekov liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo.
(5)
Dôvodom na nezaradenie lieku do zoznamu liekov môže byť
a)
zaradenie lieku medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo
b)
návrh maximálnej ceny od výrobcu, ktorý presahuje o viac ako 10 % aritmetický priemer troch najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 13 ods. 2 písm. g)].
§ 17
Rozhodovanie o vyradení lieku zo zoznamu liekov
(1)
O vyradení lieku zo zoznamu liekov rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 14 alebo z vlastného podnetu.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradenie lieku zo zoznamu liekov (§ 14) do 90 dní od jej doručenia.
(3)
Ministerstvo vyradí liek zo zoznamu liekov, ak
a)
sa nepredĺžila registrácia lieku,18)
b)
sa zrušila registrácia lieku,19)
c)
cena od výrobcu prekročila maximálnu cenu od výrobcu uvedenú v zozname liekov.
(4)
Ministerstvo môže vyradiť liek zo zoznamu liekov, ak
a)
sa liek zaradil medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
b)
bol liek preukázateľne nedostupný na trhu dlhšie ako tri mesiace, alebo
c)
žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku (§ 15) obsahuje návrh maximálnej ceny od výrobcu, ktorá presahuje o viac ako 10 % aritmetický priemer troch najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 13 ods. 2 písm. g)].
§ 18
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny lieku
(1)
O zmene úradne určenej ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 15.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny lieku do 90 dní od jej doručenia. Ak ministerstvo v ustanovenej lehote nerozhodne, žiadateľ podľa § 15 je oprávnený liek predávať za navrhnutú cenu.
§ 19
Zoznam liekov
(1)
Ministerstvo ustanoví v zozname liekov podľa § 4 ods. 3
a)
pre každé liečivo údaje podľa § 11 ods. 3,
b)
pre každý liek
1.
maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za liek,
2.
maximálnu výšku úhrady poistenca za liek,
3.
maximálnu cenu lieku v lekárni,
4.
indikačné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. a)],
5.
preskripčné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. b)].
(2)
Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za liek zaradený do zoznamu liekov zodpovedá násobku počtu štandardných dávok zaradeného liečiva obsiahnutých v lieku a maximálnej výšky úhrady za štandardnú dávku zaradeného liečiva.
(3)
Maximálna výška úhrady poistenca za liek zodpovedá rozdielu medzi maximálnou cenou lieku v lekárni a maximálnou výškou úhrady zdravotnej poisťovne za liek.
TRETIA HLAVA
KATEGORIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
§ 20
(1)
Zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok určuje ministerstvo kategorizáciou zdravotníckych pomôcok.
(2)
Na kategorizáciu zdravotníckych pomôcok zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky ako svoj poradný orgán.
(3)
Súčasťou kategorizácie zdravotníckej pomôcky pri jej zaradení do zoznamu zdravotníckych pomôcok je určenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku.
(4)
Súčasťou kategorizácie zdravotníckej pomôcky podľa odseku 3 môžu byť
a)
indikačné obmedzenia,
b)
preskripčné obmedzenia,
c)
množstvové limity,
d)
finančné limity.
§ 21
Kritériá kategorizácie zdravotníckych pomôcok
(1)
Pri kategorizácii zdravotníckych pomôcok (§ 20) sa prihliada na
a)
liečebný prínos zdravotníckej pomôcky potvrdený klinickými skúškami,
b)
podporu stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepšenie alebo vylúčenie jeho zhoršenia s prihliadnutím na
1.
možnosti použitia iných liečebných postupov alebo zdravotníckych pomôcok,
2.
povahu choroby alebo zdravotného postihnutia,
3.
získanú kvalitu života,
4.
obnovenie pracovnej schopnosti,
c)
náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov zdravotného postihnutia alebo na modifikáciu anatomickej štruktúry alebo fyziologického procesu na základe
1.
analýzy epidemiologických údajov o zdravotných postihnutiach, na ktoré je zdravotnícka pomôcka určená,
2.
definovania populácie, ktorej je zdravotnícka pomôcka určená,
3.
porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu pri zdravotníckych pomôckach určených na dlhodobú liečbu s nákladmi na liečbu pri použití iných porovnateľných zdravotníckych pomôcok alebo iných liečebných postupov,
4.
odhadu celkových nákladov u všetkých poistencov prepočítaných na jeden rok,
5.
odhadu nákladov na jeden rok života štandardizovanej kvality u jedného poistenca,
6.
odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia,
7.
odhadu zlepšenia kvality života a získaných rokov života.
(2)
Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky je vo výške úhrady základného funkčného typu zdravotníckej pomôcky.
(3)
Základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným postihnutím alebo určenou chorobou vyhovujúci funkčný efekt, ktorý je rovnocenný s inými porovnateľnými typmi alebo vyhotoveniami, má požadovaný estetický vzhľad, požadovanú životnosť a cenu.
(4)
Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným postihnutím alebo určenou chorobou rozšírené funkčné využitie, lepší estetický vzhľad alebo menšiu hmotnosť, alebo má iné pozitívne vlastnosti ako základný funkčný typ, ktoré nie sú pre objektívne zistený zdravotný stav poistenca nevyhnutné.
§ 22
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
(1)
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradné určenie ceny (ďalej len „žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky“) podáva výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov zdravotníckej pomôcky,
c)
kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
d)
veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky,
e)
účel určenia zdravotníckej pomôcky,
f)
stručnú charakteristiku zdravotníckej pomôcky,
g)
návod na použitie zdravotníckej pomôcky,
h)
technické parametre a úžitkovú dobu zdravotníckej pomôcky,
i)
údaj o cene od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je zdravotnícka pomôcka registrovaná
1.
v krajine výrobcu,
2.
v Českej republike,
3.
vo Francúzskej republike,
4.
v Maďarskej republike,
5.
v Rakúskej republike,
6.
v Spolkovej republike Nemecko,
7.
v Španielskom kráľovstve,
8.
v Talianskej republike,
9.
v Poľskej republike,
j)
zaradenie zdravotníckej pomôcky do niektorej z týchto skupín:
1.
základný funkčný typ,
2.
rozšírený funkčný typ,
k)
návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne,
l)
návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára,
m)
návrh indikačných obmedzení na
1.
chorobu,
2.
cieľovú skupinu osôb,
n)
návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu vo výdajni zdravotníckych pomôcok.
(3)
K žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky žiadateľ podľa odseku 1 pripojí
a)
osvedčenú kópiu dokladu o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu20) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh,
b)
osvedčenú kópiu dokladu o pridelení kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
d)
zobrazenie zdravotníckej pomôcky.
§ 23
Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok
(1)
Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok podáva výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov zdravotníckej pomôcky, veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky a kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,
c)
dôvody vyradenia zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok.
§ 24
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky podáva výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu. Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 22 ods. 2 písm. a) až d) a písm. i) a n).
§ 25
Rozhodovanie o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradnom určení ceny zdravotníckej pomôcky
(1)
O zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradne určenej cene zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 22 po jej odbornom posúdení Kategorizačnou komisiou pre zdravotnícke pomôcky.
(2)
Ministerstvo je oprávnené požiadať žiadateľa podľa § 22 ods. 1 o predvedenie praktickej ukážky funkčných vlastností zdravotníckej pomôcky, ktorá je predmetom jeho žiadosti o zaradenie do zoznamu zdravotníckych pomôcok, na rokovaní Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky.
(3)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej doručenia.
(4)
Ministerstvo nezaradí do zoznamu zdravotníckych pomôcok zdravotnícku pomôcku, ak
a)
žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky nespĺňa náležitosti ustanovené v § 22 ods. 2 a 3,
b)
žiadateľ podľa § 22 ods. 1 nevyhovie žiadosti ministerstva podľa odseku 2.
§ 26
Rozhodovanie o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok
(1)
O vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 23 alebo z vlastného podnetu po odbornom posúdení Kategorizačnou komisiou pre zdravotnícke pomôcky.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok do 90 dní od jej doručenia.
(3)
Ministerstvo vyradí zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ak zdravotnícka pomôcka prestala spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu20) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh.
(4)
Ministerstvo môže vyradiť zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ak
a)
použitie zdravotníckej pomôcky pri zohľadnení zdravotného postihnutia alebo určenej choroby, funkčného využitia, estetického vzhľadu, hmotnosti a iných úžitkových vlastností predstavuje vysokú nákladovosť a sú k dispozícii iné porovnateľné zdravotnícke pomôcky s nižšou nákladovosťou použitia zdravotníckej pomôcky,
b)
zdravotnícka pomôcka bola preukázateľne nedostupná na trhu dlhšie ako tri mesiace, alebo
c)
žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky obsahuje návrh maximálnej ceny od výrobcu, ktorá presahuje o viac ako 10 % aritmetický priemer troch najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 22 ods. 2 písm. i)].
§ 27
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
(1)
O zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 24.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej doručenia. Ak ministerstvo v ustanovenej lehote nerozhodne, žiadateľ podľa § 24 je oprávnený zdravotnícku pomôcku predávať za navrhnutú cenu.
§ 28
Zoznam zdravotníckych pomôcok
Ministerstvo ustanoví v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 5 ods. 3) pre každú zdravotnícku pomôcku
a)
maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku (§ 20 ods. 3),
b)
maximálnu výšku úhrady poistenca za zdravotnícku pomôcku,
c)
maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
d)
indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. a)],
e)
preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. b)],
f)
množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. c)],
g)
finančné limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. d)].
ŠTVRTÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA DIETETICKÝCH POTRAVÍN
§ 29
(1)
Zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín určuje ministerstvo kategorizáciou dietetických potravín.
(2)
Na kategorizáciu dietetických potravín zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre dietetické potraviny ako svoj poradný orgán.
(3)
Súčasťou kategorizácie dietetickej potraviny pri jej zaradení do zoznamu dietetických potravín je určenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne.
(4)
Súčasťou kategorizácie dietetickej potraviny môžu byť
a)
indikačné obmedzenia,
b)
preskripčné obmedzenia,
c)
množstvové limity,
d)
finančné limity.
§ 30
Kritériá kategorizácie dietetických potravín
Pri kategorizácii dietetických potravín sa prihliada na
a)
liečebný prínos dietetickej potraviny,
b)
podporu stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepšenie alebo vylúčenie jeho zhoršenia s prihliadnutím na
1.
možnosti použitia iných liečebných postupov alebo dietetických potravín,
2.
povahu choroby,
3.
získanú kvalitu života,
4.
obnovenie pracovnej schopnosti,
c)
náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov choroby alebo na modifikáciu anatomickej štruktúry, alebo fyziologického procesu na základe
1.
definovania populácie, ktorej je dietetická potravina určená,
2.
porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu s nákladmi na liečbu pri použití iných porovnateľných dietetických potravín alebo iných liečebných postupov,
3.
odhadu celkových nákladov u všetkých poistencov prepočítaných na jeden rok,
4.
odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia,
5.
odhadu zlepšenia kvality života a získaných rokov života.
§ 31
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradné určenie ceny dietetickej potraviny
(1)
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradné určenie ceny dietetickej potraviny (ďalej len „žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny“) podáva výrobca dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov dietetickej potraviny,
c)
kvalitatívne zloženie a kvantitatívne zloženie,
d)
aplikačnú formu,
e)
veľkosť balenia,
f)
účel určenia,
g)
dávkovanie,
h)
návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu v lekárni.
(3)
K žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny žiadateľ podľa odseku 1 pripojí
a)
doklad o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu21) na uvedenie dietetickej potraviny na trh,
b)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
§ 32
Žiadosť o vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín
(1)
Žiadosť o vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín podáva výrobca dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b)
názov dietetickej potraviny,
c)
aplikačnú formu,
d)
veľkosť balenia,
e)
dôvody vyradenia dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín.
§ 33
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny podáva výrobca dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu. Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 31 ods. 2 písm. a), b), d), e) a h).
§ 34
Rozhodovanie o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny
(1)
O zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradne určenej cene dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 31 po odbornom posúdení žiadosti Kategorizačnou komisiou pre dietetické potraviny.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny do 90 dní od jej doručenia.
§ 35
Rozhodovanie o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín
(1)
O vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 32 alebo z vlastného podnetu po odbornom posúdení Kategorizačnou komisiou pre dietetické potraviny.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín do 90 dní od jej doručenia.
§ 36
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny
(1)
O zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 33.
(2)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny do 90 dní od jej doručenia. Ak ministerstvo v ustanovenej lehote nerozhodne, žiadateľ podľa § 33 je oprávnený dietetickú potravinu predávať za navrhnutú cenu.
§ 37
Zoznam dietetických potravín
Ministerstvo ustanoví v zozname dietetických potravín (§ 6 ods. 2) pre každú dietetickú potravinu
a)
maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za dietetickú potravinu (§ 29 ods. 3),
b)
maximálnu výšku úhrady poistenca za dietetickú potravinu,
c)
maximálnu cenu dietetickej potraviny v lekárni,
d)
indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. a)],
e)
preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. b)],
f)
množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. c)],
g)
finančné limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. d)].
ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚHRADA ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
§ 38
Rozsah úhrady
(1)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti4) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Služby podľa odseku 1 sa plne alebo čiastočne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, len ak súvisia so zdravotnou starostlivosťou plne alebo čiastočne uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia.
(3)
Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza, ak nie je oslobodený od úhrady podľa odseku 8,
a)
stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti za každý deň
1.
ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného poskytovateľa,
2.
ústavnej starostlivosti v liečebni22) a v prírodných liečebných kúpeľoch16) bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,
b)
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri každej návšteve,
c)
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby,
d)
štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise,
e)
štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze,
f)
pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti,
g)
dopravu.
(4)
Na účely určenia úhrady za služby podľa odseku 3 písm. a) sa prvý deň a posledný deň ústavnej starostlivosti považujú len za jeden deň ústavnej starostlivosti.
(5)
Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi po ich poskytnutí v hotovosti; ak ide o služby súvisiace s poskytovaním ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.
(6)
Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné alebo technické nedostatky na strane poskytovateľa, poistenec za takýto čas predĺženia neuhrádza služby podľa odseku 3 písm. a) a f).
(7)
Za poskytovanie ambulantnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. c) sa na účely tohto zákona nepovažuje zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje člen konzília23) počas ústavnej starostlivosti.
(8)
Od povinnosti úhrady
a)
podľa odseku 3 písm. a) je oslobodený poistenec
1.
v prípade zdravotného stavu, pri ktorom možno uložiť povinné liečenie,
2.
s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,
3.
tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom,
4.
do dovŕšenia troch rokov veku,
5.
v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,24) a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,
6.
nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
7.
vojak povinnej vojenskej služby25) alebo občan vykonávajúci civilnú službu,26)
b)
podľa odseku 3 písm. b) je oslobodený poistenec
1.
pri preventívnej prehliadke,
2.
pri opakovanej návšteve toho istého lekára uskutočnenej do siedmich dní odo dňa návštevy, pri ktorej takéto služby u tohto lekára uhradil,
3.
do dovŕšenia jedného roku veku,
4.
s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,
5.
nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
6.
vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci civilnú službu,
7.
pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,
8.
do 18 rokov veku, ktorý je zaradený zdravotnou poisťovňou na dispenzarizáciu,10)
c)
podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci civilnú službu,
d)
podľa odseku 3 písm. d) je oslobodený
1.
poistenec pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu,
2.
vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci civilnú službu,
e)
podľa odseku 3 písm. e) je oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným orgánom priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa osobitného predpisu,27)
f)
podľa odseku 3 písm. f) je oslobodený poistenec do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti a poistenec do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca alebo osoba, ktorej bol zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,28)
g)
podľa odseku 3 písm. g) je oslobodený
1.
poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
2.
poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
3.
poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
4.
poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom,
(9)
Výšku úhrady poistenca za služby podľa odseku 3 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.
(10)
Vypracovanie lekárskeho posudku a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie poskytol.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 39
Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona (§ 16 až 18, § 25 až 27 a § 34 až 36) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,29) ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
§ 40
(1)
Kategorizačné komisie (§ 9 ods. 4, § 11 ods. 2, § 20 ods. 2 a § 29 ods. 2) majú jedenásť členov, ktorých vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky; troch členov na návrh ministerstva, päť členov na návrh zdravotných poisťovní a troch členov na návrh Slovenskej lekárskej komory.
(2)
Činnosť kategorizačných komisií podľa odseku 1 upravia štatúty, ktoré schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 41
Ministerstvo bezodkladne uverejňuje na svojej internetovej stránke
a)
rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku vrátane ich odôvodnenia,
b)
rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradnom určení ceny zdravotníckej pomôcky vrátane ich odôvodnenia,
c)
rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny vrátane ich odôvodnenia,
d)
rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny lieku vrátane ich odôvodnenia,
e)
rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky vrátane ich odôvodnenia,
f)
rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny vrátane ich odôvodnenia,
g)
štatúty kategorizačných komisií (§ 40).
§ 42
(1)
Zdravotná poisťovňa poskytne poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom vrátane predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
(2)
Nezmluvným poskytovateľom podľa odseku 1 je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.30)
(3)
Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi príspevok podľa odseku 1 na základe predložených dokladov o úhrade. Výška príspevku nesmie prekročiť cenu obvyklú u zmluvných poskytovateľov v príslušnom čase, na príslušnom mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť.
(4)
Zdravotná poisťovňa má právo
a)
uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu31) alebo v dôsledku užitia návykovej látky,
b)
uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa poistenec pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam, preventívnemu očkovaniu a vedie zdravý spôsob života,32) a to vo všetkých prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a uverejnené zdravotnou poisťovňou.
§ 43
V roku 2005 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu stomatologickú prehliadku podľa doterajších predpisov.
§ 44
Poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona.
§ 45
(1)
Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzaného lieku na základe verejného zdravotného poistenia alebo čiastočne uhrádzanej dietetickej potraviny na základe verejného zdravotného poistenia v lekárni musí zostať pomer úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca nezmenený.
(2)
Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzanej zdravotníckej pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia vo výdajni zdravotníckych pomôcok musí zostať pomer úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca nezmenený.
§ 46
(1)
Prvý zoznam chorôb podľa tohto zákona vydá vláda Slovenskej republiky bez predchádzajúcej kategorizácie chorôb.
(2)
Za prvý zoznam liekov podľa tohto zákona sa považuje zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.
(3)
Za prvý zoznam zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona sa považuje zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.
(4)
Za prvý zoznam dietetických potravín podľa tohto zákona sa považuje zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.
§ 47
Konania o žiadostiach o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov, konania o žiadostiach o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok a konania o žiadostiach o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín, alebo o zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 48
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 17/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 579/2003 Z. z. a zákona č. 599/2003 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2001 Z. z.,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2001 Z. z.,
4.
vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 169/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
§ 49
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovenie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 040, 11. 02. 1989).
Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
NÁPLŇ PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK
Preventívne prehliadky detí
Obsah: Komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom.
V termínoch preventívnej prehliadky sa vykoná aj pravidelné povinné očkovanie. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria
Okruh poistencov: poistenci do dovŕšenia 15 rokov veku
Periodicita: 1) deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri do troch mesiacov veku
  2) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov
  3) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 15 rokov veku raz za dva roky
Z o z n a m    v ý k o n o v
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  1. preventívna prehliadka – bazálne vyšetrenie novorodenca
Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; auskultačný nález na srdci; stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v domácom prostredí do 48 hodín po prepustení novorodenca z nemocnice alebo pôrodnice
  2. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa do 4. týždňa života
  3. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 5. až 7. týždni života
  4. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Zhodnotia sa jazvy po BCG očkovaní, skontroluje sa vykonanie ortopedického skríningu. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 8. až 10. týždni života
  US vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat vykonáva sa v 8. až 10. týždni života
  5. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Očkovanie: 1. dávka DiTePer, Hib, HB
vykonáva sa v 3. až 4. mesiaci života
  Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 3. až 4. mesiaci života
  6. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a moč. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Očkovanie: 2. dávka DiTePer, Hib, HB
vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života
  Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života
  Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života
  Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 5. až 6. mesiaci života
  7. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 7. až 8. mesiaci života
  8. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 9. až 10. mesiaci života
  9. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program. Očkovanie: 3. dávka DiTePer, Hib, HB
vykonáva sa v 11. až 12. mesiaci života
  Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 11. až 12. mesiaci života
  10. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o fluorizácii, podporí sa laktačný program. Očkovanie: 1. dávka MMR
vykonáva sa do 18. mesiaca života
  Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa do 18. mesiaca života
  11. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamneastické údaje. Vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania. Kompletné pediatrické vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, odmeranie krvného tlaku, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie sluchu, kontrola chrbtice, genitálu. Odoslanie dieťaťa na potrebné odborné vyšetrenie. Posúdenie psychického vývoja. Zhodnotenie sociálnej situácie. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane výživy. Očkovanie: DiTePer
vykonáva sa v 3. roku života
  Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 3. roku života
  Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 3. roku života
  Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 3. roku života
  12. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom vrátane výživy. Očkovanie: DiTePer
vykonáva sa v 5. roku života
  Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 5. roku života
  Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 5. roku života
  Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 5. roku života
  13. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. Preočkovanie DiTePeR. Očkovanie s.c.,i.m. Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu poistenca po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 6. roku života alebo
v 7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku
  Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 6. roku života alebo
v 7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku
  Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 6. roku života alebo
v 7. roku, ak poistenec nenastúpil školskú dochádzku
  14. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Sledovanie úrovne v škole. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.
vykonáva sa v 9. roku života
  Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 9. roku života
  Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 9. roku života
  15. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie. Vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu. Pravidelné poradenstvo rodičom. Očkovanie: 2. dávka MMR, očkovanie proti hepatitíde VHB1, VHB2, VHB3
vykonáva sa v 11. roku života
  Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 11. roku života
  Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 11. roku života
  Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém) vykonáva sa v 11. roku života
  Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém) vykonáva sa v 11. roku života
  Odber kapilárnej krvi vykonáva sa v 11. roku života
  Cholesterol celkový vykonáva sa v 11. roku života
  Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP) vykonáva sa v 11. roku života
  Sedimentácia erytrocytov - FW vykonáva sa v 11. roku života
  Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 11. roku života
  16. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. Očkovanie: DiTe
vykonáva sa v 13. roku života
  Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 13. roku života
  Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 13. roku života
  Očkovanie s.c., i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní očkovacej látky.
vykonáva sa v 13. roku života
  17. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie kompletného zdravotného stavu. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču. Záverečné hodnotenie celkového zdravotného stavu, spísanie epikrízy a odchýlok a porúch od normy. Pravidelné poradenstvo.
vykonáva sa v 15. roku života
  Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz) vykonáva sa v 15. roku života
  Močový sediment (semikvantitatívne) vykonáva sa v 15. roku života
Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav  dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo iné závažné príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožnili.
Očkovanie proti detskej obrne sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých
Obsah: Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti vrátane rád a dokumentácie. Súčasťou vyšetrenia u mužov je palpačné vyšetrenie prostaty per rectum. V prípade, že v tom istom roku sa má vykonať per rectum vyšetrenie
v rámci preventívneho vyšetrenia urológom, lekársky nález urológa sa založí do dokumentácie ako súčasť preventívnej prehliadky. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom  odbornom pracovisku.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a v prípade poistencov do 28. roku veku aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo dorastové lekárstvo
Okruh: poistenci starší ako 15 rokov
Periodicita: raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok
Z o z n a m    v ý k o n o v
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  Odber kapilárnej krvi  
  Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)  
  Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)  
  Kreatinín (PHOT)  
  Kreatinín (ENZ)  
  Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)  
  Močový sediment (semikvantitatívne)  
  Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)  
  Alanínaminotransferáza  
  Alanínaminotransferáza v kapilárnej krvi (REP)  
  Gama-glutamyltransferáza  
  Okultné krvácanie v stolici u poistencov starších ako 50 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka
  Glukóza (ENZ)  
  Glukóza (ECH)  
  Glukóza v kapilárnej krvi (REP)  
  Cholesterol celkový u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
  Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP) u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
  Triacylglyceroly u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
  Triacylglyceroly v kapilárnej krvi (REP) u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
  Erytrocyty - počet (MICC)  
  Hemoglobín (PHOT)  
  Hemogram 5 parametrový  
  Leukocyty - počet (MICC)  
  Sedimentácia erytrocytov - FW  
  Trombocyty - počet (MICC)  
  Elektrokardiogram - štandardný 12-zvodový u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku; v prípade, že ambulancia nie je vybavená EKG prístrojom, výkon vykoná lekár
s príslušnou špecializáciou
Očkovanie proti chrípke, pneumokokom, vírusovej hepatitíde typu A, vírusovej hepatitíde B a kliešťovej encefalitíde u skupín obyvateľstva v riziku nákazy sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
Preventívna stomatologická prehliadka
Obsah: Podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a PBI.
Vykonáva: zubný lekár
Okruh poistencov: všetci
Periodicita: 1) U poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov veku, raz za 6 mesiacov, najskôr však po uplynutí 6 mesiacov od ukončenej sanácie.
  2) U poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, raz za rok, najskôr však po uplynutí 6 mesiacov od ukončenej sanácie.
  3) U tehotných poistenkýň dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého
a na začiatku tretieho trimestra.
Z o z n a m    v ý k o n o v
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  Preventívna stomatologická prehliadka u poistencov od 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia  preventívneho charakteru (odstránenie povlakov, zubného kameňa), je takto poskytnutý výkon pripočítateľnou položkou
k preventívnej prehliadke
  Preventívna pedostomatologická prehliadka u poistencov do 18 rokov veku; ak  z výsledku prehliadky vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia  preventívneho alebo invazívneho charakteru (odstránenie povlakov, zubného kameňa, výplň alebo extrakcia atď.), je takto poskytnutý výkon pripočítateľnou položkou
k preventívnej prehliadke
Preventívna gynekologická prehliadka
Obsah: Preventívna gynekologická prehliadka je zameraná na včasnú diagnostiku onkologického ochorenia u ženy. Súčasťou preventívnej prehliadky je aj poskytnutie potrebného poradenstva. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Okruh poistencov: ženy od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva
Periodicita: raz ročne
Z o z n a m    v ý k o n o v
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  Základné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov  
  Vaginoskopia  
  Kolposkopia  
  Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém) raz za rok od 30. roku veku
  Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém) raz za rok od 30. roku veku
  Odber kapilárnej krvi raz za rok od 30. roku veku
  Odber biologického materiálu na mikroskopické vyšetrenie raz za rok od 30. roku veku
  Močový sediment (semikvantitatívne) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
  Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz) raz za rok od 30. roku veku
  Alanínaminotransferáza od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
  Alanínaminotransferáza v kapilárnej krvi (REP) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
  Glukóza (ENZ) raz za rok od 30. roku veku
  Glukóza (ECH) raz za rok od 30. roku veku
  Glukóza v kapilárnej krvi (REP) raz za rok od 30. roku veku
  Uhľohydrátový antigénny determinant Ca 125 raz za rok od 30. roku veku
  Uhľohydrátový antigénny determinant Ca 72-4 raz za rok od 30. roku veku
  Erytrocyty - počet (MICC) raz za rok od 30. roku veku
  Hemoglobín (PHOT) raz za rok od 30. roku veku
  Hemogram 5 parametrový raz za rok od 30. roku veku
  Leukocyty - počet (MICC) raz za rok od 30. roku veku
  Sedimentácia erytrocytov - FW raz za rok od 30. roku veku
  Trombocyty - počet (MICC) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
  Fibrinogén antigén kvalitatívne (IEPH) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
  Fibrinogén antigén kvantitatívne (EID) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
  Fibrinogén podľa Claussa (COAG) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
  Protrombínový čas (Quick) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
  Trombínový čas (COAG) od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
  Mikrobiálny obraz pošvový (MICR)  
  Cytológia krčka maternice (CYTOL)  
  Natívna mamografia oboch prsníkov raz za 2 roky od 40. roku veku;
v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy raz za rok, v prípade patologického nálezu  podľa potreby
  US vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych LU raz za 2 roky
  US vyšetrenie malej panvy intravaginálne alebo transrektálne  
Preventívna starostlivosť v materstve
Obsah: Anamnéza: termín ostatnej menštruácie, možný termín koncepcie, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev. Užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu.
Fyzikálne vyšetrenie: výška, hmotnosť, krvný tlak, celkové fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie brucha a panvy: stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu
a primeranosť, vyšetrenie krčka maternice a od 6. týždňa vyšetrenie oziev plodu.
Špeciálne vyšetrenia: stanovenie HCG v moči, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh-faktora, kompletného krvného obrazu, trombocytov, doby zrážania a doby krvácania, moču chemicky, močového sedimentu, BWR, HBsAg, HIV, glykémie, protilátok pri toxoplazmóze a rubeole, prípadne ďalších biochemických parametrov v závislosti od klinického obrazu a subjektívnych ťažkostí. Stanovenie alfa-fetoproteínu v sére matky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Okruh poistencov: tehotné  ženy
Periodicita: raz mesačne počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode
Z o z n a m    v ý k o n o v
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti
o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rady tehotnej o starostlivosť v tehotenstve vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti
 
  Vyšetrenie a rady v priebehu tehotenstva
s vyhodnotením nálezov so zreteľom na riziká gravidity
 
  Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie
a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie
najviac 3 razy počas fyziologického tehotenstva
  Externé kardiotokografické vyšetrenie  
  US vyšetrenie plodu  
  Amnioskopia  
  Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)  
  Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)  
  Močový sediment (semikvantitatívne)  
  Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)  
  Rubeola, protilátky triedy IgG (IMA)                             
  Rubeola, protilátky triedy IgM (IMA)                             
  Glukóza (ENZ)                                                        
  Glukóza (ECH)                                                        
  Glukóza v kapilárnej krvi (REP)                                     
  Alfa-fetoproteín v sére                                              
  Alfa-fetoproteín v sére                                              
  Alfa-fetoproteín v plodovej vode                                     
  Bilirubinoidy v plodovej vode (SPH)                                
  Choriogonadotropný hormón  
  L/S pomer v plodovej vode  
  Zrelosť pľúc plodu z plodovej vody  
  Hemogram 5 parametrový                                            
  Hemogram 8 parametrový                                            
  Sedimentácia erytrocytov - FW  
  AB0 antigény krvných skupín kvantitatívne (MICC)  
  Rh-antigény (AGL)  
  HBsAg antigén (EIA)                                                   
  Protilátky proti HIV 1+2 (EIA)                                        
  Protilátky proti Treponema pallidum (HA)                              
  Kultivačné vyšetrenie moču kvantitatívne (CULT)  
  HBsAb - jednotlivo (EIA)                                             
  HBsAb - skupinovo (EIA)                                              
  HBsAg - kvalitatívny rýchlotest (EIA)                                 
  HBsAg skríning - skupinovo (EIA)                                     
  HIV protilátky - kvalitatívne (EIA)                                
  HIV protilátky - kvalitatívne (WB)                                 
  HIV protilátky - kvalitatívny rýchlotest (EIA)                     
  HIV protilátky - kvantitatívne (WB)                                
  Toxoplasma gondii IgG avidita (EIA)                                 
  Toxoplasma gondii - protilátky (CFR)                               
  Toxoplasma gondii - protilátky (IF)                                
  Toxoplasma gondii - protilátky kvalitatívne (LTX)                  
  Toxoplasma gondii - protilátky semikvantitatívne (LTX)               
  Toxoplasma gondii IgA (EIA)                                         
  Toxoplasma gondii IgG (EIA)                                         
  Toxoplazma gondii IgM (EIA)                                         
  Chromozómy plodu konvenčnou metódou  
  Kultivácia buniek plodu  
  US vyšetrenie gravidity                                            
  Amniocentéza  
Preventívna urologická prehliadka
Obsah: Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa: fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie prostaty. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia
Okruh poistencov: muži od 50. roku veku
Periodicita: raz za tri roky
Z o z n a m    v ý k o n o v
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)  
  Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)  
  Odber kapilárnej krvi  
  Kreatinín (PHOT)  
  Kreatinín (ENZ)  
  Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)  
  Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)  
  Močový sediment (semikvantitatívne)  
  Prostatický špecifický antigén  
  Prostatický špecifický antigén voľný  
  Sedimentácia erytrocytov - FW  
  US vyšetrenie malej panvy muža transabdominálne  
Preventívna prehliadka nariadená orgánmi na ochranu zdravia
na predchádzanie prenosným ochoreniam
Obsah: Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa: anamnézu s osobitným dôrazom na epidemiologickú anamnézu, subjektívny stav a fyzikálne vyšetrenie. Laboratórne vyšetrenia sa zameriavajú na priamy alebo nepriamy dôkaz infekčného agensa v biologickom materiáli vyšetrovanej osoby a (alebo) zistenie príznakov orgánového poškodenia infekčným agensom. Súčasťou preventívnej prehliadky je poučenie pacienta o dodržiavaní protiepidemických opatrení a o postupe v prípade manifestácie prenosného ochorenia.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, pediatria alebo dorastové lekárstvo
Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov
Obsah: Preventívna prehliadka obsahuje komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých  orgánových systémov,  vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percentuálny podiel tuku) vrátane rád a zápisu do dokumentácie.
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
Okruh poistencov: poistenci aktívni v organizovanom športe do 18. roku veku
Periodicita: raz za rok
Spoluúčasť poistenca 50 % z ceny
Z o z n a m    v ý k o n o v
  Názov výkonu Indikačné obmedzenie
  Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas a po fyzikálne definovanej
a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi
a nepretržitou kontrolou priebehu krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi
 
  Spirografické vyšetrenie na určenie expiračných parametrov (vitálna kapacita úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych pľúcnych objemov) vrátane grafickej registrácie
a dokumentácie (skríning FVP)
 
Príloha č. 3 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
ZOZNAM PRIORITNÝCH CHORÔB
Príloha č. 4 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
ZOZNAM ANATOMICKO-TERAPEUTICKO-CHEMICKÝCH SKUPÍN LIEČIV
Kód ATC Názov 3-miestnej skupiny Názov Cesta
podania
A02BA Antacidá, lieky na liečbu peptického
vredu a flatulencie
Antagonisty H2-receptorov p.o.
A03BA Spazmolytiká, anticholinergiká
a propulzíva
Semisyntetlcké alkaloidy beladony,
organické amóniové zlúčeniny
parent.
A03DA Spazmolytlká, anticholinergiká
a propulzíva
Syntetické anticholinergiká parent.
A04AA Antlemetlká a liečivá proti nauzee Antagonisty sérotonínu p.o.
A04AA Antlemetlká a liečivá proti nauzee Antagonisty sérotonínu parent.
A07EC Liečivá proti hnačke, črevnému zápalu
a infekcii
Kyselina aminosalicylová a príbuzné
liečivá
p.o.
A07EC Liečivá proti hnačke, črevnému zápalu
a infekcii
Kyselina aminosalicylová a príbuzné
liečivá
p.rect.
A10AB Liečivá používané pri cukrovke Inzulíny a analógy, krátkodobo
pôsobiace
parent.
A10AC Liečivá používané pri cukrovke Inzulíny a analógy, strednodobo
pôsobiace
parent.
A10AD Liečivá používané pri cukrovke Inzulíny a analógy, strednodobo
pôsobiace v kombinácii s krátkodobo
pôsobiacimi
parent.
A10AE Liečivá používané pri cukrovke Inzulíny a analógy, dlhodobo pôsobiace parent.
A10BA Liečivá používané pri cukrovke Biguanidy p.o.
A10BB Liečivá používané pri cukrovke Sulfónamidy, deriváty močoviny p.o.
A12BA Náhrada minerálií Draslík p.o.
A12BA Náhrada minerálií Draslík parent.
B01AA Antitrombotlká Antagonisty vitamínu K p.o.
B01AC Antitrombotlká Antiagreganciá trombocytov p.o.
B02BA Antihemoraglká Vitamín K a jeho deriváty p.o.
B02BA Antlhemoragiká Vitamín K a jeho deriváty parent.
B02BD Antihemoraglká Koagulačné faktory parent.
B03AA Prípravky proti anémii Perorálne prípravky s dvojmocným
železom
p.o.
B05BA Krvné náhrady a perfúzne roztoky Roztoky na parenterálnu výživu parent.
B05BB Krvné náhrady a perfúzne roztoky Roztoky ovplyvňujúce rovnováhu
elektrolytov
parent.
C01AA Kardiaká Náprstníkové glykozidy p.o.
C01AA Kardlaká Náprstníkové glykozidy parent.
C01DA Kardiaká Organické nitráty p.o.
C01DA Kardlaká Organické nitráty subling.
C01DX Kardiaká Iné vazodilatátory p.o.
C02CA Antlhypertenzíva Antagonisty alfaadrenoreceptorov p.o.
C03AA Diuretiká Tlazidové diuretiká p.o.
C03CA Diuretiká Slučkové diuretiká p.o.
C03CA Diuretiká Slučkové diuretiká parent.
C03DB Diuretiká Iné diuretiká šetriace draslík p.o.
C07AA Betablokátory Neselektívne betablokátory p.o.
C07AB Betablokátory Selektívne blokátory p.o.
C08CA Blokátory kalciového kanála Dihydropyridínové deriváty p.o.
C08DA Blokátory kalciového kanála Fenylalkylamínové deriváty p.o.
C08DB Blokátory kalciového kanála Benzotiazepínové deriváty p.o.
C09AA Látky účinkujúce na
renín-angiotenzínový systém
Inhibítory angiotenzín konvertujúceho
enzýmu
p.o.
C09BA Látky účinkujúce na
renín-angiotenzmový systém
Inhibítory angiotenzín konvertujúceho
enzýmu a diuretika
p.o.
D07AB Kortikosteroidy, dermatologické
prípravky
Kortikosteroidy II. triedy, stredne účinné loc.
G02CA Iné gynekologiká Tokolytiká zo skupiny sympatomimetík p.o.
G02CB Iné gynekologiká Inhibítory prolaktínu p.o.
G03CA Pohlavné hormóny a modulátory
pohlavného systému
Prirodzené a semisyntetické estrogény p.o.
G03CA Pohlavné hormóny a modulátory
pohlavného systému
Prirodzené a semisyntetické estrogény parent.
G03DC Pohlavné hormóny a modulátory
pohlavného systému
Gestagény, deriváty estrénu p.o.
G04AC Urologiká Nitrofuránové deriváty p.o.
H02AA Kortikosteroidy na systémové použitie Mineralokortikoidy p.o.
H02AB Kortikosteroidy na systémové použitie Glukokortikoidy p.o.
H02AB Kortikosteroidy na systémové použitie Glukokortikoidy parent.
H03AA Liečba štítnej žľazy Hormóny štítnej žľazy p.o.
H03BB Liečba štítnej žľazy Imidazolové deriváty s obsahom síry p.o.
J04AC Prípravky proti mykobaktériám Hydrazidy na liečbu tuberkulózy p.o.
J04AK Prípravky proti mykobaktériám Iné tuberkulotiká p.o.
J07AM Vakcíny Očkovacie látky proti tetanu parent.
J07AN Vakcíny Očkovacie látky proti tuberkulóze parent.
J07AX Vakcíny Iné bakteriálne očkovacie látky parent.
L01AA Antineoplastické látky Horčičný dusík a jeho analógy p.o.
L01AB Antineoplastické látky Alkylačné látky, sulfonáty p.o.
L01AD Antineoplastické látky Deriváty nitrózourey p.o.
L01AD Antineoplastické látky Deriváty nitrózourey parent.
L01BA Antineoplastické látky Analógy kyseliny listovej p.o.
L01BA Antineoplastické látky Analógy kyseliny listovej parent.
L01BB Antineoplastické látky Analógy purínu p.o.
L01BC Antineoplastické látky Deriváty pyrimidínu parent.
L01DB Antineoplastické látky Antracyklíny a podobné látky parent.
L01XA Antineoplastické látky Zlúčeniny platiny parent.
L01XX Antineoplastické látky Iné antineoplastické látky p.o.
L01XX Antineoplastické látky Iné antineoplastické látky parent.
L02BA Hormonálna terapia Antiestrogény p.o.
L04AA Imunosupresívne látky Selektívne imunosupresívne látky p.o.
L04AX Imunosupresívne látky Iné imunosupresívne látky p.o.
M01AB Protizápalové a protireumatické látky Deriváty kyseliny octovej a podobné látky p.o.
M01AB Protizápalové a protireumatické látky Deriváty kyseliny octovej a podobné látky parent.
M0 1CC Protizápalové a protireumatické látky Penicilamín a podobné látky p.o.
N02AA Analgetika Prírodné ópiové alkaloidy p.o.
N02AA Analgetika Prírodné ópiové alkaloidy parent.
N02AB Analgetika Fenylpiperidínové deriváty parent.
N02AX Analgetika Ostatné opioidy p. rect.
N02AX Analgetika Ostatné opioidy p.o.
N02AX Analgetika Ostatné opioidy parent.
N03AB Antiepileptiká Deriváty hydantoínu p.o.
N03AF Antiepileptiká Deriváty karboxamidu p.o.
N03AG Antiepileptiká Deriváty mastných kyselín p.o.
N04BA Antiparkinsoniká Dopa a jej deriváty p.o.
N05AA Psycholeptiká Fenotiazíny s alifatickým bočným
reťazcom
p.o.
N05AA Psycholeptiká Fenotiazíny s alifatickým bočným
reťazcom
parent.
N05AB Psycholeptiká Fenotiazíny s piperazínovou štruktúrou parent.
N05AD Psycholeptiká Deriváty butyrofenónu p.o.
N05AD Psycholeptiká Deriváty butyrofenónu parent.
N05AF Psycholeptiká Deriváty tioxanténu p.o.
N05AF Psycholeptiká Deriváty tioxanténu parent.
N05AH Psycholeptiká Diazepíny, oxazepíny a tiazepíny p.o.
N05AN Psycholeptiká Lítium p.o.
N05AX Psycholeptiká Iné antipsychotiká p.o.
N06AA Psychoanaleptiká Neselektívne inhibítory spätného
vychytávania monoamínov
p.o.
N06AB Psychoanaleptiká Inhibítory spätného vychytávania
sérotonínu
p.o.
N07AA Iné lieky na nervovú sústavu Inhibítory cholínesterázy p.o.
R03AC Antiastmatiká Selektívne agonisty beta-2-adrenergných
receptorov
inhal.
R03BA Antiastmatiká Glukokortikoidy inhal.
R03BB Antiastmatiká Anticholinergiká inhal.
R03BC Antiastmatiká Antialergiká okrem kortikosteroidov inhal.
R03CC Antiastmatiká Selektívne agonisty beta-2-adrenergných
receptorov
p.o.
R03DA Antiastmatiká Xantíny p.o.
R06AX Systémové antihistaminiká Iné antihistaminiká na systémové
použitie
p.o.
R06AX Systémové antihistaminiká Iné antihistaminiká na systémové
použitie
parent.
S0 1BA Oftalmologiká Kortikosteroidy nekombinované loc.
S01BC Oftalmologiká Nesteroidné protizápalové látky loc.
S01EB Oftalmologiká Parasympatikomimetiká loc.
S01ED Oftalmologiká Betablokátory loc.
S01FA OftaJmologiká Anticholinergiká loc.
S01GX Oftalmologiká Iné antialergiká loc.
V03AF Všetky ostatné liečebné produkty Detoxikanciá pri antineoplastickej liečbe p.o.
V03AF Všetky ostatné liečebné produkty Detoxikanciá pri antineoplastickej liečbe parent.
V04CF Diagnostické látky Diagnostika na tuberkulózu parent.
1. ATC: anatornicko-terapeuticko-chemická klasifikácia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorou sa identifikuje liečivo.
2. NÁZOV 3-MIESTNEJ SKUPINY: názov anatomicko-terapeutickej skupiny podľa prvých troch miest kódu ATC.
3. NÁZOV: názov anatomicko-terapeutickej skupiny.
4. CESTA PODANIA:
p.o. (perorálna),
loc. (lokálna),
parent. (parenterálna),
p. rect. (rektálna),
inhal. (inhalačná).
Príloha č. 5 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
ZOZNAM SKUPÍN ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
Skupina Názov skupiny Podskupina Názov podskupiny
A Obväzový materiál, náplasti
a zdravotnícke pomôcky, ktoré
slúžia na aplikáciu liečiva
A4
A6
A9
A15
A17
Gázové skrútené tampóny
Vata
Pomôcky na liečbu rán
Pomôcky na inhaláciu liečiva
Pomôcky na aplikáciu enterálnej výživy
B Pomôcky pre inkontinentných
pacientov
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
Vložky
Vkladacie plienky
Plienkové nohavičky
Fixačné nohavičky
Podložky pod chorých
Kondómy
Urinálne vrecká
B8 Pomôcky na autokatetrizáciu, epicystostomické
a nefrostomické pomôcky
B9
B10
B11
Držiak
Pripevňovací pás
Ošetrovacie pomôcky
D Zdravotnícke pomôcky pre dia-
betikov
D1 Glukometre pre pacientov liečených intenzifikovaným
inzulínovým režimom
D2 Glukometre pre pacientov liečených konvenčným
inzulínovým režimom
D3 Glukometre pre deti a nezaopatrených liečených
intenzifikovaným inzulínovým režimom
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D16
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi
Mechanická ihla
Výmenné hroty na mechanickú ihlu
Inzulínové pero
Ihly k inzulínovému peru
Striekačky so zatavenou ihlou
Inzulínová pumpa s príslušenstvom
Pomôcky na dezinfekciu
F Zdravotnícke pomôcky pre stomati
kov
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F15
F17
Krytka stómie
Irigačná súprava
Podložky kolostomické
Podložky ileostomické
Podložky urostomické
Čistiace a ochranné prostriedky pre stomikov
Dvojdielny kolostomický systém s vreckami
Dvojdielny ileostomický systém s vreckami
Jednodielny kolostomický systém s vreckami
Jednodielny ileostomický systém s vreckami
Dvojdielny urostomický systém s vreckami
Jednodielny urostomický systém s vreckami
Stomické zátky
Detské stomické pomôcky
G Zdravotné pančuchy, pančucho-
vé nohavice, návleky na iné po-
môcky na kompresívnu liečbu
G1 Kompresívne elastické pančuchy lýtkové (kompresná
trieda II)
G2 Kompresívne elastické pančuchy lýtkové (kompresná
trieda III)
G3 Kompresívne elastické pančuchy lýtkové (kompresná
trieda IV)
G4 Kompresívne elastické pančuchy polostehenné (kompresná
trieda II)
G5 Kompresívne elastické pančuchy polostehenné (kompresná
trieda III)
G6 Kompresívne elastické pančuchy polostehenné (kompresná
trieda IV)
H Sériovo vyrábané prsné epitézy H1
H2
Sériovo vyrábané prsné epitézy pooperačné
Sériovo vyrábané prsné epitézy silikónové
I Individuálne vyhotovovane
ortopedicko-protetické pomôcky
a príslušenstvo k nim
I9
I10
I11
I12
I13
Ortézy individuálne bandážneho typu, liečebné
Ortézy individuálne nebandážneho typu, zložité, liečebné
Úpravy individuálnych ortéz liečebných
Opravy individuálnych ortéz liečebných
Ortézy individuálne bandážneho typu, kompenzačné
I14 Ortézy individuálne nebanbážneho typu, zložité
kompenzačné
I15
I18
I19
Úpravy individuálnych ortéz kompenzačných
Protézy končatín, privykacie
Protézy končatín, prvé definitívne vyhotovenie
I20 Protézy končatín štandardné endoskeletárne - opakované,
definitívne vyhot.
I21 Protézy končatín štandardné exoskeletárne - opakované,
definitívne vyhot.
I22
I23
I24
I25
I26
I27
Protézy končatín špeciálne
Protézy končatín u poistencov do 18 rokov
Protézy horných končatín s vonkajším zdrojom energie
Úpravy protéz končatín
Opravy protéz končatín
Epitézy individuálne vyhotovené
J Hromadne vyrábané
ortopedicko-protetické pomôcky
a príslušenstvo k nim
J4
J5
J6
J7
J8
Ortézy dolných končatín
Ortézy horných končatín
Ortézy trupu, krčnej chrbtice
Ostatné pomôcky vyššie nezaradené; abdukčné pomôcky
Príslušenstvo k protézam končatín
K Rehabilitačné a kompenzačné
pomôcky
K1
K2
K3
K5
K6
Palice podporné a príslušenstvo
Barly podporné a príslušenstvo
Antldekubltné a polohovacle pomôcky
Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu - vaňové, sprchovacie
Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu - na toalety
K9 Inhalačné pomôcky, výdychomery, oxygenátory, respiračné,
ventilačné a iné pomôcky
L1
L2
L3
Mechanický vozík
Príslušenstvo k mechanickému vozíku
Mechanický vozík špeciálne upravený
L4 Príslušenstvo k mechanickému vozíku špeciálne
upravenému
L Vozíky L5
L6
L7
L8
L13
L14
L15
Elektrický vozík jednoduchý
Príslušenstvo k elektrickému vozíku jednoduchému
Elektrický vozík špeciálne upravený
Príslušenstvo k elektrickému vozíku špeciálne upravenému
Chodúľky a kraulery
G-aparáty a rolátory
Zdvihák
N Pomôcky pre sluchovo postihnu-
tých
N1
N3
N7
N17
Vreckový načúvací prístroj s kompresiou
Závesný načúvací prístroj
Zvukovodový načúvací prístroj
Elektrolarynx s príslušenstvom
O Okuliare a pomôcky pre zrakovo
postihnutých a príslušenstvo
k nim
O7
O8
O21
O22
O23
O30
Šošovky pre deti do 18 rokov
Šošovky pre poistencov nad 18 rokov
Očné protézy
Očné protézy
Očné protézy
Lupa sférická
O32 Optické lupy ručné s osvetlením a bez osvetlenia a optické
lupy príložné s osvetlením a bez osvetlenia
O34 Ďalekohľadový systém s príslušenstvom monokuláre
Príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
Všeobecná časť
1.
V návrhu na kúpeľnú starostlivosť musia byť vždy uvedené výsledky fyzikálneho vyšetrenia, výsledky odborných a laboratórnych vyšetrení nevyhnutných na určenie diagnózy a liečebného postupu, doterajší spôsob liečby vrátane ordinovaných liekov. U osôb nad 50 rokov EKG, u osôb nad 70 rokov a vždy v prípadoch, keď kúpeľné procedúry predstavujú záťaž pre kardiovaskulárny systém, treba kompletné interné vyšetrenie. Treba posúdiť schopnosť chôdze a sebaobsluhy. Odborné a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako šesť mesiacov, ak zdravotný stav chorého nevyžaduje urobiť nové vyšetrenie. Ak návrh na kúpeľnú starostlivosť nie je vybavený do jedného roka, musí byť aktualizovaný.
2.
Návrh na kúpeľnú starostlivosť treba vždy objektívne zdôvodniť doložením prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného nálezu; okrem toho musí obsahovať podľa druhu choroby tieto ďalšie povinné vyšetrenia vrátane dátumu ich vykonania:
Onkologické choroby onkologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov (moč + sediment, FW, KO,
ELFO), rtg hrudných orgánov a ostatných vyšetrení, TU markery. Vyšetrenia nesmú
byť staršie ako 2 mesiace.
Choroby obehového
ústrojenstva
EKG, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia podľa SZO očné pozadie a príslušné
odborné vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára.
Diabetes mellitus glykémia, glykosúria, kreatinín, ketolátky, údaje o liečebných dávkach antidiabetík,
EKG a očné pozadie.
Netuberkulózne
choroby dýchacieho
ústrojenstva
rtg pľúc, spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie.
U pacientov, ktorí majú absolvovať kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie
internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.
Choroby tráviaceho
ústrojenstva
výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu u pacienta. Pri chorobách pečene
a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie
ultrazvukom.
Nervové choroby posledné neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných
vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis rtg snímok príslušnej časti chrbtice,
pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.
Choroby pohybového
ústrojenstva
posledné odborné príslušné vyšetrenie vrátane zodpovedajúceho laboratórneho
vyšetrenia s popisom rtg snímok a funkčné vyšetrenie.
Choroby obličiek
a močových ciest
posledné odborné vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov.
Duševné choroby psychiatrické vyšetrenie (s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia).
Choroby z povolania odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.
Ostatné choroby posledné príslušné odborné vyšetrenia.
Polymorbidita u osôb nad 70 rokov pred nástupom na kúpeľnú liečbu geriatrické vyšetrenie.
3.
Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, musí umožňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná liečba už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.
4.
Ak je kúpeľná liečba indikovaná pre iné choroby ako onkologické, u osôb s onkologickým ochorením musí návrh obsahovať vyjadrenie onkológa ku kúpeľnej starostlivosti.
5.
Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci praktický lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.
Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti
Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o
• infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
• všetky choroby v akútnom štádiu,
• klinické známky obehového zlyhania,
• stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
• labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
• často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
• kachexie každého druhu,
• zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
• epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
• aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
• závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
• fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť,
• inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
• demenciu,
• tehotenstvo,
• nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
• hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).
Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
tabuľková časť
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 9 a 10 zákona č. 580/2004 Z. z.
§ 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 4 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
15)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16)
§ 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 22 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
18)
§ 22 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 22 ods. 9 a 10 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 9 a 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
§ 10 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 57 a 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
28)
§ 27 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.