569/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

569
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. októbra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 a § 16 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slová „na území Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a na území iného členského štátu Európskej únie“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „jej identifikačné číslo, názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene Slovenskej kancelárie poisťovateľov,“.
3.
V § 2 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
výkon a objem valcov motora a celkovú hmotnosť motorového vozidla,“.
4.
V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l).
5.
V § 2 ods. 1 písm. j) sa za slovom „poistného“ vypúšťa čiarka a slová „spôsob zaplatenia“.
6.
Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha
k vyhláške č. 569/2004 Z. z.