568/2004 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2004 do 31.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

568
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. októbra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 171/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 36 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 171/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 36 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poisťovne alebo zaisťovne, v ktorej sa navrhuje osoba na voľbu za člena predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, alebo obchodné meno, sídlo zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne a umiestnenie pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne na území Slovenskej republiky, pre ktorú sa navrhuje jej prokurista alebo vedúci,
b)
meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia alebo rodné číslo osoby navrhovanej na voľbu za člena predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne,
c)
odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osoby navrhovanej na voľbu za člena predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne,
d)
odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, doklad obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov; ak také doklady príslušné štáty nevydávajú, možno ich nahradiť čestným vyhlásením osoby navrhovanej na voľbu za člena predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne,
e)
písomné vyhlásenie osoby navrhovanej na voľbu za člena predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne alebo prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne, alebo prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom,
f)
zápisnicu z rokovania príslušného orgánu poisťovne, zaisťovne, zahraničnej poisťovne alebo zahraničnej zaisťovne, ktorá obsahuje návrh na voľbu osoby navrhovanej za člena predstavenstva alebo návrh na vymenovanie prokuristu poisťovne alebo zaisťovne, alebo návrh na vymenovanie prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne alebo prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne,
g)
písomné vyhlásenie osoby navrhovanej na voľbu za člena predstavenstva a prokuristu poisťovne alebo zaisťovne alebo prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej poisťovne, alebo prokuristu a vedúceho pobočky zahraničnej zaisťovne a žiadateľa podľa § 36 ods. 5 písm. c) zákona, že všetky nimi uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.“.
2.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zahrnutie položiek podľa § 31 ods. 6 zákona do skutočnej miery solventnosti poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne obsahuje
a)
správu zodpovedného aktuára, v ktorej sa uvedie hodnota zillmerizovanej technickej rezervy na životné poistenie, hodnota nezillmerizovanej technickej rezervy na životné poistenie alebo hodnota čiastočne zillmerizovanej technickej rezervy na životné poistenie vrátane príslušných poistnomatematických výpočtov a hodnota neodpísaných počiatočných nákladov, ktoré sa účtujú ako aktíva, ak ide o položku uvedenú v § 31 ods. 6 písm. a) zákona,
b)
doklady preukazujúce hodnotu aktív vrátane ich ocenenia, ak ide o položku uvedenú v § 31 ods. 6 písm. b) zákona,
c)
údaje o výške nesplateného základného imania a o predpokladanej dobe jeho splatenia, ak ide o položku uvedenú v § 31 ods. 6 písm. c) zákona,
d)
správu zodpovedného aktuára podrobne odôvodňujúcu pravdepodobnosť dosiahnutia budúcich prebytkov poisťovne týkajúcich sa životného poistenia, ak ide o položky uvedené v § 70a ods. 3 zákona,
e)
písomné vyhlásenie poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne, že všetky ňou uvedené údaje a predložené doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé.“.
3.
V § 7, 8 a 9 sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 6a“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Ivan Mikloš v. r.