563/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

563
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 10. októbra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak bol vklad alebo časť vkladu splatená pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.“.
2.
Za § 16 sa vkladajú § 16a až § 16h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
§ 16a
Návrh na prvý zápis
(1)
Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.
(2)
K návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
zakladateľská zmluva,
b)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.
§ 16b
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 21.
§ 16c
Návrh na výmaz po premiestnení sídla
(1)
Návrh na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2a) z obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22.
(2)
K návrhu na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že európske zoskupenie hospodárskych záujmov bolo zapísané do obchodného registra alebo inej evidencie v štáte nového sídla.
§ 16d
Návrh na zápis po premiestnení sídla
(1)
Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2a) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 20.
(2)
K návrhu na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov, ktoré premiestnilo svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov o premiestnení sídla,
b)
doklad o zverejnení návrhu na premiestnenie sídla európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov v štáte jeho pôvodného sídla.
Európska spoločnosť
§ 16e
Návrh na prvý zápis
(1)
S výnimkou prípadu podľa odseku 5 sa návrh na zápis európskej spoločnosti do obchodného registra podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 23.
(2)
K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá vzniká v dôsledku splynutia alebo zlúčenia, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú
a)
rozhodnutia valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na založení európskej spoločnosti splynutím alebo zlúčením o schválení zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení,
b)
osvedčenia podľa osobitného predpisu,2b)
c)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,
d)
stanovy európskej spoločnosti,
e)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
f)
iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.
(3)
K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako holdingová spoločnosť, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladajú
a)
rozhodnutia valných zhromaždení spoločností podieľajúcich sa na založení holdingovej európskej spoločnosti o schválení zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti,
b)
doklad o zverejnení návrhu zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu,2f)
c)
písomná správa o preskúmaní návrhu zmluvy o založení holdingovej európskej spoločnosti jedným znalcom alebo viacerými znalcami,
d)
čestné vyhlásenie, že spoločníci alebo akcionári spoločností podieľajúcich sa na založení holdingovej európskej spoločnosti splnili podmienku podľa osobitného predpisu,2g)
e)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,
f)
stanovy európskej spoločnosti,
g)
listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania,
h)
iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.
(4)
K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá bola založená ako dcérska spoločnosť, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 a § 13 ods. 2 a 3 prikladá
a)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2h)
b)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody.
(5)
Pri založení európskej spoločnosti zmenou právnej formy akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť podľa osobitného predpisu2i) sa primerane uplatní § 23 ods. 1 až 3. K návrhu na zápis takto založenej európskej spoločnosti do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
projekt zmeny právnej formy v znení schválenom na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, ktorá mení právnu formu na európsku spoločnosť,
b)
doklad o zverejnení projektu zmeny právnej formy podľa osobitného predpisu,2j)
c)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa osobitného predpisu,2k)
d)
stanovy európskej spoločnosti v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy,
e)
dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti podľa osobitného predpisu2c) alebo čestné vyhlásenie o tom, že bolo prijaté rozhodnutie o ukončení rokovaní podľa osobitného predpisu,2d) alebo čestné vyhlásenie o tom, že lehota na vyjednávanie podľa osobitného predpisu2e) uplynula bez uzavretia dohody,
f)
iné listiny, ktoré preukazujú skutočnosti podľa osobitného predpisu.
§ 16f
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov
(1)
Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 24.
(2)
K návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti sa okrem listín podľa § 4 prikladajú listiny, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 24.
§ 16g
Návrh na výmaz po premiestnení sídla
(1)
Návrh na výmaz európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo z územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2l) z obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 25.
(2)
K návrhu na výmaz európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo z územia Slovenskej republiky, z obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie valného zhromaždenia európskej spoločnosti o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje, že európska spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra alebo inej evidencie v štáte nového sídla.
§ 16h
Návrh na zápis po premiestnení sídla
(1)
Návrh na zápis európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo na územie Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,2l) do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 23.
(2)
K návrhu na zápis európskej spoločnosti, ktorá premiestnila svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, do obchodného registra sa okrem listín podľa § 4 prikladá
a)
rozhodnutie valného zhromaždenia európskej spoločnosti o premiestnení sídla,
b)
listina, ktorou sa preukazuje zverejnenie návrhu na premiestnenie sídla európskej spoločnosti v štáte jeho pôvodného sídla.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2l znejú:
„2a) Článok 14 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EZHZ) (Ú. v. ES L 199, 31. 07. 1985).
2b) Článok 25 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Ú. v. ES L 294, 10. 11. 2001).
2c)
§ 42 zákona č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2d)
§ 41 ods. 1 zákona č. 562/2004 Z. z.
2e)
§ 43 ods. 2 zákona č. 562/2004 Z. z.
2f) Článok 32 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2g) Článok 33 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2h) Článok 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2i) Článok 37 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2j) Článok 37 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2k) Článok 3 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.
2l) Článok 8 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.“.
3.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
㤠23a
Ustanovenia § 23 sa primerane použijú na zmenu právnej formy európskej spoločnosti na akciovú spoločnosť. K návrhu na zápis zmeny právnej formy do obchodného registra sa okrem listín podľa § 23 ods. 4 prikladá čestné vyhlásenie podľa osobitného predpisu.2m)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2m znie:
„2m) Článok 66 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001.“.
4.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý znie:
㤠26a
Ustanovenia § 24 až 26 sa primerane použijú na družstvo.“.
5.
V § 28 ods. 1 sa za slová „obchodného registra sa“ vkladajú slová „okrem návrhu na výmaz podľa § 16c a § 16g“.
6.
V § 28 ods. 2 sa za slová „štátny podnik,“ vkladajú slová „alebo rozhodnutie členov, ak je zapísanou osobou európske zoskupenie hospodárskych záujmov“.
7.
Prílohy č. 13 a 14 sa nahrádzajú prílohami č. 13 a 14 v novom znení.
8.
Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 20, 21, 22, 23, 24 a 25.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2004.
Daniel Lipšic v. r.
Príloha č. 13
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 14
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 20
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 21
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 22
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 23
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 24
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.
Príloha č. 25
k vyhláške č. 25/2004 Z. z.