557/2004 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

557
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 5. októbra 2004,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 23 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 21 až 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.“ nahrádza citáciou „§ 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 42, § 25 až 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“ nahrádza citáciou „§ 33 až 38 a § 56 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.“.
3.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
4.
V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
V knihe prírastkov vedie múzeum základné identifikačné údaje o zbierkových predmetoch, ktoré sú najmä
a)
prírastkové číslo,
b)
evidenčné číslo,
c)
názov,
d)
miesto nálezu alebo pôvodu,
e)
počet kusov,
f)
dátum nadobudnutia,
g)
nadobúdacia hodnota,
h)
spôsob nadobudnutia,
i)
doklad o nadobudnutí,
j)
označenie predchádzajúceho vlastníka alebo správcu,
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý prevzal zbierkový predmet do zbierky,
l)
umiestnenie,
m)
poznámky.
(3)
V knihe prírastkov vedie galéria základné identifikačné údaje o zbierkových predmetoch, ktoré sú najmä
a)
prírastkové číslo,
b)
inventárne číslo,
c)
meno a priezvisko autora,
d)
názov,
e)
datovanie,
f)
materiál,
g)
technika,
h)
rozmery,
i)
označenie predchádzajúceho vlastníka alebo správcu,
j)
spôsob nadobudnutia,
k)
dátum zasadnutia Komisie na tvorbu zbierok,
l)
nadobúdacia hodnota,
m)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý prevzal zbierkový predmet do zbierky,
n)
dátum zápisu,
o)
poznámky.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 9.
5.
V § 5 odsek 8 znie:
„(8)
Pri dodatočných opravách a doplnkoch záznamov v knihe prírastkov sa uvedie dátum, meno, priezvisko a podpis riaditeľom povereného zamestnanca, ktorý opravu alebo doplnok vykonal.“.
6.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
7.
V § 6 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Na katalogizačnom lístku sa vedú údaje o zbierkových predmetoch, ktoré sú najmä
a)
názov múzea,
b)
názov zbierkového predmetu,
c)
datovanie,
d)
prírastkové číslo,
e)
evidenčné číslo,
f)
skupina a podskupina,
g)
miesto nálezu alebo pôvodu,
h)
umiestnenie,
i)
číslo obrazového, digitálneho alebo iného záznamu,
j)
kategória,
k)
označenie predchádzajúceho vlastníka alebo správcu,
l)
dátum nadobudnutia,
m)
nadobúdacia hodnota,
n)
meno a priezvisko osoby, ktorá zbierkový predmet získala,
o)
meno a priezvisko osoby, ktorá odborne spracovala údaje o zbierkovom predmete,
p)
opis a odborné spracovanie podľa príslušnosti zbierkového predmetu k vednému odboru,
r)
dátum revízie,
s)
dátum vyradenia,
t)
obrazový záznam,
u)
dátum spracovania,
v)
poznámky.
(3)
Na dokumentačnej karte sa vedú údaje o zbierkových predmetoch, ktoré sú najmä
a)
názov galérie,
b)
meno, priezvisko a štátna príslušnosť autora,
c)
názov,
d)
výtvarný druh a žáner,
e)
kategória,
f)
inventárne číslo,
g)
prírastkové číslo,
h)
číslo obrazového, digitálneho alebo iného záznamu,
i)
datovanie,
j)
materiál a technika,
k)
stupeň pôvodnosti,
l)
stupeň spracovania,
m)
rozmery,
n)
značenie,
o)
integrita,
p)
spôsob nadobudnutia,
r)
dátum nadobudnutia,
s)
nadobúdacia hodnota,
t)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý zbierkový predmet katalogizoval, meno a priezvisko zamestnanca, ktorý údaje o zbierkovom predmete zapísal do databázy,
u)
meno a priezvisko kurátora zbierky,
v)
dátum zápisu,
z)
poznámky.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 7.
8.
V § 6 ods. 4 v prvej vete na konci sa za slovo „číslom“ pripájajú slová „alebo pod samostatným inventárnym číslom“.
9.
V § 6 ods. 4 v druhej vete sa za slovo „číslom“ vkladajú slová „alebo pod jedným inventárnym číslom“.
10.
V § 6 odsek 7 znie:
„(7)
Katalogizačný lístok alebo dokumentačná karta sa ukladá v dokumentačnom oddelení múzea alebo galérie alebo u zamestnanca povereného riaditeľom.“.
11.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pri dodatočných opravách a doplnkoch záznamov na katalogizačnom lístku alebo dokumentačnej karte sa do poznámky uvedie dátum, meno, priezvisko a podpis riaditeľom povereného zamestnanca, ktorý opravu alebo doplnok vykonal.“.
12.
Nadpis pod § 7 znie: „Vedenie odbornej evidencie“.
13.
V § 7 ods. 1 prvá veta znie: „Múzeum alebo galéria vedie odbornú evidenciu spravidla aj v elektronickej forme.“.
14.
V § 7 odsek 5 znie:
„(5)
Tlač prvostupňových záznamov z knihy prírastkov vedenej v elektronickej forme sa vykonáva ihneď po nadobudnutí zbierkových predmetov a ich uložení do databázy. Takto vytlačené samostatné listy opatrené odtlačkom pečiatky múzea alebo galérie a podpisom riaditeľa tvoria dočasnú knihu prírastkov. Po skončení roka sa vykoná tlač záznamov z knihy prírastkov vedenej v elektronickej forme za príslušný rok ako celok a jednotlivé strany sa očíslujú priebežnými číslami následnými z predchádzajúceho uzavretého roka. Zápisy sa vzájomne komisionálne porovnajú; o tomto sa urobí úradný záznam. Ročný záznam v knihe prírastkov sa uzavrie, doloží sa údajmi podľa § 5 ods. 4 a uvedie sa celkový počet strán.“.
15.
V § 7 ods. 6 na konci sa pripája táto veta: „Za katalogizačný lístok alebo dokumentačnú kartu sa považuje záznam v klasickej forme alebo záznam v elektronickej forme a jeho tlačový výstup.“.
16.
V § 7 odsek 7 znie:
„(7)
Pri odbornej evidencii vedenej v elektronickej forme sa vyhotovujú dva záložné pamäťové nosiče, ktoré sa ukladajú na mieste zabezpečenom proti ich zničeniu, odcudzeniu alebo zneužitiu cudzími osobami. Obsah pamäťových nosičov sa v pravidelných intervaloch kontroluje a pri nebezpečenstve jeho technického znehodnotenia sa prenesie na nové záložné pamäťové nosiče.“.
17.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Záznam do knihy prírastkov sa pri ručnom zápise vykonáva dokumentačným atramentom.“.
18.
V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Komisia na tvorbu zbierok posudzuje návrh spôsobu naloženia so zbierkovým predmetom pri jeho vyraďovaní.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 2 až 4.
19.
V § 8 ods. 2 sa za slovo „zriaďovateľovi“ vkladajú slová „alebo zakladateľovi“.
20.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
21.
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zápisy o vyradených zbierkových predmetoch sa vedú v knihe úbytkov, ktorá obsahuje najmä
a)
poradové číslo,
b)
prírastkové číslo,
c)
evidenčné číslo (múzeá) alebo inventárne číslo (galérie),
d)
názov zbierkového predmetu,
e)
meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
f)
dôvod vyradenia,
g)
dátum schválenia vyradenia,
h)
číslo dokladu o schválení vyradenia,
i)
spôsob naloženia s vyradeným zbierkovým predmetom,
j)
poznámky.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
22.
V § 10 ods. 2 sa slovo „fotodokumentácia“ nahrádza slovami „obrazový, digitálny alebo iný záznam“.
23.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa novými písmenami a) a b), ktoré znejú:
„a)
názov zbierkového predmetu, meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného umenia, prírastkové číslo, evidenčné číslo alebo inventárne číslo,
b)
stav zbierkového predmetu pred odborným ošetrením,“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená c) až e).
24.
V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vykonanie odborného ošetrenia sa vyznačí na katalogizačnom lístku alebo dokumentačnej karte v poznámke s uvedením druhu odborného ošetrenia a dátumu realizácie.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
25.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Obrazový, digitálny alebo iný záznam a záznam o odbornom ošetrení tvorí súčasť odbornej evidencie zbierkových predmetov.“.
26.
V § 11 sa slovo „deponát“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „depozit“ v príslušnom tvare.
27.
V § 11 ods. 3 v prvej vete sa za slovo „galérií“ vkladajú slová „a predmety múzejnej hodnoty alebo predmety galerijnej hodnoty vo vlastníctve fyzických osôb alebo právnických osôb“.
28.
V § 11 ods. 3 v druhej vete sa za slovo „obrazové“ vkladajú slová „digitálne alebo iné“.
29.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Evidenciu depozitov vedie múzeum alebo galéria v knihe depozitov, ktorá obsahuje najmä
a)
evidenčné číslo depozitu,
b)
názov depozitu,
c)
meno a priezvisko autora depozitovaného diela, ak ide o dielo výtvarného umenia,
d)
označenie zložiteľa,
e)
dátum úschovy,
f)
dobu úschovy,
g)
číslo zmluvy o úschove,
h)
dátum uzatvorenia zmluvy o úschove,
i)
hodnotu depozitu,
j)
dátum vrátenia depozitu,
k)
obrazový, digitálny alebo iný záznam,
l)
poznámky.“.
30.
V § 11 sa vypúšťa odsek 7 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.
31.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa za slovom „číslo“ vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „alebo inventárne číslo,“.
32.
V § 12 ods. 2 písm. c) na konci sa pripájajú slová „meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,“.
33.
Nadpis pod § 13 znie: „Ochrana zbierkových predmetov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu“.
34.
V § 13 ods. 1 sa odkaz 5 umiestňuje nad slovo „udalosti“ a slová „za brannej pohotovosti štátu“ sa nahrádzajú slovami „v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení zákona č. 113/2004 Z. z.“.
35.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z. o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2002 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác.“.
36.
V § 13 ods. 3 a 5 sa slová „za brannej pohotovosti štátu“ nahrádzajú slovami „v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.5a)“.
37.
V § 14 ods. 2 sa slová „do troch“ nahrádzajú slovami „do dvoch“.
38.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zaradenie zbierkového predmetu do I. kategórie sa vyznačí na katalogizačnom lístku alebo dokumentačnej karte.“.
39.
Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré znejú:
㤠14a
Revízia zbierkových predmetov
[k § 6 ods. 1 písm. f) a § 6 ods. 3 a 4 zákona]
(1)
Revízia zbierkových predmetov (ďalej len „revízia") je súčasťou ročných plánov činnosti múzea alebo galérie. Harmonogram čiastkových revízií podľa časového rozpätia revízie určeného počtom zbierkových predmetov určuje riaditeľ múzea alebo galérie.
(2)
Pri výkone revízie sa súčasne zisťuje fyzický stav zbierkových predmetov, potreby odbornej ochrany (§ 10) a odborného uloženia (§ 11).
(3)
Revíziu vykonáva revízna komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva riaditeľ múzea alebo galérie.
(4)
O vykonaní revízie sa vedie revízny zápis, v ktorom sa uvedie najmä
a)
názov a sídlo organizácie,
b)
mená a priezviská členov revíznej komisie,
c)
deň začatia revízie, deň, ku ktorému bola revízia vykonaná, a deň skončenia revízie,
d)
súpis zbierkových predmetov,
e)
výsledky vyplývajúce z fyzického porovnania skutočného stavu zbierkových predmetov s odbornou evidenciou a so stavom vedeným v účtovníctve,
f)
zhodnotenie a zistenie stavu zbierkových predmetov,
g)
odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov,
h)
mená, priezviská a podpisy členov revíznej komisie.
(5)
Dokumentácia a záznamy o vykonaní revízie zbierkových predmetov tvoria súčasť odbornej evidencie zbierkových predmetov.
§ 14b
Centrálna evidencia zbierkových predmetov
[k § 6 ods. 1 písm. g) a § 11 ods. 3 písm. c) zákona]
(1)
Centrálnu evidenciu múzejných zbierkových predmetov vedie Slovenské národné múzeum a centrálnu evidenciu galerijných zbierkových predmetov vedie Slovenská národná galéria (ďalej len „správca").
(2)
Centrálna evidencia múzejných zbierkových predmetov a centrálna evidencia galerijných zbierkových predmetov (ďalej len „centrálna evidencia") sa vedie v elektronickej forme.
(3)
V centrálnej evidencii vedie múzeum údaje z odbornej evidencie zbierkových predmetov podľa § 5 a 6; sú to najmä
a)
názov a adresa múzea,
b)
identifikácia zbierkového predmetu, ktorou je
1.
skupina a podskupina,
2.
prírastkové číslo a evidenčné číslo,
3.
názov,
c)
opis zbierkového predmetu, ktorým je
1.
typový materiál,
2.
stručný opis,
3.
počet častí a názvy častí,
4.
rozmery,
5.
materiál,
6.
technika,
d)
pôvod zbierkového predmetu, ktorým je
1.
meno a priezvisko autora, výrobcu alebo zberateľa,
2.
miesto pôvodu alebo nálezu,
3.
datovanie,
e)
digitálne dokumenty, ktorými sú obrazové dokumenty, zvukové dokumenty, textové dokumenty alebo multimediálne dokumenty,
f)
dátum a dôvod vyradenia zbierkového predmetu.
(4)
Údaje uvedené v odseku 3 písm. a), b) a f) sa vypĺňajú pri všetkých druhoch zbierkových predmetov. Údaje uvedené v odseku 3 písm. c), d) a e) sa vypĺňajú podľa príslušnosti zbierkového predmetu k vednému odboru.
(5)
V centrálnej evidencii vedie galéria údaje z odbornej evidencie zbierkových predmetov podľa § 5 a 6; sú to najmä
a)
názov a adresa galérie,
b)
meno, priezvisko a štátna príslušnosť autora,
c)
názov,
d)
výtvarný druh,
e)
žáner,
f)
kategória,
g)
inventárne číslo,
h)
prírastkové číslo,
i)
číslo obrazového, digitálneho alebo iného záznamu,
j)
datovanie,
k)
materiál a technika,
l)
stupeň pôvodnosti,
m)
stupeň spracovania,
n)
rozmery,
o)
značenie,
p)
integrita,
r)
spôsob a dátum nadobudnutia a nadobúdacia hodnota.
(6)
Múzeá a galérie (ďalej len „poskytovateľ") poskytujú do centrálnej evidencie údaje za predchádzajúci kalendárny rok podľa odsekov 3 až 5 v elektronickej forme priebežne podľa objemu spracovaných dát najmenej raz za rok, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.
(7)
Prístup k údajom v centrálnej evidencii má poskytovateľ v rozsahu dohodnutom v zmluve7a) uzatvorenej medzi správcom a poskytovateľom.
(8)
Tretím osobám sprístupňuje správca údaje z centrálnej evidencie v rozsahu zmluvy uzatvorenej medzi správcom a poskytovateľom.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 51 Občianskeho zákonníka.“.
40.
V § 15 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Dočasné užívanie zbierkových predmetov sa zaznamenáva do knihy výpožičiek a nájmov, ktorá obsahuje najmä
a)
poradové číslo,
b)
prírastkové číslo,
c)
evidenčné číslo (múzeá) alebo inventárne číslo (galérie),
d)
názov zbierkového predmetu,
e)
meno a priezvisko autora, ak ide o dielo výtvarného umenia,
f)
fyzický stav zbierkového predmetu pri prevzatí,
g)
druh a číslo zmluvy o výpožičke alebo zmluvy o nájme,
h)
sumu nájomného,
i)
dobu dočasného užívania,
j)
dátum prenechania alebo prijatia do dočasného užívania,
k)
označenie prenajímateľa alebo vypožičiavateľa,
l)
označenie nájomcu alebo vypožičiavateľa,
m)
dátum vrátenia,
n)
fyzický stav zbierkového predmetu pri vrátení,
o)
poznámky.
(3)
Evidencia údajov o vydaných výpožičkách a nájmoch a evidencia údajov o prijatých výpožičkách a nájmoch sa vedie osobitne.“.
41.
V § 15 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
42.
Prílohy č. 1 až 7 k vyhláške sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Chmel v. r.